Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни


Скачать 360.52 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
страница1/8
Размер360.52 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Харківський національний університет внутрішніх справ


Факультет права та масових комунікацій


Кафедра загальноправових дисциплін


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з дисципліни

Державне будівництво та самоврядування в Україні”галузь знань

“Право” (0304)


Спеціальність


спеціалізація


“Правознавство” (6.030401)

господарсько-правова

освітньо-кваліфікаційний рівень


“бакалавр”

форма навчання


деннаХарків

2013

Передмова

Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з державного будівництва та самоврядування в Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ за напрямом підготовки 6.030401 «Правознаство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» на __ арк.
СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету права та масових комунікацій


________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ПОГОДЖЕНО

Секцією з юридичних дисциплін науково-методичної ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри загальноправових дисциплін

________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

_______________________ _____________________________

(підпис) (П.І.Б.)

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет внутрішніх справ


Розробники: Серьогін В.О., Гудзь Т.І., Козир О.В. – Харків:


Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013


Рецензенти:


Сікорський О.П. - старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, к.ю.н.

^ Марчук М.І. – доцент кафедри державно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент


© Серьогін В.О., Гудзь Т.І., Козир О.В. 2013.

© Харківський національний університет внутрішніх

^ 1. Загальні методичні вказівки

Самостійна робота студенів - навчальна, навчально-дослідна, науково-дослідна діяльність, що виконується в позааудиторний час за завданням і при методичному керівництві викладача, але без його безпосередньої участі.

Метою самостійної роботи студентів є систематизація і закріплення отриманих теоретичних знань і практичних умінь студентів; поглиблення і розширення теоретичних знань; формування вмінь використовувати нормативну, правову, довідкову документацію і спеціальну літературу; розвитку пізнавальних здібностей і активності студентів: творчої ініціативи, самостійності, відповідальності й організованості; формування самостійності мислення, здатності до саморозвитку, самовдосконалення й самореалізації.

Самостійна робота є обов'язковою для кожного курсанта, а її обсяг визначається у робочій навчальній програмі з «Державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні» з розподілом за темами.

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні» включає такі форми самостійної роботи:

- самостійне опрацювання або вивчення теоретичного матеріалу (конспектів, навчальної та наукової літератури);

- виконання домашніх завдань;

- підготовка до контрольних робіт, тестів та інших форм поточного контролю;

- письмове оформлення тем, які винесені на самостійну роботу;

- конспектування монографічної літератури;

- підготовка до модульного та підсумкового модульного контролів;

- написання рефератів, доповідей, огляду літератури і інших видів письмових робіт.

Під час самостійної роботи студенти засвоюють лекційний матеріал, готуються до семінарських занять, опрацьовують наукову літературу з окремих тем. Конспектуючи рекомендовану літературу, студенти не лише опрацьовують найважливіші джерела та наукові праці, а й оволодівають науковим понятійним апаратом, навичками та вміннями конспектування.

Успішність підготовки до семінарських занять і складання іспиту значною мірою залежить від організації самостійної роботи. Для здійснення самостійної роботи курсантам рекомендується ознайомитись з навчально-методичною літературою, перелік якої наведено у списку рекомендованої літератури, а також із публікаціями періодичних видань. Рекомендовану літературу необхідно вивчати систематично, згідно зі списком і у такій послідовності:

а) ознайомитись за навчальною програмою із змістом кожної теми;

б) засвоїти навчальний матеріал, що належить до конкретної теми;

в) дати відповідь на контрольні запитання відповідної теми;

г) виписати всі незрозумілі питання для розгляду їх на консультації.

Виконуються не лише стандартні, а й творчі індивідуальні завдання за власним вибором. Індивідуальна творча робота студента оформляється у вигляді реферату з певної наукової проблеми, що повинен містити систематизоване викладення сутності проблеми, фактичний матеріал, обґрунтовані висновки, список використаних джерел. Від курсанта вимагається ретельна робота з різноманітними джерелами інформації, збір необхідних даних, їх аналіз та систематизація. Таким шляхом здобувається і вдосконалюється вміння та навички творчої, науково-дослідницької праці, засвоюється звичка належно оформляти результати дослідження. Підготовлені реферати відкрито захищаються перед курсантською аудиторією. На основі кращих рефератів можуть бути підготовлені доповіді на студентські науково-практичні конференції.

Вимоги до реферату:

• загальний обсяг в межах 5-10 сторінок, надрукованих на папері формату А4 шрифтом 14 (New Roman) через півтора інтервалу (реферат може бути також чітко та розбірливо написаний від руки);

• за структурою має містити такі складові: титульний аркуш, короткий вступ, основну частину, висновки і список використаних джерел;

• вимоги до оформлення титульного аркуша: згори — назва навчального закладу і профільної кафедри (державно-правових дисциплін); нижче — тип роботи (реферат), назва навчальної дисципліни, назва реферату; ще нижче, праворуч, — прізвище автора та номер групи, в якій навчається курсант; науковий ступінь, звання та прізвище керівника; унизу сторінки — назва міста, в якому знаходиться навчальний заклад, і рік написання реферату;

• у вступі необхідно стисло обґрунтувати актуальність вибору теми, визначити мету та завдання роботи;

• в основній частині реферату мають бути чітко та логічно послідовно викладені основні аспекти досліджуваної проблеми, наведені наукові факти; на думки різних авторів обов’язково зроблено посилання, а цитати мали посторінкові виноски; у тексті не повинно бути граматичних помилок і виправлень;

• висновки — це викладені у стислій формі основні узагальнення та власний глибокий аналіз наукової інформації, міркування щодо проблем і перспектив розвитку тих чи інших явищ і процесів тощо;

• список використаних джерел має складатися не менш як з 10 назв, оформлених відповідно до існуючих вимог; при використанні інформації з мережі Internet слід давати повний опис джерела.

Студенти можуть також готуватися до дискусій та круглих столів з проблем конституційного права України, інших держав світу. Крім того, можуть аналізувати окремі монографії чи журнальні статті з проблем конституційного права.

На семінарських заняттях здійснюється поточний контроль знань, тобто системності, ефективності самостійної роботи. Під час рубіжної атестації студентів враховуються також оцінки, отримані за самостійну роботу протягом вивчення відповідного змістового модуля навчальної дисципліни. Семестровий контроль проводиться у формі заліку.


^ 2. Структура залікового кредиту та тематика дисципліни


Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

(денна форма навчання)

Модуль 1

36
Змістовий модуль № 1

Теоретичні основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні:

36
^ Тема № 1 Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна:

9
Лекція за темою № 1 Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна.

2
Семінарське заняття: Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна.

2

Самостійна робота *

5
^ Тема № 2 Державне будівництво і місцеве самоврядування: минуле і сучасність:

9Самостійна робота *

9
^ Тема № 3 Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні:

9
Лекція за темою № 3 Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні.

2
Семінарське заняття: Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні.

2

Самостійна робота *

5
^ Тема № 4 Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні:

9
Лекція за темою № 4 Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

2
Семінарське заняття: Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

2

Самостійна робота *

5

Модуль 2

72
^ Змістовий модуль № 2 Організація роботи органів державної влади в Україні:

36
^ Тема № 5: Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України:

5
Лекція за темою № 5 Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України.

2
Самостійна робота *

3
^ Тема № 6: Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України:

6Лекція за темою №6 Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України.

2

Семінарське заняття: Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України.

2

Самостійна робота *

2
^ Тема № 7: Організація роботи народних депутатів України:

4Самостійна робота *

4
^ Тема № 8: Організація роботи Президента України:

6
Лекція за темою № 8: Організація роботи Президента України.

2
Семінарське заняття: Організація роботи Президента України.

2

Самостійна робота *

2
^ Тема № 9: Організація роботи Кабінету Міністрів України:

6Лекція за темою № 9: Організація роботи Кабінету Міністрів України.

2

Семінарське заняття: Організація роботи Кабінету Міністрів України.

2

Самостійна робота *

2
^ Тема № 10: Організація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

4Самостійна робота *

4
^ Тема № 11: Організація роботи місцевих державних адміністрацій:

5Лекція за темою № 11: Організація роботи місцевих державних адміністрацій.

2

Самостійна робота *

3
^ Змістовий модуль № 3 Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим:

14^ Тема № 12: Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

7

Лекція за темою № 12: Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

2

Семінарське заняття: Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

2

Самостійна робота *

3^ Тема № 13: Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим:

7Лекція за темою № 13: Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

2

Самостійна робота *

5
^ Змістовий модуль № 4 Організація місцевого самоврядування в Україні:

15
Тема № 14: Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні:

7
Лекція за темою № 14: Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні.

2
Самостійна робота *

5
^ Тема № 15: Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб:

8Лекція за темою № 15: Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

2

Семінарське заняття: Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
Самостійна робота *

4
^ Змістовий модуль № 5 Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами

5
^ Тема № 16: Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами:

7Семінарське заняття: Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.

2

Самостійна робота *

5

Всього за заліковим кредитом:

108


^ 3. Методичні вказівки до самостійної роботи


Модуль № 1


Змістовий модуль № 1:

Теоретичні основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні:


^ Тема № 1: Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна

Навчальна мета заняття: формування цілісного уявлення про державне будівництво та місцеве самоврядування у двох його аспектах: як науку та навчальну дисципліну.


Час проведення: лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 1 год.


Навчальні питання:

 1. Поняття, предмет і методологія державного будівництва та місцевого самоврядування як науки.

 2. Елементи державного будівництва і місцевого самоврядування.

 3. Система науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

 4. Державне будівництво і місцеве самоврядування в системі суспільних наук.

 5. Державне будівництво і місцеве самоврядування як учбова дисципліна.


^ Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

Розглядаючи перше питання, слід мати на увазі, що в юридичній літературі містяться різні визначення поняття науки державного будівництва та місцевого самоврядування. Вони не є протилежними, а є свідченням авторського підходу до визначення цього явища. Говорячи про предмет науки, необхідно зазначити, що він відображає в комплексі статичні й динамічні елементи у правовідносинах, які складаються у процесі організації й діяльності органів публічної влади. Слід звернути увагу на те, що для пізнання предмета науки з метою отримання об'єктивних, істинних, багатоаспектних знань використовуються методи наукового пізнання, вчення про які і називаються методологією.

Друге питання плану передбачає усвідомлення того, що організація роботи кожного з органів публічної влади може бути визначена через систему певних показників - елементів державного будівництва і місцевого самоврядування. Необхідно розкрити принципи, функції, форми діяльності, систему органів державної влади і місцевого самоврядування та інші елементи державного будівництва і місцевого самоврядування.

Система науки державного будівництва і місцевого самоврядування являє собою внутрішньо взаємопов'язану, логічно побудовану структуру розміщення наукового матеріалу, обумовлену специфікою її предмета. Необхідно сформулювати основні блоки знань, які становлять систему науки.

Розгляд четвертого питання варто розпочати з того, що система органів публічної влади, процес їх формування, функціонування і розвитку, елементи їх організації й діяльності перебувають у полі зору багатьох наук. Таким чином, спираючись на досягнення інших загальнотеоретичних суспільних та юридичних наук, наука державного будівництва та місцевого самоврядування, дає змогу синтезувати політичний, історичний, юридичний, економічний, соціальний підходи до аналізу проблематики і успішно вирішувати практичні завдання у процесі державотворення.

Останнє, п’яте питання плану, слід розкривати в аспекті діалектичного зв’язку науки з навчальною дисципліною державне будівництво та місцеве самоврядування. Проте державне будівництво і місцеве самоврядування як навчальний курс має більш вузький зміст, ніж однойменна наука, оскільки являє собою частину науки державного будівництва, тобто систему узагальнених знань про організацію роботи органів публічної влади, обсяг і спрямованість яких обумовлені специфікою навчального закладу і мають на меті формування повноцінного спеціаліста.


Питання цільових виступів студентів:

1. Компетенція як елемент державного будівництва і місцевого самоврядування.

2. Функції науки державного будівництва.


Теми рефератів:

 1. Органи публічної влади як різновид організацій.

 2. Взаємозв’язок науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування» з галузевими юридичними науками.


Література:

Базова:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) [Текст] : Навчальний посібник / П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В.Підмогильний. – К.: Атіка, 2000.

 3. Гнилорибов В.В., Тихонов В.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Навч. Посіб / В.В.Гнилорибов, В.М.Тихонов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004.

 4. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник/ В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. – К.: Ін Юре, 2003.

 5. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник. 2-е видання, перероб. і доп. / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

 6. Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине [Текст] : Учебное пособие/ Б.М.Свирский. – Х.: Эспада, 2001.

 7. Трачук П.А. Державне будівництво та місцеве самоврядування [Текст]: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / П.А.Трачук. - Закарпатський держ. ун-т. — Чернівці : Наші книги, 2007.

Допоміжна:

 1. Батанов О.В. Деякі теоретичні проблеми співвідношення місцевого самоврядування та державної влади [Текст] / О.В.Батанов // Часопис Київського університету права. – 2002. – № 2. – С.21-30.

 2. Барабашев Г.В., Шеремет К.Ф. Советское строительство [Текст]: Учебник / Г.В.Барабашев, К.Ф.Шеремет. – М.: Юрид. лит., 1988.

 3. Болдирєв С.В. Система місцевого самоврядування в Україні (теоретичний аспект) // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – Х.: Право, 2002. – Вип.4. – С.123–128.

 4. Державне будівництво [Текст]: Збірник нормативно-правових актів. // Упорядники Битяк Ю.П., Любченко П.М., Серьогіна С.Г. – Х.: «Одіссей», 2008.

 5. Методологічні проблеми правової науки [Текст]: Матеріали міжнар. наук. конференції. Харків, 13-14 грудня 2002 р. / Упорядники М.І.Панов, Ю.М.Грошевий. – Х.: Право, 2003.

 6. Советское строительство [Текст]: Учеб. пособие / Под ред. О.Ф.Фрицкого, В.Ф. Кузнецовой. – К.: Выща школа, 1988.

 7. Советское строительство [Текст]: Учебник / Под ред. А.А.Безуглова. – М.: Юрид. лит., 1985.


Тема № 2: Державне будівництво і місцеве самоврядування: минуле і сучасність

Навчальна мета: дослідити еволюцію науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 2 год.


Навчальні питання:

 1. Еволюція науки державного будівництва та місцевого самоврядування у довоєнний період.

 2. Еволюція науки державного будівництва та місцевого самоврядування у повоєнний період.

 3. Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.


Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

Розглядаючи перше питання слід мати на увазі, що вітчизняна наука державного будівництва і місцевого самоврядування перед тим, як знайти сьогоднішній зміст, пройшла довгий і складний шлях розвитку. Оскільки після закінчення Першої світової та громадянської воєн в Україні було встановлено радянську владу, то останньою «попередницею» сучасної української науки державного будівництва і місцевого самоврядування була наука «радянського будівництва», що виникла і розвивалась у межах радянської державознавчої науки. Необхідно визначити зміст і межі поняття «радянське будівництво», її предмет та дослідити процес становлення даної науки у довоєнний період.

Відповідь на друге питання передбачає дослідження еволюції науки державного будівництва та місцевого самоврядування у повоєнний період. Слід виходити з того, що перші систематичні спроби науково визначити, що таке радянське будівництво, відносяться до кінця 40-х - початку 50-х років. Це було пов’язано з поновленням викладання цього предмету (разом із державним правом) у юридичних вузах відповідно до Постанови ЦК ВКП(б) 1946 р. Як наслідок, у повоєнній науці радянського будівництва було виділено три основні напрямки щодо визначення її предмету: організаційний, процесуальний і управлінський, зміст яких необхідно розкрити.

При відповіді на третє питання необхідно розглянути сучасні проблеми науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні, які пов’язані з пошуком оптимальних моделей організації роботи органів публічної влади. Слід виходити з того, що українська державність має тисячолітню історію, але наука державного будівництва власне тільки починає формуватись. Причому цей процес проходить у досить складних соціально-політичних та економічних умовах. Перед наукою державного будівництва стоять складні завдання, що пов’язані з формуванням нової, більш демократичної системи публічної влади, визнанням місцевого самоврядування, переходом від радянської системи до організації державних органів за принципом розподілу влад, становленням нових владних інституцій. Головне завдання за цих умов полягає у науковому обґрунтуванні оптимальних моделей організації публічної влади, підвищенні ефективності діяльності її органів, перебудові їх роботи на істинно демократичних принципах. Становлення України як суверенної правової держави потребує вивчення широкого кола державно-правових проблем з урахуванням вітчизняного державотворення і зарубіжного досвіду регулювання організаційно-правових відносин.


Теми рефератів:

1. Організаційна концепція радянського будівництва.

2. Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.


Література:

Базова:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) [Текст] : Навчальний посібник / П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В.Підмогильний. – К.: Атіка, 2000.

 3. Гнилорибов В.В., Тихонов В.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Навч. Посіб / В.В.Гнилорибов, В.М.Тихонов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004.

 4. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник/ В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. – К.: Ін Юре, 2003.

 5. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник. 2-е видання, перероб. і доп. / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

 6. Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине [Текст] : Учебное пособие/ Б.М.Свирский. – Х.: Эспада, 2001.

 7. Трачук П.А. Державне будівництво та місцеве самоврядування [Текст]: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / П.А.Трачук. - Закарпатський держ. ун-т. — Чернівці : Наші книги, 2007.


Допоміжна:

 1. Барабашев Г.В., Шеремет К.Ф. Советское строительство [Текст]: Учебник / Г.В.Барабашев, К.Ф.Шеремет. – М.: Юрид. лит., 1988.

 2. Батанов О.В. Деякі теоретичні проблеми співвідношення місцевого самоврядування та державної влади [Текст] / О.В.Батанов // Часопис Київського університету права. – 2002. – № 2. – С.21-30.

 3. Битяк Ю.П. На головних напрямах державотворення [Текст] / Ю.П.Битяк // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2 (33). – № 3 (34). – С.370 - 384.

 4. Битяк Ю.П. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування [Текст] / Ю.П.Битяк // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Харків: Ін-т державного будівництва та місцевого самоврядування, 2002. - С.34-44.

 5. Державне будівництво [Текст]: Збірник нормативно-правових актів. // Упорядники Битяк Ю.П., Любченко П.М., Серьогіна С.Г. – Х.: «Одіссей», 2008.

 6. Корнієнко М. Державна влада і місцеве самоврядування: актуальні питання теорії і практики [Текст] / М.Корнієнко // Українське право. – 1995. – № 1(2). – С. 68–77.

 7. Методологічні проблеми правової науки [Текст]: Матеріали міжнар. наук. конференції. Харків, 13-14 грудня 2002 р. / Упорядники М.І.Панов, Ю.М.Грошевий. – Х.: Право, 2003.

 8. Советское строительство [Текст]: Учеб. пособие / Под ред. О.Ф.Фрицкого, В.Ф. Кузнецовой. – К.: Выща школа, 1988.

 9. Советское строительство [Текст]: Учебник / Под ред. А.А.Безуглова. – М.: Юрид. лит., 1985.


Тема № 3: Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні

Навчальна мета заняття: формування комплексного наукового уявлення про організацію й практичну діяльність владних інституцій.


Час проведення: лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 1 год.


Навчальні питання:

 1. Поняття, види та ознаки органів публічної влади.

 2. Система органів публічної влади в Україні.

 3. Принципи організації і діяльності органів публічної влади в Україні.

 4. Функції та компетенція органів публічної влади.

 5. Форми і методи діяльності органів публічної влади.


Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

Розкриваючи перше питання плану, слід сформулювати визначення публічної влади. Крім того необхідно визначити в яких двох формах вона виступає, а також притаманні цим формам спільні та особливі ознаки.

Друге питання плану передбачає розгляд органів публічної влади як досить жорсткої, внутрішньо узгодженої і взаємопов’язаної у своїх елементах системи. Необхідно визначити на які ланки поділяється ця система згідно з Конституцією України та охарактеризувати кожну з них. Слід також розкрити класифікацію органів публічної влади за такими критеріями як порядок формування, порядок прийняття рішень, територіальна підвідомчість та інші.

Розглядаючи принципи організації і діяльності органів публічної влади в Україні, слід пам’ятати, що вони поділяються на загальні, що стосуються системи органів публічної влади в цілому, і спеціальні, дія яких розповсюджується лише на окремі підсистеми, ланки цієї системи чи на окремі органи публічної влади.

Висвітлення четвертого питання плану передбачає розкриття змісту понять «функції» та «компетенція» органів публічної влади, а також аналіз їх співвідношення. Необхідно також визначити критерії за якими здійснюється класифікація функцій та охарактеризувати структуру компетенції органів публічної влади.

Останнє питання плану слід розкривати, аналізуючи поняття і систему форм діяльності органів публічної влади, при цьому слід пам’ятати, що у сучасному державознавстві існує розмаїтість думок щодо питання про їх класифікацію. Висвітлюючи другу частину питання, необхідно звернути увагу на те, що у юридичній літературі також не існує єдиного погляду щодо видів і властивостей методів діяльності владних інституцій.

Питання цільових виступів студентів:

1. Конституційні, загальні та спеціальні принципи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

2. Повноваження і підвідомчість як елементи компетенції.

3. Інтерпретаційна форма діяльності органів публічної влади.


Теми рефератів:

 1. Принцип поділу влади як системотворчий принцип організації державного апарату.

 2. Принцип гласності в діяльності органів публічної влади в Україні.


Література:

Базова:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) [Текст] : Навчальний посібник / П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В.Підмогильний. – К.: Атіка, 2000.

 3. Гнилорибов В.В., Тихонов В.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Навч. Посіб / В.В.Гнилорибов, В.М.Тихонов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004.

 4. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник/ В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. – К.: Ін Юре, 2003.

 5. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник. 2-е видання, перероб. і доп. / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

 6. Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові питання [Текст]: Навч. посіб. / М.Корнієнко. – К.: Алерта, 2005.

 7. Муніципальне право України [Текст]: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 8. Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине [Текст] : Учебное пособие/ Б.М.Свирский. – Х.: Эспада, 2001.

 9. Трачук П.А. Державне будівництво та місцеве самоврядування [Текст]: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / П.А.Трачук. - Закарпатський держ. ун-т. — Чернівці : Наші книги, 2007.


Допоміжна:

 1. Баймуратов М.А., Григорьев В.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине [Текст]: Монографія / М.А.Баймуратов, В.А.Григорьев. – Одесса: Юридична література, 2003.

 2. Батанов О.В. Деякі теоретичні проблеми співвідношення місцевого самоврядування та державної влади [Текст] / О.В.Батанов // Часопис Київського університету права. – 2002. – № 2. – С.21-30.

 3. Битяк Ю.П. На головних напрямах державотворення [Текст] / Ю.П.Битяк // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2 (33). – № 3 (34). – С.370 - 384.

 4. Васильев М.А. Нормотворческий процесс в муниципальных образованиях: организация и технология [Текст] / М.А.Васильев. – Обнинск: Ин-т муниципального управления, 2002.

 5. Горбунова Л. Конституційні засади забезпечення законності у нормотворчості [Текст] / Л.Горбунова // Право України. – 2004. – № 7. – С.15–20.

 6. Дегтяр А.О. Особливості стратегічного планування в органах державного управління [Текст] / А.О.Дегтяр // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2002. - № 3(14). – С.83-89.

 7. Конституційно-правові засади становлення української державності [Текст]: Монографія / В.Я.Тацій, Ю.М.Тодика, О.Г.Данильян та ін. / За ред. В.Я.Тація, Ю.М.Тодики. – Х.: Право, 2003.

 8. Корнієнко М. Державна влада і місцеве самоврядування: актуальні питання теорії і практики [Текст] / М.Корнієнко // Українське право. – 1995. – № 1(2). – С. 68–77.

 9. Кривенко Л. Законодавча влада в системі державної влади [Текст] / Л.Кривенко // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - № 1. – С. 58-71.

 10. Кривенко Л. Конституційні моделі легітимації глави держави і баланс повноважень між інститутами влади [Текст] / Л.Кривенко // Віче. – 2000. - № 9. – С. 19-37.

 11. Любченко П.М. Підсистеми публічної влади: правове регулювання їх взаємодії [Текст] / П.М.Любченко // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – № 34. – С. 38–44.

 12. Онупрієнко А.М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави: теоретико-правовий аналіз [Текст]: Монографія / А.М.Онупрієнко. – Х: Право, 2009.

 13. Органи державної влади України [Текст]: Монографія / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.

 14. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти [Текст]: Монографія / В.М.Селіванов. – К.: Ін Юре, 2002.

 15. Серьогіна С.Г. Взаємодія держави й місцевого самоврядування: теоретико-правовий аналіз історичних моделей та новітніх тенденцій [Текст] / С.Г.Серьогіна // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 83. – С. 3-13.

 16. Серьогіна С.Г. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування в Україні [Текст] / С.Г.Серьогіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Випуск 1. – Харків: Ін-т державного будівництва та місцевого самоврядування, 2001. – С.106-118.

 17. Сушинський О.І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти [Текст]: Монографія / О.І.Сушинський. – Львів: регіональний ін-т держ. упр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України, 2002.

 18. Тацій В.Я., Тодика Ю.М. Проблеми становлення і розвитку українського конституціоналізму [Текст] / В.Я.Тацій, Ю.М.Тодика // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Випуск 1. – Харків: Ін-т державного будівництва та місцевого самоврядування, 2001. – С.7-33.

 19. Тодика Ю., Серьогін В. Конституційний принцип гласності: поняття і сутність [Текст] / Ю.Тодика, В.Серьогін // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 1(12). – С.50–58.

 20. Харченко В.Ф. Теоретичні питання визначення функції органу виконавчої влади [Текст] / В.Ф.Харченко // Держава і право: Зб. наук. праць. – Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – С.289-294.

 21. Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз [Текст]: Монографія / Г.В.Чапала. – Х.: Право, 2006.

 22. Челомбитько Л.В. Організаційно-правові форми реалізації принципу гласності в місцевому самоврядуванні в Україні [Текст] / Л.В.Челомбитько // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2004. – Вип.65. – С.47-53.


Тема № 4: Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні

Навчальна мета заняття: формування цілісного уявлення про систему зовнішніх чинників, що є необхідними умовами існування й ефективного функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування.

Час проведення: лекція – 2 год., семінарське заняття – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 2 год.


Навчальні питання:

 1. Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють організацію та діяльність органів публічної влади в Україні.

 2. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні.

 3. Матеріально-фінансова основа організації і діяльності органів публічної влади в Україні.


Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

Відповідь на перше питання має розпочатися з характеристики сукупності правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають у процесі організації й функціонування органів публічної влади, закріплюють елементи їх організації і діяльності. Необхідно здійснити диференціацію цих норм за різними ознаками.

Відповідь на друге питання плану має спиратися на аналіз засад та системи адміністративно-територіального устрою України. Особливу увагу слід звернути на аналіз певної частини соціального, природного (у тому числі природно-ресурсного та екологічного), економічного, інфраструктурного, культурно-історичного і просторового потенціалів країни, що перебуває в юрисдикції загальнодержавних чи місцевих органів публічної влади.

Розгляд третього питання потребує аналізу майна та грошових коштів, що використовують органи публічної влади в поточній діяльності, при здійсненні своїх функцій і повноважень. При цьому необхідно пам’ятати, що матеріально-фінансова основа органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування в Україні має як спільні, так і відмінні риси.


Питання цільових виступів студентів:

1. Закони і підзаконні акти як елементи правової основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

2. Елементи матеріально-фінансової основи організації і діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні.


Теми рефератів:

1. Територіальна реформа в Україні.

2. Обсяги фінансування органів державної влади за Державним бюджетом України на поточний рік.

3. Комунальна (муніципальна) власність як матеріальна основа діяльності органів місцевого самоврядування.


Література:

Базова:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) [Текст] : Навчальний посібник / П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В.Підмогильний. – К.: Атіка, 2000.

 3. Воронов М.П. Місцеве самоврядування та його акти [Текст]: Навч. посібник / М.П.Воронов. – К., 1992.

 4. Гнилорибов В.В., Тихонов В.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Навч. Посіб / В.В.Гнилорибов, В.М.Тихонов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004.

 5. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник/ В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. – К.: Ін Юре, 2003.

 6. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник. 2-е видання, перероб. і доп. / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

 7. Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові питання [Текст]: Навч. посіб. / М.Корнієнко. – К.: Алерта, 2005.

 8. Муніципальне право України [Текст]: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 9. Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине [Текст] : Учебное пособие/ Б.М.Свирский. – Х.: Эспада, 2001.

 10. Трачук П.А. Державне будівництво та місцеве самоврядування [Текст]: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / П.А.Трачук. - Закарпатський держ. ун-т. — Чернівці : Наші книги, 2007.


Допоміжна:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы