Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни


Скачать 490.68 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни
страница1/16
Размер490.68 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ім. М.Туган-Барановського

КАФЕДРА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Л.В. Балабанова, О.В. Сардак, Л.А. Полонська


УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ


(для студентів спеціальності

6.050200 «Менеджмент організацій»

денного та заочного відділень)


Затверджено на засіданні

кафедри маркетингового менеджменту

(протокол № від 2007 р.)


Схвалено навчально-методичною

радою ДонДУЕТ

(протокол № від 2007 р.)


Донецьк 2007
^

ББК 65.291.6-21я73

Б 20

УДК 005.95 (075.8)
Рецензенти:

д-р екон. наук, проф. О.Б. Чернега

канд. екон. наук, доц. О.А. Бриндіна


Балабанова Л.В.

Б 20 Управління персоналом. Навчально-методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни (для студентів спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій» денного та заочного відділень) / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак, Л.А. Полонська – Донецьк: ДонДУЕТ, 2007.- 88 с.


Навчально-методичні рекомендації розроблено з метою забезпечення виконання курсових робіт з дисципліни “ Управління персоналом ” студентами ФЕУМЕВ спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”, які навчаються з відривом та без відриву від виробництва, зокрема за скороченим терміном навчання.

У навчально-методичних рекомендаціях охарактеризовано загальні положення та зміст основних етапів виконання курсової роботи; висвітлено методологію проведення наукових досліджень; визначено структуру курсової роботи і вимоги, які пред’являються до її змісту та оформлення; акцентовано увагу на процесі підготовки та захисту курсової роботи.

Навчально-методичні рекомендації містять актуальну тематику курсових робіт, яка відповідає профілю підготовки бакалаврів; зразки планів курсових робіт з окремих тем; список джерел, які рекомендовано використовувати при виконанні курсових робіт.

ББК 65.291.6-21я73


© Л.В.Балабанова, О.В.Сардак, 2007

© Донецький державний

університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського, 2007

ЗМІСТ

Стор.

Вступ ........................................................................................................

4

1 Загальні положення та зміст основних етапів виконання курсової роботи ...........................................................................................................

6

2 Методологія наукового дослідження ..................................................

9

3 Структура курсової роботи та вимоги, які пред`являються до її змісту ............................................................................................................

17

4 Оформлення курсової роботи ..............................................................

22

5 Захист курсової роботи .........................................................................

28

6 Тематика курсових робіт з дисципліни “Управління персоналом”.

29

7 Зразки планів курсових робіт з окремих тем .....................................

31

8 Список джерел, які рекомендовано використовувати при виконанні курсової роботи .........................................................................

34

Додатки ..................................................................................................

39ВСТУП
Сучасні умови характеризуються підвищенням ролі персоналу у підприємствах, що обумовлено наступними чинниками: зміни у змісті праці, які викликані застосуванням нових техніки, технологій; трансформація функції контролю, підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни; макроекономічні чинники (загострення конкуренції на ринку, орієнтація підприємств на задоволення попиту покупців, підвищення уваги до якості товарів); зміна форм організації праці на підприємствах; підвищення освітнього та культурного рівня робітників; зміна пріоритетів у системі цінностей персоналу. У зв'язку з цим особливої актуальності на сучасному етапі набувають питання управління персоналом у підприємствах.


Вивчення дисципліни “Управління персоналом” передбачається освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 “Менеджмент”.

Програма дисципліни “Управління персоналом” виходить з необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють новими підходами до вирішення проблем управління персоналом в умовах ринкової економіки.

Метою дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних підприємствах, добору та розставлення персоналу, його оцінки та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу підприємства.

На сучасному етапі розвитку вищої школи згідно вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціалістів з фаху “Менеджмент організацій” все більша увага зосереджується на спонуканні студентів до активної розумової і практичної діяльності при викладанні професійно-орієнтованих дисциплін, розвитку у них творчих здібностей, потреб у самостійному самовдосконаленні. Навчання в університеті повинно озброїти студентів економічних спеціальностей методикою наукових досліджень і, зокрема, виконання курсових робіт. Навчальними планами підготовки студентів спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій” передбачено виконання курсової роботи з дисципліни “Управління персоналом”.

Результати наукових досліджень, які викладені у курсовій роботі з дисципліни “Управління персоналом”, наочно ілюструють рівень засвоєння теорії, методики управління персоналом та набуті навички їх використання у практиці діяльності торговельних підприємств, на матеріалах яких студентами здійснюється дослідження.

Для виконання курсової роботи з дисципліни “Управління персоналом” кафедра маркетингового менеджменту повинна забезпечити студентів навчально-методичними рекомендаціями, у яких доцільно визначити напрямки, методологію дослідження, зміст та вимоги до написання курсової роботи, рекомендувати нову наукову, монографічну, методичну, довідкову літературу з управління персоналом, навести типові плани курсових робіт з основних тем, приклади наочних матеріалів за результатами наукового дослідження та розробленими рекомендаціями.

Це визначає актуальність, необхідність і значимість проведення науково-дослідної роботи студентів, зокрема виконання курсової роботи з дисципліни “Управління персоналом”, та забезпечення зацікавленості студентів в активній науково-дослідній роботі.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота з дисципліни “Управління персоналом” - це трудомістка та відповідальна частина навчання студентів – майбутніх менеджерів, фахівців з управління персоналом. У процесі виконання курсової роботи підводиться підсумок роботі, що виконана студентом при вивченні теоретичної частини дисципліни, і набуті знання з теорії та методології управління персоналом використовуються для вирішення конкретних управлінських завдань, а також певних управлінських проблем.

Курсова робота з дисципліни “Управління персоналом” відповідно з навчальним планом виконується студентами факультету економіки, управління та міжнародних економічних відносин спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій” денного відділення на IV курсі, а заочного відділення повного та скороченого термінів навчання - на V курсі.

Основна мета виконання курсової роботи з дисципліни “Управління персоналом” - розвинути у студентів навички самостійної творчої роботи, комплексного підходу до вирішення проблем з управління персоналом у торговельних підприємствах в умовах ринкової економіки.

Завдання курсової роботи - поглиблення та поширення теоретичних знань з управління персоналом, вироблення вмінь і навичок, необхідних для здійснення конкретної управлінської діяльності торговельного підприємства; набуття навичок щодо управління персоналом як соціальною системою; використання конкретних прийомів формування колективу підприємства, впливу на соціальний розвиток колективу, організації діяльності служб персоналу, розробки і реалізації кадрової політики, кадрового планування у підприємстві, організації набору і добору кадрів, оцінки і атестації персоналу; вироблення вмінь щодо управління процесом розвитку і рухом персоналу, управління процесом вивільнення персоналу, забезпечення соціального партнерства у підприємстві, оцінки ефективності управління персоналом та забезпечення її підвищення.

Курсова робота, будучи складовою частиною науково-дослідницької роботи студентів, повинна пов`язуватися та бути логічним продовженням реферату з проблемних питань управління персоналом та важливим підготовчим етапом виконання комплексної дипломної роботи студентами спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” і магістерської роботи магістрантами спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій”.

Тему курсової роботи студент повинен обирати з рекомендованої кафедрою маркетингового менеджменту тематики самостійно, з урахуванням своїх наукових інтересів, рівня теоретичної підготовки, необхідності та можливості продовження досліджень у дипломній (магістерській) роботі, можливості отримання інформації в торговельному підприємстві, на матеріалах якого буде проводитися дослідження. Для студентів заочного відділення тема курсової роботи, окрім того, повинна бути пов`язана з місцем їх роботи, посадою, яку вони займають, кваліфікацією, набутим досвідом і мати практичне значення для конкретного торговельного підприємства. Тему курсової роботи слід обов`язково узгоджувати з керівником роботи.

Вибір теми, закріплення її за студентами денного відділення, призначення керівника роботи необхідно здійснювати наприкінці шостого семестру (до виробничих зборів щодо проходження студентами нормативної комплексної практики з фаху 6.050200 «Менеджмент організацій»), а для студентів заочного відділення - в період заліково-екзаменаційної сесії, що передує семестру, на протязі якого виконується робота.

Тема курсової роботи згідно з заявою студента та призначений кафедрою маркетингового менеджменту керівник з числа викладачів затверджуються розпорядженням декана факультету економіки, управління та міжнародних економічних відносин.

Організація виконання дипломної роботи передбачає одержання студентом у керівника завдання на курсову роботу (додаток А), складання графіку виконання курсової роботи із вказівкою за окремими розділами роботи конкретних термінів подання підготовлених матеріалів керівнику для контролю за ходом роботи.

Керівники протягом усього терміну виконання курсових робіт проводять індивідуальні та групові консультації.

^ Першим етапом виконання курсової роботи з дисципліни “Управління персоналом” є моніторинг, підбір і вивчення літературних джерел з обраної теми, складення бібліографії відповідно з вимогами, що містяться у розділі 3 представлених навчально-методичних рекомендацій, та планом роботи.

При вивченні конкретного джерела інформації доцільно максимально його використовувати для всієї роботи, для чого необхідно конспектувати основні положення, думки та судження, що стосуються відповідних розділів курсової роботи. Робочі записи слід періодично переглядати, уточнювати і після необхідних доповнень класти в основу викладення сутності питань, що передбачені планом роботи.

План роботи складається студентом на підставі планів, що рекомендовані кафедрою як зразки, та узгоджується з керівником.

На другому етапі студент здійснює збір вторинної зовнішньої та внутрішньої інформації у конкретному торговельному підприємстві, яка дозволяє провести діагностику стану системи управління підприємством, а також проаналізувати проблему, яка є предметом дослідження. Окремі теми курсових робіт передбачають також одержання первинної інформації на засадах проведення опитувань, тому студент повинен завчасно розробити анкету та визначити чисельність і склад опитуваних.

^ Третій етап передбачає обробку зібраної інформації, її аналіз за допомогою комплексу традиційних та сучасних методів з використанням комп’ютерних програм, які рекомендуються кафедрою або розроблені самостійно студентами, формулювання обґрунтованих висновків і проблем практичної реалізації питань, що були розглянуті у роботі.

На четвертому етапі за результатами дослідження і на підставі узагальнення теорії та світового досвіду студентом розробляються напрямки (варіанти) вирішення виявлених в діяльності торговельного підприємства проблем управління персоналом.

На п`ятому етапі здійснюється написання тексту курсової роботи та її оформлення відповідно з вимогами, поданими у навчально-методичних рекомендаціях. Особливу увагу доцільно приділяти наочності подання результатів дослідження та розроблених рекомендацій.

Обсяг курсової роботи повинен бути в межах 50 сторінок машинописного або машинного тексту.

Курсова робота у визначений термін повинна бути представлена студентами денного відділення на кафедру маркетингового менеджменту, а заочного відділення - в деканат факультету економіки, управління та міжнародних відносин для реєстрації та передачі на кафедру для перевірки керівником. За результатами перевірки роботи керівник приймає рішення про допуск її до захисту, або повертає студентові на доопрацювання відповідно з зауваженнями, а на роботи студентів заочного відділення пише рецензії.

Для забезпечення високого рівня виконання курсових робіт з дисципліни “Управління персоналом” студенти повинні оволодіти методологією наукових досліджень.


^ 2 МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Відповідно освітньо-кваліфікаційної характеристики при підготовці принципово нових фахівців з менеджменту, економіки важливими завданнями є оволодіння студентами методологією наукових досліджень, зокрема методами самостійного розв’язання науково-практичних завдань, набуття навичок їх застосування у практичній діяльності з найбільшою ефективністю.

Знання з методології наукових досліджень студенти повинні застосовувати при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін, а також при виконанні курсових та дипломної (магістерської) роботи.

Необхідно засвоїти, що наукові дослідження – це цілеспрямований процес пізнання, який здійснюється з метою відкриття стану закономірностей зміни об’єктів, що вивчаються, залежно від конкретних умов, місця та терміну їх функціонування для подальшого використання у практичній діяльності.

При проведенні наукових досліджень слід керуватися “Міжнародним кодексом з практики маркетингових і соціальних досліджень”, у якому визначені основні принципи проведення досліджень, терміни, правила.

Важливим елементом методології наукових досліджень є принципи, тобто постійно діючі основні положення, які характерні для усієї системи наукових досліджень. Необхідно дотримуватись таких принципів: системний та ситуаційний підхід до проведення наукового дослідження, багатоваріантність, диференціація підходів до організації проведення дослідження залежно від особливостей об’єкту дослідження, його мети, завдань; динамічний, безперервний характер процесу наукового дослідження; наявність концепції проведення наукових досліджень, яку зрозуміли б усі виконавці, замовники, користувачі; цільова спрямованість на пріоритетні економічні і соціальні проблеми.

Наукові дослідження повинні відповідати профілю навчання студентів спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”.

Мета наукових досліджень студентів - розвиток, використання їх творчого і трудового потенціалу для вирішення проблем підвищення ефективності управління торговельними підприємствами, задоволення попиту та потреб споживачів.

Дослідницька діяльність передбачає високу спроможність студентів до творчого науково-дослідного мислення, головною передумовою якого є обсяг та глибина наукових знань, їх постійне і систематичне поповнення та оновлення. Найважливішою складовою творчого мислення є здатність до прогностичного мислення.

Завдання наукового дослідження:

 • оволодіння студентами науковими методами пізнання, поглиблення і творче засвоєння навчального матеріалу з професійно-орієнтованих дисциплін, а особливо з блоків “Менеджмент” і “Маркетинг”;

 • вивчення методики та засобів самостійного вирішення наукових проблем зі спеціальності “Менеджмент організацій”.


Враховуючи характер навчального процесу на факультеті управління, економіки та міжнародних економічних відносин ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського дослідницька діяльність студентів повинна здійснюватися у різних формах. Студентам необхідно опанувати теоретичні засади та методологію проведення наукових досліджень в області спеціальності “Менеджмент організацій”, застосовувати здобуті знання з методики досліджень при опрацюванні конкретних актуальних тем.

Формуванню науково-дослідницьких навичок студентів сприятимуть: моніторинг та складання оглядів спеціальної, методичної, довідкової літератури та інших джерел з обраної теми, підготовка реферату з конкретної проблеми. Це дозволяє студенту ознайомитися зі станом інформаційного забезпечення визначеної теми, ураховувати і максимально використовувати результати досліджень, які були проведені раніше.

У процесі навчання студенти, працюючи у наукових семінарах на кафедрі маркетингового менеджменту, повинні готувати спеціальні наукові доповіді на засадах поглибленого, всебічного вивчення теоретичних джерел і конкретних матеріалів діяльності торговельних підприємств, виступати з ними на засіданнях семінарів з проблем менеджменту, маркетингу, захищати свої висновки і пропозиції. Кращі доповіді рекомендуються для повідомлення на науковій конференції студентів ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського або в інших вузах, опублікування тез доповідей, наукових статей у збірниках НДРС.

Студенти ІV-V курсів, які виявили здібності до проведення наукових досліджень та активно беруть участь у НДР, кафедрою маркетингового менеджменту залучаються до виконання держбюджетних та госпдоговірних тем.

Виконуючи курсові роботи з дисциплін “Управління персоналом”, “Маркетинг торговельного підприємства”, “Менеджмент організацій”, студенти спеціальності “Менеджмент організацій” закріплюють елементи досліджень на етапі початкового наукового пошуку з обраного напрямку, а у подальшому узагальнюють і відображають результати НДР у дипломній (магістерській) роботі.

Складність наукових досліджень, комплексність та тривалість їх виконання викликає необхідність розподілу процесу НДРС на логічно взаємообумовлені та взаємопов’язані етапи:

 1. Вибір теми дослідження та її конкретизація;

 2. Визначення методології наукового дослідження;

 3. Опрацювання робочої гіпотези;

 4. Організація збору інформації;

 5. Обробка та аналіз зібраних матеріалів;

 6. Обґрунтування висновків і рекомендацій;

 7. Оформлення результатів досліджень;

 8. Обговорювання і рецензування результатів наукового дослідження;

 9. Впровадження результатів наукових досліджень у практику.

Розглянемо зміст кожного етапу наукового дослідження.

Вибір теми наукового дослідження студенти повинні здійснювати самостійно, керуючись наступними критеріями: актуальність теми (значимість, необхідність і невідкладність її вирішення для потреб торгівлі); очікувана ефективність розробки; новизна і перспективність теми дослідження; відповідність теми, яку обирає студент, профілю навчання менеджерів; можливість розробки теми у ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського з точки зору часу, забезпечення літературою, методиками, матеріалами; відповідність теми напрямкам НДР кафедри маркетингового менеджменту, що полегшує пошук відповідних наукових методів і рішень, прискорює процес впровадження результатів дослідження.

Обираючи тему, студент повинен ознайомитися з переліком і змістом робіт з даної проблеми, виділити та систематизувати питання, які недостатньо розроблені, дискутуються, потребують подальшої розробки, не розроблені, такі, що випливають із висновків проведених досліджень.

Відповідно до обраної теми наукового дослідження студенту слід самостійно підібрати спеціальні літературні джерела (книги, брошури, статті), нормативні документи, статистичні матеріали і вивчити теоретичні засади та історію питання. З урахуванням цього остаточно формулюється тема.

Студент повинен акцентувати увагу на тому, що ефективність наукового дослідження обумовлена правильним використанням методології.

Методологія – наука (вчення) про методи та засоби дослідження. Розвиток методології науки пов’язаний з розвитком методів наукового пізнання дійсності, загальними законами розвитку наукового знання, перевіркою істинності теорії практикою.

Головною метою методології є вивчення засобів, методів і прийомів дослідження, за допомогою яких набуваються нові знання в науці.

Предмет вивчення методології – це поняття і методи самої науки, сфера їх застосування, обґрунтованість наукових результатів, осмислення досягнень науки.

У зв’язку з цим необхідно опанувати терміни: метод, методика, методологія наукового дослідження та їх взаємозв’язок.

Стосовно наукового дослідження методом є засіб або система засобів дослідження і пізнання визначеного об’єкта або явища. На засадах вибору методів, які використовуються на окремих етапах дослідження, визначається методика дослідження – сукупність методів і прийомів правильного і цілеспрямованого вивчення явищ, процесів.

Слід знати, що методологічним інструментом, який організує процес дослідження та визначає його логіку, є робоча гіпотеза.

Робоча гіпотеза – це направляюча наукова ідея, яка потребує подальшої перевірки. Після перевірки гіпотеза перетворюється або у достовірну теорію, або у достовірне знання певного факту. Відмовлення від гіпотези, яка виявилася неправильною, також є суттєвим кроком вперед у пошуках істини, оскільки помилкові гіпотези поглиблюють пізнання, вказують на труднощі проблеми та спонукають до пошуку кращих рішень.

Студенту необхідно пам’ятати, що науковий рівень дослідження визначається його методом. Відносно процесу пізнання метод дослідження є формою практичного і теоретичного вивчення певного об’єкта шляхом використання різних засобів. Методи дослідження можна розділити на загальні і спеціальні. Загальні методи використовуються в окремих областях науки на окремих етапах дослідження. Спеціальні методи використовуються для вирішення специфічних груп завдань у кожній області науки.

Методологія науки виділяє теоретичний та емпіричний рівні пізнання. Теоретичне пізнання базується на наукових теоріях. До емпіричних відносяться знання з повсякденної усвідомленої практики, спеціальні наукові дані, які одержані у процесі спостереження, експерименту. У зв’язку з рівнями пізнання виділяють і види методів дослідження.

До емпіричних методів наукового дослідження відносяться спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент.

До теоретичних методів наукового дослідження відносяться узагальнюючі (сходження від абстрактного до конкретного, ідеалізація, формалізація, аксіоматизація) та часткові (визначення, опис і інтерпретація).

Студент повинен знати, що системний підхід до вивчення предметів і явищ обумовлює необхідність комплексного використання різних методів дослідження.

Спеціальні методи, що застосовуються у наукових дослідженнях у сфері торгівлі, розподіляються відповідно до окремих етапів проведення досліджень на методи збору інформації, її обробки, аналізу, програмних (планових) розрахунків і методи прогнозування.

На засадах вибраних методів, які використовуються на окремих етапах дослідження, повинна визначатися загальна методика дослідження.

Майбутнім фахівцям спеціальності “Менеджмент організацій” слід засвоїти, що методичні засади дослідження у маркетингу складаються із загальнонаукових, аналітичних, прогностичних методів.

Загальнонаукові методи – це системний, ситуаційний аналіз, програмно-цільовий підхід, комплексні дослідження. Вони використовуються при дослідженні ринкової ситуації, обґрунтуванні цілей маркетингової діяльності у взаємозв’язку з цілями функціонування підприємства, розробці стратегії і тактики досягнення цілей, маркетингових програм, при вивченні взаємозв’язку витрат і результатів діяльності.

Аналітичні методи включають:

 • методи порівняння, групування, балансовий, графічний, табличний, ланцюгових підстановок, індексний;

 • лінійне програмування - використовується для рішення екстремальних задач (формування оптимального асортименту товарів при обмеженості ресурсів, планування товарообороту в асортиментному розрізі, рішення транспортних задач, вибір раціональних форм товарозабезпечення, обґрунтування оптимального рівня товарних запасів, визначення раціонального розміщення складської та торговельної мережі та ін.);

 • сітьове планування - призначене для дослідження і управління взаємопов’язаними роботами, які виконуються для досягнення однієї або декількох цілей (розробка програм комплексних заходів, що спрямовані на збільшення продажу товарів, завоювання певної частки ринку, одержання визначеного прибутку, підвищення якості обслуговування, розробка нових товарів та експериментальне їх випробовування на ринку; підготовка рекламних кампаній);

 • теорію масового обслуговування - доцільно використовувати для визначення тривалості та черговості обслуговування замовників, покупців, складання графіків постачання, управління товарними запасами;

 • метод ділових ігор - слід застосовувати для дослідження та визначення оптимальної стратегії в ситуаціях, що мають ігровий характер, для вибору оптимального варіанту із різних рішень;

 • теорію зв’язку - розглядає механізм зворотних зв’язків, дозволяє отримати інформацію з ринку і більш ефективно її використовувати;

 • факторний аналіз - дозволяє визначити вплив чинників на результати маркетингової діяльності;

 • кластерний аналіз - це розподіл сукупності об’єктів на відносно однорідні групи відповідно з їх потребами;

 • багатомірне шкалування - дозволяє одержати просторове відображення відносин, які існують між об’єктами (наприклад: оцінка конкурентоспроможності товарів у порівнянні із зразком; співставлення іміджу двох підприємств);

 • контент-аналіз – це формалізований, кількісний аналіз (вивчення) документів з метою одержання достовірної, надійної інформації, у якій зацікавлені маркетологи; він використовується, головним чином, при роботі з вторинними даними соціально-психологічної спрямованості, а також при аналізі результатів опитувань; напрямки використання контент-аналізу: виявлення та оцінка характеристик тексту, як індикаторів певних сторін об’єкту, що вивчається; виявлення причин, які викликали повідомлення; оцінка ефекту впливу повідомлення;

 • моніторинг маркетингової діяльності – це механізм здійснення спеціалістами-маркетологами підприємства постійного спостереження за найважливішими поточними результатами маркетингової діяльності та фінансового стану підприємства в умовах динамічного маркетингового середовища;

 • дисперсійний аналіз - необхідно використовувати для оцінки однорідності сукупності, що досліджується, та ступеня впливу чинників на процес, який вивчається;

 • кореляційний аналіз - слід використовувати для визначення напрямку та тісноти зв’язку за допомогою коефіцієнта кореляції, кореляційного відношення, ступенів змінювання результативних показників під впливом різних чинників за допомогою коефіцієнта детермінації;

 • регресійний аналіз - дозволяє визначити форми зв’язку та ступінь впливу чинників на конкретні показники діяльності підприємства.

Для розробки різних видів прогнозів слід використовувати прогностичні методи (прогнози попиту, збуту, маркетингових витрат, товарних запасів та ін.). Це методи експертних оцінок (метод Дельфі, метод кібернетичних сесій, метод мозкових атак, метод номінального колективного мислення); методи економіко-математичного моделювання за допомогою динамічних коефіцієнтів еластичності, трендових моделей, одно- та багатофакторних статичних та динамічних рівнянь регресії; комплексні методи.

Дотепер не існує однозначного підходу до того, чи є у маркетингу власні методи дослідження, що складає вимогу будь-якої самостійної науки. Але безперечно те, що існує комплекс технологій, які притаманні саме маркетингу і орієнтовані на вирішення специфічних маркетингових проблем: маркетинговий (ситуаційний) аналіз; SWOT-аналіз; STP-маркетинг, ABC-аналіз асортименту товарів; матричний метод; організаційні механізми для реалізації теорії маркетингу в практиці (організаційні структури служби маркетингу, маркетингове програмування, розробка маркетингового бюджету).

Аналітичні та прогностичні методи на сучасному етапі доцільно використовувати на засадах комп’ютерних програм.

З урахуванням гіпотези та методики дослідження студент разом з науковим керівником повинен розробляти програму досліджень, у якій визначає:

 • уточнену назву (формулювання) теми;

 • загальні та окремі завдання роботи (цільова постанова);

 • стан питання та обґрунтування вибраного напрямку роботи;

 • зміст, об’єкт, предмет та методи дослідження;

 • етапи роботи із зазначенням змісту і термінів завершення кожного етапу (календарний план роботи);

 • виконавців;

 • форму представлення результатів дослідження та їх впровадження в практику.

При проведенні наукових досліджень студентам слід керуватися програмою.

При організації збору інформації у торговельному підприємстві необхідно передбачити:

 • правильний вибір об’єктів обстеження;

 • обґрунтоване визначення показників, що підлягають збору;

 • розробку методик отримання окремих показників;

 • правильне документальне оформлення даних обстеження.

Об’єкт дослідження - це предмет або явище дійсності, що досліджується з метою пізнання його суті, закономірностей розвитку і можливості подальшого використання результатів пізнання у практичній діяльності.

Об’єкт дослідження – процес управління персоналом в цілому або за окремими етапами (функціями) у підприємствах різних форм власності, що функціонують у конкретному населеному пункті, регіоні України.

Предметом дослідження є процес формування колективу підприємства, соціальний розвиток колективу, організація діяльності служби персоналу, кадрова політика, набір і відбір кадрів, оцінка і атестація персоналу; процес розвитку і руху персоналу, процес вивільнення персоналу, соціальне партнерство у підприємстві, ефективність управління персоналом.

Правильне визначення об’єкту та предмету дослідження сприяє обґрунтованості його результатів.

Сформулювавши об’єкт та предмет дослідження, необхідно визначити параметри торговельного підприємства, на матеріалах якого здійснюється дослідження, тобто повноту вивчення окремого аспекту управління персоналом підприємства відповідно до мети дослідження. Тому завдання дослідника полягає у діагностиці стану системи управління підприємством згідно розробленої схеми.

Збір показників у торговельних підприємствах повинен проводитися в декілька етапів:

 • розробка переліку всіх вихідних показників з кожного питання, що вивчається, та методики їх одержання;

 • формування зведеного переліку вихідних показників щодо теми;

 • визначення джерел одержання інформації, розробка форм збору показників (таблиці, анкети).

Зібрані інформативні матеріали необхідно обробити і систематизувати за допомогою таких методичних прийомів як класифікація, типологія, ранжирування. За результатами систематизації даних повинні бути розраховані відносні та середні величини, оброблені ряди динаміки, визначені основні тенденції розвитку, розроблені таблиці, графіки з використанням персональних комп’ютерів, комп’ютерних програм.

Отриману первинну і повторну інформацію потрібно перевірити з точки зору її логічної відповідності кінцевим результатам дослідження.

Оброблені інформативні матеріали студент повинен глибоко проаналізувати за допомогою комплексу економічного, маркетингового, функціонально-вартісного аналізу, довести або відкинути висунуті на попередніх етапах дослідження гіпотези.

Перш ніж робити висновки (короткий виклад отриманих результатів) студенту слід ще раз перевірити завершеність кожного розділу роботи та доведеність аргументації роботи у цілому. Лише після цього слід формулювати висновки за суттю поставленої проблеми, питаннями практичного значення, впровадженням і використанням одержаних результатів.

На засадах результатів аналізу студент повинен сформулювати чіткі, точні, не переобтяжені цифровими даними, випадковостями висновки щодо поставленої проблеми, перевірити, апробувати їх. Обґрунтовані висновки необхідно викласти у відповідних розділах роботи.

Пропозиції щодо практичного використання висновків при вирішенні конкретного завдання в певних умовах повинні бути перспективними. Висуваючи ті або інші пропозиції, дослідник повинен розрахувати їх ефективність. Без такої оцінки неможливо визначити ступінь реальності проведення та окупності заходу.

У тому разі, коли при дослідженні рекомендується використовувати одну з декількох конкуруючих пропозицій, необхідно провести порівняльний розрахунок ефекту і витрат з кожного варіанту і вибрати той, який забезпечує найкращі показники.

Зібрані і оброблені у процесі дослідження матеріали, результати аналізу та обґрунтування рекомендацій необхідно перетворити у злагоджений, послідовний, науково-аргументований виклад.

Матеріали науково-дослідної роботи можна викласти у формі спеціального звіту, курсової або дипломної (магістерської) роботи, відповідного розділу звіту з практики, тексту наукової доповіді, наукової статті та ін.

Загальними вимогами щодо викладення результатів НДР є наступні: чіткість побудови та логічна послідовність подання матеріалів; переконливість аргументації; стислість і точність формулювань, що виключають можливості суб’єктивного і неоднозначного тлумачення; конкретність викладення результатів роботи; доведеність висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Звіт про НДР студента повинен включати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи звіту, які відображають методику, зміст і результати виконаної роботи, висновки, рекомендації, список використаних джерел, додатки.

Заключним етапом кожного дослідження є його обговорення та впровадження у практику. Обговорення результатів дослідження доцільно проводити колективно у студентській групі, на засіданні студентського наукового семінару залежно від особливості теми - ступеня її новизни, складності, комплексності. У процесі наукової дискусії учасники повинні оцінити рівень дослідження, висловити свою думку щодо досягнень дослідника, вказати на недоліки, помилки, обґрунтувати можливі напрямки їх виправлення.

Після обговорення роботи, одержання консультацій і рецензій автор-дослідник повинен провести необхідні уточнення, доповнення окремих положень, усунути можливі неузгодження між розділами або підрозділами.

Результативність дослідження у значному ступені визначається рівнем його реалізації. НДР доцільно реалізувати шляхом їх безпосереднього впровадження у практику діяльності торговельних підприємств. Ознайомившись із загальною методологією наукового дослідження, студенту необхідно адаптувати її до виконання курсової роботи з дисципліни “Управління персоналом”.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни фінансове право україни
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-1591 від 15 квітня 2004 року)
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни міністерство освіти І науки автономної республіки крим республіканський вищий навчальний заклад „кримський гуманітарний університет” (М. Ялта) інститут філології, історії та мистецтв
Курсові та випускні кваліфікаційні роботи (квкр) необхідно оформлювати відповідно до державного стандарту України, яким є наступний...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров ׳ я України Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Догляд за хірургічними хворими (навчальний посібник)
Колектив авторів: В. В.Іващенко, Є. Р. Балацький, В. С. Ковальчук, О.І. Ніколаєв, Ю.І. Журавльова, А. В.Іващенко, М. А. Койко
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
К 60 Фінанси. Опорний конспект лекцій для студ екон спец. / М-во освіти І науки України, Донец нац ун-т економіки І торгівлі ім....
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет
Кафедра теорії І методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы