Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції


Скачать 202.52 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
страница2/5
Размер202.52 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5
Тема №1: Поняття, предмет, метод і система трудового права


Навчальна мета заняття полягає у оволодінні знаннями щодо предмету, методу та системи трудового права.

Час проведення – 2 год.


^ Навчальні питання:

 1. Поняття трудового права та історія його виникнення.

 2. Співвідношення трудового права з іншими галузями права.

 3. Предмет трудового права.

 4. Метод трудового права, його особливості.

 5. Система трудового права.Вивчаючи перше питання курсанти повинні засвоїти, що трудове право є самостійною галуззю національного права. Також необхідно знати історію та причини виникнення трудового права.

Курсанти повинні відрізняти трудове право від цивільного та адміністративного права, а також права соціального забезпечення.

Розглядаючи предмет трудового права курсанти повинні засвоїти, які відносини регулює дана галузь права. Особливу увагу приділити питанню поширення трудового права на осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

Характеризуючи метод трудового права, необхідно зосередити увагу на децентралізації правового регулювання трудових відносин, що посилюється в умовах ринкової економіки, Так, суб’єкти трудових правовідносин, враховуючи особливості праці в окремих галузях національної економіки, самі приймають норми права з метою забезпечення повноти реалізації своїх прав та обов’язків. Також курсанти повинні засвоїти інші особливості методу трудового права, зокрема особливий порядок вирішення трудових спорів та специфічний комплекс заходів правового примусу виконання юридичних обов'язків (дисциплінарна і матеріальна відповідальність).

При вивченні системи трудового права необхідно засвоїти відповідне поняття, а також відрізняти систему трудового права від системи трудового законодавства, системи науки трудового права та системи навчальної дисципліни „Трудове право”.


Теми рефератів:

 1. Історичні передумови виникнення трудового права.

 2. Взаємозв’язок трудового права з іншими галузями права.

 3. Сфера дії трудового права.

 4. Право людини на працю.

 5. Міжнародні стандарти трудових прав людини.

 6. Трудові правовідносини.

 7. Особливості методу трудового права.

 8. Система трудового права і система трудового законодавства.

.


Семінарське заняття № 2

Тема №2: Основні принципи та функції трудового права

^ Тема № 3: Джерела трудового права


Навчальна мета заняття полягає у засвоєнні знань щодо принципів, функцій та джерел трудового права.

Час проведення — 2 год.


Навчальні питання:

 1. Поняття принципів трудового права та їх класифікація.

 2. Поняття функцій трудового права та їх класифікація.

 3. Особливості джерел трудового права та їх класифікація.


Характеризуючи принципи трудового права необхідно зосередити увагу на загальноправових, міжгалузевих та галузевих принципах та їх значенні для трудового права. Курсанти повинні засвоїти галузеві принципи трудового права. Особливу увагу слід приділити принципу свободи праці.

Досліджуючи функції трудового права, слід зосередити увагу курсантів на соціальній функції, яка набуває особливого значення в умовах становлення ринкової економіки. Так, Україна, проголосивши себе соціальною державою, заінтересована в стабільній соціальній обстановці, що досягається шляхом участі держави в регулюванні трудових відносин і відносин, пов'язаних із ними. На законодавчому рівні закріплено ряд соціальних стандартів (наприклад, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум). До того ж Україна визнала пріоритет міжнародного права над національним і ратифікувала ряд конвенцій Міжнародної організації праці. Соціальна функція трудового права виражається також у забезпеченні пріоритету інтересів найманого працівника як економічно слабкої сторони трудових відносин над інтересами практично завжди економічно сильного роботодавця.

Курсанти повинні уяснити, що джерелом трудового права є нормативно-правовий акт. Крім цього, під час дослідження джерел трудового права необхідно зосередити увагу на співвідношенні національних законів та міжнародно-правових актів, які містять норми трудового права, а також на значенні актів Конституційного Суду України та Пленуму Верховного Суду України для трудового права.


Теми рефератів:

 1. Галузеві принципи трудового права.

 2. Функції трудового права.

 3. Свобода праці – основний принцип сучасного трудового права.

 4. Соціальна функція трудового права.

 5. Європейська соціальна хартія — джерело соціальних стандартів у сфері праці.

 6. Акти Конституційного Суду України й Пленуму Верховного Суду України та їх значення для трудового права.

 7. Міжнародно-правові акти та їх роль в трудовому праві.

 8. Кодекс законів про працю України як джерело трудового права.

 9. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини, як джерела трудового права.

 10. Локальні нормативні акти як джерела трудового права.^ Семінарське заняття № 3

Тема № 4: Суб’єкти трудового права


Навчальна мета заняття полягає у оволодінні знаннями щодо суб’єктів трудового права України та їх класифікації.

Час проведення — 2 год.


Навчальні питання:

 1. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права.

 2. Працівник як суб’єкт трудового права.

 3. Роботодавець як суб’єкт трудового права.

 4. Трудовий колектив.

 5. Професійна спілка (профспілка).


В ході вивчення першого питання курсанти повинні знати поняття суб’єктів трудового права, а також їх коло та класифікацію. Обов’язково зосередити увагу на тому, що основними суб’єктами трудового права є роботодавець та працівник.

При вивченні правового статусу працівника у трудовому праві слід звернути увагу на його загальну та спеціальну трудову правосуб’єктність, а також права та обов’язки працівника.

Вивчаючи правовий статус роботодавця у трудовому праві слід зосередити увагу курсантів на трудовій правосуб’єктності роботодавців юридичних та фізичних осіб, а також правах та обов’язках роботодавців.

Характеризуючи трудовий колектив необхідно засвоїти його ознаки та порядок реалізації його повноважень.

Курсанти повинні знати, що професійні спілки є громадськими організаціями працівників, основними завданнями яких є представництво та захист трудових прав та інтересів членів профспілок. Особливо звернути увагу на гарантії діяльності профспілок та їх права.


Теми рефератів:

 1. Правовий статус працівника.

 2. Правовий статус роботодавця.

 3. Повноваження трудового колективу в сфері праці.

 4. Громадські організації в Україні.

 5. Функції профспілок в суспільстві.

 6. Права профспілок у державі.Семінарське заняття № 4

Тема № 5: Правовідносини в трудовому праві


Навчальна мета заняття полягає у засвоєнні сутності трудових правовідносин та правовідносин, тісно пов’язаних з трудовими.

Час проведення — 2 год.


Навчальні питання:

 1. Поняття та структура трудових правовідносин.

 2. Особливості трудових правовідносин.

 3. Підстави виникнення трудових правовідносин.

 4. Поняття та види правовідносин тісно, пов’язаних з трудовими.


Курсанти повинні засвоїти поняття трудових правовідносин. В ході характеристики трудових правовідносин слід звернути увагу на те, що як і інші правовідносини трудові правовідносини складаються з суб’єктів, об’єкту та змісту. Необхідно засвоїти специфіку суб’єктів, об’єкту та змісту трудових правовідносин.

Слід звернути увагу на такі особливості трудових правовідносин як триваючий (безперервний) характер, особистий характер, оплатний характер та характер влади і підпорядкування.

Відзначити, що підставою виникнення трудових правовідносин є трудовий договір (контракт) та дати їх визначення.

Характеризуючи правовідносини тісно, пов’язані з трудовими необхідно звернути увагу на те, що вони повинні обслуговувати трудові правовідносини і, як правило, без них не існують. Також необхідно вивчити їх різновиди та чітко уяснити значення цих відносин.


Теми рефератів:

 1. Загальна характеристика трудових правовідносин.

 2. Права та обов’язки працівників.

 3. Права та обов’язки роботодавця.

 4. Правовідносини з працевлаштування.

 5. Правовідносини з соціального партнерства.

 6. Правовідносини з вирішення трудових спорів.Семінарське заняття № 5

Тема № 6: Колективна угода. Колективний договір


Навчальна мета заняття полягає у оволодінні знаннями щодо правових засад соціального партнерства, порядку укладання колективних угод і колективного договору.

Час проведення — 2 год.


Навчальні питання:

 1. Колективні угоди та їх види.

 2. Сторони та зміст колективних угод.

 3. Поняття колективного договору його сторони та зміст.

 4. Порядок розробки, укладення та зміни колективних договорів та угод.


Характеризуючи колективні угоди слід зосередити увагу на понятті та їх видах; засвоїти рівні укладання колективних угод, а також їх значення для регулювання відносин в сфері трудового права.

Курсанти повинні чітко знати сторони та зміст генеральної, галузевої та регіональної угоди.

Слід звернути увагу на значення колективного договору для підприємства. Засвоєнню підлягають поняття колективного договору, його сторони та зміст.

Вивчаючи порядок розробки, укладення та зміни колективних договорів та угод слід особливо звернути увагу на вирішення розбіжностей, які виникли в ході колективних переговорів.


Теми рефератів:

 1. Соціальне партнерство в Україні.

 2. Колективні угоди.

 3. Генеральна угода та її значення.

 4. Колективний договір: загальна характеристика.


Семінарське заняття № 6

Тема №7: Правове регулювання зайнятості та працевлаштування населення


Навчальна мета заняття полягає у засвоєнні знань щодо зайнятості та працевлаштування населення України.

Час проведення — 2 год.


Навчальні питання:

 1. Поняття та форми зайнятості.

 2. Державні гарантії в сфері зайнятості.

 3. Поняття працевлаштування і його види.

 4. Правовий статус безробітного. Порядок визнання громадянина безробітним.


Слід звернути увагу на відмінність категорій зайнятість та працевлаштування, а також знати поняття та форми зайнятості.

Характеризуючи державні гарантії в сфері зайнятості необхідно звернути увагу як на загальні, так і на додаткові гарантії, які встановлюються громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Курсанти повинні засвоїти, що працевлаштування є діяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та інших посередницьких органів спрямована на підшукування роботи особам, що її шукають, а також діяльність останніх по самостійному підшукуванню собі місця роботи.

Досліджуючи правовий статус безробітного необхідно відзначити, що безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи. Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу.


Теми рефератів:

 1. Зайнятість населення: загальна характеристика.

 2. Працевлаштування в Україні.

 3. Посередництво в працевлаштуванні.

 4. Правовий статус безробітного.

 5. Допомога по безробіттю.


Контрольна модульна робота № 1.


^ МОДУЛЬ № 2


Змістовий модуль № 2:

Тема № 8: Трудовий договір.

Тема № 9: Робочий час і час відпочинку.


Семінарські заняття № 7-10

Тема № 8: Трудовий договір


Навчальна мета заняття полягає у засвоєнні знань про укладання, зміну та припинення трудового договору та виробленні навичок із застосування положень трудового законодавства для вирішення ситуацій, що виникають у практичній діяльності в цій сфері.

Час проведення — 8 год.


Навчальні питання:

(Семінар № 7)

 1. Поняття трудового договору.

 2. Відмінність трудового договору від цивільно-правових договорів у сфері праці.

 3. Види трудового договору.

 4. Зміст трудового договору.


Курсанти повинні чітко засвоїти поняття трудового договору та те, що його сторонами можуть бути лише працівник та роботодавець. У ході дослідження трудового договору курсанти повинні з’ясувати, що ця угода посідає особливе місце в трудовому праві, оскільки саме на підставі трудового договору виникають трудові правовідносини працівника з роботодавцем.

Особливо слід звернути увагу на відмінність трудового договору від цивільно-правових договорів у сфері праці (договір підряду, авторський договір тощо), насамперед на відмінності у предметі договорів.

Необхідно дослідити безстрокові та строкові трудові договори, письмові та усні, а також контракт, трудові договори з тимчасовими та сезонними працівниками тощо.

Звернути увагу на те, що зміст трудового договору складають обов’язкові та додаткові умови. Знати різновиди цих умов та їх значення для трудових правовідносин.


(Семінар № 8)

1. Порядок укладення трудового договору.

2. Документи необхідні при прийнятті на роботу.

2. Випробування при прийнятті на роботу.

4. Вирішення задач.


Характеризуючи порядок укладення трудового договору необхідно чітко знати етапи його укладання, а також обов’язки та заборони, які закріплені трудовим законодавством у цій сфері.

Курсантам необхідно знати, які документи є обов’язковими для надання роботодавцю при влаштуванні на роботу. Необхідно звернути особливу увагу на ті документи, які забороняється вимагати у особи при прийнятті на роботу.

Необхідно знати умови, строки та наслідки випробування, а також розуміти, що випробування відноситься до додаткових умов трудового договору, однак у випадку включення цієї умови до трудового договору вона стає обов’язковою для його сторін.


(Семінар № 9)

 1. Переведення.

 2. Переміщення.

 3. Зміна істотних умов праці.

 4. Вирішення задач.


Слід звернути увагу на різновиди переведення на іншу роботу, а також на обов’язковість отримання згоди працівника на переведення. Знати випадки коли згода працівника на переведення не потрібна.

Курсанти повинні знати у чому складається відмінність переведення від переміщення та бути спроможними навести приклади цих явищ.

Необхідно знати порядок застосування змін істотних умов праці як самостійної підстави зміни трудового договору. Особливо звернути увагу на законодавче закріплення кола істотних умов праці.


(Семінар № 10)

 1. Загальна характеристика припинення трудового договору.

 2. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника.

 3. Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця.

 4. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

 5. Порядок звільнення з роботи.

 6. Вирішення задач.


Надаючи загальну характеристику припиненню трудового договору необхідно розглянути такі категорії як розірвання трудового договору та звільнення з роботи. Крім цього необхідно чітко знати підстави припинення трудового договору.

Курсантам необхідно розрізняти правила розірвання трудового договору укладеного на невизначений строк та строкового трудового договору за ініціативою працівника.

Характеризуючи розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця необхідно знати як загальні, так і додаткові підстави.

Слід звернути особливу увагу на правила розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

Розглядаючи порядок звільнення з роботи необхідно дослідити обов’язки роботодавця щодо видачі працівнику належно оформленої трудової книжки і виплати всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації.


^ Підготуйте самостійно письмове рішення наступних практичних задач:

Задача № 8.1

На заводі з пенсіонерів, які пропрацювали на підприємстві більше 10 років, було створено раду робітничої гідності. З метою популяризації роботи цієї ради директор заводу видав наказ, в якому зобов’язав відділ кадрів оформляти прийняття на роботу і звільнення тільки за згодою ради робітничої гідності.

Який порядок прийняття на роботу встановлює закон? Дайте правову оцінку наказу директора заводу.


^ Задача № 8.2

При переговорах з директором підприємства «Укрхімфарм» було домовлено, що Мащенко приймається на роботу через 15 днів з тим, щоб він міг звільнитись із попередньої роботи. Мащенко тут же написав заяву, на якій директор наклав резолюцію: «Відділ кадрів. До наказу».

Коли Мащенко в обумовлений день вийшов на роботу, виявилось, що наказ про зарахування його на роботу не видавався і потреб в його праці підприємство немає.

Чи виникли між Мащенко і підприємством “Укрхімфарб” трудові відносини? Як Мащенко може захистити свої права?


^ Задача № 8.3

Зозуля 15 серпня домовився про роботу бухгалтером фірми “Сімплекс” і 16 серпня був виданий наказ про зарахування його на роботу з 1 вересня. Коли 1 вересня Зозуля прийшов на роботу, його до роботи не допустили, пославшись на те, що обсяг роботи зменшився і потреби в його послугах фірма немає.

Чи виникли між Зозулею і фірмою “Сімплекс” трудові відносини? Як Зозуля може захистити свої права?


^ Задача № 8.4

Директор приватного підприємства видав наказ, яким заборонив приймати на роботу родичів осіб, які працюють на його підприємстві. На підставі цього наказу було відмовлено Дядюрі в прийнятті на роботу шофером, оскільки його брат є працівником даного підприємства – заступник директора по економіці.

Чи є законним такий наказ директора? Як може Дядюра оскаржити дії директора?


^ Задача № 8.5

Христенко звернувся до директора підприємства з проханням про прийнятті на роботу інженером. Директор запропонував взяти у відділі кадрів листок по обліку кадрів, заповнити його і разом з іншими документами і заявою принесли до нього.

Поки Христенко виконував цю вказівку директора, останній зателефонував на місце роботи Христенко і з’ясував, що Христенко є членом Комуністичної партії України, активно веде партійну роботу, двічі при підготовці колективного договору організував страйк, входив до складу страйкового комітету.

Одержавши такі відомості про Христенка, директор відмовив йому у прийнятті на роботу.

Чи законні такі дії директора? Що таке необґрунтована відмова у прийнятті на роботу?


^ Задача № 8.6

Канторович домовився з начальником цеха про прийняття його на роботу майстром пошивочного цеха фабрики індивідуального пошиття одягу. Оскільки начальнику цеха працівник був потрібним негайно, він запропонував Канторовичу передати йому всі документи на оформлення трудового договору, виходити завтра на роботу, а прийом на роботу він сам оформить у відділі кадрів.

Канторович з пропозицією начальника цеха погодився і приступив до роботи. Через тиждень начальник цеха повернув Канторовичу його особисті документи і пояснив, що директор фабрики відмовився від укладення з Канторовичем трудового договору, оскільки обсяг роботи в цеху зменшився і буде скорочення штату працівників.

Чи можна вважати трудовий договір з Канторовичем укладеним, оскільки він був фактично допущений до роботи? Які правові наслідки настали у даному випадку?


^ Задача № 8.7

Після домовленості про прийняття Фещенка на посаду інженера, уповноважений власником орган підприємства зажадав від нього: 1) трудову книжку; 2) паспорт; 3) диплом про освіту; 4) характеристику з попереднього місця роботи; 5) довідку про забезпеченість житловою площею. Фещенком були подані всі ці документи, крім характеристики, яку він зобов’язався подати протягом тижня. Уповноважений власником орган допустив Фещенка до роботи, але попередив, що коли він протягом тижня не подасть характеристику, угода про укладення трудового договору буде розірвана.

Проте такої характеристики Фещенко не подав, бо керівник з попереднього місця роботи відмовився її видати.

Які документи може вимагати власник або уповноважений ним орган при прийнятті на роботу? Які правові наслідки наступають при неподанні Фещенком характеристики?


^ Задача № 8.8

Безробітний Курочкин уклав трудовий договір з фізичною особою – Головко. Пропрацювавши 2 години, Курочкин став вимагати оформлення трудової книжки, у чому Головко йому відмовив з посиланням на те, що він є громадянином, який не займається підприємницькою діяльністю, а тому трудову книжку заводити і вести не потрібно.

Але, якщо Курочкин буде працювати сумлінно і виявє бажання то, він по завершенні роботи у нього (через рік) оформить йому трудову книжку і зробить там відповідні записи згідно Інструкції про порядок ведення трудової книжки.

Чи правомірні дії Головко? Який порядок ведення трудових книжок для працівників, які працюють у фізичних осіб-роботодавців передбачено законодавством України?


^ Задача № 8.9

В газеті «Голос України» було опубліковано оголошення, що фірма «Контакт» запрошує на роботу менеджера по реалізації продукції фірми: чоловіка не старше 35 років, що знає англійську і українську мови, вміє працювати на комп’ютері.

За цією об’явою до президента фірми звернулась Григор’єва, яка відповідає усім вимогам, крім однієї – вона жінка.

Президент фірми відмовив Григор’євій у прийнятті на роботу, пославшись на те, що робота пов’язана з роз’їздами і фірма хоче прийняти на роботу тільки чоловіка. Григор’єва оскаржила відмову в прийнятті на роботу прокурору району.

Дайте правову оцінку діям президента фірми. Чи зміниться щось, коли виявиться, що Григор’єва є вагітною?


^ Теми рефератів:

  1. Підготуйте самостійно з використанням допоміжної літератури зразок трудового договору (контракту):

А) Курсанти за номерами 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 33 у списку журналу готують самостійно зразок «Строкового трудового договору»;

Б) Курсанти за номерами 2, 6, 7, 10, 14, 18, 19, 22, 26, 30, 31, 34 у списку журналу готують самостійно зразок «Безстрокового трудового договору»;

В) Курсанти за номерами 4, 8, 11, 12, 16, 20, 23, 24, 28, 32, 35, 36 у списку журналу готують самостійно зразок «Контракту».


^ Семінарське заняття № 11-12

1   2   3   4   5

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы