Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую


Скачать 224.26 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
страница5/5
Размер224.26 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5
^

Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції [Текст] / В.Головатенко // Право України. – 2004. - № 3. - С.14-18.


 • Головченко В., Корпань О. Конституційні принципи місцевого самоврядування [Текст] / В.Головченко, О.Корпань // Право України. – 1998. –№ 3. – С.14–17, 30.

 • Горбунова Л. Конституційні засади забезпечення законності у нормотворчості [Текст] / Л.Горбунова // Право України. – 2004. – № 7. – С.15–20.

 • Гошко А.О. Стратегія і тактика планування діяльності органів місцевого самоврядування [Текст] / А.О.Гошко. – К. : Видавництво УАДУ, 2000.

 • Григоренко А. Гарантії здійснення повноважень народним депутатом України [Текст] / А.Григоренко // Право України. – 2004. - № 5. – С. 116-121.

 • Григоренко А.О. Шляхи удосконалення статусу народного депутата України / А.О.Григоренко // Держава і право: Зб. наук. праць. – Випуск 18. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – С.126-130.

 • Григорук Н.Г. Непорушність повноважень народних депутатів України [Текст] / Н.Г.Григорук // Часопис Київського університету права. – 2002. - № 2. – С. 30 - 38.
 • Гудзь Т. І. Розширення компетенції органів місцевого самоврядування як передумова створення місцевої міліції / Т. І. Гудзь // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2009. – № 1(5). – С. 36-39.


 • Дегтяр А.О. Особливості стратегічного планування в органах державного управління [Текст] / А.О.Дегтяр // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2002. - № 3(14). – С.83-89.

 • Дерець В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини [Текст] : Монографія / В.А.Дерець. – К.: ТОВ "Юридична думка", 2007.

 • Державне будівництво [Текст]: Збірник нормативно-правових актів. // Упорядники Битяк Ю.П., Любченко П.М., Серьогіна С.Г. – Х.: «Одіссей», 2008.
 • Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект) [Текст] : Монографія / Н.Р.Нижник, В.М.Олуйко, В.А.Яцюк. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2003.


 • Джабраілов Р. Місцеві податки та збори як складова частина об’єктів комунальної власності [Текст] / Р.Джабраілов // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С.77-80.

 • Добкін М.М. Виконавчі органи міських рад [Текст] : Монографія / М.М.Добкін. – Х.: „Золота миля”, 2009.

 • Дробуш І.В. Функції органів місцевого самоврядування в Україні [Текст]: Монографія / І.В.Дробуш. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького, 2003.

 • Журавський В.С. Український парламентаризм на сучасному етапі: теоретико-правовий аспект [Текст]: Монографія / В.С.Журавський. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.

 • Задорожня Г. Специфіка нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування [Текст] / Г.Задорожня // Право України. – 2007. - № 6. – С. 18-21.

 • Кампо В. Адміністративна реформа в Україні: проблеми формування документально-інформаційної бази // Вісник Академії правових наук України. – 2000. - № 2(21). – С.45-53.

 • Кампо В.М. Демократизація статусу депутатів місцевих рад [Текст] / В.М.Кампо. – К.: Ін-т громад. суп-ва, 2001.

 • Кичун В.І. Конституційно-правові основи взаємовідносин органів державної влади України з органами влади Автономної Республіки Крим в фінансово-економічній сфері [Текст] / В.І.Кичун // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - № 3 (26). – С.78-83.

 • Клепацький М. М., Кобець Р. В., Комов В. В., Кравченко В. В., Молодцов О. В. Роль громадських організацій та інших неурядових структур у становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні [Текст] / М.М.Клепацький, Р.В.Кобець, В.В.Комов, В.В.Кравченко, О.В.Молодцов. – К. : Атіка, 2003.
 • Коваленко А.А.  Теорія і практика місцевого самоврядування в Україні [Текст]: Монографія / А.А.Коваленко. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.

 • ^

  Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. - Харків: Основа, Ун-т внутр.справ, 1998. - 246 с.


 • Конституційно-правові засади становлення української державності [Текст]: Монографія / В.Я.Тацій, Ю.М.Тодика, О.Г.Данильян та ін. / За ред. В.Я.Тація, Ю.М.Тодики. – Х.: Право, 2003.
 • ^

  Копиленко О.Л.  Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу [Текст]: Монографія / О.Л.Копиленко. - К.: Таксон, 2002.


 • Корнієнко М. Державна влада і місцеве самоврядування: актуальні питання теорії і практики [Текст] / М.Корнієнко // Українське право. – 1995. – № 1(2). – С. 68–77.

 • Кривенко Л. Законодавча влада в системі державної влади [Текст] / Л.Кривенко // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - № 1. – С. 58-71.

 • Кривенко Л. Конституційні моделі легітимації глави держави і баланс повноважень між інститутами влади [Текст] / Л.Кривенко // Віче. – 2000. - № 9. – С. 19-37.

 • Крупчан О. Компетенція центральних органів виконавчої влади [Текст] / О.Крупчан // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - № 2 (29). – С. 47-59.
 • ^

  Кулаківський В.  Актуальні проблеми діяльності постійних комісій місцевих рад [Текст] / В.Кулаківський. - К.: Знання України, 2003.


 • Кушніренко О.Г., Слінько Т.М. Комітети Верховної Ради України і проблеми підвищеня ефективності їх діяльності [Текст] / О.Г.Кушніренко, Т.М.Слінько // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. –№ 42. – С. 36–41.

 • Лабенська Л. Взаємодія депутатів місцевих рад із сільським, селищним, міським головою: деякі питання [Текст] / Л.Лабенська // Право України. – 2003. – № 11. – С. 23-26.

 • Любченко П.М. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування [Текст]: Монографія / П.М.Любченко. – Харків: Модель всесвіту, 2001.

 • Любченко П.М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства [Текст]: Монографія / П.М.Любченко. – Харків: Одіссей, 2006.

 • Любченко П.М. Підсистеми публічної влади: правове регулювання їх взаємодії [Текст] / П.М.Любченко // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – № 34. – С. 38–44.

 • Лялюк О.Ю. Загальна характеристика фінансової основи організації і діяльності місцевих рад [Текст] // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Вип. 73. – Х.: НЮАУ, 2005. – С. 75-83.

 • Лялюк О.Ю. Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні [Текст]: Монографія / О.Ю.Лялюк. – Х.: Право, 2008.

 • Лялюк О.Ю. Основні напрямки здійснення державного контролю за діяльністю місцевих рад [Текст] / О.Ю.Лялюк // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 101. – С. 45-51.

 • Магновський І. Конституційні основи функціонування органів влади в Автономній Республіці Крим: порівняльно-правовий аспект [Текст] / І.Магновський // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 6 (162). – С. 3–6.

 • Майданник О. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні [Текст] / О.Майданник // Право України. – 2003. – № 4. – С. 9 -13.

 • Марцеляк О.В. Інститут омбудсмана: теорія і практика [Текст]: Монографія / О.В.Марцеляк. – Х.: Нац. ун-т. внутр. справ, 2004.

 • Методологічні проблеми правової науки [Текст]: Матеріали міжнар. наук. конференції. Харків, 13-14 грудня 2002 р. / Упорядники М.І.Панов, Ю.М.Грошевий. – Х.: Право, 2003.

 • Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави [Текст]: Монографія / За ред. Ю.М.Тодики, В.А. Шумілкіна. – Х.: Одіссей, 2004.

 • Мягченко М. Загальнотеоретичні засади діяльності органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні [Текст] / М.Мягченко // Право України. – 2000. - № 7. – С. 19-22.

 • Набока І.В. Особливості правового статусу постійних комісій місцевих рад // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – Х.: Право, 2003. – Вип.5. – С.191-198.
 • Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. – 234 с.


 • Неделько О. О. Взаємовідносини органів представницької та виконавчої влади в АРК: теоретично-практичний аспект [Текст] / О.О.Неделько // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС. – 2004. –Вип. 3. – С. 69–78.

 • Ольховський Б.І. Роль комітетів Верховної Ради України в розробці законопроектів [Текст] / Б.І.Ольховський // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2004. – Вип..66. – С. 12-20.

 • Ониськів М.М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні [Текст]: Монографія / М.М.Ониськів. - К.: Юридична думка, 2010.

 • Онупрієнко А.М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави: теоретико-правовий аналіз [Текст]: Монографія / А.М.Онупрієнко. – Х: Право, 2009.

 • Органи державної влади України [Текст]: Монографія / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.

 • Організаційно-правові проблеми створення та діяльності муніципальної міліції в Україні [Текст] : Учбово-метод. посіб. / В.В. Кравченко (відп. ред.). — К.: Арніка, 2000.

 • Остапенко О.Г. Конституційно-правовий статус органів самоорганізації населення в Україні [Текст] : Монографія / О. Г. Остапенко. - Х.: ХНАДУ, 2009.

 • Остапенко О.Г. Муніципально-правова відповідальність органів самоорганізації населення // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2006. – № 83. – С.96-102.

 • Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування [Текст]: Монографія / Ю.Панейко. – Львів: Літопис, 2002.

 • Петришин О. Види державної служби: загальнотеоретичний підхід [Текст] / О.Петришин // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 4(23). – С. 116-128.

 • Петришин О. Поняття посадової особи державного апарату [Текст] / О.Петришин // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 2(21). – С.37-45.

 • Петришина М.О. Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування [Текст] / М.О.Петришина // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 99. – С. 236–242.

 • Петришина М.О. Нормотворчі повноваження органів місцевого самоврядування [Текст] /М.О.Петришина // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць./ АПрН України. НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування. – Х.: Право. – 2008. – Вип. 15 – С. 128–135.

 • Петрів І.М. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України [Текст] / І.М.Петрів // Держава і право. – Вип.9. – 2001. – С.132-139.

 • Плахотнюк Н. Повноваження Президента України як основний елемент інституту президентства в Україні [Текст] / Н.Плахотнюк // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 1998. – № 1. – С.138–146.

 • Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність [Текст]: Монографія / В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000.

 • Постійні і тимчасові контрольні комісії місцевих рад. (Закон, практика, проблеми) [Текст]. – К.: Парламентське видавництво, 2001.

 • Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів [Текст]: Монографія / За ред. Ю.М.Тодики – Х.: «Право», 2009.

 • Роговенко Д. До питання про статус Рахункової палати України [Текст] / Д.Роговенко // Право України. – 2004. – № 7. – С.121–125.

 • Роль громадських організацій та інших неурядових структур у становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні [Текст]: Наук.-практ. посібник / За ред. В.В.Кравченка. – К.: Атіка, 2003.

 • Савченко Л.А. Правовий статус Рахункової палати України [Текст]: Монографія / Л.А.Савченко. — Ірпінь, 2002.

 • Салій І. Українські міста: питання власності і муніципального управління [Текст]: Навчальний посібник / І.Салій. – К.: ЕксОб, 2001.

 • Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти [Текст]: Монографія / В.М.Селіванов. – К.: Ін Юре, 2002.

 • Серьогіна С.Г. Взаємодія держави й місцевого самоврядування: теоретико-правовий аналіз історичних моделей та новітніх тенденцій [Текст] / С.Г.Серьогіна // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 83. – С. 3-13.

 • Серьогіна С.Г. Оптимізація статусу Президента як ключова ланка конституційної реформи в Україні [Текст] / С.Г.Серьогіна // Право України. – 2009. – № 6. – С. 23-28.

 • Серьогіна С.Г. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування в Україні [Текст] / С.Г.Серьогіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Випуск 1. – Харків: Ін-т державного будівництва та місцевого самоврядування, 2001. – С.106-118.

 • Серьогіна С.Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту презедентства в Україні [Текст]: Монографія / С.Г.Серьогіна. – Харків: Ксілон, 2001.

 • Смирнова Є.В. Роль Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в розбудові автономії [Текст] / Є.В.Смирнова // Держава і право: Зб. наук. праць. – Випуск 11. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – С.82-87.

 • Советское строительство [Текст]: Учеб. пособие / Под ред. О.Ф.Фрицкого, В.Ф. Кузнецовой. – К.: Выща школа, 1988.

 • Советское строительство [Текст]: Учебник / Под ред. А.А.Безуглова. – М.: Юрид. лит., 1985.

 • Соловйова О.М. Акти відділів та управлінь місцевих державних адміністрацій [Текст] / О.М.Соловйова // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Харків: Ін-т державного будівництва та місцевого самоврядування, 2002. - С.118-123.

 • Соляннік К.Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи [Текст]: Монографія / К.Є.Соляннік. – Х.: Крок, 2004.

 • Соляннік К.Є. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад [Текст] / К.Є.Соляннік // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 85. – С. 17-23.

 • Стешенко Т.В. Правовий статус, система і організація роботи виборчих комісій [Текст]: Монографія / Т.В.Стешенко. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.
 • ^

  Сушинський О. І. Місцеві державні адміністрації: статус у контексті публічної влади [Текст]: Монографія / О.І.Сушинський. – Л.: Укр. акад. держ. упр., 2002.


 • Сушинський О.І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти [Текст]: Монографія / О.І.Сушинський. – Львів: регіональний ін-т держ. упр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України, 2002.

 • Тацій В.Я., Тодика Ю.М. Проблеми реалізації Конституції України [Текст] / В.Я.Тацій, Ю.М.Тодика // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 2 (21). – С.20-29.

 • Тацій В.Я., Тодика Ю.М. Проблеми становлення і розвитку українського конституціоналізму [Текст] / В.Я.Тацій, Ю.М.Тодика // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Випуск 1. – Харків: Ін-т державного будівництва та місцевого самоврядування, 2001. – С.7-33.

 • Територіальна організація влади в України: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування [Текст] / А.П. Заєць (заг. ред.), О.М. Семьоркіна (уклад.). – К.: Український інформаційно-правовий центр, 2003. – Т.1-2.

 • Тодика Ю., Серьогін В. Конституційний принцип гласності: поняття і сутність [Текст] / Ю.Тодика, В.Серьогін // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 1(12). – С.50–58.

 • Тодика Ю.М., Серьогін В.О. Парламентський контроль як одна з форм реалізації принципу гласності щодо діяльності Кабінету Міністрів України [Текст] / Ю.М.Тодика, В.О.Серьогін // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип.40. – С.26–32.

 • Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Президент Украины: конституционно-правовой статус [Текст]: Монографія / Ю.Н.Тодыка, В.Д.Яворский. – Харьков: Факт, 1999.

 • Травянко О. Організаційні аспекти роботи голови міської ради [Текст] / О.Травянко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – С.491- 495.

 • Фадеев В.И. Советское строительство как наука: становление и развитие (1917-1936 гг.) [Текст] / В.И.Фадеев. – М.: ВЮЗИ, 1986.

 • Фрицький О.Ф. Конституційне право України [Текст]: Підручник / О.Ф.Фрицький. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 • Фролов М.Ю. Міліція місцевого самоврядування (муніципальна міліція): проблеми, перспективи розвитку [Текст] / М.Ю.Фролов // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – № 9. – С.282–285.

 • Харченко В.Ф. Теоретичні питання визначення функції органу виконавчої влади [Текст] / В.Ф.Харченко // Держава і право: Зб. наук. праць. – Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – С.289-294.

 • Цвєтков А.М. Місце і роль центральних органів виконавчої влади в системі органів виконавчої влади України [Текст] / А.М.Цвєтков // Держава і право: Зб. наук. праць. – Випуск 18. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2002. – С.167-173.

 • Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз [Текст]: Монографія / Г.В.Чапала. – Х.: Право, 2006.

 • Челомбитько Л.В. Організаційно-правові форми реалізації принципу гласності в місцевому самоврядуванні в Україні [Текст] / Л.В.Челомбитько // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2004. – Вип.65. – С.47-53.

 • Чикурлій С.О. Конституційно-правове регулювання системи органів виконавчої влади України [Текст] / С.О.Чикурлій // Держава і право: Зб. наук. праць. – Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – С.219-225.

 • Швачка Г.О. Нормотворча діяльність органів влади Автономної Республіки Крим як особлива форма реалізації їх компетенції [Текст] / Г.О.Швачка // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Харків: Ін-т державного будівництва та місцевого самоврядування, 2002. - С.124-129.

 • Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В., Кресіна І. О., Погорілко В. Ф., Ставнійчук М. І. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи [Текст]: Монографія / Ю.С. Шемшученко (ред.). — К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.

 • Шинкарь Л.В. Становлення муніципальної служби в Україні [Текст] / Л.В.Шинкарь // Держава і право: Зб. наук. праць. – Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – С.205-210.

 • Щебетун И.С. Организационно-правовые гарантии местного самоуправления в Украине [Текст]: Монография / И.С.Щебетун. – Донецк: Дельта, 2002.

 • Яворский В.Д. Принцип народовластия и абсентеизм [Текст] / В.Д.Яворский // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 52. – С.63-69.

 • Ярмиш О.Н. Проблеми взаємовідносин між правоохоронними органами та населенням: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / О.Н.Ярмиш // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – № 8. – С.245–252.


  11.3. Інформаційні ресурси

  1. http://portal.rada.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

  2. http://www.ac-rada.gov.ua – офіційний сайт Рахункової палати України.

  3. http://www.ccu.gov.ua – офіційний сайт Конституційного Суду України.

  4. http://www.kmu.gov.ua/control/ – єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

  5. http://www.ombudsman.kiev.ua – офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України.

  6. http://www.president.gov.ua/ – офіційне інтернет-представництво Президента України.

  7. http://www.rainbow.-gov.ua – офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України.


 • 1   2   3   4   5

  Похожие:

  Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
  Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
  Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
  Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
  Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
  Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
  Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
  Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
  Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
  Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
  Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
  Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
  Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
  Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
  Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
  Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
  Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
  Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих...
  Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
  Навчальні та виховні цілі: сформувати цілісне уявлення економічних злочинів, а також сформувати у студентів вміння здійснювати кваліфікацію...
  Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
  Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
  Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
  Документы


  При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

  контакты
  Документы