Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни


Скачать 140.87 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
страница1/6
Размер140.87 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Харківський національний університет внутрішніх справ


Факультет права та масових комунікацій


Кафедра загальноправових дисциплін


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


з дисципліни

«Державне будівництво та самоврядування в Україні»галузь знань

“Право” (0304)


Спеціальність


спеціалізація

^

“Правознавство” (6.030401)


господарсько-правова

освітньо-кваліфікаційний рівень


“бакалавр”

форма навчання


деннаХарків

2013СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету права та масових комунікацій


________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ПОГОДЖЕНО

Секцією з юридичних дисциплін науково-методичної ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри загальноправових дисциплін

________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

_______________________ _____________________________

(підпис) (П.І.Б.)
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет внутрішніх справ


Розробники: Серьогін В.О., Гудзь Т.І., Козир О.В. – Харків:


Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013


Рецензенти:


Сікорський О.П. - старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, к.ю.н.

^ Марчук М.І. – доцент кафедри державно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент


© Серьогін В.О., Гудзь Т.І., Козир О.В. 2013.

© Харківський національний університет внутрішніх

^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Семінарські заняття є важливою формою навчального процесу. Метою проведення семінарських занять з курсу “Державне будівництво та самоврядування в Україні” є забезпечення більш глибокого ознайомлення з лекційним матеріалом, монографічною літературою, нормативно правовими актами та вироблення навичок самостійного висловлювання поглядів на основі напрацьованого наукового матеріалу. Важливим завданням семінарських занять є формування власної думки студентів з теоретичних питань і практичних навичок щодо наукової організації роботи сучасного апарату державного і муніципального управління.

Підготовка до семінарських занять з державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні передбачає не тільки вивчення і знання студентами теоретичних проблем курсу, але й підготовку тез виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів), вміння орієнтуватися в нормативно-правовому матеріалі та правильно застосовувати його при вирішенні конкретних життєвих ситуацій.

Розкриваючи питання теми семінарського заняття, слід враховувати новітню практику, використовувати дані про останні події пов’язані з державним будівництвом та місцевим самоврядуванням в країні.

Враховуючи швидкоплинність вітчизняного законодавства та складний процес конституційних реформ, спрямований на оновлення політичної системи України, удосконалення форми правління, децентралізацію державної влади, при підготовці до семінарських занять слід звертатися до новітньої літератури та чинних нормативно правових актів, утримуватися від застосування застарілих даних та матеріалів. Крім того явища і події, що відбуваються останнім часом в Україні, треба оцінювати з точки зору конституційно-правової динаміки, бачити перспективу запроваджуваних реформ.

При побудові своєї відповіді на семінарському занятті студент повинен не тільки показати знання фактичного матеріалу, але й уміння аналізувати, порівнювати, робити логічні висновки і висловлювати особисту думку з приводу конкретних питань і наукових поглядів щодо них.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ТА ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


^ Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

Вид контролю

МОДУЛЬ 1

72

МК
Змістовий модуль № 1: Теоретичні основи державного будівництва і самоврядування в Україні


36
Тема № 1 Державне будівництво та самоврядування в Україні як наука та учбова дисципліна


9
Лекція за темою № 1: Державне будівництво та самоврядування в Україні як наука та учбова дисципліна

2Семінарське заняття за темою № 1: Державне будівництво та самоврядування в Україні як наука та учбова дисципліна

2

Самостійна робота

5

Тема № 2 Державне будівництво та самоврядування в Україні: минуле і сучасність

9Самостійна робота

9

Тема № 3 Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні.

9
Лекція за темою № 3: Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні.

2Семінарське заняття за темою № 3: Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні.

2Самостійна робота

5

Тема № 4 Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

9
Лекція за темою № 4: Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

2Семінарське заняття за темою № 4: Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

2Самостійна робота

5

Змістовий модуль № 2: Організація роботи органів державної влади в Україні.

36
Тема № 5 Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України.

5
Лекція за темою № 5: Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України.

2
Самостійна робота

3

Тема № 6 Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України.

6
Лекція за темою № 6: Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України.

2
Семінарське заняття за темою № 6: Конституційне право України як провідна галузь національної системи права.

2Самостійна робота

2

Тема № 7 Організація роботи народних депутатів України.

4Самостійна робота

4

Тема № 8 Організація роботи Президента України.

6
Лекція за темою № 8: Організація роботи Президента України.

2Семінарське заняття за темою № 8: Конституційне право України як провідна галузь національної системи права.

2Самостійна робота

2

Тема № 9 Організація роботи Кабінету Міністрів України.

6
Лекція за темою № 9: Організація роботи Кабінету Міністрів України.

2Семінарське заняття за темою № 9: Організація роботи Кабінету Міністрів України.

2Самостійна робота

2

Тема № 10 Організація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

4Самостійна робота

4

Тема № 11 Організація роботи місцевих державних адміністрацій.

5
Лекція за темою № 11: Організація роботи місцевих державних адміністрацій.

2Самостійна робота

3

МОДУЛЬ 2

36

МК
Змістовий модуль № 3: Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим.

14
Тема № 12 Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

7
Лекція за темою № 7: Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

2Семінарське заняття за темою № 9: Організація роботи Кабінету Міністрів України.

2Самостійна робота

3

Тема № 13 Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

7
Лекція за темою № 8: Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

2
Самостійна робота

5

Змістовий модуль № 4: Організація місцевого самоврядування в Україні.

15
Тема № 14 Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні.

7
Лекція за темою № 14: Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні.

2
Семінарське заняття за темою № 14: Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні.

2

Самостійна робота

4

Тема № 15 Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

8
Лекція за темою № 15: Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

2Семінарське заняття за темою № 15: Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

2Самостійна робота

4

^ Змістовий модуль № 5. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.

7
Тема № 16 Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.

7Семінарське заняття за темою № 16: Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.

2Самостійна робота

5

Всього за заліковим кредитом

108

Іспит^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


МОДУЛЬ № 1


Змістовий модуль № 1: Теоретичні основи державного будівництва і самоврядування в Україні


Тема № 1: Державне будівництво та самоврядування в Україні як наука та учбова дисципліна


Семінарське заняття № 1

Державне будівництво та самоврядування в Україні як наука та учбова дисципліна


Навчальні питання:

  1. Поняття, предмет і методологія державного будівництва та місцевого самоврядування як науки.

  2. Елементи державного будівництва і місцевого самоврядування.

  3. Система науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

  4. Державне будівництво і місцеве самоврядування в системі суспільних наук.

  5. Державне будівництво і місцеве самоврядування як учбова дисципліна.


Методичні вказівки

Перше семінарське заняття має сформувати у студентів цілісне уявлення про державне будівництво та місцеве самоврядування у двох його аспектах: як науку та навчальну дисципліну.

Розглядаючи перше питання, слід мати на увазі, що в юридичній літературі містяться різні визначення поняття науки державного будівництва та місцевого самоврядування. Вони не є протилежними, а є свідченням авторського підходу до визначення цього явища. Говорячи про предмет науки, необхідно зазначити, що він відображає в комплексі статичні й динамічні елементи у правовідносинах, які складаються у процесі організації й діяльності органів публічної влади. Слід звернути увагу на те, що для пізнання предмета науки з метою отримання об'єктивних, істинних, багатоаспектних знань використовуються методи наукового пізнання, вчення про які і називаються методологією.

Друге питання плану передбачає усвідомлення того, що організація роботи кожного з органів публічної влади може бути визначена через систему певних показників - елементів державного будівництва і місцевого самоврядування. Необхідно розкрити принципи, функції, форми діяльності, систему органів державної влади і місцевого самоврядування та інші елементи державного будівництва і місцевого самоврядування.

Система науки державного будівництва і місцевого самоврядування являє собою внутрішньо взаємопов'язану, логічно побудовану структуру розміщення наукового матеріалу, обумовлену специфікою її предмета. Необхідно сформулювати основні блоки знань, які становлять систему науки.

Розгляд четвертого питання варто розпочати з того, що система органів публічної влади, процес їх формування, функціонування і розвитку, елементи їх організації й діяльності перебувають у полі зору багатьох наук. Таким чином, спираючись на досягнення інших загальнотеоретичних суспільних та юридичних наук, наука державного будівництва та місцевого самоврядування, дає змогу синтезувати політичний, історичний, юридичний, економічний, соціальний підходи до аналізу проблематики і успішно вирішувати практичні завдання у процесі державотворення.

Останнє, п’яте питання плану слід розкривати в аспекті діалектичного зв’язку науки з навчальною дисципліною державне будівництво та місцеве самоврядування. Проте державне будівництво і місцеве самоврядування як навчальний курс має більш вузький зміст, ніж однойменна наука, оскільки являє собою частину науки державного будівництва, тобто систему узагальнених знань про організацію роботи органів публічної влади, обсяг і спрямованість яких обумовлені специфікою навчального закладу і мають на меті формування повноцінного спеціаліста

  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы