Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” icon

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”


Скачать 386.16 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
страница3/8
Размер386.16 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8Харків 2007

ЗАТВЕРДЖЕНО Рекомендовано до використання

Постанова Вченої ради в навчальному процесі

Харківського національного Методичною радою

університету внутрішніх справ Харківського національного

„____” ___________ 2007 року університету внутрішніх справ

„____” ____________ 2007 року

Протокол № ________


Рецензенти:

начальник кафедри адміністративної діяльності ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д.ю.н., О.П. Рябченко;

доцент кафедри державного будівництва і місцевого самоврядування Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого П.М. Любченко.


Робоча навчальна програма з дисципліни „Міжнародне право” / Укладач: Сироїд Т.Л. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007.


© Харківський національний університет внутрішніх справ

І. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА

Навчальний курс „Міжнародне право” має предметом вивчення процесів формування, еволюції, реального функціонування та тенденцій розвитку міжнародного-правових відносин за участю суб’єктів міжнародного права, міжнародно-правових документів і вітчизняного законодавства щодо діяльності України на міжнародній арені. Вивчивши дану навчальну дисципліну курсанти (слухачі) повинні знати зміст міжнародно-правових документів і національного законодавства, основних принципів міжнародного права, отримати всебічну картину міжнародно-правових відносин і роль України як суб’єкта міжнародного права.


^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ

Знати:

 • еволюцію, сучасний стан, основні риси та закономірності розвитку міжнародного права;

 • сутність міжнародного права через його системні елементи: основні принципи, норми, інститути та галузі;

 • предмет правового регулювання міжнародного права;

 • основні поняття і терміни міжнародного права;

 • співвідношення міжнародного публічного й міжнародного приватного права, їх взаємодію та взаємопроникнення;

 • роль міжнародного права в регулюванні внутрішньодержавних відносин;

 • взаємозв’язок і взаємозалежність міжнародного й внутрішньодержавного права на прикладі України;

 • місце та роль міжнародних організацій в міжнародній системі, механізм їх функціонування, юридичну силу прийнятих актів;

 • положення міжнародно-правових документів і національного законодавства щодо участі України на міжнародній арені;

 • роль України – суб’єкта міжнародного права;

 • важливість впливу міжнародного права на формування світогляду особи.


Уміти:

 • визначати об’єкт міжнародного права;

 • аналізувати відносини, що регулюються нормами міжнародного права, в тому числі, міжнародні міждержавні відносини і міжнародні відносини недержавного характеру;

 • тлумачити міжнародні договори;

 • керуючись текстами міжнародних угод, аналізувати чинне законодавство України на предмет відповідності міжнародним зобов’язанням України;

 • аналізувати міжнародно-правові явища: чим вони були, чим є нині та чим можуть стати відповідно до сучасних тенденцій розвитку розглядати їх у взаємозв’язку та взаємодії з іншими міжнародно-правовими явищами;

 • розглядати міжнародно-правові та внутрішньодержавні проблеми через призму захисту та забезпечення прав людини;

 • давати морально-правову оцінку діям України та інших держав на міжнародній арені;

 • давати моральну-правову оцінку діяльності правоохоронних органів України згідно із Загальною декларацією прав людини та інших актів ООН;

 • застосовувати набуті знання у власній професійній діяльності.

 • формувати й аргументовано відстоювати власну позицію стосовно проблем міжнародного права.


ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Предметом навчальної дисципліни „Міжнародне право” є система міжнародно-правових явищ, до якої належать: міжнародно-правові відносини за участю держав і інших суб’єктів міжнародного права та міжнародно-правові норми, що їх регулюють.

До основних принципів даної навчальної дисципліни відносяться: науковість, об’єктивність, всебічність, обґрунтованість, зв’язок теорії з практикою.

Головним завданням навчальної дисципліни „Міжнародне право” є:

 • засвоєння положень міжнародно-правових документів і чинного національного законодавства України щодо участі на міжнародній арені;

 • формування самостійного мислення, навичок всебічного аналізу проблем міжнародного права;

 • формування понятійного апарату, що використовується в межах даної навчальної дисципліни;

 • поглиблення знань практичного характеру;

 • розвиток загальної правової культури курсанта (слухача).

Приступаючи до вивчення навчальної дисципліни „Міжнародне право”, необхідно звернути увагу на тісний її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами: міжнародні правоохоронні організації, міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю, правові основи миротворчої діяльності, адміністративна діяльність ОВС, кримінальне право та ін.

Дана навчальна дисципліна формує і розвиває загальну культуру юриста і дає глибокі знання прикладного характеру. Цьому сприяють лекції викладачів, робота на семінарських заняттях, індивідуальна робота з викладачем, вивчення наукових праць зарубіжних і вітчизняних фахівців. Методика вивчення навчальної дисципліни „Міжнародне право” передбачає співробітництво і взаєморозуміння між курсантами (слухачами) та викладачами, вироблення у курсантів (слухачів) вміння аналітично мислити, співставляти фактичний та теоретичний матеріал, робити самостійні висновки, прогнози та рекомендації.

Методика викладання навчальної дисципліни „Міжнародне право” побудована на оптимальному співвідношенні теоретичних і практичних знань, що створює всі підстави для отримання курсантами (слухачами) глибоких теоретичних знань та практичних вмінь і навичок. У навчальному процесі поєднуються традиційні методи викладання у вищих навчальних закладах (проблемний, евристичний, репродуктивний), прийоми та форми викладання (лекція, семінарське заняття), що передбачають використання найновіших технічних засобів, активних форм навчання (тестів), різнопланової науково-дослідної роботи курсантів (слухачів) під безпосереднім керівництвом викладача.

Поточний контроль засвоєння знань курсантами (слухачами) здійснюється на кожному семінарському занятті у формі усного опитування, тестування, заслуховування реферативних повідомлень.

Заключним етапом вивчення навчальної дисципліни „Міжнародне право” у повному обсязі є залік і іспит, метою якого є перевірка знань, вмінь, здобутих курсантами (слухачами).


ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Навчальна програма з курсу „Міжнародне право” містить 6 тем: лекцій – 12 год., 10 тем семінарських занять – 24 год.

Загальним завданням навчальної дисципліни „Міжнародне право” є підготовка висококласних спеціалістів із значною теоретичною та практичною базою знань.


^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Міжнародне право, система права, джерела міжнародного права, міжнародний договір, міжнародний звичай, судовий прецедент, імплементація, трансформація, пролонгація, промульгація, ратифікація, автентичність, альтернант, дисмисл, депозитарій, денонсація, кодифікація міжнародного права, визнання в міжнародному праві, міжнародно-правове правонаступництво, агреман, дуаєн, внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин, консульська екзекватура, закордонні органи зовнішніх зносин, привілеї, імунітет, реторсія, сатисфакція, репресалії, матеріальна відповідальність держав, демаркація, делімітація, виключна (морська) економічна зона, історичні затоки, континентальний шельф, правовий режим проток, внутрішні морські води, архіпелажні води, тальвег, нейтральна територія, територія спільного користування, міжнародні канали, апатриди, біпатриди, біженці, вимушені переселенці, депортація, експатріація, право притулку, репатріація, трансферт, оптація, контрольні механізми захисту прав людини, Інтерпол, Європол, злочини міжнародного характеру, міжнародні злочини, організаційно-правові механізми боротьби зі злочинністю, апартеїд, геноцид, екоцид, біоцид, екстрадиція, міжнародні стандарти стосовно неповнолітніх, Міжнародний кримінальний суд, ООН, Міжнародний суд ООН, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, СНД, ГУУАМ, мирні засоби вирішення міжнародних суперечок, міжнародний арбітраж, регіональна безпека, роззброєння, форми міжнародного економічного співробітництва, правовий статус міждержавних економічних утворень, режим повітряного простору, об’єкти міжнародного космічного права, комбатанти, не комбатанти, нейтралітет, парламентер.

МОДУЛЬ 1

Всього годин – 33, у тому числі лекції – 6 год., семінарські заняття – 12 год., самостійна робота – 15.


ЛЕКЦІЇ


^ ТЕМА № 1 – 2. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ПРЕДМЕТ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА


Лекція № 1 (2 години):

Всього годин - 12, у тому числі лекції – 1 год., семінарські заняття – 6 год., самостійна робота – 5 год.


Поняття МП. Предмет регулювання. Види відносин, що регулюються нормами МП. Міжнародні міждержавні відносини. Міжнародні відносини недержавного характеру.

МП як особлива правова система. Тлумачення конституційної норми про принципи й норми міжнародного права, про міжнародні договори як складової частини правової системи України.

Система МП. Основні принципи МП. Інститути МП. Галузі МП, підгалузі й правові інститути в рамках галузі.

Поняття і види суб’єктів МП. Категорія основних (первинних) суб’єктів і категорія похідних (другорядних) суб’єктів МП. Суб’єкти, які мають правотворчі й правозастосовні повноваження, та суб’єкти, які мають тільки правозастосовні повноваження. Можливість розподілу суб’єктів за галузевими ознаками.

Визнання держав. Визнання як правовий інститут. Теорії визнання. Значення визнання. Види визнання. Форми визнання держав. Питання про визнання урядів. Визнання органу нації, яка бореться за своє звільнення.

Правонаступництво держав. Правонаступництво як складний міжнародно-правовий інститут. Правові підстави правонаступництва. Види (варіанти) правонаступництва. Теорії правонаступництва. Об’єкти правонаступництва. Правонаступництво стосовно договорів, його нормативна регламентація в різних ситуаціях. Правонаступництво щодо державної власності, державних архівів, державних боргів.

Україна як суб’єкт МП. Історія формування міжнародної правосуб’єктності України. Правосуб’єктність України згідно Конституції України.

Поняття і види джерел МП. Статут ООН і презумпція різноманітності джерел МП.

Міжнародний договір – основне джерело МП. Міжнародні договори України.


^ ТЕМА № 3 ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ


Лекція № 2 (2 години):

Всього годин - 6, у тому числі лекції – 1 год., семінарські заняття – 2 год., самостійна робота – 3 год.


Поняття і джерела. Право міжнародних договорів як базова галузь МП. Взаємодія спеціальних конвенцій, індивідуального договірного регулювання і внутрішньодержавного законодавства.

Сторони в міжнародному договорі. Договірна правоздатність держав, міжнародних організацій і деяких інших суб’єктів.

Укладення міжнародних договорів. Процес укладення договорів, його стадії. Повноваження. Підготовка тексту договору. Прийняття тексту договору. Згода на обов’язковість договору. Підписання. Парафування. Ратифікація. Договори, що підлягають ратифікації. Обмін ратифікаційними грамотами. Депонування ратифікаційних грамот. Набрання договором чинності. Приєднання до договору. Строк дії договору.

Опублікування і реєстрація договору. Офіційне опублікування. Реєстрація в Секретаріаті ООН.

Недійсність договорів. Підстави визнання договору недійсним. Абсолютна і відносна недійсність.

Припинення і призупинення договору. Підстави припинення договору. Денонсація. Скасування. Призупинення дії.


^ ТЕМА № 4 ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН


Лекція № 3 (2 години):

Всього годин - 8, у тому числі лекції – 2 год., семінарські заняття – 2 год., самостійна робота – 4 год.


Поняття і джерела. Основа галузі - норми дипломатичного права і консульського права. Комплекс конвенцій, національних нормативних актів.

Органи зовнішніх зносин. Внутрішньодержавні органи: структура, повноваження. Закордонні органи - постійні і тимчасові.

Дипломатичні представництва: порядок створення. Функції. Види дипломатичних представництв. Штат представництва, категорії його персоналу. Глави представництв, їх класи. Порядок призначення глави представництва. Функції дипломатичного представництва.

Дипломатичні привілеї й імунітети. Привілеї й імунітети дипломатичного представництва, його резиденції, архівів, кореспонденції. Привілеї й імунітети глави і співробітників представництва (дипломатичних агентів). Процедура оголошення дипломатичного агента небажаною особою. Можливість позбавлення імунітету.

Консульські установи. Види установ, що виконують консульські функції. Порядок формування консульських установ і призначення консулів. Консульські функції. Привілеї й імунітети консульських установ. Привілеї й імунітети службових осіб.

Торговельно-економічні місії, ъх юридичне становище. Функції.

Постійні представництва при міжнародних організаціях.

Спеціальні місії. Їх завдання і повноваження.

Міжнародні конференції: завдання, функції. Види конференцій. Порядок проведення, правила, процедури. Підсумкові документи.


^ ТЕМА № 5 ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


Лекція № 4 (2 години):

Всього годин - 7, у тому числі лекції – 2 год., семінарські заняття – 2 год., самостійна робота – 3 год.


Поняття, джерела права міжнародних організацій. Регламентація статусу і діяльність організацій і органів, що мають міждержавний (міжурядовий) характер. Установчі акти. Договори між організаціями й урядами держав.

Види міжнародних організацій. Глобальні (універсальні) організації. Інші організації, в тому числі і регіональні. Організації загальної і спеціальної компетенції, спеціалізовані установи ООН. Самостійні міжнародні органи.

Юридична природа міжнародної організації. Похідна і функціональна правосуб’єктність. Ознаки міжурядової організації. Внутрішнє право міжнародних організацій.

Організація Об’єднаних Націй: цілі, принципи. Статут ООН: прийняття, структура, процедура внесення змін. Цілі і принципи ООН. Членство в організації, порядок прийняття. Правоздатність, привілеї й імунітети ООН і її посадових осіб. Представництва ООН у державах.

Система органів ООН. Генеральна Асамблея: склад, компетенція, порядок роботи, правила процедури, резолюції. Рада Безпеки: склад, функції, включаючи особливі повноваження по застосуванню примусових засобів, порядок діяльності, специфіка процедури прийняття рішень. Економічна і Соціальна Рада. Міжнародний Суд: склад, компетенція, проблеми обов’язкової юрисдикції, судова процедура. Секретаріат ООН, повноваження Генерального Секретаря ООН.

Спеціалізовані установи ООН, основні риси їх статусу і різновиди.

Регіональні міжнародні організації. Загальна характеристика регіональних організацій, ознаки їх співвідношення з положеннями Статуту ООН. Їх різновиди.

Організація по безпеці та співробітництву в Європі. Становлення і розвиток, перехід від Наради (НБСЕ) до Організації (ОБСЕ). Основні документи. Держави - учасниці. Структура органів.

Європейський Союз. Становлення і розвиток. Органи. Склад. Національні риси в структурі і повноваженнях.

Рада Європи. Цілі. Органи. Склад.

Співдружність незалежних держав. Утворення СНД. Статут СНД. Система органів СНД - статутні та інші органи. Держави-учасниці. Юридична природа Співдружності, її координаційні повноваження. Членство в СНД, різновиди статусу. Правове регулювання спільної діяльності.


^ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ


ТЕМА № 1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ ІНСТИТУТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА


ТЕМА № 1.1 ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ПРЕДМЕТ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Заняття № 1 - 2 (4 години):


Навчальні питання:

1. Поняття й основні риси міжнародного права.

2. Система міжнародного права.

3. Джерела міжнародного права.

4. Загальна характеристика суб’єктів міжнародного права.

5. Україна – повноправний суб’єкт міжнародного права.


Теми для рефератів:

1. Становлення і розвиток міжнародного права.

2. Держава в системі міжнародно-правового регулювання.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16.


Додаткова література

6, 37, 45, 57, 61, 73, 74, 79, 82, 83, 93, 94, 97, 104, 108, 121.


^ ТЕМА № 1.2 СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Заняття № 3 (2 години):


Навчальні питання:

1. Поняття суб’єкта міжнародного права.

2. Держави – основні суб’єкти міжнародного права. Міжнародна правосуб’єктність федерацій, суб’єктів федерації.

3. Поняття та історія розвитку державного суверенітету. Право націй на самовизначення, форми його реалізації.

4. Індивід – суб’єкт міжнародного права.

5. Виникнення нових держав і їх міжнародне визнання. Види й форми міжнародного визнання. Практика застосування інституту визнання в сучасних міжнародних відносинах.

6. Правонаступництво держав.


Теми для рефератів:

1. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій.

2. Інститут визнання у міжнародному праві.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16.


Додаткова література

1, 6, 37, 38, 45, 72, 73, 78, 82-86, 93, 94, 96, 99, 104, 123.


^ ТЕМА № 2 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Заняття № 4 (2 години):


Навчальні питання:

1. Юридична природа основних принципів міжнародного права.

2. Принцип суверенної рівності держав.

3. Принцип невтручання у внутрішні справи.

4. Принцип рівноправності та самовизначення народів і націй.

5. Принцип незастосування сили або загрози силою.

6. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів.

7. Принцип непорушності державних кордонів.

8. Принцип територіальної цілісності держав.

9. Принцип поваги прав людини й основних свобод.

10. Принцип співробітництва держав.

11. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов'язань.


Теми для рефератів:

1. Юридичне закріплення основних принципів міжнародного права.

2. Мирні засоби вирішення міжнародних конфліктів.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16.


Додаткова література

6, 37, 38, 45, 55, 57, 61, 62, 73, 74, 75, 82, 83, 94, 97, 108, 121.


^ ТЕМА № 3 ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

Заняття № 5 (2 години):


Навчальні питання:

1. Поняття і юридична природа міжнародного договору.

2. Класифікація міжнародних договорів.

3. Структура договору. Депозитарій договору і його функції.

4. Стадії укладення міжнародного договору:

а) договірна ініціатива;

б) переговори  основний метод узгодження тексту;

в) підписання;

г) ратифікація, реєстрація;

д) затвердження, прийняття, приєднання.

5. Опублікування та реєстрація міжнародних договорів за законодавством України.

6. Тлумачення міжнародних угод.

7. Зупинення й призупинення дії угод.


Теми для рефератів:

1. Укладення, виконання і припинення дії міжнародних договорів України.

2. Юридична природа міжнародних договорів.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16.


Додаткова література

4, 6, 32, 57, 61, 75, 97, 109-111, 113-115, 122.


^ ТЕМА № 4 ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН

Заняття № 6 (2 години):


Навчальні питання:

1. Поняття і джерела права зовнішніх зносин. Органи зовнішніх зносин, повноваження.

2. Дипломатичні представництва: порядок відкриття, структура. Функції. Дипломатичні привілеї та імунітети.

3. Консульські установи. Види установ, що виконують консульські функції. Порядок формування консульських установ і призначення консулів. Привілеї та імунітети консульських установ і їх персоналу.

4. Постійні представництва при міжнародних організаціях.

5. Спеціальні місії, їх завдання та повноваження.


Теми для рефератів:

1. Статус дипломатичних представництв і їх персоналу.

2. Статус консульських установ і їх персоналу..


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14,15, 16.


Додаткова література

1, 2, 3, 6, 25, 34, 37, 49, 52, 56, 64, 66, 68, 99, 102, 116.


МОДУЛЬ 2

Всього годин – 39, у тому числі лекції – 6 год., семінарські заняття – 12 год., самостійна робота – 21.


ЛЕКЦІЇ


^ ТЕМА № 6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ


Лекція № 5 (2 години):

Всього годин - 7, у тому числі лекції – 2 год., семінарські заняття – 2 год., самостійна робота – 3 год.


Поняття й підстави міжнародно-правової відповідальності.

Ознаки міжнародного правопорушення. Види міжнародних правопорушень. Делікти. Міжнародні злочини.

Обставини, які звільняють від відповідальності. Обставини, що унеможливлюють виникнення відповідальності, і обставини, що звільняють від застосування відповідальності.

Відповідальність за правомірну діяльність. Підстави і різновиди такої відповідальності.

Види й форми міжнародно-правової відповідальності. Матеріальна й нематеріальна (політична) відповідальність. Форми відшкодування: реституції, репарації, субституції та ін.

Реалізація відповідальності. Основні засоби: добровільний і з використанням примусових засобів. Санкції: індивідуальні й колективні. Процесуальний механізм реалізації міжнародно-правової відповідальності.


^ ТЕМА № 7 ПРАВА ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ


Лекція № 6 (2 години):

Всього годин - 7, у тому числі лекції – 2 год., семінарські заняття – 2 год., самостійна робота – 3 год.


Принцип поваги прав людини й основних свобод як першооснова міжнародно-правового регулювання проблеми гуманітарного характеру. Міжнародне право й основи його використання у всьому комплексі норм про права людини. Найважливіші компоненти характеристики цієї галузі МП.

Джерела, їх предметна різноманітність. Особливе значення міжнародних пактів. Регіональні конвенції. Взаємодія міжнародно-правових актів із національним законодавством.

Міжнародні стандарти прав і свобод людини. Стандарти як нормативний мінімум, їх функції. Узгодження внутрішньодержавного і міжнародного переліку прав і свобод, їх зміст, засоби забезпечення і захисту. Порівняння норм пактів та конвенцій з нормами Конституції України.

Міжнародні механізми забезпечення і захисту прав людини. Система міждержавних органів, наділених функціями міжнародного контролю за діяльністю держав у сфері забезпечення прав людини. Співвідношення національних і міжнародних засобів захисту прав людини. Спеціальні міждержавні органи, компетентні розглядати звернення індивідів. Регламентація права на звернення до таких органів.

Громадянство і МП. Узгодження національного законодавства в громадянстві з міжнародними договорами. Участь міжнародних норм у регулюванні права на громадянство, та інших питань громадянства. Громадянство жінок при вступі до шлюбу. Громадянство при територіальних змінах (право оптації). Подвійне громадянство. Значення міжнародних договорів при вирішенні питань виходу з громадянства. Захист прав і законних інтересів громадян, які знаходяться за межами своєї держави.

Статус іноземних громадян і МП. Співвідношення національного законодавства і міжнародних договорів, які визначають статус іноземних громадян. Національний режим. Спеціальний режим.

Статус біженців і вимушених переселенців. Роль міжнародних договорів у регламентації статусу цих осіб.

Право притулку. Підстави надання такого права. Статус осіб, що отримали притулок.


^ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ


ТЕМА № 5 ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Заняття № 7 (2 години):


Навчальні питання:

1. Поняття, джерела права міжнародних організацій.

2. Юридична природа міжнародної організації. Похідна і функціональна правосуб’єктність. Ознаки міжурядової організації. Внутрішнє право міжнародних організацій. Види міжнародних організацій.

3. Організація Об’єднаних Націй: Статут, цілі, принципи, членство. Система органів ООН. Спеціалізовані установи ООН.

4. Регіональні міжнародні організації. Загальна характеристика регіональних організацій, їх різновиди.


Теми для рефератів:

1. Правосуб’єктність міжнародних організацій.

2. Цілі і напрями діяльності Організації Об’єднаних Націй.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19.

Додаткова література:

1,7, 24, 72, 78, 85, 86, 96, 99, 114, 122, 123, 124.


^ ТЕМА № 6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ


Заняття № 8 (2 години):


Навчальні питання:

1. Поняття й підстави міжнародно-правової відповідальності.

2.Види й форми міжнародно-правової відповідальності. Матеріальна й нематеріальна (політична) відповідальність. Форми відшкодування: реституції, репарації, субституції та ін.

3. Відповідальність держав у міжнародному праві.

4. Підстави відповідальності фізичних осіб в міжнародному праві.


Теми для рефератів:

1. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду.

2. Відповідальність міжнародних міжурядових організацій.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15,16, 17, 20.

Додаткова література:

19, 20, 22, 75, 87, 112, 114.


ТЕМА № 7 ПРАВА ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Заняття № 9 (2 години):


Навчальні питання:

1. Розвиток інституту прав людини в міжнародному праві.

2. Основні джерела міжнародного права прав людини.

3. Міжнародно-правовий захист прав людини.

4. Міжнародно-правовий механізм захисту прав та свобод людини.

5. Універсальні міжнародні міжурядові організації із захисту прав людини.

6. Регіональні міжнародні міжурядові організації із захисту прав людини (Рада Європи, ОБСЄ, СНД).

7. Законодавство України та міжнародні договори в галузі захисту прав людини. Міжнародні та внутрішньодержавні процедури і правила захисту прав людини.


Теми для рефератів:

1. Європейський Суд з прав людини: організація й порядок діяльності.

2. Механізм захисту прав людини в Україні.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19.

Додаткова література:

11-13, 15, 20, 22, 23, 27-29, 81, 119, 123.


^ ТЕМА № 8 МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Заняття № 10 (2 години):


Навчальні питання:

1. Міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру: види та форми відповідальності за них.

2. Основні організаційно-правові форми боротьби з міжнародною злочинністю.

3. Правове регулювання інституту видачі в міжнародному праві.

4. Міжнародний кримінальний суд: компетенція та порядок роботи.


Теми для рефератів:

1. Правові основи співробітництва Міжнародного кримінального суду з державами, які не є учасниками Статуту Суду.

2. Правові основи діяльності Укрбюро Інтерполу.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18.

Додаткова література:

19, 21, 26, 29, 40, 41, 46, 48, 51, 58, 76, 80, 91, 92, 100, 106, 107.


^ ТЕМА № 9 ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Заняття № 11 (2 години):


Навчальні питання:

1. Джерела права, що діє в умовах збройних конфліктів.

2. Правові наслідки початку збройних конфліктів.

3. Статус поранених та хворих осіб, які зазнали корабельну аварію.

4. Правовий режим військовополонених. Найманці. Військові злочини.

5. Розпізнавальні знаки цивільної оборони, культурних цінностей, медичних установ, небезпечних об’єктів.

6. Неміжнародні військові конфлікти.

7. Закінчення стану війни, його правові наслідки.


Теми для рефератів:

1. Джерела права збройних конфліктів, питання удосконалення.

2. Міжнародно-правовий статус учасників збройних конфліктів.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15,16, 20.

Додаткова література:

6, 12, 23, 44, 54, 75, 77, 112, 117.


^ ТЕМА № 10 ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

Заняття № 12 (2 години):


Навчальні питання:

1. Поняття права міжнародної безпеки.

2. Характеристика універсальної міжнародної безпеки.

3. Регіональна безпека.

4. Мирні засоби вирішення міжнародних суперечок.


Теми для рефератів:

1. Становлення та розвиток універсальної безпеки.

2.Забезпечення міжнародної безпеки в рамках європейського регіону.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20.

Додаткова література:

6, 7, 15, 37, 44, 45, 55, 62, 77, 101,103, 108, 112, 117.


ВИСНОВКИ

Підготовка до заліку та іспиту передбачає опрацювання вивченого матеріалу, літератури загального та спеціального характеру, міжнародно-правових документів і національного законодавства, консультацій викладача (індивідуальних та колективних), питань до заліку.

^ IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

IV.I. Для денної форми навчання
Кількість годин/ кредитів, у т.ч.

Вид контролю

Всього

Лекції

аудиторних

Самостійна робота студентів

Курсова робота

Залік

Іспит

Тестування за модулем

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Семінарські заняття

7 семестр

Модуль № 1

Тема 1

12

2

0

0

6

5

0

0

0
Тема 2

6

0

0

2

3

0

0

0
Тема 3

8

2

0

0

2

4

0

0

0
Тема 4

7

2

0

0

2

3

0

0

0
Модуль № 2

Тема 5

7

2

0

0

2

3

0

0

0
Тема 6

7

2

0

0

2

3

0

0

0
Тема 7

7

2

0

0

2

3

0

0

0
Тема 8

6

0

0

0

2

4

0

0

0
Тема 9

6

0

0

0

2

4

0

0

0
Тема 10

6

0

0

0

2

4

0

0

0
Всього

72

12

0

0

24

36

0

2

6

2IV. II. Для заочної форми навчання
Кількість годин

Вид контролю

Всього

Лекції

аудиторних

Самостійна робота студентів

Курсова робота

Залік

Іспит

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Семінарські заняття

Тема 1
2

0

0

2

6

0

0

0

Тема 2
0

0

0

6

0

0

0

Тема 3
2

0

0

2

10

0

0

0

Тема 40

0

0

4

0

0

0

Тема 5
2

0

0

0

8

0

0

0

Тема 6
0

0

0

0

10

0

0

0

Тема 7
0

0

0

0

10

0

0

0

Тема 8
0

0

0

0

5

0

0

0

Тема 9
0

0

0

0

6

0

0

0

Тема 10
0

0

0

0

6

0

0

0

Всього

81

6

0

0

4

71

0

0

0^ V. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы