Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів icon

Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів


Скачать 123.92 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів
страница1/4
Размер123.92 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів


Рег. №________________


Методичні рекомендації

і контрольні завдання до виконання практичних занятьз дисципліни

Загальна хімічна технологія

для студентів

3 курсу

для спеціальностей

6.090220 – Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів


напряму підготовки

0902 інженерна механіка

факультету

машинобудуванняХерсон – 2007 р.


Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Загальна хімічна технологія»

Укладач: д.т.н., професор Луняка К.В., кількість сторінок – 27.


Рецензент: д.т.н., професор, зав. кафедри екології і БЖД ХНТУ Михайлик В.Д.


Затверджено

на засіданні кафедри ОХВіПБМ

протокол №__від “__”____2007 р.


Завідувач кафедри

професор К.В.Луняка


Відповідальний за випуск д.т.н., професор Луняка К.В.

ВСТУП


Даний посібник складений у відповідності з програмою курсу “Загальна хімічна технологія” для студентів спеціальності 6.090220 – Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів. Він складається з

  • програми курсу;

  • пояснень до рішення задач по визначенню витратних коефіцієнтів, складанню матеріальних та теплових балансів, визначенню температури реакції та ін.;

  • контрольних задач;

  • варіантів завдань;

  • списку рекомендованої літератури (може бути використана також будь-яка інша література з загальної хімічної технології).

Більшість задач запозичено з книги: Расчеты химико-технологических процессов /Под ред. И.П.Мухленова.- Л.: Химия, 1976. Автором цього посібника здійснений їхній переклад на українську мову та компонування по розділах.

Посібник призначений для роботи студентів стаціонару на практичних заняттях та при виконанні домашніх завдань, для чого в кінці задачника наведена таблиця варіантів. Номер варіанту обирається по останній цифрі номеру залікової книжки.


^ ПРОГРАМА КУРСУ


Вступ. Значення хімічної промисловості для технічного прогресу і задоволення потреб населення. Основні напрямки розвитку хімічної промисловості. Проблеми життєзабезпечення і хімічна промисловість.

^ Основні закономірності хімічної технології. Поняття про хіміко-технологічний процес. Хіміко-технологічний процес і будова апаратів. Хіміко-технологічні системи (ХТС). Основні властивості ХТС. Енерготехнологічні системи. Ексергічний аналіз.

^ Сировинні проблеми хімічної промисловості. Характеристика і запаси сировини. Принципи збагачення сировини. Комплексне використання сировини.

Повітря і вода як сировина хімічної промисловості. Характеристика природних вод. Промислова підготовка води. Використання хімічних, адсорбційного та електрохімічного методів для підготовки води.

^ Переробка рідкого та газоподібного палива. Склад нафти, класифікація нафт. Добування нафти та її підготовка. Характеристика найважливіших нафтопродуктів. Методи переробки нафти. Типові реактори.

Переробка газоподібного та твердого палива. Продукти, що отримуються при цьому, будова типових реакторів.

^ Технологія зв’язаного азоту. Виробництво аміаку. Сировина. Отримання і очищення вихідних продуктів. Вплив умов процесу на вибір каталізатору і побудову апаратів. Технологічна схема виробництва аміаку.

Отримання азотної кислоти. Хімізм процесу. Обладнання, що використовується. Технологічні схеми виробництва. Отримання концентрованої азотної кислоти.

^ Отримання сірчаної кислоти. Стадії процесу. Отримання SO2. Сировина. Хімічні процеси. Вплив виду сировини на технологічну схему процесу, склад та будову апаратів. Каталітичне окислення SO2 до SO3. Хімізм процесу. Каталізатори. Будова контактного апарату. Вплив умов хімічної реакції на будову обладнання. Абсорбція SO3. Вплив умов процесу на будову обладнання. Технологічні схеми виробництва сірчаної кислоти.

^ Отримання мінеральних добрив та найважливіших солей. Класифікація добрив.

Фосфорні добрива. Отримання простого і подвійного суперфосфату. Обладнання. Технологічні схеми. Отримання фосфорної кислоти.

Азотні добрива. Класифікація. Отримання аміачної селітри і карбаміду. Хімізм процесу. Обладнання. Технологічні схеми.

Калійні добрива. Методи отримання.

Содові продукти. Виробництво соди.

^ Електрохімічні виробництва. Теоретичні основи виробництва. Закон Фарадея. Характеристики процесу – вихід по струму, ступінь використання електричної енергії, витратні коефіцієнти по електричній енергії і напрузі. Вплив умов процесу на вихід продукції. Отримання водню і кисню електролізом води. Електроліз розчину хлориду натрію. Отримання водню, хлору та NаОН. Переваги та недоліки електрохімічного способу отримання речовин перед хімічним.

^ Отримання органічних речовин. Виробництво целюлози. Хімізм процесу і типові апарати. Виробництво метилового спирту. Схема процесу.

Отримання високомолекулярних сполук. Розглянути на вибір виробництво однієї з високомолекулярних сполук, при цьому слід навести хімізм, умови процесу, необхідне обладнання і технологічну схему виробництва.

РОЗРАХУНКИ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ^

МАТЕРІАЛЬНІ РОЗРАХУНКИМатеріальні розрахунки складають основу технологічних розрахунків. До них відносяться визначення витратних коефіцієнтів по сировині, основних і побічних продуктів, визначення виробничих втрат та складання матеріальних балансів.

^ Витратні коефіцієнти – величини, які характеризують витрату різних видів сировини, води, палива, електроенергії, пари і т. ін. на одиницю продукції, що виробляється. Із зниженням витратних коефіцієнтів зменшується собівартість продукції. Особливе значення мають витратні коефіцієнти по сировині, оскільки для більшості хімічних виробництв вартість сировини складає 60-70% від собівартості продукції.

Теоретичні витратні коефіцієнти враховують стехіометричні співвідношення, по котрим відбувається перетворення вихідних речовин у цільовий продукт.

Практичні витратні коефіцієнти, крім цього, враховують виробничі втрати на усіх стадіях процесу, а також побічні реакції, якщо вони мають місце.

Витратні коефіцієнти для одного і того ж самого продукту залежать від складу вихідних матеріалів і можуть суттєво відрізнятися один від одного.

  1   2   3   4

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів
Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Загальна хімічна технологія»
Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»
Секція №1. Національна правова система в умовах формування європейського правового простору
Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет
Кафедра теорії І методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донбаський державний технічний університет
...
Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний унівеpситет»

Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів iconМіністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров ׳ я України Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Догляд за хірургічними хворими (навчальний посібник)
Колектив авторів: В. В.Іващенко, Є. Р. Балацький, В. С. Ковальчук, О.І. Ніколаєв, Ю.І. Журавльова, А. В.Іващенко, М. А. Койко
Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі

Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів iconМіністерство освіти і науки, молоді на спорту України Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний унівеpситет» Інститут інформатики І штучного інтелекту

Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів iconКонкурс філософського есе
Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», кафедра культурології та філософії запрошує студентів...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы