Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін


Скачать 21.53 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Размер21.53 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Харківський національний університет внутрішніх справ


Факультет права та масових комунікацій


Кафедра загальноправових дисциплін


З навчальної дисципліни Адміністративний процес


Програма

нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра

напрямку підготовки (спеціальність) 6.030401 Правознавство


(Шифр за ОПП ППП 0.7)


м. Харків

2013СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_____________Протокол № _______

(дата, місяць, рік )


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету права та масових комунікацій

_____________Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ В.І. Московець

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Секцією з юридичних дисциплін Науково-методичної ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_____________Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

_____________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри загальноправових дисциплін

_____________Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

_____________ Ю.А. Холод

(підпис) (П.І.Б.)РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет внутрішніх справ


Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.


Рецензенти:

Харченко В.Б. - завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій, доктор юридичних наук, доцент

Сергієнко В.В.- завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету, кандидат юридичних наук, професор


© О.Г. Юшкевич, 2013

© Факультет права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ

ВСТУП


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Адміністративний процес» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки (спеціальності) 6.030401 Правознавство.


Предметом вивчення навчальної дисципліни «Адміністративний процес» є юрисдикція та повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства.


Міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави та права, Судові та правоохоронні органи, Адміністративне право, Цивільний процес, Господарський процес.


Програма навчальної дисципліни складається з одного змістовного модулю:

1. Судовий розгляд адміністративної справи.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративний процес» є засвоєння студентами порядку здійснення адміністративного судочинства.


1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративний процес» є вивчення теоретичних питань щодо розгляду адміністративної справи в порядку адміністративного судочинства та складання відповідних процесуальних документів.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:


знати :

 • поняття та особливості адміністративного процесу;

 • поняття та завдання адміністративного судочинства;

 • принципи адміністративного судочинства;

 • поняття справи адміністративної юрисдикції (адміністративної справи);

 • поняття, компетенцію та систему адміністративних судів;

 • поняття та види повісток в адміністративному судочинстві;

 • поняття та засоби фіксування судового засідання;

 • поняття та види учасників адміністративного процесу;

 • поняття та види доказів;

 • поняття, ознаки та стадії процесу доказування;

 • поняття та види судових витрат;

 • поняття, особливості та види строків в адміністративному судочинстві;

 • поняття, особливості та зміст адміністративного позову;

 • поняття та види судових рішень;

 • стадії розгляду адміністративної справи.


вміти:

 • орієнтуватися у адміністративно-процесуальному законодавстві України;

 • застосовувати отриманні знання у процесі вирішення письмових завдань;

 • складати процесуальні документи з адміністративних справ.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години/ 3 кредитів ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Судовий розгляд адміністративної справи.


Тема 1. Загальна характеристика адміністративного судочинства. Поняття та завдання адміністративного судочинства. Принципи адміністративного судочинства. Законодавство про адміністративне судочинство. Тема 2. Адміністративний суд. Поняття та склад адміністративного суду. Підвідомчість та підсудність адміністративних справ. Поняття та правовий статус судді. Тема 3. Адміністративно-процесуальний статус учасників в адміністративному судочинстві. Поняття та види учасників в адміністративному судочинстві. Адміністративно-процесуальний статус учасників в адміністративному судочинстві. Тема 4. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу. Судові витрати. Строки. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу. Судові витрати. Строки. Тема 5. Докази та доказування. Судові рішення. Заходи адміністративного примусу. Поняття та види доказів. Поняття та зміст доказування. Поняття та види судових рішень. Поняття та види заходів адміністративного примусу. Тема 6. Адміністративний позов. Вимоги до оформлення адміністративного позову. Складання адміністративного позову. Тема 7. Провадження в суді першої інстанції. Процесуальні дії учасників адміністративного процесу в провадженні суду першої інстанції. Процесуальні перешкоди. Тема 8. Апеляційне та касаційне провадження. Порядок розгляду адміністративних справ у порядку апеляційного провадження. Порядок розгляду адміністративних справ у порядку касаційного провадження.


3. Рекомендована література:


 1. Конституція України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 35-36, 37. – Ст. 446.

 3. Про судоустрій і статус суддів [Текст]: закон України від 07.07.2010 № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №№ 41-42, 43, 44-45. – Ст. 529.

 4. Цивільно-процесуальний кодекс України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.

 5. Господарсько-процесуальний кодекс України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

 6. Про державне мито [Текст]: декрет Кабінету Міністрів України вiд 21.01.1993 № 7-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993 – № 13. – Ст. 113.

 7. Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах [Текст]: наказ Державної судової адміністрації № 134 від 15.12.2008 // Офіційний вісник України – 2006 р. – № 52. – Ст. 3548.

 8. Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави [Текст]: постанова Кабінет Міністрів України вiд 27.04.2006 № 590 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 18. – Ст. 1336.

 9. Про затвердження Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами [Текст]: наказ Державної судової адміністрації України від 21.07.2005 № 84// Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1974.

 10. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України [Текст]: Навчальний посібник / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – Київ: Прецедент, 2007. – 613 с.

 11. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права [Текст] /Навч. посібник/ За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006. – 526 с.


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік.


Засоби діагностики успішності навчання


Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль


1. Поняття та ознаки адміністративної юстиції.

2. Поняття та ознаки адміністративного процесу.

3. Особливості адміністративного процесу.

4. Співвідношення адміністративного судочинства та адміністративного процесу.

5. Структура адміністративного процесу.

6. Стадії провадження адміністративного процесу.

7. Провадження та стадії адміністративного процесу.

8. Принципи адміністративного процесу.

9. Основні джерела адміністративного процесу.

10. Призначення КАС України.

11. Завдання адміністративного судочинства.

12. Поняття справи адміністративної юрисдикції.

13. Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.

14. Підсудність та підвідомчість адміністративних справ.

15. Учасники адміністративного процесу.

16. Поняття адміністративного суду та його склад. Відвід (самовідвід).

17. Система адміністративних судів в Україні.

18. Порядок вирішення питань колегією суддів.

19. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність.

20. Поняття та ознаки сторін у адміністративному процесі.

21. Процесуальне правонаступництво у адміністративному процесі.

22. Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки та види.

23. Участь у адміністративному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

24. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

25. Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок.

26. Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу: екперт, спеціаліст, перекладач.

27. Процесуальне правонаступництво.

28. Поняття та повноваження представника в суді.

29. Документальне оформлення представників в судах.

30. Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі.

31. Види процесуальних строків в адміністративному процесі.

32. Поняття та види заходів процесуального примусу у адміністративному процесі.

33. Поняття, критерії та види підвідомчості справ адміністративної юрисдикції.

34. Зміст та види підсудності справ адміністративної юрисдикції.

35. Поняття адміністративного позову та елементи.

36. Забезпечення адміністративного позову.

37. Сутність та зміст доказування у адміністративному процесі.

38. Характеристика і види доказів.

39. Засоби доказування у адміністративному процесі: види та особливості.

40. Поняття та види експертизи.

41. Порядок відкриття провадження в адміністративній справі.

42. Форма та зміст адміністративного позову.

43. Вимоги до позовної заяви.

44. Поняття підготовчого провадження.

45. Підготовка справи до судового розгляду.

46. Попереднє судове засідання.

47. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.

48. Судові виклики і повідомлення.

49. Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи та її особливості.

50. Частини (етапи) судового розгляду адміністративної справи.

51. Дослідження доказів в ході судового розгляду справи.

52. Судові дебати.

53. Залишення позовної заяви без розгляду.

54. Зупинення, закриття провадження у справі.

55. Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи.

56. Фіксування адміністративного процесу.

57. Види судових рішень в адміністративному процесі.

58. Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів.

59. Процесуальний порядок ухвалення та зміст судових постанов.

60. Ухвали адміністративних судів: поняття, структура та особливості постановлення.


Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы