Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую icon

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую


Скачать 235.42 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
страница5/6
Размер235.42 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6


А - Відмінно - свідчить про високий рівень знань, навичок і вмінь, які отримав курсант (студент, слухач) з даної дисципліни, його вміння самостійно розв’язувати складні теоретичні та практичні завдання.

^ В - Добре (дуже добре) - результат, вищий за середній, але з декількома несуттєвими недоліками.

С - Добре - свідчить, що рівень теоретичної та практичної підготовки курсанта (студента, слухача) відповідає основним вимогам навчальної програми дисципліни, проте мають місце окремі суттєві недоліки у роботі.

^ D - Задовільно - посередній результат, зі значними недоліками.

Е - Задовільно (достатньо) - результат задовольняє мінімальним вимогам щодо знань, умінь та навичок з даної дисципліни.

F - Не здано - для одержання кредиту потрібна значна додаткова робота.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Комунальне (муніципальне) право”

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр” за спеціальністю „Правознавство”
^ Кількість годин, відведених на:з/п


теми за змістовим модулем

Лекції

Семінарські

заняття

Практичні заняття

Самостійну

роботу

Змістовий модуль І. Засади комунального (муніципального) права

1.

Тема 1. Предмет, метод і система комунального (муніципального) права


2


4

6

1.1.

Муніципальне право як галузь права та навчальна дисципліна

2


1.2.

Муніципально-правові відносини
21.3.

Система муніципального права
22.

Тема 2. Комунальне управління

2

4
6

2.1.

Поняття та зміст комунального управління

2


2.2.

Співвідношення комунального та державного управління
22.3.

Майнова основа комунального управління
23.

Тема 3. Правове регулювання місцевого самоврядування


2


2


2


6

3.1.

Правові засади організації місцевого самоврядування в Україні та за кордоном

2


3.2.

Муніципальна реформа – складова адміністративної реформи в Україні

23.3.

Гарантії та форми захисту місцевого самоврядування
2
Модуль-контроль № 1

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 Суб’єкти комунального (муніципального)

права

4.

Тема 4. Правовий статус суб’єктів комунального (муніципального) права

2
4

6

4.1.

Система та правовий статус суб'єктів комунального (муніципального) права

2


4.2.

Форми та методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування2
4.3.

Порядок утворення органів самоорганізації населення2
5.

Тема 5. Виконавчі органи в системі місцевого самоврядування

2

2

2

6

5.1.

Виконавчі органи місцевого самоврядування як суб'єкти комунального управління

2


5.2.

Функції та повноваження виконкомів сільських, селищних та міських рад
25.3.

Організаційна структура виконкомів сільських, селищних та міських рад2
6.

Тема 6. Організаційно-правові засади служби в органах місцевого самоврядування

2

2

2

6

6.1.

Проходження служби в органах місцевого самоврядування


2


6.2.

Правовий статус службовців органів місцевого самоврядування

26.3.

Відповідальність службовців органів місцевого самоврядування2
Модуль-контроль № 2

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 Місцеве самоврядування в окремих галузях економіки, соціально-культурного комплексу та у сферах адміністративно-політичної діяльності

7.

Тема 7. Місцеве самоврядування в господарсько-економічних сферах


2


2


26

7.1.

Система та повноваження органів місцевого самоврядування в господарсько-економічних сферах


2


7.2.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сферах інноваційної діяльності, підприємництва та державної регуляторної політики

27.3.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень виконавчої влади у господарсько-економічних сферах
2
8.

Тема 8. Місцеве самоврядування в соціальній і гуманітарно-культурній сферах


2


2


2


6

8.1.

Система та повноваження органів місцевого самоврядування в соціальній і гуманітарно-культурній сферах


2


8.2.

Делеговані повноваження органів місцевого самоврядування у сферах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту населення

28.3.

Особливості контролю органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав споживачів
2
9.

Тема 9. Місцеве самоврядування у сферах охорони громадського порядку та адміністративно-політичної діяльності2


46

9.1.

Система та повноваження органів місцевого самоврядування у сферах охорони громадського порядку та адміністративно-політичної діяльності


2


9.2.

Взаємодія органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами
2
9.3.

Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення органам місцевого самоврядування
2
Модуль-контроль № 3

^ Всього годин


18


18


1854
^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни „Комунальне (муніципальне) право”, який містить навчальну програму дисципліни, тексти фондових лекцій, плани семінарських та практичних занять, методичні вказівки до них, тести для самоконтролю, питання до модуль-контролів та іспиту, перелік нормативних актів, основної та додаткової літератури, завдання для індивідуальної самостійної роботи, методичні завдання щодо виконання навчально-дослідницьких робіт, комп’ютерні програми навчаючого та контролюючого характеру.

^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Нормативні акти:


 1. Конституція України. - К., 1996.

 2. Європейська хартія місцевого самоврядування: ратифікована Законом України 15 липня 1997 року N 452/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 38, ст.249)

 3. Закон України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 25 березня 1992 р. // ВВР. – 1992. - № 27. – Ст. 385.

 4. Про поховання та похоронну справу: Закон України від 10 липня 2003 року N 1102-IV // Відомості Верховної Ради, 2004, N 7, ст.47 )

 5. Закон України „Про Цивільну оборону України” від 3 лютого 1993 р. //ВВР. – 1993. - № 14. – Ст. 124.

 6. Закон України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р. // ВВР. – 1995. - № 12. – Ст. 81.

 7. Закон України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 р. // ВВР. – 2000. - № 40. – Ст. 337.

 8. Закон України „Про аварійно-рятувальні служби” від 14 грудня 1999 р. //ВВР. – 2000. - № 4. – Ст. 25.

 9. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 року N 3206-VI // ВВРУ. – 2011. - № 29. – ст.. 257.

 10. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року N 93-IV // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 40, ст.290.

 11. Про асоціації органів місцевого самоврядування: Закон України від 16 квітня 2009 року 1275-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.534.

 12. Закон України "Про місцеве самоврядування в Украї­ні" від 21 травня 1997 р. // ВВР. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

 13. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р.// ВВР. – 1999. - № 20-21. – Ст. 190.

 14. Закон України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” від 22 червня 2000 р. // ВВР. – 2000. - № 40. – Ст. 338.

 15. Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 26. - Ст. 1151.

 16. Закон України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” // ВВР. – 1998. - № 34. – Ст. 228.

 17. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003 року // ВВР. – 2003. - № 31-32. – Ст. 263.

 18. Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992 р.

 19. Закон України „Про електроенергетику” від 16 жовтня 1997 року // ВВР. – 1998. - № 1. – Ст. 1.

 20. Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року // ВВР. – 2004. - № 9. – Ст. 79.

 21. Закон України „Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” // ВВР. – 1999. - № 5-6. – Ст. 43.

 22. Закон України „Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 року // ВВР. – 2002. - № 36. – Ст. 266.

 23. Закон України „Про міський електричний транспорт” від 29 червня 2004 року // ВВР. – 2004. - № 51. – Ст. 548.

 24. Закон України „Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. – 1994. - № 51. – Ст. 446.

 25. Закон України „Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 року // ВВР. – 1992. - № 52. – Ст. 683.

 26. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року N 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1998, N 20, ст.99.

 27. Про столицю України — місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 року N 401-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 11, ст. 79.

 28. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 року N 2487-VI // Відомості Верховної Ради України, 2010, N 35-36, ст.491

 29. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 року N 1286-XII // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 33, ст.443

 30. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 47, ст.514

 31. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 14, ст.170

 32. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. (в редакції Закону від 01.12.2005 N 3161-IV // ВВР, 2006, N 7, ст.84.

 33. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 15, ст.86

 34. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року N 2625-III // ВВР. – 2001. - № 48. – Ст. 254.

 35. Закон України „Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.112

 36. Постанова Верховної Ради України „Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні” // ВВР. – 1994. - № 6. – Ст. 30.

 37. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади” від 9 березня 1999 року № 339.

 38. Постанова Кабінету Міністрів України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 21 вересня 1998 року № 1482.

 39. Про фонд сприяння місцевому самоврядуванню України: указ Президента Украї­ни від 19 грудня 1995 р № 723 // Офіційний вісник Президента України, № 21, 05.07.2010, ст. 25

 40. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 // Офіційний вісник України, № 43, ст. 50

 41. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 року N 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1997, N 49, ст. 299.

 42. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 // Офіційний вісник України, № 16, ст. 85

 43. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій: затверджено наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 N 16 // Офіційний вісник України, № 20, 01.06.2001, ст. 346

 44. Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950 // Офіційний вісник України, № 24, 30.06.2000, ст. 146

 45. Про забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування: розпорядження Кабінет Міністрів України від 2 грудня 2002 р. N 685-р // Офіційний вісник України, № 49, 20.12.2002, ст. 21

 46. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 року N 899-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст.314.

 47. Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1440 // Офіційний вісник України, № 44, 16.11.2001, ст. 214

 48. Положення про місцеву пожежну охорону: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 202 // Офіційний вісник України, № 9, 14.03.2003, ст. 100

 49. Рішення Конституційного Суду України від 13 жовтня 2005 року № 9-рп/2005.

 50. Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 року № 11-рп/2001.

 51. Рішення Конституційного Суду України від 16 січня 2003 року № 1-рп/2003.

 52. Рішення Конституційного Суду України від 20 травня 2003 року № 21-рп/2004.

 53. Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року № 21-рп/2003.

 54. Рішення Конституційного Суду України від 4 грудня 2001 року № 16-рп/2001.

 55. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 року № 1-рп/2000.

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы