Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую


Скачать 224.26 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
страница1/5
Размер224.26 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Харківський національний університет внутрішніх справ


Факультет права та масових комунікацій


Кафедра загальноправових дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи

_________________Головко О.М.

(підпис) (П.І.Б.)

____________________________

(дата, місяць, рік)


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни

Державне будівництво та самоврядування в Україні

(шифр, назва навчальної дисципліни)


Галузь знань _______"Право" (6.0304)________________________

(шифр, назва галузі)


^ Напрям підготовки (спеціальність) "Правознавство" (6.030401)

(код, назва напряму підготовки або спеціальності)


Спеціалізація _______________________________________________

(вказується тільки для ОКР спеціаліст, магістр)


Освітньо-кваліфікаційний рівень ______бакалавр______________


м. Харків

2013

Передмова

Робоча навчальна програма з державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ за напрямом підготовки 6.030401 «Правознаство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» на __ арк.СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету права та масових комунікацій


________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ПОГОДЖЕНО

Секцією з юридичних дисциплін науково-методичної ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри загальноправових дисциплін

________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

_______________________ _____________________________

(підпис) (П.І.Б.)

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет внутрішніх справ


Розробники: Серьогін В.О., Гудзь Т.І., Козир О.В. – Харків:


Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013


Рецензенти:


Сікорський О.П. - старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, к.ю.н.

^ Марчук М.І. – доцент кафедри державно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент


© Серьогін В.О., Гудзь Т.І., Козир О.В. 2013.

© Харківський національний університет внутрішніх
 1. ^

  © Харківський національний університет внутрішніх Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – _2,5_

Загальна кількість годин – 108

Кількість модулів – _2_

Змістових модулів – _5_

_6.0304__ _Право_____;


6.030401 Правознавство;


______________бакалавр_________________


Навчальний курс ____4_____


Семестр ________7_________


Види контролю: МК, ПМК

Підсумковий модульний контроль __________екзамен___________Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – _42_

самостійної роботи – _66_


Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(денна форма навчання)

Лекції – __24__;


Семінарські заняття – __18__;


Самостійна робота – __66__;


Індивідуальні завдання:

Реферати – _2, 7_____

(кількість; № семестру)
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета. Метою викладання навчальної дисципліни «Державне будівництво та самоврядування в Україні» є оволодіння студентами та слухачами знань щодо організації роботи органів публічної влади України з урахуванням їх завдань, функцій, внутрішньої будови та місця в загальній системі.

Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Державне будівництво та самоврядування в Україні» є:

  • засвоєння сукупності юридичних норм, які закріплюють систему органів публічної влади в Україні, принципи їх організації та діяльності, функції та компетенцію, структуру, основи, форми і методи діяльності;

  • формування самостійного мислення, навичок аналізу елементів організації діяльності органів публічної влади;

  • формування понятійного апарату, що використовується у межах державного будівництва та місцевого самоврядування, та вміння ним користуватися;

  • поглиблення знань прикладного характеру;

  • ознайомлення з практикою роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб;

  • розвиток загальної політико-правової культури курсанта.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

знати:

 • еволюцію, сучасний стан та основні тенденції розвитку державного будівництва та місцевого самоврядування як комплексної юридичної науки;

 • предмет і методологію науки державного будівництва та місцевого самоврядування;

 • спеціальну термінологію, що використовується в межах даного курсу;

 • теоретичні, правові, територіальні та матеріально-фінансові основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні;

 • основні правові джерела, що визначають організацію роботи органів публічної влади в Україні;

 • елементи організації та діяльності органів публічної влади (елементи державного будівництва та місцевого самоврядування);

 • основні напрями державно-правової, парламентської, адміністративної та муніципальної реформ;

 • характер взаємодії органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами;

уміти:

 • використовувати дані науки державного будівництва та місцевого самоврядування у вирішенні професійних завдань;

 • орієнтуватися в системі законодавства і політико-правовій практиці, що пов’язані з організацією роботи органів публічної влади;

 • правильно тлумачити і правильно застосовувати нормативні акти, які визначають основні елементи організації роботи органів публічної влади в Україні;

 • оцінювати власні вчинки та вчинки колег-професіоналів з точки зору відповідності приписам чинного законодавства, що визначає організацію роботи органів публічної влади в Україні;

 • давати фахову оцінку подій і явищ у суспільно-політичному житті країни з точки зору наукових підходів до організації роботи органів публічної влади та чинного законодавства.
 1. ^ Програма навчальної дисципліни


модуль № 1.

Змістовий модуль № 1 Теоретичні основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні:

  1   2   3   4   5

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Навчальні та виховні цілі: сформувати цілісне уявлення економічних злочинів, а також сформувати у студентів вміння здійснювати кваліфікацію...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы