Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра


Скачать 263.77 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра
страница1/5
Размер263.77 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ


Кафедра правового забезпечення господарської діяльності


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни


АГРАРНЕ ПРАВО


Галузь знань 0304 Право

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030402 Правознавство

Спеціалізація Господарсько-правова

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Форма навчання ^ Денна, заочна


м. Харків

2012

Передмова

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.030402 Правознавство на 55 арк.


СХВАЛЕНО

Навчально-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

__________________Протокол № _______

(дата, місяць, рік )ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

інституту (факультету)____________

_______________________________

(назва ННІ, факультету)

_______________________Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ПОГОДЖЕНО

Секцією навчально-методичної ради Харківського національного

університету внутрішніх справ

_____________________Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

____________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри _____________________________________________

(назва кафедри)

_______________________Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

_______________________ _____________________________

(підпис) (П.І.Б.)

Рецензенти:


 • Сергієнко Валерій Вікторович, к.ю.н, доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки факультету економіки й права Харківського національного економічного університету,

 • Бригадир Ігор Васильович – к.ю.н, доцент, доцент кафедри трудового та господарського права ХНУВС.Розробники: Шуміло О.М., доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук, Лебедєва Т.М., доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – 55 с.


© Шуміло О.М., Лебедєва Т.М.

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012

^ 1. Загальні методичні вказівки

Загальні вимоги до вивчення дисципліни. Вивчення аграрного права України - важлива і невід’ємна частина правової освіти слухачів та студентів юридичних вузів і факультетів. Підвищений інтерес до вивчення аграрного права України як важливої складової правової освіти зумовлено низкою обставин. Передусім це пов’язано з прийняттям та введенням в дію нормативно-правових актів, що регулюють аграрні правовідносини, які потребують об’єктивного осмислення їх ролі та місця в національній системі права і регулюванні суспільних аграрних відносин з врахуванням положень Цивільного та Господарського кодексів України, які набрали чинності 1 січня 2004 року. По-друге, це пов’язано з практичною необхідністю ефективно застосовувати аграрно-правові норми для реального вирішення аграрної політики держави у процесі наповнення внутрішнього ринку якісною та доступною сільськогосподарською продукцією і тим самим забезпечення продовольчої безпеки України. По-третє, доцільністю творчого і всебічного осмислення і обґрунтування низки нових концептуальних підходів до регламентації аграрних правовідносин, проведення їх наукової класифікації за галузевими, інституційними і іншими ознаками.

Завданням навчальної дисципліни є: отримання студентами знань про основні категорії та інститути аграрного права, розкриття їх змісту; засвоєння студентами основних положень нормативно-правових актів, що регулюють аграрно-правові відносини; визначення основних проблем розвитку аграрного права та законодавства; розроблення на підставі визначення юридичних властивостей пропозицій щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та аналізу ефективності чинних нормативно-правових документів.

При вивченні аграрного права студент повинен, передусім, керуватися навчальною програмою курсу, де визначений обсяг матеріалів, коло теоретичних проблем і конкретних питань, що повинні бути засвоєні, а також методичними вказівками до кожної теми.

Слід зазначити, що окремі принципові моменти правового регулювання аграрних відносин вже висвітлено у навчальній літературі з екологічного, земельного, цивільного та господарського права, які раніше сформулювалися, та виходячи з положень теорії аграрного права, узагальнення наукових ідей і концепцій щодо розвитку аграрного права, аналізу сучасної системи нормативно-правових актів України, спрямовано на об’єктивне сприйняття курсантами і слухачами аграрно-правових явищ та специфіки відображення їх у чинному аграрному законодавстві.

В умовах ринкових відносин в аграрному секторі економіки нового імпульсу набули формулювання правовідносин між суб’єктами аграрного права різних організаційно-правових форм щодо вирощування, переробки, транспортування, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції за активної участі державних органів виконавчої влади і органів самоврядування, в тому числі і ОВС України.

Навчальна дисципліна "Аграрне право" відіграє значну роль у формуванні фахівця юриста. Таке твердження ґрунтується на необхідності вміння студентами вирішувати складні практичні завдання на підставі знань отриманих під час вивчення такого курсу.

Особливу увагу, при проведенні практичних занять з аграрного права, слід приділити якості та повноті розв’язання проблемних задач. Перед тим як приступити до розв’язання задачі, слід уважно ознайомитися з її фабулою, визначити тип аграрних правовідносин, коло суб’єктів права, їх права та обов’язки. При використанні чинного законодавства слід дотримуватися засади „від загального до спеціального”. Окрім цього слід пам’ятати, що при конкуренції норм перевагою володіють норми спеціального аграрного законодавства.

При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні форми навчання (навчальної роботи): лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота (включаючи написання рефератів, наукових доповідей, відпрацювання пропущених занять). Поточна успішність засвоєння навчальних тем та рівень знань студентів з дисципліни підлягає постійному контролю шляхом тестування по закінченню модулів та/або написання контрольних робіт. Після вивчення всього курсу відповідно до навчального плану складається іспит. Студенти допускаються до складання іспитів з дисципліни лише при умові успішної здачі навчальних модулів.

Аудиторні заняття (лекції та семінари) проводяться для надання систематизованих теоретичних знань про основні засади аграрного права і нормативно-правового регулювання аграрних правовідносин. Аудиторні заняття передбачають форми контролю засвоєння змісту дисципліни.

Лекційні заняття передбачають викладення проблемних аспектів теорії аграрного права. За своїм змістом лекції охоплюють основний теоретичний матеріал найбільш складних тем навчальної дисципліни.

Під час семінарського заняття викладач організовує обговорення попередньо визначених питань, до яких студенти повинні готувати тези виступів. Робота на семінарському занятті також передбачає доповіді за попередньо підготовленими студентами науковими доповідями.

Теми вивчаються на практичних заняттях шляхом аналізу основних теоретичних положень та їх застосування. В процесі розв’язання завдань (казусів) студент повинен вміти аналізувати фактичні обставини справи, знайти та застосувати правові норми щодо даної проблеми та вирішити справу по суті. Як до, так і в ході розв'язання завдань, викладач може ставити теоретичні питання, які стосуються інституту галузі права, що вивчається. У відповіді на ці питання студент повинен показати знання рекомендованої літератури та нормативних актів. Бажано, щоб студент висловив своє ставлення до дискусійних питань.

Вибір завдань та їх кількість при вивченні курсу аграрного права здійснюється викладачем, який проводить заняття в студентській групі, в залежності від кількості годин, відведених на вивчення окремої теми. Рішення завдань повинне бути виконане письмово. В ньому треба дати відповіді не тільки на питання, що поставлені в умовах завдання, але й на ті, які логічно витікають з рішення, аргументувавши, чому саме ця норма права повинна бути застосована. При цьому треба навести назву нормативного акту, дату його прийняття, конкретну статтю або пункт, на які робиться посилання при вирішенні завдання.

Зміст самостійної роботи студента над навчальною дисципліною визначається у Робочій навчальній програмі та інших методичних матеріалах, затверджених на кафедрі, а також завданнями та вказівками викладача, що проводить заняття у групі.

^ Критерії оцінювання рівня отриманих знань. Рівень освоєння навчального матеріалу визначаються за допомогою контрольних заходів, передбачених навчальним планом, з обов'язковим зарахуванням підсумкових оцінок за національною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), 100-бальною та ЕСТS. Контрольні заходи включають у себе поточний, модульний (рубіжний за змістовними модулями) та підсумковий контроль.

До форм поточного контролю належить оцінювання рівня набутих знань. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем магістратури, з кожного окремого модуля навчальної дисципліни. Результати поточного контролю та бали за самостійну та індивідуальну роботи заносяться викладачем до журналів обліку відвідування занять слухачами магістратури за національної системою оцінювання.

Поточний контроль на семінарських заняттях, а також при виконання тестових завдань, підсумковому контролі чи екзаменах враховує: рівень знань слухача магістратури (глибина і міцність знань); самостійність виступу та викладу думок; послідовність виступу; достатність та доказовість інформації; узагальнення змісту; вміння синтезувати знання по окремих темах; вміння складати розгорнутий план відповіді, давати точні формулювання; правильно користуватись понятійним апаратом; грамотність, логічність і послідовність викладу; виконання навичок і прийоми виконання практичних завдань.

Поточний контроль знань і умінь студентів на семінарських заняттях здійснюється шляхом опитування з навчальних питань теми відповідного змістовного модулю. Під час цих занять студентами під контролем викладача обговорюються рішення завдань. Викладач оцінює правильність кваліфікації, повноту й обґрунтованість рішень, складених студентами, їх активність у дискусії, рівень знань та уміння формулювати й відстоювати свою позицію.

Модульний контроль проводиться викладачем під час останнього аудиторного заняття модулю у вигляді контрольних робіт (у письмовій формі). Для отримання оцінки за результатами освоєння модулю студент повинен мати оцінки, які він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи при вивченні цього модулю, в тому числі, за підготовку наукової доповіді.

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються, як середньоарифметичне результатів засвоєння модулів. Студент, який бажає підвищити підсумкові бали з дисципліни складає підсумковий модульний контроль. Результати складання підсумкового контролю (екзамен) оцінюється за 100 бальною шкалою. Підсумкові бали з урахуванням складання заліку розраховуються, як середньоарифметичне результатів підсумкових балів за результатами засвоєння модулів та балів набраних на екзамені.

Курсант (студент, слухач), який за результатами засвоєння всіх модулів навчальної дисципліни набрав менш ніж 75 (сімдесят п’ять) балів, зобов’язаний скласти підсумковий контроль (екзамен).

^ 2.1. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять

(денна форма навчання)

^ Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

Вид контролю


Модуль 1Змістовий модуль № 1:

Загальна частина аграрного права.

26

модульний контроль
Тема № 1: Предмет, методи правового регулювання, принципи та система аграрного права.

5Лекція 1 за темою № 1: Предмет, методи правового регулювання, принципи та система аграрного права.

1Семінарське заняття:

2
Самостійна робота

2Тема № 2: Аграрні правовідносини.

5
Лекція 1 за темою № 2: Аграрні правовідносини.

1Семінарське заняттяСамостійна робота

4


Тема № 3: Джерела аграрного права.

4Лекція 1 за темою № 3: Джерела аграрного права.

1Семінарське заняття

2
Самостійна робота

1


Тема № 4: Правове становище суб’єктів аграрного права

4Лекцій 2 за темою № 4: Правове становищ суб’єктів аграрного права


Семінарське заняття

2
Самостійна робота

2


Тема № 5: Державне регулювання сільського господарства в Україні.

4Лекція 1 за темою № 5: Державне регулювання сільського господарства в Україні.

1Семінарське заняття

2
Самостійна робота

1

Тема № 6: Юридична відповідальність за аграрні правопорушення

4Лекцій 2 за темою № 6: Юридична відповідальність за аграрні правопорушення.


Семінарське заняття

2
Самостійна робота

2
Модуль 2Змістовий модуль № 2:

Особлива частина аграрного права

64

модульний контрольТема № 7: Правове становище сільськогосподарських кооперативів

5Лекція 1 за темою № 7: Правове становище сільськогосподарських кооперативів

2Семінарське заняття

2
Самостійна робота

1


Тема № 8: Правове становище сільськогосподарських товариств

4Лекція 1 за темою № 8: Правове становище колективних сільськогосподарських підприємств


Семінарське заняття

2
Самостійна робота

2Тема № 9: Правове становище фермерських господарств

4Лекцій 1 за темою № 9: Правове становище фермерських господарств

2Семінарське заняття

1
Самостійна робота

1Тема № 10: Правове становище особистих селянських господарств

4
Лекцій 2 за темою № 10: Правове становище особистих селянських господарств

2Семінарське заняття:

1
Самостійна робота

1


Тема № 11: Правове становище державних сільськогосподарських підприємств

4
Лекція 2 за темою № 11: Правове становище державних сільськогосподарських підприємств

1Семінарське заняттяСамостійна робота

3
Тема № 12: Право власності та організаційно-правові форми господарської діяльності в АПК

4Лекція 1 за темою № 12: Право власності та організаційно-правові форми господарської діяльності в АПК


Семінарське заняттяСамостійна робота

4Тема № 13: Внутрішньогосподарське управління сільськогосподарськими підприємствами

5
Лекція 1 за темою № 13: Внутрішньогосподарське управління сільськогосподарськими підприємствами

1Семінарське заняття

2
Самостійна робота

2


Тема № 14: Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

5Лекцій 2 за темою № 14: Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

1Семінарське заняття

2
Самостійна робота

2


Тема № 15: Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

5Лекція 1 за темою № 15: Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств


Семінарське заняттяСамостійна робота

5


Тема № 16: Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

5Лекція 1 за темою № 16: Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств


Семінарське заняттяСамостійна робота

5Тема № 17: Договірні відносини в сільському господарстві

4Лекція 1 за темою № 17: Договірні відносини в сільському господарстві

1Семінарське заняття

2
Самостійна робота

1Тема № 18: Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в АПК України

5Лекція 1 за темою № 18: Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в АПК України


Семінарське заняттяСамостійна робота

5Тема № 19: Правовий режим земель та

охорона довкілля в АПК України

5Лекція 1 за темою № 19: Правовий режим земель та охорона довкілля в АПК України

2Семінарське заняття

2
Самостійна робота

1Тема № 20: Аграрне право зарубіжних держав

4Лекція 1 за темою № 20: Аграрне право зарубіжних держав


Семінарське заняттяСамостійна робота

4Загальна кількість за 2 модуля: 90


^ 2.2. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять

(заочна форма навчання)Тема № 12: Право власності та організаційно-правові форми господарської діяльності в АПК

5Лекція 1 за темою № 12: Право власності та організаційно-правові форми господарської діяльності в АПК


Семінарське заняттяСамостійна робота

5Тема № 13: Внутрішньогосподарське управління сільськогосподарськими підприємствами

4
Лекція 1 за темою № 13: Внутрішньогосподарське управління сільськогосподарськими підприємствами


Семінарське заняттяСамостійна робота

4


Тема № 14: Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

5Лекцій 2 за темою № 14: Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств


Семінарське заняттяСамостійна робота

5


Тема № 15: Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

5Лекція 1 за темою № 15: Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств


Семінарське заняттяСамостійна робота

5


Тема № 16: Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

4Лекція 1 за темою № 16: Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств


Семінарське заняттяСамостійна робота

4Тема № 17: Договірні відносини в сільському господарстві

5Лекція 1 за темою № 17: Договірні відносини в сільському господарстві


Семінарське заняттяСамостійна робота

5Тема № 18: Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в АПК України

5Лекція 1 за темою № 18: Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в АПК України


Семінарське заняттяСамостійна робота

5Тема № 19: Правовий режим земель та

охорона довкілля в АПК України

5Лекція 1 за темою № 19: Правовий режим земель та охорона довкілля в АПК України


Семінарське заняттяСамостійна робота

5Тема № 20: Аграрне право зарубіжних держав

4Лекція 1 за темою № 20: Аграрне право зарубіжних держав


Семінарське заняттяСамостійна робота

4Загальна кількість за 2 модуля: 90^ 3. Методичні вказівки до семінарських занять


Модуль № 1


Змістовий модуль № 1:

Загальна частина аграрного права

  1   2   3   4   5

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільного права та цивільного процесу Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій
Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільного права та цивільного процесу
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы