Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую icon

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую


Скачать 235.42 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
страница4/6
Размер235.42 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6
Тематика рефератів


 1. Джерела муніципального права.

 2. Подвійний характер муніципальної діяльності в Україні.

 3. Моделі місцевого самоврядування у сучасних державах світу.

 4. Система комунального (муніципального) права України.

 5. Співвідношення комунального (муніципального) права з суміжними галузями права.

 6. Етапи реформи місцевого самоврядування в Україні.

 7. Система суб’єктів комунального (муніципального) права.

 8. Територіальна громада – провідний суб’єкт комунального (муніципального) права.

 9. Органи самоорганізації населення як суб’єкти комунального (муніципального) права.

 10. Теорія делегованих повноважень.

 11. Подвійний характер муніципальної діяльності в Україні.

 12. Особливості адміністративно-правового статусу посадової особи місцевого самоврядування.

 13. Гарантії службовців місцевого самоврядування.

 14. Адміністративно-юрисдикційні повноваження органів місцевого самоврядування.

 15. Організація комунального управління в економічній сфері.

 16. Організація комунального управління в соціально-культурній сфері.

 17. Організація комунального управління в адміністративно-політичній сфері.

 18. Форми взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними та контролюючими органами.

 19. Адміністративно-юрисдикційні повноваження органів місцевого самоврядування в окремих сферах життєдіяльності суспільства.

Навчально-дослідницькі завдання


 1. Визначте критерії розмежування повноважень місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій.

 2. Проаналізуйте підстави і вкажіть на порядок припинення служби в органах місцевого самоврядування.

 3. Проблеми юридичної відповідальності службових осіб органів місцевого самоврядування.

 4. На підставі аналізу галузевого законодавства розкрийте зміст повноважень органів місцевого самоврядування в галузі бюджету, фінансів та цін.

 5. На підставі аналізу галузевого законодавства розкрийте зміст повноважень органів місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю.

 6. На підставі аналізу галузевого законодавства розкрийте зміст повноважень органів місцевого самоврядування в галузі транспорту та зв’язку.

 7. На підставі аналізу галузевого законодавства розкрийте зміст повноважень органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 8. На підставі аналізу галузевого законодавства розкрийте зміст повноважень органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

 9. На підставі аналізу галузевого законодавства розкрийте зміст повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.

 10. На підставі аналізу галузевого законодавства розкрийте зміст повноважень органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення.


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:

Оцінювання знань слухачів за результатами вивчення дисципліни включає в себе: підсумок балів, набраних на семінарських та практичних заняттях в рамках змістового модулю, підсумкову кількість балів за виконання самостійної роботи згідно завдань до змістового модуля, підсумкову кількість балів за складання модуль-контролю.

Підведення загальних підсумків навчання кожного студента здійснюється за формулою: (П+М) ÷ К + І, де П – кількість балів, набраних у ході підсумкового контролю за змістовим модулем навчальної програми, М – кількість балів, набраних у ході модуль-контролю, К – кількість модуль-контролів. І – кількість балів, набраних у ході індивідуальної та самостійної роботи.

^ Результати підсумкового контролю фіксуються викладачем в заліково-екзаменаційній відомості та заліковій (кредитній) книжці студента за 100-бальною системою з урахуванням суми набраних балів за всіма видами робіт.


^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Поняття та сучасні теорії муніципального права.

 2. Муніципальне право як галузь науки та навчальна дисципліна.

 3. Джерела муніципального права.

 4. Муніципально-правові відносини.

 5. Система муніципального (комунального) права.

 6. Поняття та особливості комунального управління.

 7. Співвідношення комунального та державного управління.

 8. Майнова основа комунального управління.

 9. Становлення та загальна характеристика законодавства про місцеве самоврядування в Україні.

 10. Гарантії та форми захисту місцевого самоврядування в Україні.

 11. Муніципальна реформа – складова адміністративної реформи в Україні.

 12. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування.

 13. Місцеве самоврядування як форма організації та здійснення публічної влади.

 14. Поняття, структура та класифікація муніципально-правових відносин.

 15. Виконання делегованих виконавчою владою повноважень як особливий різновид муніципально-правових відносин.

 16. Механізм правового регулювання місцевого самоврядування.

 17. Інститути комунального (муніципального) права як галузі права .

 18. Система навчальної дисципліни „Комунальне (муніципальне) право”.

 19. Комунальне (муніципальне) право в системі права України.

 20. Місцеве самоврядування та державна влада в Україні.

 21. Повноваження органів державної влади у сфері місцевого самоврядування.

 22. Державна влада та актуальні питання становлення муніципальної влади в Україні.

 23. Становлення матеріальної та фінансової основи комунального управління.

 24. Комунальна власність як економічна основа місцевого самоврядування.

 25. Проблеми управління комунальною власністю.

 26. Завдання реформи місцевого самоврядування як складової адміністративної реформи.

 27. Етапи та напрями реформи місцевого самоврядування (муніципальної реформи).

 28. Поняття та система гарантій місцевого самоврядування.

 29. Форми захисту місцевого самоврядування.

 30. Правовий механізм захисту прав і законних інтересів місцевого самоврядування.

 31. Поняття та система суб'єктів комунального (муніципального) права.

 32. Територіальна громада - первинний суб'єкт місцевого самоврядування.

 33. Місцеві ради - представницькі органи місцевого самоврядування у Україні.

 34. Органи самоорганізації населення.

 35. Система та правовий статус виконавчих органів місцевого самоврядування.

 36. Порядок формування виконавчих органів місцевого самоврядування.

 37. Функції та повноваження виконкомів сільських, селищних та міських рад.

 38. Організаційна структура виконкомів сільських, селищних та міських рад.

 39. Особливості повноважень виконавчих органів районних у містах рад.

 40. Законодавство про службу в органах місцевого самоврядування.

 41. Порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування та службова кар’єра.

 42. Атестування посадових осіб місцевого самоврядування.

 43. Відповідальність службовців органів місцевого самоврядування.

 44. Поняття функцій та повноважень місцевого самоврядування.

 45. Компетенція виконкомів сільських, селищних та міських рад.

 46. Функції та повноваження виконкомів в окремих сферах місцевого самоврядування.

 47. Організаційно-правові засади служби в органах місцевого самоврядування.

 48. Проходження служби в органах місцевого самоврядування.

 49. Поняття та зміст правового статусу службовця органу місцевого самоврядування.

 50. Особливості соціально-правових гарантій службовців місцевого самоврядування.

 51. Поняття форм і методів діяльності представницьких органів місцевого самоврядування.

 52. Сесія як основна форма роботи місцевих рад.

 53. Форми й методи роботи депутатів місцевих рад.

 54. Правові засади відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 55. Поняття, принципи організації діяльності та правові засади органів самоорганізації населення.

 56. Порядок утворення органів самоорганізації населення.

 57. Повноваження органів самоорганізації населення.

 58. Порядок формування виконавчих органів місцевих рад.

 59. Організація роботи виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад.

 60. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.

 61. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджету, фінансів та цін.

 62. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю.

 63. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі будівництва, житлово-комунального господарства, побутового й торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв’язку.

 64. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 65. Система органів місцевого самоврядування в соціальній та гуманітарно-культурній сферах.

 66. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

 67. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.

 68. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури, фізкультури і спорту.

 69. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення.

 70. Взаємодія органів місцевого самоврядування з територіальними правоохоронними структурами.

 71. Відносини органів місцевого самоврядування з органами Служби безпеки та оборони України.

 72. Відносини органів місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ.

 73. Адміністративно-юрисдикційні повноваження органів місцевого самоврядування у сфері адміністративно-політичної діяльності.

 74. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності.

 75. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері підприємницької діяльності.

 76. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регуляторної політики.

 77. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі охорони здоров’я.

 78. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі освіти.

 79. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі соціального захисту населення.

 80. Правові засади контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень виконавчої влади.

 81. Контроль за дотриманням цін і тарифів.

 82. Контроль у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

 83. Контроль у галузі будівництва та у сфері земельних відносин.

 84. Поняття, види та зміст контролю органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав споживачів.

 85. Поняття, особливості та зміст правоохоронної функції органів місцевого самоврядування.

 86. Напрями та форми взаємодії органів місцевого самоврядування з територіальними правоохоронними органами.

 87. Органи місцевого самоврядування – суб’єкти здійснення реєстраційних та нотаріальних дій.

 88. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

 89. Порядок організації та юрисдикційні повноваження адміністративних комісій.

 90. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, що підвідомчі органам місцевого самоврядування.


^ Шкала оцінювання:

За шкалою

ECTS

За національною

шкалою

За 100-бальною

шкалою

A

відмінно

90-100

В

добре

83-89

С

добре

75-82

Д

задовільно

68-74

Е

задовільно

60-67

F

незадовільно

менш 60
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы