Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни


Скачать 123.9 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
страница1/3
Размер123.9 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Харківський національний університет внутрішніх справ


Факультет права та масових комунікацій


Кафедра загальноправових дисциплін


з навчальної дисципліни

«Державне будівництво та самоврядування в Україні»


Програма


нормативної навчальної дисципліни підготовки _________________________бакалавра__________________________


напряму підготовки (спеціальність) 6.030401 «Правознавство»


спеціалізація _____________________________

(вказується тільки для ОКР, спеціаліст, магістр)


(Шифр за ОПП ПН 2.01)


м. Харків

2013
СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету права та масових комунікацій


________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ПОГОДЖЕНО

Секцією з юридичних дисциплін науково-методичної ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри загальноправових дисциплін

________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

_______________________ _____________________________

(підпис) (П.І.Б.)

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет внутрішніх справ


Розробники: Серьогін В.О., Гудзь Т.І., Козир О.В. – Харків:


Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013


Рецензенти:


Сікорський О.П. - старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, к.ю.н.

^ Марчук М.І. – доцент кафедри державно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент


© Серьогін В.О., Гудзь Т.І., Козир О.В. 2013.

© Харківський національний університет внутрішніх справ

Вступ


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Державне будівництво та самоврядування в Україні» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Право», спеціальності «Правознавство».

Навчальна дисципліна «Державне будівництво та самоврядування в Україні» має предметом організаційно-правові відносини, тобто суспільні відносини, пов’язані з організацією роботи органів публічної влади в Україні. Вивчивши цю дисципліну, курсанти повинні оволодіти знаннями щодо статики і динаміки державного апарату та системи місцевого самоврядування, з’ясувати те, яким чином побудовані та функціонують органи державної влади та місцевого самоврядування, отримати ази наукової організації управлінської праці в органах публічної влади (публічного менеджменту).

Міждисциплінарні зв’язки:

«Державне будівництво та самоврядування в Україні» являє собою комплексну юридичну науку про організацію роботи органів державної влади та місцевого самоврядування в нашій країні. Вона тісно пов’язана з багатьма соціальними науками, у тому числі й з такими юридичними науками як конституційне право, адміністративне право, фінансове право тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

2. Організація роботи органів державної влади в Україні.

3. Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим.
^

4. Організація місцевого самоврядування в Україні.


5. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.
^

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Державне будівництво та самоврядування в Україні» є оволодіння студентами та слухачами знань щодо організації роботи органів публічної влади України з урахуванням їх завдань, функцій, внутрішньої будови та місця в загальній системі.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Державне будівництво та самоврядування в Україні» є:

  • засвоєння сукупності юридичних норм, які закріплюють систему органів публічної влади в Україні, принципи їх організації та діяльності, функції та компетенцію, структуру, основи, форми і методи діяльності;

  • формування самостійного мислення, навичок аналізу елементів організації діяльності органів публічної влади;

  • формування понятійного апарату, що використовується у межах державного будівництва та місцевого самоврядування, та вміння ним користуватися;

  • поглиблення знань прикладного характеру;

  • ознайомлення з практикою роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб;

  • розвиток загальної політико-правової культури курсанта.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти та слухачі повинні:

знати:

 • еволюцію, сучасний стан та основні тенденції розвитку державного будівництва та місцевого самоврядування як комплексної юридичної науки;

 • предмет і методологію науки державного будівництва та місцевого самоврядування;

 • спеціальну термінологію, що використовується в межах даного курсу;

 • теоретичні, правові, територіальні та матеріально-фінансові основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні;

 • основні правові джерела, що визначають організацію роботи органів публічної влади в Україні;

 • елементи організації та діяльності органів публічної влади (елементи державного будівництва та місцевого самоврядування);

 • основні напрями державно-правової, парламентської, адміністративної та муніципальної реформ;

 • характер взаємодії органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами;

уміти:

 • використовувати дані науки державного будівництва та місцевого самоврядування у вирішенні професійних завдань;

 • орієнтуватися в системі законодавства і політико-правовій практиці, що пов’язані з організацією роботи органів публічної влади;

 • правильно тлумачити і правильно застосовувати нормативні акти, які визначають основні елементи організації роботи органів публічної влади в Україні;

 • оцінювати власні вчинки та вчинки колег-професіоналів з точки зору відповідності приписам чинного законодавства, що визначає організацію роботи органів публічної влади в Україні;

 • давати фахову оцінку подій і явищ у суспільно-політичному житті країни з точки зору наукових підходів до організації роботи органів публічної влади та чинного законодавства.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години / 2,5 кредити ECTS.


^ 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Теоретичні основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування. Органи публічної влади як різновид соціальних систем та організацій. Елементи державного будівництва та місцевого самоврядування. Методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування. Система державного будівництва і місцевого самоврядування як науки. Джерела державного будівництва та місцевого самоврядування. Державне будівництво і місцеве самоврядування як комплексна юридична наука, її зв’язок з іншими суспільними та юридичними науками. Поняття, система і завдання державного будівництва і місцевого самоврядування як навчальної дисципліни.

Еволюція науки державного будівництва та місцевого самоврядування. Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.

Поняття, види та ознаки органів публічної влади. Спільні та відмінні риси органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Система органів публічної влади в Україні. Принципи організації і діяльності органів публічної влади в Україні. Конституційні, загальні та спеціальні принципи. Функції та компетенція органів публічної влади. Повноваження і підвідомчість як елементи компетенції. Система форм діяльності органів публічної влади. Правові та неправові форми. Нормотворча, установча, правозастосовча, контрольна та інтерпретаційна форми діяльності органів публічної влади. Основні та допоміжні організаційні форми. Матеріально-технічні форми. Система методів діяльності органів публічної влади. Організаційно-правові та соціально-психологічні методи. Планування, координація діяльності, вироблення рішень та організація їх виконання, інформаційне забезпечення, робота з кадрами апарату. Переконання і примус.

Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в Україні. Конституція, закони і підзаконні акти як елементи правової основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні. Статутні й спеціальні закони. Типові і примірні акти. Регламенти. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні. Принципи, рівні та елементи адміністративно-територіального устрою України. Територіальна основа діяльності вищих, центральних та місцевих органів державної влади, органів публічної влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Поняття та елементи матеріально-фінансової основи організації і діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Загальнонародна і державна власність як матеріальна основа діяльності органів державної влади. Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники другого та нижчих рівнів. Комунальна (муніципальна) власність як матеріальна основа діяльності органів місцевого самоврядування. Місцеві податки і збори як основний елемент фінансової основи місцевого самоврядування. Позабюджетні кошти місцевого самоврядування.

Змістовий модуль 2. Організація роботи органів державної влади в Україні.

Верховна Рада України в системі органів державної влади, основи її правового статусу. Завдання, принципи та основи діяльності Верховної Ради України. Порядок формування Верховної Ради України. Структура Верховної Ради України. Функції та компетенція Верховної Ради України. Форми діяльності Верховної Ради України. Методи діяльності Верховної Ради України. Акти Верховної Ради України. Апарат Верховної Ради України.

Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників. Організація роботи комітетів Верховної Ради України. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України. Організація роботи депутатських груп і фракцій. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Основи правового статусу народних депутатів України. Організація роботи народного депутата у Верховній Раді України. Організація роботи народного депутата у виборчому окрузі. Депутатські запити і звернення. Основні гарантії депутатської діяльності.

Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу. Організація виборів Президента України. Функції та компетенція Президента України. Форми і методи діяльності Президента України. Гарантії діяльності Президента України. Апарат Президента України, організація його роботи. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, його статус і організація роботи. Рада національної безпеки і оборони України.

Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України. Порядок формування і припинення повноважень Кабінету Міністрів України. Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду України. Функції та компетенція Кабінету Міністрів України. Форми діяльності Кабінету Міністрів України. Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України. Організація роботи органів, що утворюються Кабінетом Міністрів України. Організаційні методи діяльності Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України. Апарат Кабінету Міністрів України.

Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади. Структура центральних органів виконавчої влади. Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади. Організація роботи Міністерства внутрішніх справ України.

Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій. Структура місцевих державних адміністрацій. Порядок формування місцевих державних адміністрацій. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій. Організація роботи голови місцевої державної адміністрації та його заступників. Апарат місцевих державних адміністрацій. Форми роботи місцевих державних адміністрацій. Методи діяльності місцевих державних адміністрацій. Акти місцевих державних адміністрацій.

^

Змістовий модуль 3. Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим.


Загальна характеристика правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Порядок формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Структура Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Правовий статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Правові форми діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання. Організація роботи сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація роботи депутатських груп і фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Загальна система органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Порядок формування та структура Ради міністрів Автономної Республіки Крим, її функції та компетенція. Форми і методи діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Порядок формування, функції та компетенція Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

^

Змістовий модуль 4. Організація місцевого самоврядування в Україні.


Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні. Система місцевого самоврядування в Україні. Функції і повноваження місцевого самоврядування. Основи місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування.

Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування. Структура місцевих рад. Форми і методи роботи місцевих рад. Сесія – основна організаційна форма діяльності місцевих рад. Організація роботи постійних комісій місцевих рад. Організація роботи сільських. селищних, міських голів, а також голів районних та обласних рад. Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів, апарату місцевих рад і апарату виконкомів. Служба в органах місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Організація роботи депутатів місцевих рад.


^ Змістовий модуль 5. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.

Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями. Взаємовідносини органів державної влади і місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами. Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури та органами внутрішніх прав.
^

3. Рекомендована література


Базова


Нормативно-правові акти:


І. Про Верховну Раду України:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Закон України „Про Регламент Верховної Ради України” від 10 лютого 2010 р. № 1861-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1861-17

 3. Закон України „Про вибори народних депутатів України” від 17 листопада 2011 р. № 4061-VІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4061-17

 4. Закон України „Про комітети Верховної Ради України” від 4 квітня 1995 р. № 116/95-ВР (В ред. Закону від 22 грудня 2005 р. № 3277-IV) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 116/95-вр

 5. Закон України “Про статус народного депутата України” від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2790-12

 6. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр

 7. Закон України “Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України” від 13 грудня 1996 р. № 594/96-ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/594/96-вр

 8. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997 р. № 503/97 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov. ua/laws/ show/503/97

 9. Постанова Верховної Ради України “Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання” від 4 грудня 2007 р. № 4-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4-vi

 10. Постанова Верховної Ради України “Про структуру апарату Верховної Ради України” від 20 квітня 2000 р. № 1678-ІІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1678-14

 11. Положення про постійного представника Верховної Ради України у конституційному провадженні, затв. Постановою Верховної Ради України від 20 травня 1999 р. № 691-XIV [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/691-xiv

 12. Положення про консультанта депутатської групи (фракції) Верховної Ради України, затв. постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 р. № 378/95-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/378/95-вр

 13. Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затв. постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 р. № 379/95-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/379/95-вр

 14. Розпорядження Голови Верховної Ради України “Про розподіл обов’язків між Головою Верховної Ради України, першим заступником і заступником Голови Верховної Ради України” від 29 лютого 2000 р. № 140 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2206-12

 15. Положення про Апарат Верховної Ради України, затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25 серпня 2011 р. № 769 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 769/11-рг

 16. Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 1998 р. № 11-рп/98 (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27.

 17. Рішення Конституційного Суду України від 19 травня 1999 р. № 4-рп/99 (справа про запити народних депутатів України) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 20. – Ст.905.

 18. Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 р. № 9-рп/99 (справа про депутатську недоторканність) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44.

 19. Рішення Конституційного Суду України від 10 травня 2000 р. № 8-рп/2000 (справа про статус народного депутата України) // Офіційний вісник України. – 2000. – № 37.


ІІ. Про Президента України:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Закон України „Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 р. № 474-XIV (В ред. Закону від 18 березня 2004 р. № 1630-IV) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1630-15

 3. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 р. № 183/98-ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр

 4. Закон України “Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим” від 2 березня 2000 р. № 1524-ІІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1524-14

 5. Постанова Верховної Ради України “Про забезпечення, обслуговування та охорону Президента України” від 4 січня 1992 р. № 2033-ХІІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2033-12

 6. Указ Президента України “Про офіційні символи глави держави” від 29 листопада 1999 р. № 1507/99 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3. rada. gov.ua/laws/show/1507/99

 7. Указ Президента України “Питання Секретаріату Президента України” від 27 січня 2005 р. № 111/2005 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/111/2005

 8. Положення про Адміністрацію Президента України, затв. Указом Президента України від 2 квітня 2010 р. № 504/2010 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/2010

 9. Указ Президента України “Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим” від 22 липня 2000 р. № 911/2000 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 911/2000

 10. Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затв. Указом Президента України від 15 листопада 2006 р. № 970/2006 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/970/2006

 11. Положення про Представника Президента України у Верховній Раді України, затв. Указом Президента України від 15 лютого 2008 р. № 133/2008 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 133/2008

 12. Положення про Представника Президента України у Конституційному Суді України, затв. Указом Президента України від 27 липня 2007 р. № 667/2007 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/667/2007

 13. Положення про Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України”, затв. Указом Президента України від 15 лютого 2008 р. № 132/2008 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/132/2008

 14. Положення про порядок роботи з законопроектами та іншими документами, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України, затв. Указом Президента № 270/95 від 30 березня 1995 р. (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 270/95

 15. Указ Президента України “Питання підготовки та проведення робочих поїздок Президента України” № 1144/95 від 9 грудня 1995 р. (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1144/95

 16. Указ Президента України “Питання підготовки закордонних візитів Президента України та реалізації досягнутих під час візитів домовленостей” від 2 серпня 1995 р. № 681/95 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/681/95

 17. Указ Президента України “Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України” від 9 квітня 1997 р. № 314/97 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/314/97

 18. Розпорядження Президента України “Про порядок проведення експертизи і підготовки на підпис Президентові України законів України” від 30 травня 1997 р. № 221/97-рп [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/221/97-рп

 19. Положення про порядок проходження та опрацювання проектів указів і розпоряджень Президента України в Адміністрації Президента України, затв. Розпорядженням Секретаря Адміністрації Президента України від 20 вересня 1993 р. № 12/93 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – № 8: Президент в Україні: Законодавче забезпечення діяльності. – С.96-98.


ІІІ. Про Кабінет Міністрів України та центральні органи

виконавчої влади:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний ресурс,]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/3723-12

 3. Закон України “Про центральні органи виконавчої влади” від 17 березня 2011 р. № 3166-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2. rada.gov. ua/laws/show/3166-17

 4. Закон України „Про Кабінет Міністрів України” від 7 жовтня 2010 р. № 2591-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/2591-17

 5. Постанова Верховної Ради України “Про процедуру надання згоди на призначення Прем’єр-міністра України” від 10 липня 1996 р. № 287/96-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 287/96-вр

 6. Указ Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1085/2010

 7. Указ Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 р. № 1572/99 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1572/99

 8. Указ Президента України “Про склад Кабінету Міністрів України” від 15 грудня 1999 р. № 1574/99 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1574/99

 9. Указ Президента України «Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» від 24 грудня 2010 р. № 1199/2010 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1199/2010

 10. Указ Президента України «Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні» від 29 травня 2001 р. № 345/2001 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/ 345/2001

 11. Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затв. Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 383/2011 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/383/2011

 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України” від 23 липня 2012 р. № 654 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/654-2012-п

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання структури Секретаріату Кабінету Міністрів України та Служби Прем'єр-міністра України” від 30 березня 2005 р. № 223 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/223-2005-п

 14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів” від 13 травня 2009 р. № 464 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/464-2009-п

 15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України” від 12 серпня 2009 р. № 850 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/850-2009-п

 16. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок виконання обов’язків міністра у разі його тимчасової відсутності” від 17 липня 2003 р. № 1096 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/1096-2003-п

 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 9 березня 2006 р. № 268 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/268-2006-п

 18. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України” від 18 липня 2007 р. № 950 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п

 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади» від 25 травня 2011 р. № 563 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/563-2011-п

 20. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження «Порядку розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України» від 11 квітня 2012 р. № 298 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/298-2012-п


ІV. Про місцеві державні адміністрації:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14

 3. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження «Порядку розгляду питань, пов'язаних

 4. з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України» від 11 квітня 2012 р. № 298 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/298-2012-п

 5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій” від 18 квітня 2012 р. № 606 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-2012-п

 6. Типовий регламент місцевої державної адміністрації, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263 606 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2263-99-п


V. Про органи влади Автономної Республіки Крим:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р., затв. Законом України від 23 грудня 1998 р. № 350-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст.43.

 3. Закон України “Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” від 10 лютого 1998 р. № 90/98-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/90/98-вр

 4. Закон України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 10 липня 2010 р. № 2487-VІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2487-17

 5. Закон України “Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим” від 16 червня 2011 р. № 3530-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3530-17

 6. Регламент Верховной Рады Автономной Республики Крым, утв. Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 30 июня 1998 г. № 109р-ІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb109p002-98

 7. О Положении о Секретариате Верховной Рады Автономной Республики Крым, затв. Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 20 квітня 2011 р. № 338-6/11 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb0338002-11

 8. О Регламенте Совета министров Автономной Республики Крым, затв. Постановою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим від 23 вересня 1998 р. № 295 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/krym/show/rb0295001-98

 9. Постанова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти Автономной Республики Крым» від 31 березня 2010 р. № 128 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb0128001-10/paran2#n2


^ VI. Про органи місцевого самоврядування:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

 3. Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 р. № 401-ХІV (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/401-14

 4. Закон України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 10 липня 2010 р. № 2487-VІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2487-17

 5. Закон України „Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 р. № 93-ІV (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/93-15

 6. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14

 7. Закон України “Про органи самоорганізації населення” від 11 липня 2001 р. № 2625-ІІІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2625-14

 8. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затв. постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р. № 3748-XII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/3748-12

 9. Рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1998 р. № 6-рп/98 (справа щодо статусу депутатів рад) // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23.

 10. Рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 р. № 7-рп/99 (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 27.

 11. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 р. № 1-рп/2000 (справа про місцеве самоврядування) // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30.

 12. Європейська Хартія про місцеве самоврядування [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036


Підручники та навчальні посібники:


 1. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) [Текст] : Навчальний посібник / П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В.Підмогильний. – К.: Атіка, 2000.

 2. Виборче право України [Текст]: Навч. посібник / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / В.Ф. Погорілко (ред.), М.І.Ставнійчук (ред.). — К. : Парламентське видавництво, 2003.

 3. Воронов М.П. Місцеве самоврядування та його акти [Текст]: Навч. посібник / М.П.Воронов. – К., 1992.

 4. Гнилорибов В.В., Тихонов В.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Навч. Посіб / В.В.Гнилорибов, В.М.Тихонов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004.

 5. Горник С.М., Комов В.В., Кравченко В.В., Падалка В.М., Підмогильний М. В. Органи самоорганізації населення [Текст]: Навч.-метод. матеріали / В.В. Кравченко (ред.), М.В. Підмогильний (ред.). — К. : Атіка, 2003.

 6. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник/ В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. – К.: Ін Юре, 2003.

 7. Козюра І. В., Лебединська О. Ю Місцеве самоврядування в Україні (становлення та еволюція) [Текст]: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.В.Козюра, О.Ю.Лебединська. - Українська академія держ. управління при Президентові України. – Ужгород : Патент, 2003.

 8. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник. 2-е видання, перероб. і доп. / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

 9. Конституційне право України [Текст]: Підручник / За ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. – К.: Ін Юре, 2002.

 10. Конституційне право України [Текст]:Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 2002.

 11. Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові питання [Текст]: Навч. посіб. / М.Корнієнко. – К.: Алерта, 2005.

 12. Крусян А.Р. Взаимодействие местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления [Текст] : Учебное пособие / А.Р.Крусян. – Одесса: Юрид. лит., 2001.

 13. Муніципальне право України [Текст]: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 14. Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине [Текст] : Учебное пособие/ Б.М.Свирский. – Х.: Эспада, 2001.

 15. Трачук П.А. Державне будівництво та місцеве самоврядування [Текст]: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / П.А.Трачук. - Закарпатський держ. ун-т. — Чернівці : Наші книги, 2007.

 16. Шаповал В. М., Борденюк В. І., Журавльова Г. С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні [Текст]: Навч. посіб. / В.М.Шаповал, В.І.Борденюк, Г.С.Журавльова / Українська академія держ. управління при Президентові України. – К. : УАДУ, 2000.


Допоміжна:


 1. Абасов Г.Г. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим: актуальні проблеми теорії [Текст] / Г.Г.Абасов // Часопис Київського університету права. – 2003. - №4. – С. 20-27.

 2. Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Коваленко В.Л. Виконавча влада в Україні: організація та розвиток інститутів [Текст]: Монографія // Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2001. - С.135-169.

 3. Адельсеітова А. Б. Основні напрями контрольної діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим [Текст] / А.Б.Адельсеітова // Підприємництво, господарство, право. – 2003. – № 12. – С. 72–74.

 4. Адельсеітова А.Б. Особенности правового регулирования деятель-ности Верховной Рады Автономной Республики Крым / А.Б. Адельсеітова // Підприємництво, господарство, право. – 2003. – № 9 – С. 111–113.

 5. Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності [Текст] / К.Апанасенко // Право України. – 2005. – № 10. – С.35-38.

 6. Баймуратов М.А., Григорьев В.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине [Текст]: Монографія / М.А.Баймуратов, В.А.Григорьев. – Одесса: Юридична література, 2003.

 7. Бальцій Ю.Ю. Проблеми юридичної відповідальності сільських, селищних, міських голів [Текст] / Ю.Ю.Бальцій // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. — Одеса: Ю рид. літ., 2003. — Вип. 18. — С. 244–248.

 8. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект) [Текст] / Ю.Г.Барабаш. – Харків: Легас, 2004.

 9. Барабаш Ю.Г. Правові засади функціонування парламентської коаліції: проблеми теорії та практики // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 2 (45). – С.51-60.

 10. Барабашев Г.В., Шеремет К.Ф. Советское строительство [Текст]: Учебник / Г.В.Барабашев, К.Ф.Шеремет. – М.: Юрид. лит., 1988.

 11. Батанов О.В. Деякі теоретичні проблеми співвідношення місцевого самоврядування та державної влади [Текст] / О.В.Батанов // Часопис Київського університету права. – 2002. – №2. – С.21-30

 12. Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні [Текст]: Монографія / О.В.Батанов. – К.: „Ін Юре”, 2003.

 13. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. – Харків: Право, 2005. – 304 с.

 14. Битяк Ю.П. На головних напрямах державотворення [Текст] / Ю.П.Битяк // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – №2 (33). – № 3 (34). – С.370 - 384.

 15. Битяк Ю.П. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування [Текст] / Ю.П.Битяк // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Харків: Ін-т державного будівництва та місцевого самоврядування, 2002. - С.34-44.

 16. Битяк Ю.П. Повноваження та організація діяльності місцевих державних адміністрацій, їх відносини з органами місцевого самоврядування [Текст] / Ю.П.Битяк // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Випуск 4. – Х.: Ін-т державного будів-ва та місцевого самоврядування, 2002. - С.3-15.

 17. Бодрова І.І. Концептуальні підходи визначення поняття територіальної громади // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – Х.: Право, 2004. – Вип.7. – С.62-73.

 18. Бодрова І.І. Правовий статус асоціацій місцевих рад України: питання теорії і практики [Текст] : Монографія / І.І.Бодрова. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

 19. Болдирєв С.В. Проблеми розвитку правової основи місцевого самоврядування [Текст] / С.В.Болдирєв // Проблеми законності. – 2006. – № 83. – С.52-58.

 20. Болдирєв С.В. Система місцевого самоврядування в Україні (теоретичний аспект) // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – Х.: Право, 2002. – Вип.4. – С.123–128.

 21. Болдирєв С.В. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування в Україні [Текст] / С.В.Болдирєв // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій, - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 72. – С. 22-27.

 22. Бондар Р.Г. Класифікація гарантій депутатської діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 36. – С.37-47.

 23. Борденюк В. Деякі проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування у містах з районним поділом [Текст] / В.Борденюк // Право України. – 2001. - №2. – С.53-57.

 24. Васильев М.А. Акты местного самоуправления: правовое положение, юридический режим и классификация [Текст] / М.А.Васильев. – Обнинск: Ин-т муниципального управления, 2002.

 25. Васильев М.А. Нормотворческий процесс в муниципальных образованиях: организация и технология [Текст] / М.А.Васильев. – Обнинск: Ин-т муниципального управления, 2002.

 26. Величко В.О. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні [Текст]: Монографія / В.О.Величко. – Х., 2005.

 27. Винников О. Ю., Соф’янц Н. О. Правові засади соціального партнерства в територіальних громадах України: громадські організації та органи влади [Текст] / О.Ю.Винников, Н.О. Соф’янц. – Севастополь; Донецьк : Вебер, 2001.

 28. Гаєва Н.П. Органи державної влади і об’єднання громадян // Органи державної влади України / За ред. В.Ф.Погорілка [Текст]: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – С.471-505.

 29. Георгіца А.З. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади [Текст] / А.З.Георгіца // Право України. – 2009. - №11. – С. 100-118.

 30. Георгіца А.З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії і практики [Текст]: Монографія /А.З.Георгіца. – Чернівці, 1998.
  1   2   3

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы