Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності icon

Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності


Скачать 50.67 Kb.
НазваниеМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Размер50.67 Kb.
ТипДокументы

МОДУЛЬ 3. ОБЛІК КАПІТАЛУ. Облік доходів, витрат і результатів діяльності

Змістовний модуль 7. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік цільового фінансування і цільових надходжень

План

 1. Завдання обліку власного капіталу та його складові

 2. Облік забезпечення зобов’язань

 3. Облік цільового фінансування та цільових надходжень

 4. Інвентаризація власного капіталу та забезпечення зобов’язань
 1. Завдання обліку власного капіталу та його складові

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про власний капітал визначаються П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».

Основними завданнями організації обліку власного капіталу є:

 1. забезпечення обліку даних та узагальнення інформації про стан і рух
  власного капіталу;

 2. контроль за правильністю і законністю формування власного
  капіталу;

 3. своєчасне, повне, правильне відображення розміру і всіх змін
  власного капіталу;

 4. контроль за раціональним розподілом прибутку за відповідними
  фондами;

 5. організація аналітичного обліку на рахунках власного капіталу для
  своєчасного отримання достовірної інформації;

 6. правильне відображення в регістрах обліку і звітності операцій з
  власним капіталом.

Згідно з П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Власний капітал відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» має такі складові:

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал (додатково вкладений капітал та ін. додатков. капітал)

Резервний капітал

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).

Коригуючими показниками, які відображають рух власного капіталу, є неоплачений та вилучений капітал.

Статутний капітал – це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників та учасників до капіталу підприємства. Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з дня реєстрації підприємства в Державному реєстрі суб'єктів підприємницької діяльності і закінчується при вибутті з цього реєстру внаслідок припинення діяльності, банкрутства. Сума статутного капіталу акціонерного товариства не може бути меншою суми, еквівалентної 1250 мінімальних заробітних плат, господарських товариств (ТОВ) – 100 мінімальних заробітних плат.

Згідно з чинним законодавством України формування статутного капіталу акціонерних товариств відбувається шляхом випуску та розміщення акцій з установленим номіналом. Випуск акцій здійснюється після реєстрації підприємства в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. При створенні АТ акції можуть бути розповсюджені шляхом: відкритої підписки та розподілу всіх акцій між засновниками.

Протягом шести місяців з дня оголошення відкритої підписки особи, які бажають придбати акції, повинні внести не менше 10 % вартості акцій, на які вони підписалися.

Якщо до закінчення вказаного у повідомленні строку, не вдалося покрити підпискою 60 % акцій, акціонерне товариство вважається не заснованим. Особам, які підписалися на акції, повертаються внесені ними суми або інше майно не пізніш як через 30 днів.

До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30% від номінальної вартості акцій.

У випадках, коли всі акції акціонерного товариства розподіляються між засновниками, вони повинні внести до дня установчих зборів не менше 50% номінальної вартості акцій.

Оскільки на цьому етапі кошти засновників і передплатників залучаються до реєстрації випуску акцій, імовірність існування створюваного АТ не визначена та розмір статутного капіталу не закріплений установчими документами, надходження від потенційних акціонерів відображаються:

Дт 10,12,14,20,30, 31

Кт 68 «Розрахунки за іншими операціями»

На загальну суму зареєстрованого статутного капіталу в бухгалтерському обліку роблять запис:

Дт 46 «Неоплачений капітал»

Кт 40 «Статутний капітал»

Акціонерне товариство може змінювати розмір статутного капіталу згідно рішення зборів акціонерів за умови, що всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче від номінальної. Статутний капітал підприємства може збільшуватись шляхом:

 • випуску нових акцій;

 • обміну облігацій на акції;

 • збільшення номінальної вартості акцій.

У бухгалтерському обліку ці зміни відображаються тільки після державної реєстрації нового розміру статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу до 1/3 може проводитися за рішенням правління товариства, якщо це передбачено статутом.

Організація обліку будь-якого додаткового випуску акцій із залученням додаткових коштів акціонерів здійснюється аналогічно обліку першого випуску акцій товариства.

При конвертації облігацій на акції, заборгованість власників облігацій за придбані акції погашається шляхом зарахування заборгованості перед ним по облігаціях.

Сума збільшення зареєстрованого статутного капіталу товариства відображається:

Дт 46 «Неоплачений капітал»

Кт 40 «Статутний капітал»

Різниця між номінальною вартістю розміщених акцій та ціною їх придбання власниками облігацій (у випадку коли курс акцій при обміні перевищує їх номінальну вартість) відображається як емісійний дохід:

Дт 46 «Неоплачений капітал»

Кт 421 «Емісійний дохід»

Списання сум зобов’язань товариства за облігаціями на зменшення заборгованості власників облігацій з формування власного капіталу товариства відображається записом:

Дт 521 «Зобов'язаня за облігаціями»

Кт 46 «Неоплачений капітал»

В разі збільшення номінальної вартості акцій статутний капітал може збільшуватися як за рахунок додаткових внесків учасників у вигляді грошових коштів чи інших активів, реінвестування дивідендів або прибутку, так і за рахунок індексації вартості основних засобів.

Збільшення статутного капіталу за рахунок внесення засновниками дивідендів, які їм належать:

Дт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

Кт 46 «Неоплачений капітал»

Реінвестування прибутку відображається:

Дт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

Кт 40 «Статутний капітал»

Індексація балансової вартості необоротних активів:

Дт 432 «Дооцінка активів»

Кт 40 «Статутний капітал»

В останніх двох випадках акції видаються засновником чи учасником пропорційно до їх участі у статутному капіталі відповідно до першої підписки.

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється за рахунок:

 • зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників з послідуючим анулюванням

 • зменшення номінальної вартості акцій.

Повне або часткове анулювання викуплених акцій супроводжується внесенням відповідних змін до статуту АТ

Анулювання викуплених акцій в учасників відображається:

Дт 40 «Статутний капітал»
Кт 451 «Вилучені акції»

Зменшення номінальної вартості акцій відображається проводкою:

Дт 40 «Статутний капітал»

Кт 672 «Розрахунки за іншими виплатами»

Виплата сум компенсації акціонерам відображається записом:

Дт 672 «Розрахунки за іншими виплатами»

Кт 30, 31

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу (наприклад, види акцій) і по кожному засновнику, акціонеру.

Пайовий капітал – це сума пайових внесків членів кооперативів, спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами. Пайовий капітал формується підприємствами споживчої кооперації, кредитні спілки сільськогосподарські кооперативи та інші. Обов'язкові та додаткові пайові внески відображають на різних субрахунках рахунку 41 «Пайовий капітал».

Внесення активів до пайового капіталу відображають записом:

Дт 10, 11, 12, 15, 20-28, 36, 37
Кт 41 «Пайовий капітал»

Обов'язкові внески в пайовий капітал визначаються загальними зборами пайовиків і підлягають поверненню пайовикам у разі їх виходу із підприємства або ліквідації.

Додаткові пайові внески вносяться пайовиками на добровільних засадах з метою забезпечення розвитку господарської діяльності підприємства і підлягають повному або частковому поверненню за бажанням пайовиків згідно із заявою. Після розподілу прибутку в кінці року на обов'язкові і додаткові пайові внески за рішенням зборів пайовиків нараховують дивіденди, які за їх згодою можуть бути зараховані на поповнення пайового капіталу, що відображають записом:

Дт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»
8000 грн.
Кт 41 «Пайовий капітал»При виході учасників пайовий капітал зменшується:

Дт 41 Кт 672 «Розрахунки за іншими виплатами»

Аналітичний облік ведеться за видами капіталу та власниками.

Додатково вкладений капітал відображає суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість.

Наприклад, акціонерне товариство реалізувало 100 акцій номінальною вартістю 200 грн. по 250 грн. кожну. В бухгалтерському обліку ці операції будуть відображені проводками:

Дт 46 «Неоплачений капітал»

100 акцій ´ 200 грн. = 20000грн.

Кт 40 «Статутний капітал»

Дт 46 «Неоплачений капітал»

25000 -20000 =5000 грн.

Кт 421 «Емісійний дохід»

Додаткові внески учасниками та засновниками понад зареєстрований статутний капітал відображаються записом:

Дт рахунків 10-12, 14, 15, 16, 30, 31, 20-28
Кт 421 «Емісійний дохід»

При викупі акцій суми перевищення ціни викупу над номінальною вартістю списують на зменшення емісійного доходу:

Дт 421 «Емісійний дохід»

Кт 451 «Викуплені акції»

Інший додатковий капітал відображає суми дооцінки необоротних активів, вартість безкоштовно отриманих необорних активів та інші види додаткового капіталу.

Дооцінку основних засобів відображають:

Дт 10, 11, 12, 16

Кт 432 «Дооцінка активів»
^

Дооцінка зносу:


Дт 432 «Дооцінка активів»

Кт 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»
^

Отримані безкоштовно необоротні активи показують записом:


Дт рахунків 10, 11, 12, 16
Кт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

Одночасно цю суму відносять до складу доходів майбутніх періодів:

Дт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»
Кт 69 «Доходи майбутніх періодів»

Облік додаткового капіталу здійснюється на підставі актів приймання-передачі основних засобів, довідок бухгалтерії, накладних, виписок банку, наказів, установчого договору, рішень зборів учасників тощо. Аналітичний облік додаткового капіталу ведеться за видами та за кожним засновником (учасником).

Резервний капітал створюється в акціонерних товариствах за рахунок чистого прибутку у розмірі, визначеному засновницькими документами, але не менше 25 % статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань на поповнення резервного капіталу вказують в установчих документах, але він не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку за рік.

Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку:

Дт 441 «Прибуток нерозподілений»
Кт 43 «Резервний капітал»

Основними напрямками використання резервного капіталу є:

 1. покриття збитків звітного періоду, що відображається Дт 43 Кт 442 «Непокриті збитки»

 2. виплата дивідендів за привілейованими акціями у разі нестачі нерозподіленого прибутку Дт 43 Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами».

Залишки невикористаних коштів резервного капіталу переходять на наступний рік. Облік резервного капіталу здійснюється на підставі довідок бухгалтерії, виписок банку, наказів установчого договору, рішень зборів учасників тощо.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами, джерелами їх утворення та напрямами використання.

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) відображає або суму прибутку, який не розподілено за результатами діяльності звітного та інших періодів, або суму непокритого збитку. Нерозподілений прибуток формується за рахунок чистого прибутку, який зараховується за результатами господарської діяльності проводкою:

Дт 79 «Фінансові результати»
Кт 441 «Прибуток нерозподілений»

При отриманні збитку складають запис:

Дт 442 Кт 79

Прибуток може розподілятися згідно установчих документів на виплату дивідендів, на поповнення статутного, резервного капіталів, а також на покриття збитків попередніх звітних періодів.

Нарахування дивідендів відображають Дт 443 Кт 67

Прибуток, спрямований на поповнення статутного капіталу Дт 443 Кт 40

Прибуток, спрямований на поповнення резервного капіталу Дт 443 Кт 43

За рахунок прибутку покрито збитки минулого року Дт 443 Кт 442

Неоплачений капітал відображає суму заборгованості власників та учасників за внесками до статутного капіталу.

Збільшення неоплаченого капіталу Дт 46 Кт 40

Дт 10, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31

Кт 46 «Неоплачений капітал»

Облік неоплаченого капіталу здійснюється на підставі статуту, довідок бухгалтерії, ВКО, ПКО, установчих договорів, накладних тощо.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу здійснюється за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

Вилучений капітал відображає фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених у учасників та засновників товариства. При цьому власні акції відображають за ціною викупу, яка може відрізнятися від номінальної вартості.

Викуп акцій:

Дт 45 Кт 672 «Розрахунки за іншими виплатами»

Погашення заборгованості:

Дт 672 Кт 30,31

Зменшення статутного капіталу відображається лише на номінальну вартість викуплених акцій.

Суми вилученого капіталу відображають вартість акцій власної емісії, які на певний момент не розміщені серед акціонерів. Вилучений капітал не впливає на суму власного капіталу, а лише показує, що цей капітал належить підприємству, але не закріплений за конкретною фізичною особою (акціонером). Вилучений капітал повинен бути або перепроданий, або анульований. Якщо вилучені акції анулюються, то рахунок 45 «Вилучений капітал» взагалі закривається і одночасно зменшується статутний капітал:

Дт 40 Кт 45

Операції з обліку капіталу (рах. 40, 41, 42, 43), нерозподілених прибутків (непокритих збитків) (рах. 44) відображаються у Ж-о № 12 с.-г.


^ 2. Облік забезпечення зобов’язань

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про забезпечення зобов'язань і розкриття такої інформації у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 11 «Зобов'язання», норми якого застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Забезпечення зобов'язань створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди та його оцінка може бути розрахунково визначена. Сума забезпечення зобов'язань визначається за обліковою вартістю ресурсів, необхідних для погашення відповідного зобов'язання на дату балансу.

Забезпечення можуть створюватися для відшкодування майбутніх витрат на:

 • виплату відпусток працівникам;

 • додаткове пенсійне забезпечення;

 • виплату винагороди за вислугу років;

 • виконання гарантійних зобов'язань;

 • інші резерви, які створюють відповідно до законодавства України.

Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків в результаті діяльності підприємства. Суми створених забезпечень визнаються витратами.

Забезпечення використовуються для від­шкодування лише тих витрат, для покриття яких вони були створені. Залишок забезпечен­ня переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення під­лягає сторнуванню.

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку і контролю забезпечення зобов'язань є:

1) контроль за цільовим використанням відповідних коштів
створеного на підприємстві резерву майбутніх витрат і платежів;

2) узагальнення інформації про наявність та рух коштів,
зарезервованих у встановленому порядку;

3) контроль за правильним та своєчасним документальним оформленням включення зарезервованих сум до витрат виробництва;

 1. чітке документування розрахунків;

 2. своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку;

 3. достовірне відображення інформації щодо зобов'язань в звітності
  та примітках до неї.

Рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду, обліковується на рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і плате­жів».

Сума забезпечення на оплату чергових відпусток визначаєть­ся щомісячно як добуток фактично нарахова­ної заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального пла­нового фонду оплати праці. Тут обліковуються також суми забезпечення обов'язкових від­рахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соці­альне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

Забезпечення для виплати відпусток створюють з метою рівномірного від­несення у витрати по звітних періодах сум, які належить виплачувати працівникам за дні від­пусток. При створенні забезпечення виплат на відпустки роблять запис за дебетом тих рахун­ків, на які віднесено оплату праці:

Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 471 «Забезпечення виплат відпусток».

Фактично нараховані працівни­кам відпускні суми списують на зменшення створеного забезпечення: Дт 471 Кт 66.

Аналогічні записи здійснюють за іншими субрахунками рахунка 47.

Кредитове сальдо за субрахунком 471 на кінець року показує розмір невикористаного забезпечення.

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування та використання.


^ 3. Облік цільового фінансування і цільових надходжень

Основними завданнями організації обліку і контролю цільового фінансування та цільових надходжень є:

 1. узагальнення інформації про Наявність та рух коштів, які призначені
  для здійснення заходів цільового призначення;

 2. контроль за використанням цільових надходжень за відповідними
  напрямками;

 3. своєчасне документальне оформлення операцій по цільовому
  фінансуванню та цільових надходженнях;

 4. узагальнення інформації про обсяги цільового фінансування та
  цільових надходжень.

Цільове фінансування та цільові надхо­дження складаються з коштів, які одержані підприємством на суворо визначені цілі. Фінансування здійсню­ється за рахунок бюджету, коштів, отриманих від юридичних і фізичних осіб.

^ С.-г. підприємства можуть отримувати фінансування на:

розвиток виногра­дарських, садівничих і хмелярських підпри­ємств

оплату робіт з корінного поліпшення земель

часткове відшкодування сортових надбавок, вартості придбаного елітного насіння, саджанців (для підприємств, які мають дозвіл на виробництво насіння)

виплату різниці між регульованими і діючими цінами за продані ними заготівельним організаціям вовну, овчину, каракуль і смушки.

фінансування витрат з придбання в цілях розвитку племінної бази порід (типів, кросів) тварин, пле­мінних ресурсів особливо високої племінної цінності зарубіжної се­лекції

фінансування заходів, спрямованих на виконання робіт із селекції в рибництві

здешевлення кредитів комерційних банків шляхом часткової компенсації ставки за кредитами

ча­сткову компенсацію сільськогосподарським підприємствам усіх вартості придбаної складної сільсько­господарської техніки вітчизняного виробниц­тва.

Крім того, цільовим фінансуванням вважаються суми доплат за рахунок коштів Держбюджету за проданий на забій переробним підприємствам і заготівельним організа­ціям молодняк великої рогатої худоби підвищених ваго­вих кондицій, суми податку на додану вартість при реалізації продукції тваринництва та рослинництва та продукції їх переробки, сума ПДВ при реалізації продукції тваринництва переробним підприємствам за нульовою ставкою.

Ці кошти зараховуються на спеціальних рахунок:

Дт 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

Кт 311 «Рахунки в банку в національній валюті»

і одночасно складається проводка:

Дт 641 «Розрахунки за податками»

Кт 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

Кошти цільового використання можуть бути використані на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення:

Дт 20 «Виробничі запаси»

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

У такому випадку одночасно з придбанням виробничих запасів та перерахуванням коштів із спеціального рахунку сума цільового фінансування визнається іншим операційним доходом:

Дт 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

Кт 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»

При використанні бюджетних коштів цільового фінансування, отриманих на придбання основних засобів, ці суми визнаються доходами майбутніх періодів: Дт 48 Кт 69 «Доходи майбутніх періодів».

На рахунку 48 с.-г. підприємства також відображають суми створеного фонду відтворення орендованих основних засобів. Створення цього фонду згідно листа Мінекономіки в обліку необхідно відображати наступним чином:

Нарахування орендної плати Дт 23, 91 Кт 684 «Розрах. за нарах. доход.»

Створення фонду відтворення орендованих засобів Дт 684 Кт 481

Підприємства, що користуються коштами цільо­вого фінансування, зобов'язані відобража­ти їх у бухгалтерському обліку, складати і нада­вати періодичні та річні бухгалтерські звіти про використання зазначених коштів. У звітах відоб­ражаються результати всіх операцій з викорис­танням цих коштів.

Облік коштів цільового призначення, цільових надходжень ведеться на підставі розрахунків та довідок бухгалтерії, платіжних доручень, актів приймання-передачі, договорів тощо.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень ведеться за їх видами і напрямками використання на підставі відповідних групувальних відомостей.

Операції з обліку цільового фінансування і цільових надходжень відображаються у Ж-о № 12 с.-г. Для кожного із зазначених рахунків у журналі-ордері виділяється свій розділ. Записи до журналу-ордера здійснюються на підставі підсумків відомостей аналітичного обліку або (при невеликій кількості операцій) безпосередньо на підставі первинних документів).


^ 4. Інвентаризація власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінан­сову звітність в Україні», для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднання­ми незалежно від форм власності інвентаризації.

Інвентаризації підлягають суми створених резервів, що переходять на наступний звітний рік - на оплату відпусток працівників, виплату винагород за вислугу років і за підсумками роботи за рік, на ремонт основних засобів та інші резерви, передбачені законодавством.

Правильність утворення і погашення сум резерву на оплату відпусток перевіряється з урахуванням кількості днів не використаної пра­цівниками підприємства щорічної відпустки та середньо­денної оплати праці працівників. Кількість днів не використаної відпустки всіма праців­никами підприємства, на яку створюється резерв, не може бути обчислена більш як за два роки із зменшенням на кількість авансованої відпустки в тих випадках, коли чер­гова відпустка частково надана в рахунок майбутнього (невідпрацьованого) періоду;

Сума залишку резерву на оплату відпусток обґрунтовується шляхом множення кількості днів невикористаної від­пустки на середньоденну заробітну плату. Не­достатню суму забезпечення донараховують, а лишок нарахованої суми сторнують заключ­ними бух. записами за грудень: Дт 23, 91, 94, 93 Кт 471.

При інвентаризації резерву на виплату передбаченої законодавством винагороди за вислугу років уточнюється розмір резерву, який не повинен перевищувати суми нарахованої винагороди і підлягає віднесенню на витрати ви­робництва та обігу. До суми резервів на оплату відпусток і винагороди за вислугу років додаються відрахування за встановленими нормативами на державне соціальне страхування з цих сум.

Похожие:

Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Змістовний модуль Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік цільового фінансування і цільових надходжень
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Облік доходів підприємства від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та інших видів діяльності (70 рах.)
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Згідно з П(С)бо «Витрати» під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань,...
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Поняття «Капітал» асоціюється з поняттям «власність». У момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах,...
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconОблік витрат виробництва та випуску готової продукції визначення, визнання та класифікація витрат виробництва
Випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) потребує здійснення певних витрат, тобто витрат виробництва
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconЗакон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням
Облік розрахунків з покупцями та замовниками, облік операцій з короткостроковими векселями одержаними
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconЗакон про бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік
...
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Управлінський облік»
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" внутрішньогосподарський (управлінський) облік...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы