Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую icon

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую


Скачать 235.42 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
страница1/6
Размер235.42 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-

методичної та наукової роботи

професор

__________ Е.В.Віленська


КОМУНАЛЬНЕ (МУНІЦИПАЛЬНЕ) ПРАВО


Р о б о ч а н а в ч а л ь н а п р о г р а м а


Луганськ

2011


Розробник: Є.О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, к.ю.н.


^ Рецензенти: І.М. Горбаньов, начальник факультету економічної та громадської безпеки ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, к.ю.н., доцент; В.В. Гостєв, доцент кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, к.ю.н., доцент.


Ухвалено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної

діяльності Луганського державного університету імені Е.О. Дідоренка

Протокол № 1 від 30.08.2011р.

^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

«КОМУНАЛЬНЕ (МУНІЦИПАЛЬНЕ) ПРАВО»


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Предмет: Комунальне (муніципальне) право.

^ Комунальне (муніципальне) право – це комплексна галузь права України, норми якої виражають волю й інтереси її народу, держави та територіальних громад і регулюють широке коло суспільних відносин у сфері місцевого самоврядування.

^ Комплексний характер цієї галузі визначається тим, що її норми регулюють або об’єктивно мають регулювати суспільні відносини, що є предметом впливу традиційних та інших загальновизнаних галузей права, насамперед конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, земельного та ряду інших галузей публічного і приватного права.

Предметом муніципального права є місцеве самоврядування як відносно самостійний вид суспільних відносин, пов’язаних з організацією і здійсненням влади територіальними громадами.


Курс:

підвищення кваліфікації


Напрям, спеціальність,

освітньо –

кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

^ Кількість кредитів,

відповідних ECTS -

3 кредити.

Змістових модулів - 3.

Модуль - контролів – 3.

Загальна кількість

годин: 108

Тижневих годин: 4

Напрям: Право

Шифр: 0304

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

За вибором - 6 семестр

Лекції (теоретична підготовка): 18 год.

Семінари: 18 год.

Практичні заняття: 18 год.

Самостійна робота: 54 год.

Вид контролю: іспит.


^ МЕТА КУРСУ

«КОМУНАЛЬНЕ (МУНІЦИПАЛЬНЕ) ПРАВО»


 • загальноосвітня – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста; на підставі вивчення засад комунального (муніципального) права правильно розуміти сутність місцевого самоврядування як важливої риси демократичного суспільства, яка свідчить про реальну участь територіальних громад і кожного громадянина в державному управлінні; • розвиваюча – формувати та розвивати правові знання студентів, уміння аналізувати положення міжнародних й національних нормативно-правових актів, що регулюють відносини за участю органів місцевого самоврядування; виробляти навички самостійного аналізу особливостей реалізації органами місцевого самоврядування делегованих виконавчою владою повноважень, вміння за­стосовувати отримані знання при оцінюванні конкретної ситуації; виробити установки на оволодіння професійними вміннями та навичками;
 • виховна – формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів у від­повідності до ідеалів демократії, соціальної справедливості, по­ваги до особистості; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в будівництві української дер­жави; формувати правову свідомість та культуру, професійні якості.ПЕРЕДМОВА


З урахуванням світових процесів глобалізації та набуття державної незалежності, необхідності утворення сучасної правової системи та з метою інтеграції до Європейського співтовариства в Україні було проведено низку державних реформ щодо становлення демократичних інституцій. Конституцією України у розділі 11 передбачено статус місцевого самоврядування, економічною основою якого є комунальна власність.

<Навчальний ><курс „Комунальне (муніципальне) право” ><><є ><сукупністю ><знань, ><ідей, ><теорій ><про ><місцеве ><самоврядування, ><про ><форми ><його ><здійснення, ><історію ><розвитку, організацію адміністративно-правового регулювання відносин, що виникають внаслідок діяльності органів (посадових осіб) місцевого самоврядування ><тощо.>

<Ще ><кілька ><років ><тому ><організація ><та ><діяльність ><місцевих ><представниць­><ких ><органів ><влади ><і ><їх ><виконавчих ><органів ><розглядались ><як ><предмет ><науки ><радянського ><будівництва, ><що ><із ><суто ><ідеологічних ><міркувань ><обґрунтовувала ><тези ><про ><державне ><самоврядування ><народу, ><про ><статус ><місцевих ><представ­><ницьких ><органів ><як ><органів ><державної ><влади. <Такий ><підхід ><не ><відповідає ><сучасній ><теорії ><місцевого ><самоврядування. ><Саме ><тому ><студентам ><пропонується ><навчальний ><курс ><„Комунальне (муніципальне) право”, ><що ><ґрунтується ><на ><принципово ><ін­><ших, ><ніж ><наука ><радянського ><будівництва, ><засадах. ><Місцеве ><самоврядування ><розглядається ><в ><курсі ><як ><елемент ><громадянського ><суспільства, ><форма ><орга­><нізації ><місцевої ><влади ><недержавного ><походження.

Програмою навчального курсу передбачено 9 тем, вивчення змісту яких дозволить студентам отримати знання <><щодо ><поняття ><та ><принципів ><місцевого ><самоврядування, ><його ><правової ><сутності; ><основних ><етапів ><інституціоналізації ><місцевого ><самоврядування ><в ><правовій ><системі ><України; ><характеристики ><територіальної, ><організаційно-правової, ><матері­><альної ><і ><фінансової ><основ ><місцевого ><самоврядування; ><системи ><місцевого ><са­><моврядування ><і ><правової ><характеристики ><її ><суб'єктів; ><державного ><контролю ><за ><діяльністю ><місцевого ><самоврядування; ><функцій ><та ><повноважень ><місцево­><го ><самоврядування; ><гарантій ><захисту ><місцевого ><самоврядування ><та ><його ><від­><повідальності; ><форм ><реалізації ><громадянами ><права ><на ><участь ><у ><місцевому ><самоврядуванні; ><муніципального ><руху ><в ><Україні ><та ><на ><світовому ><рівні.>

<У ><результаті ><опанування ><цим ><науковим ><масивом ><студенти ><мають ><усвідомити ><роль ><місцевого ><самоврядування ><в ><механізмі ><реалізації ><публічної ><влади, ><сформувати ><комплекс ><конкретно-правових ><знань ><щодо ><системи ><міс­><цевого ><самоврядування, ><повноважень ><та ><порядку ><функціонування ><його ><орга­><нів, організації правового регулювання місцевого самоврядування в Україні, ><що ><має ><суттєве ><значення ><для ><повсякденної ><роботи ><юриста-практика.>

Курс розроблено на основі даних новітньої наукової та навчальної літератури, а також вимог "системно-логічного підходу" до побудови програми курсу. При розробленні курсу були враховані положення Конституції України, закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів Украї­ни; вимоги, критерії та стандарти європейських національних систем вищої освіти, що знайшли своє втілення в „Болонській декларації”. Курс відповідає вимогам, які є обов'язковим мінімумом змісту та рівня підго­товки бакалаврів із напрямку „Право”.

В процесі вивчення дисципліни „Комунальне (муніципальне) право” студенти та слухачі пови­нні засвоїти:

- поняття комунального (муніципального) права як галузі права та навчальної дисципліни;

- основні закономірності розвитку науки комунального (муніципального) права у світі;

- сутність та основи державної політики у сфері місцевого самоврядування;

- основні підходи до формування системи місцевого самоврядування;

- форми та методи публічно-владної діяльності органів місцевого самоврядування;

- сутність та елементи механізму адміністративно-правового регулювання місцевого самоврядування;

- систему джерел комунального (муніципального) права, роль та значення в ній міжнародних правових актів;

- поняття та зміст правового статусу суб’єктів місцевого самоврядування;

- сутність та ознаки юридичної відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування тощо.

Курс передбачає формування у студентів та слухачів наступних навичок:

- вільного володіння основними категоріями комунального (муніципального) права, пра­вильного застосування їх при оцінці конкретних управлінських дій службовців органів місцевого самоврядування;

- використовування знання закономірностей виникнення та розвитку місцевого самоврядування при аналізі адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування;

- правильного розуміння сутності механізму адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування;

- орієнтування в системі джерел комунального (муніципального) права, положення яких регламентують правовідносини за участю органів місцевого самоврядування, та уміння їх тлумачення;

- юридично обґрунтованого підходу до вирішення питань реалізації делегованих виконавчою владою повноважень у практичній діяльності органів місцевого самоврядування;

- правильного застосовування знання в юридичній практичній діяльності під час складання адміністративних матеріалів за фактами порушень законодавства про місцеве самоврядування;

- самостійного оформлення різноманітних бланків та документів, які складаються в рамках управлінської та юрисдикційної діяльності органів місцевого самоврядування;

- вміння займатися самоосвітою та самовихованням тощо.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


ЗМІСТОВИЙ Модуль I

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНАЛЬНОГО

(МУНІЦИПАЛЬНОГО) ПРАВА


<РОЗДІЛ ><І>

<ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА

^ КОМУНАЛЬНОГО (МУНІЦИПАЛЬНОГО) ПРАВА


<Тема ><1. ><Комунальне (муніципальне) право як галузь права та навчальна дисципліна >

^ Основні поняття: місцеве самоврядування, територіальна громада, виконавчий орган місцевої ради, комунальне (муніципальне) право.


<Тема ><2. ><Муніципально-правові відносини

Основні поняття: норма права, муніципально-правова норма, структура норми права, реалізація норми права, джерело права, джерело муніципального права, система джерел права, структура муніципально-правових відносин, суб’єкти муніципально-правових відносин.


<Тема 3><. ><Система муніципального права

Основні поняття: система права, система муніципального права, інститут муніципального права, організація місцевого самоврядування, механізм правового регулювання місцевого самоврядування, гарантії місцевого самоврядування, форми захисту місцевого самоврядування.


<РОЗДІЛ І><I>

^ КОМУНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

<КОНМ

Тема 4. Поняття та зміст комунального управління

Основні поняття: особливості комунального управління; механізм адміністративно-правового регулювання комунального управління; співвідношення комунального та державного управління; майнова основа комунального управління.


Тема 5.^ Співвідношення комунального та державного Управлінн

Основні поняття: місцеве самоврядування та державна влада в Україні; повноваження органів державної влади у сфері місцевого самоврядування; державна влада та актуальні питання становлення муніципальної влади в Україні.


Тема 6.^ Майнова основа комунального управлінн

Основні поняття: становлення матеріальної та фінансової основи комунального управління; комунальна власність як економічна основа місцевого самоврядування; проблеми управління комунальною власністю.


<РОЗДІЛ І><II>

<^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


<Тема 7><. ><Правові засади організації ><><місцевого ><самоврядування в Україні та за кордоном>

Основні поняття: місцеве самоврядування, територіальна громада, виконавчий орган місцевої ради, законодавство про місцеве самоврядування, статут територіальної громади, право комунальної власності, правовий режим місцевого самоврядування, міжнародні стандарти місцевого самоврядування.

<Тема 8><. ><Муніципальна реформа – складова адміністративної реформи в Україні

Основні поняття: реформа, адміністративна реформа, муніципальна реформа, етапи муніципальної реформи, муніципальні послуги, реформування служби в органах місцевого самоврядування.


<Тема 9><. ><Гарантії та форми захисту місцевого самоврядування

Основні поняття: гарантії місцевого самоврядування, загальні гарантії місцевого самоврядування, ><><спе­><ціальні ><(правові) ><гарантії місцевого самоврядування, форми захисту місцевого самоврядування, міжнародно-правові гарантії.


^ ТЕМИ ЛЕКЦІЙ


Тема 1.1. Лекція № 1 „Комунальне (муніципальне) право як галузь права та навчальна дисципліна”


План

1. Поняття та сучасні теорії муніципального права.

2. Муніципальне право як галузь науки та навчальна дисципліна.

3. Джерела муніципального права.

4. Муніципально-правові відносини.

5. Система муніципального (комунального) права.


Тема 2.1. Лекція № 2 „Поняття та зміст комунального управління ”


План

1. Поняття та особливості комунального управління.

2. Механізм адміністративно-правового регулювання комунального управління.

3. Співвідношення комунального та державного управління.

4. Майнова основа комунального управління.


Тема 3.1. Лекція № 3 „Правові засади організації місцевого самоврядування в Україні та за кордоном”


План

1. Становлення та загальна характеристика законодавства про місцеве самоврядування в Україні.

2. Гарантії та форми захисту місцевого самоврядування в Україні.

3. Муніципальна реформа – складова адміністративної реформи в Україні.

4. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування.


^ ТЕМИ ТА ПЛАНИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

(нумерація відповідно до тематичного плану):


1.2. Муніципально-правові відносини – 2 год.

Питання:

1. Місцеве самоврядування як форма організації та здійснення публічної влади.

2. Поняття, структура та класифікація муніципально-правових відносин.

3. Механізм утворення муніципально-правових відносин.

4. Виконання делегованих виконавчою владою повноважень як особливий різновид муніципально-правових відносин.


^ 1.3. Система комунального (муніципального) права – 2 год.

Питання:

1. Механізм правового регулювання місцевого самоврядування.

2. Інститути комунального (муніципального) права як галузі права.

3. Система навчальної дисципліни „Комунальне (муніципальне) право”.

4. Комунальне (муніципальне) право в системі права України.


^ 2.2. Співвідношення комунального та державного управління

2 год.

Питання:

1. Місцеве самоврядування та державна влада в Україні.

2. Повноваження органів державної влади у сфері місцевого самоврядування.

3. Державна влада та актуальні питання становлення муніципальної влади в Україні.


^ 2.3. Майнова основа комунального управління – 2 год.

Питання:

1. Становлення матеріальної та фінансової основи комунального управління.

2. Комунальна власність як економічна основа місцевого самоврядування.

3. Проблеми управління комунальною власністю.


^ 3.2. Муніципальна реформа – складова адміністративної реформи в Україні – 2 год.

Питання:

1. Організаційно-правові засади адміністративної реформи в Україні.

2. Завдання реформи місцевого самоврядування як складової адміністративної реформи.

3. Етапи та напрями реформи місцевого самоврядування (муніципальної реформи).


^ ТЕМИ, ПЛАНИ ТА ЗАДАЧІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(нумерація відповідно до тематичного плану):


3.3. Гарантії та форми захисту місцевого самоврядування – 2 год.

Питання:

1. Поняття та система гарантій місцевого самоврядування.

2. Форми захисту місцевого самоврядування.

3. Правовий механізм захисту прав і законних інтересів місцевого самоврядування.


Задача 1.

Донецька міська рада згідно із заявою Петрова М.В. і доданих до неї документів, надала останньому земельну ділянку площею 9 соток для індивідуального житлового будівництва. Прокурор м. Донецька опротестував дане рішення на підставі того, що Донецька міська рада перевищила надані законодавством України повноваження.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.


Задача 2.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Фієста”, юридична адреса якого знаходиться на території Артемівського району м. Луганська, а виробничі приміщення в Луганську та області всупереч вимог, закріплених рішенням Луганської міської ради „Про порядок надання дозволу на розміщення реклами”, розмістила рекламу на території Артемівського і Жовтневого районів м. Луганська, а також Станічно-Луганського району. Внаслідок цього керівника ТОВ „Фієстра” викликали на засідання Луганської міської ради, однак він на засідання не з’явився.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.


Задача 3.

Виконавчий комітет Кремінської міської ради 01.10.2011 підвищив тарифи на комунальні послуги, що надаються комунальним підприємством „Комфорт”. Прокурор опротестував дане рішення, оскільки питання не було розглянуто на місцевому референдумі. (Варіант: Обласна рада оскаржила до суду дане рішення, оскільки воно відноситься до сфери повноважень обласної ради).

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Чи законними є дії виконавчого комітету Алчевської міської ради? Чи є обґрунтованим протест прокурора?

Задача 4.

Луганська міська рада затвердила план приватизації комунального майна на 2011 рік. Луганська обласна державна адміністрація відмінила дане рішення на підставі того, що план приватизації комунального майна не був погоджений з планом приватизації державного майна в Луганській області. Луганська міська рада оскаржила дії обласної державної адміністрації до суду.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Чиє рішення є законним? До якого суду слід подавати скаргу? Які мотиви повинні бути зазначені у скарзі?


^ Поточний контроль (максимальна кількість балів 30) здійснюється під час проведення семінарських і практичних занять, консультацій з проблемних питань навчальної дисципліни та має за мету перевірку засвоєння знань студентами та формування необхідних вмінь і навичок з окремих тем. Результати поточного контролю (від „-1” до „3”) заносяться викладачем до журналів обліку відвідування занять та їх успішності.

При підведенні підсумків загальна кількість балів перемножується з коефіцієнтом переводу балів з модульно-рейтингової системи до системи кредитів ECTS, який розраховується в залежності від кількості аудиторних занять та консультацій з курсу за формулою: 30 ÷ Х × Y, де 30 – максимальна кількість балів, Х – кількість семінарських і практичних занять, Y – кількість набраних за поточним контролем балів.

Загальна кількість балів за аудиторні заняття, консультації зі змістового модулю навчальної дисципліни не може перевищувати 30 балів.


^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ № 1


 1. Поняття та сучасні теорії муніципального права

 2. Муніципальне право як галузь науки та навчальна дисципліна

 3. Джерела муніципального права

 4. Муніципально-правові відносини

 5. Система муніципального (комунального) права

 6. Поняття та особливості комунального управління.

 7. Співвідношення комунального та державного управління.

 8. Майнова основа комунального управління.

 9. Становлення та загальна характеристика законодавства про місцеве самоврядування в Україні

 10. Гарантії та форми захисту місцевого самоврядування в Україні

 11. Муніципальна реформа – складова адміністративної реформи в Україні

 12. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування

 13. Місцеве самоврядування як форма організації та здійснення публічної влади

 14. Поняття, структура та класифікація муніципально-правових відносин

 15. Виконання делегованих виконавчою владою повноважень як особливий різновид муніципально-правових відносин

 16. Механізм правового регулювання місцевого самоврядування

 17. Інститути комунального (муніципального) права як галузі права

 18. Система навчальної дисципліни „Комунальне (муніципальне) право”

 19. Комунальне (муніципальне) право в системі права України

 20. Місцеве самоврядування та державна влада в Україні.

 21. Повноваження органів державної влади у сфері місцевого самоврядування.

 22. Державна влада та актуальні питання становлення муніципальної влади в Україні.

 23. Становлення матеріальної та фінансової основи комунального управління.

 24. Комунальна власність як економічна основа місцевого самоврядування.

 25. Проблеми управління комунальною власністю.

 26. Завдання реформи місцевого самоврядування як складової адміністративної реформи

 27. Етапи та напрями реформи місцевого самоврядування (муніципальної реформи)

 28. Поняття та система гарантій місцевого самоврядування

 29. Форми захисту місцевого самоврядування

 30. Правовий механізм захисту прав і законних інтересів місцевого самоврядування


Модульний контроль (максимальна кількість балів 40) – це контроль знань студентів, який здійснюється після вивчення кожної логічно завершеної частини навчальної програми курсу „Комунальне (муніципальне) право”, тобто змістового модулю. Бали за підсумками модуль-контролю виставляються в журнали обліку відвідування занять та їх успішності. У випадку, коли виявлено незадовільні знання, виставляється незадовільна оцінка з обов’язковим наступним перескладанням. Перескладання модуль-контролю здійснюється тільки одноразово відповідно окремого графіку.

Загальна кількість балів за модуль-контроль не може перевищувати 40 балів.


^ ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ


37-40 балів - свідчить про високий рівень знань, навичок, вмінь, які отримав студент з навчальної дисципліни, його вміння самостійно розв’язувати складні теоретичні та практичні завдання;

33-36 балів - результат, вищий за середній, але з декількома несуттєвими недоліками;

29-32 балів - свідчить, що рівень теоретичної та практичної підготовки студента відповідає основним вимогам навчальної програми дисципліни, проте мають місце окремі суттєві недоліки у роботі;

25-28 балів - посередній результат, зі значними недоліками;

20-24 балів - результат задовольняє мінімальним вимогам щодо знань, умінь та навичок з даної дисципліни.


ЗМІСТОВИЙ Модуль іі

^ СУБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО (МУНІЦИПАЛЬНОГО)

ПРАВА


<РОЗДІЛ ІV>

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ


Тема 10. Система та правовий статус суб'єктів комунального (муніципального) права

Основні поняття: система суб'єктів комунального (муніципального) права; територіальна громадо-первинний суб'єкт місцевого самоврядування; місцеві ради - представницькі органи місцевого самоврядування у Україні; органи самоорганізації населення; правовий статус органів місцевого самоврядування АРК.


Тема 11. Форми та методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

^ Основні поняття: форми і методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування; сесія як основна форма роботи місцевих рад; форми й методи роботи комісій місцевих рад; форми й методи роботи депутатів місцевих рад.


Тема 12. Порядок утворення органів самоорганізації населення

^ Основні поняття: принципи організації діяльності та правові засади органів самоорганізації населення; порядок утворення органів самоорганізації населення; повноваження органів самоорганізації населення.


<РОЗДІЛ V>

^ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ


Тема 13. Виконавчі органи місцевого самоврядування як суб'єкти комунального управління

^ Основні поняття: система та правовий статус виконавчих органів місцевого самоврядування; порядок формування виконавчих органів місцевого самоврядування; функції та повноваження виконкомів сільських, селищних та міських рад; організаційна структура виконкомів сільських, селищних та міських рад; особливості повноважень виконавчих органів районних у містах рад.


Тема 14. Функції та повноваження виконкомів сільських, селищних та міських рад

^ Основні поняття: функції та повноваження місцевого самоврядування; компетенція виконкомів сільських, селищних та міських рад; функції та повноваження виконкомів в окремих сферах місцевого самоврядування.


Тема 15. Організаційна структура виконкомів сільських, селищних та міських рад

^ Основні поняття: порядок формування виконавчих органів місцевих рад; організація роботи виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад; відділи, управління та інші виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.


РОЗДІЛ V><VVVI>

<^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

>

<Тема 16><. ><Проходження служби в органах місцевого самоврядування

Основні поняття: служба, публічна служба, державна служба, служба в органах місцевого самоврядування, посада, категорія, ранг, статус, службова кар’єра, атестація, присяга.


<Тема 17><. ><Правовий статус службовців органів місцевого самоврядування

Основні поняття: статус, правовий статус, повноваження, службовець, посада, категорія, ранг, службова кар’єра, атестація, присяга.


<Тема 18><. ><Відповідальність службовців органів місцевого самоврядування

Основні поняття: відповідальність, юридична відповідальність, правопорушення, посадова особа, службова особа, санкція, стягнення, корупція, корупційне діяння.


^ ТЕМИ ЛЕКЦІЙ


  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы