Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності icon

Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності


НазваниеМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Размер74.6 Kb.
ТипДокументы
МОДУЛЬ 3. ОБЛІК КАПІТАЛУ. Облік доходів, витрат і результатів діяльності

Змістовний модуль 7. Облік доходів і результатів діяльності

План

1. Визначення та класифікація доходу підприємства.

2. Облік доходів підприємства від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та інших видів діяльності (70 рах.).

3. Облік інших операційних доходів (71 рах.).

4. Облік доходів від участі в капіталі (72 рах.).

5. Облік інших фінансових доходів (73 рах.).

6. Облік інших доходів (74 рах.).

7. Облік надзвичайних доходів (75 рах.).

8. Облік страхових платежів (76 рах.).

15. Облік фінансових результатів діяльності підприємства (79 рах.)


1. Визнання та класифікація доходу підприємства

Згідно з П(С)БО 15 «Дохід», визнається дохід під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. В цьому Положенні (стандарті) наведено критерії визнання доходу, які застосовуються окремо до кожної операції, до окремих елементів однієї або двох чи більше операцій залежно від суті господарської операції.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

 • сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

 • сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

 • сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

 • сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

 • сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

 • надходження, що належать іншим особам;

 • надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Визнані доходи класифікуються у бухгалтерському обліку за такими групами:

Група 1. «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» (рах. № 70) – відноситься загальний дохід (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість акцизного збору тощо). Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Група 2. «Інший операційний дохід» (рах. № 71)відносяться від суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

Група 3. «Дохід від участі в капітал» (рах. № 72) та «Інші фінансові доходи» (рах.№73)відносяться дивіденди, відсотки та інші доходи, одержані від фінансових операцій, дохід від інвестицій в асоційовані підприємства; дохід від спільної діяльності, від інвестицій у дворічні підприємства, дохід від отриманих фінансових операцій, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності (крім доходів, отриманих за методом участі в капіталі).

Група 4. «Інші доходи» (рах. № 74) відносяться доходи, одержані від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, не операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності (тобто будь-якої основної діяльності підприємства, а також операцій, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення).

Група 5. «Надзвичайні доходи» (рах. № 75)відносяться відповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового, відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій (подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді). Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих витрат. Зміст і події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів (згідно з П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»).

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Дохід відображається у бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Підприємство отримує доходи від операційної, звичайної, надзвичайної діяльності.

Операційна діяльність підприємства – це операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства, та забезпечують основну частку його доходу. Для виробничого підприємства такими операціями є придбання сировини і матеріалів, виготовлення продукції та її реалізація.

Витрати, пов’язані з основою діяльністю, розрізняють за функціями – виробництво, управління збут та ін.

Важливе значення для визначення моменту визначення доходу має економічний зріст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Дохід від реалізації може бути визначений як на дату відвантаження, так і до чи після неї.

^ Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Прикладом звичайної діяльності буде виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками та замовниками, працівниками, податковими органами, банківськими установами тощо.

^ До звичайної діяльності підприємства належать також курсові різниці, списання знецінених запасів, переоцінка короткотермінових інвестицій, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення податкового законодавства, тобто операції, які супроводжують звичайну діяльність підприємства.

^ До надзвичайної діяльності підприємства відносять операції, які не відбуваються часто або регулярно і відрізняються від звичайних операцій. Наприклад, стихійне лихо, пожежа, техногенні аварії тощо.

Втрати внаслідок таких подій надзвичайної діяльності враховуються під час розрахунку фінансових результатів.

Звичайна діяльність в свою чергу поділяється на операційну та іншу (фінансову та інвестиційну).

^ Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства. А також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

У бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Уразі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги), така різниця визнається доходом у вигляді відсотків.

За бартерним контрактом сума доходу визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів), що передані за цим контрактом.

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій, для обліку доходів і результатів діяльності призначені рахунки 7 класу «Доходи і результати діяльності». Витрати діяльності обліковуються на рахунках 9 класу «Витрати діяльності».

На рахунках 70, 71, 72, 73, 74, 75 (крім рахунка 76 «Страхові платежі») протягом звітного періоду за Дебетом щомісячно відображається належна сума непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові результати»; за Кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни продажу.


^ 2. Облік доходів підприємства від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та інших видів діяльності (70 рах.)

Доходи від реалізації продукції, товарів, (робіт, послуг) та інших активів визначаються при наявності всіх наведених нижче умов:

1) покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

2) підприємство не здійснює надалі управління та контролю за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

3) сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;

4) є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, про доходи від грального бізнесу, про проведення лотереї, а також про суму знижок, наданих покупцям та про інші вирахування з доходу, призначено рахунок 70 «Доходи від реалізації».

До рахунку 70 відкривають наступні субрахунки:

701 «Дохід від реалізації готової продукції»

702 «Дохід від реалізації товарів»

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»

704 «Вирахування з доходу»

705 «Перестрахування».

^ На субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» підприємства й організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та / або іншими напрямками, визначеними підприємством.

За дебетом субрахунку 704 «Вирахування з доходу» відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям; вартість повернених покупцем продукції та товарів, що підлягають вирахуванню з доходів. За кредитом 704 субрахунку відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 705 «Перестрахування» підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України «Про страхування» узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування.

Дт

Кт

Зміст господарської операції

30

70

Надходження грошових коштів до каси підприємства

31

70

Надходження грошових коштів на рахунки у банку

341

702,703

Отримання векселя за продані товари (роботи, послуги)

361

701-703

Продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори, що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації (дохід від реалізації)

37

70

Виникнення дебіторської заборгованості за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членам кредитних спілок

681

70

Аванси, одержані за постачання матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків-фактур постачальника за продукцію, виконані роботи, надані послуги

69

70

Списання доходів майбутніх періодів на відповідні субрахунки доходів та включення до складу доходів відповідного періоду.

79

70

Списання збитків від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг

70

641

Нараховані платежі до бюджету (акцизний збір, ПДВ), інші непрямі податки, передбачені законодавством

98

641

Нарахований податок на прибуток підприємства

70

79

Закриття рахунку 70 на фінансові результати в кінці періоду


^ 3. Облік інших операційних доходів (71 рах.)

На рахунку 71 «Інший операційний дохід» відображається узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

До інших операційних доходів відносяться: доходи від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю; доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув термін позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних безоплатно оборотних активів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності.

За дебетом рахунку 71 «Інший операційний дохід» відображаються суми непрямих податків (ПДВ, АЗ, інших зборів, обов’язкових платежів) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати». За кредитом – збільшення одержаного доходу.

^ До рахунку 71 відкривають наступні субрахунки:

710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю», який призначено для узагальнення інформації про перевищення справедливої вартості над витратами виробництва;

^ 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти», де узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноземної валюти;

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», на якому узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, МШП тощо);

713 «Дохід від операційної оренди активів» відображається інформація про доходи від операційної оренди майна (крім фінансової), якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства;

714 «Дохід від операційної курсової різниці», на якому узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й зобов’язаннями підприємства – пов’язаними з операційною його діяльністю;

715 «Одержані штрафи, пені, неустойки» відображає інформацію про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержано рішення суду про їх стягнення, а також про суми відшкодування завданих збитків;

^ 716 «Відшкодування раніше списаних активів», де узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів;

717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості» узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченні строку позовної давності;

^ 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів», на якому узагальнюється інформація про одержані безкоштовно виробничі запаси, МШП тощо;

719 «Інші доходи від операційної діяльності», який призначено для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках 71 рахунку, зокрема від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.

Дт

Кт

Зміст господарської операції

20

719

Надходження відходів виробництва (обрубки, обрізки, стружка), невиправний брак, матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні частини на цьому підприємстві

212

710

Відображення суми перевищення справедливої вартості над залишковою при вибракуванні тварин з основного стада

22

719

Повернення на склад з експлуатації МШП, придатних для подальшого використання (раніше списаних)

23

719

Дохід від інвентаризації інших оборотних активів в основному виробництві (надлишки)

25

719

Безкоштовне надходження напівфабрикатів

26

719

Оприбутковані лишки готової продукції на складі

27

719

Інший операційний дохід від безкоштовного надходження продукції сільськогосподарського виробництва

301

719

Дохід від операцій внаслідок проведеної інвентаризації готівкових коштів (оприбуткування лишків готівки в касі)

31

711

Визнання доходу від реалізації іноземної валюти

37

715

Визнання доходу від отриманих штрафів, пені, неустойок

31

717

Визнання доходу від списання кредиторської заборгованості

34

719

Заборгованість кредиторів (крім проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг), тобто за іншими операціями, яка забезпечена векселями

361

719

Інший операційний дохід від покупців та замовників, крім заборгованості, яка забезпечена векселями

37

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

37

713

Дохід від операційної оренди активів

37

714

Дохід від операційної курсової різниці

37

716

Відшкодування раніше списаних активів

375

719

Відшкодування працівниками підприємству завданих збитків внаслідок нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів тощо

38

719

Списання сумнівної заборгов. або зменш. нарахованих резервів

471

719

Списання надлишку, зарезервованих сум для забезпечення майбутніх витрат і платежів

48

719

Повернення невикористаних сум цільового фінансування і цільових надходжень

71

33

Вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки

71

64

Нараховані платежі до бюджету (ПДВ, АЗ, субсидії, дотації та інші асигнування)

71

793

Сума в порядку закриття рахунків обліку іншого операц. доходу


^ 4. Облік доходів від участі в капіталі (72 рах.)

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

^ Рахунок 72 має наступні субрахунки:

721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства», на якому відображається інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора у чистих активах об’єкту інвестування, внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків;

722 «Дохід від спільної діяльності», де узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків;

723 «Дохід від інвестицій в дочірні підприємства» узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків.

^ За дебетом 72 рахунку відображається списання кредитового сальдо в порядку закриття рахунку 72, за кредитом 79 рахунку «Фінансові результати».

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Дт 14 Кт 72 – відображення доходу від інвестування в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій у дочірні підприємства;

Дт 72 Кт 792 – списання суми доходу – кредитове сальдо рах 72 на фінансові результати.


^ 5. Облік інших фінансових доходів (73 рах.)

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі».

^ За дебетом рахунку 73 відображається списання кредитового обороту на рахунок 79 «Фінансові результати», за кредитом – визнана сума доходу.

До рахунку 73 відкривають наступні субрахунки:

^ 731 «Дивіденди одержані» – узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними;

732 «Відсотки одержані» узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій», на якому узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 73.

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об’єктами інвестування.

Дт 73 Кт 18 – погашення (списання) довгострокової дебіторської заборгованості.

Дт 30,31,34,35 Кт 733 – надходження грошових коштів до каси, на рахунки у банках, отримання векселя за продані товари (роботи, послуги тощо), придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій.

Дт 37 Кт 73 – визнання інших фінансових доходів, у тому числі дивідендів отриманих, відсотків отриманих, інших доходів від фінансових операцій.

Дт 73 Кт 79 – списання суми в порядку закриття рахунку 73 на фінансові результати.

^ 6. Облік інших доходів (74 рах.)

Рахунок 74 «Інші доходи» призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

За дебетом рахунку 74 «Інші доходи» відображається належна сума непрямих податків (ПДВ, АЗ та інших зборів, обов’язкових платежів) та списання кредитового сальдо (доходів) в порядку закриття рахунку 74 на кредит рахунку 79 «Фінансові результати», за кредитом – збільшення (одержання) доходу.

До рахунку 74 відкривають наступні субрахунки:

^ 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» узагальнює інформацію про доходи від реалізації фінансових інвестицій;

742 «Дохід від відновлення корисності активів» узагальнює інформацію про доходи від відновлення корисності активів;

^ 743 «Дохід від реалізації майнових комплексів»;

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства;

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій і безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.

746 «Інші доходи від звичайної діяльності» узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74, зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності.

Дт

Кт

Зміст господарської операції

10,11,12

742

Дохід від реалізації необоротних активів

13

746

Зменшення суми зносу (накопичення амортизації)

15

741

Дохід від капітальних інвестицій

18

746

Дохід від виникнення довгострокової дебіторської заборгованості

20,21, 22,28

745

Дохід від безоплатно отриманих активів

30,31

744

Дохід від виникнення не операційної курсової різниці за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства

34

742

Одержані векселі за продані товари (роботи, послуги)

35

746

Придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій

37

741

Визнання доходу від реалізації фінансових інвестицій

37

743

Визнання доходу від реалізації майнових комплексів

421

746

Різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій (емісійний дохід)

48

741

Повернені невикористані суми цільового фінансування і цільових надходжень

74

64

Належна сума непрямих податків (ПДВ, АЗ та інших зборів)

74

793

Списання суми доходів в порядку закриття рахунку 74 „Інші доходи” на фінансові результати


^ 7. Облік надзвичайних доходів (75 рах.)

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» призначений для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій.

За дебетом 75 рахунку відображається сума (кредитового обороту) в порядку закриття рахунку 75 на рахунок 79 «Фінансові результати», за кредитом – визнана сума відшкодування, зокрема, від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій.

Субрахунок 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій» відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.

^ Субрахунок 752 «Інші надзвичайні доходи» відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню „надзвичайних подій”.

Дт 75 Кт 794 – списано надзвичайні доходи на фінансові результати надзвичайних подій;

Дт 30,31 Кт 75 – зараховано в касу підприємства чи на рахунки в банку надзвичайні доходи;

Дт 377 Кт 75 – розрахунки з іншими дебіторами за рахунок надзв доходів;

Дт 50,60 Кт 75 – погашення заборгованості за довго- чи короткотерміновими позиками за рахунок надзвичайних доходів.


^ 8. Облік страхових платежів (76 рах.)

Рахунок 76 «Страхові платежі» призначено для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування. За дебетом рахунку 76 відображається повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування, за кредитом – збільшення у страховика страхових платежів.

Щомісяця рахунок 76 «Страхові платежі» (сальдо за кредитом) закривається кореспонденцією із субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Рахунок 76 кореспондує з рахунками 30,31,36,70.


^ 15. Облік фінансових результатів діяльності підприємства (79 рах.)

Фінансові результати утворюються з доходів діяльності підприємства за вирахуванням витрат діяльності.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Фінансовий результат діяльності підприємства складається з:

 • фінансових результатів від основної діяльності;

 • фінансових результатів від фінансових операцій;

 • фінансових результатів від іншої звичайної діяльності;

 • фінансових результатів від надзвичайних подій.

Визначаються фінансові результати шляхом визначення доходів та відповідних витрат підприємства.

Фінансові результати поділяються, насамперед, за видами діяльності, внаслідок якої вони виникають: на прибутки (збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності.

^ Чистий дохід (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

^ Собівартість реалізованої продукції визначається згідно з П(С)БО 9 «Запаси», поточних біологічних активів – П(С)БО 30 «Біологічні активи».

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

^ Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку.

1. Визначення чистого доходу (ЧД) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) здійснюють шляхом змінусовування з доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) сум ПДВ, АЗ, інших зборів та інших витрат.

^ 2. Розрахунок валового прибутку (збитку) (ВП(З)) здійснюють шляхом різниці між доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартістю реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

^ 3. Визначення собівартості готової продукції, виробленої за звітний період здійснюють шляхом додавання до залишку незавершеного виробництва на початок звітного періоду витрат на виробництво звітного періоду та віднімання залишку незавершеного виробництва на кінець звітного періоду.

^ 4. Собівартість реалізованої продукції визначають методом додавання до залишку готової продукції на початок звітного періоду собівартості продукції виробленої за звітний період за мінусом залишку готової продукції на кінець звітного періоду.

^ 5. Фінансовий результат від операційної діяльності (субрахунок 791 «Результат операційної діяльності») визначають як суму доходів від реалізації (Кт рах. 70) та інших операційних доходів (Кт рах. 71) віднімаючи суми адміністративних витрат (Дт рах. 92), витрат на збут (Дт рах. 93), інших операційних витрат (Дт рах. 94). (Кт 70 + Кт 71) – (Дт 92 + Дт 93 + Дт 94)

^ 6. Фінансовий результат від звичайної діяльності (субрахунок 792 «Результат фінансових операцій») (до оподаткування податком на прибуток) визначають як різниця між сумою доходу від участі в капіталі (Кт рах. 72), інших фінансових доходів (Кт рах. 73), інші доходи (Кт рах. 74) та фінансовими витратами ((Дт рах. 95), втратами від участі в капіталі (Дт рах. 96), іншими витратами (Дт рах. 97). (Кт 72 + Кт 73) – (Дт 95 + Дт 96 + Дт 97)

^ 7. Розрахунок фінансового результату прибутку (збитку) від звичайної діяльності здійснюють наступним чином: від прибутку, отриманого в результаті звичайної діяльності, до оподаткування (Кт 792 субрах.) віднімають суму податку на прибуток (Дт рах. 98).

8. ^ Чистий прибуток (збиток) визначають наступним чином: до фінансового результату від звичайної діяльності (прибуток або збиток – субрах. 792) додають дохід (або віднімають збитки) від надзвичайної діяльності (субрах. 794) віднімають податок на прибуток від звичайної діяльності (Дт рах 98) віднімають витрати від надзвичайної діяльності (Дт рах 99) і додають суму зменшення податку на прибуток від збитків від надзвичайної діяльності.

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок 79 «Фінансові результати».

За дебетом рахунку 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток, за кредитом – суми в порядку закриття рахунків обліку доходів.

Кредитове сальдо на рахунку 79 при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

^ До 79 рахунку відкривають наступні субрахунки:

791 «Результат операційної діяльності», на якому визначають прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. ^ За дебетом 791 субрахунку відображається сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованого готової продукції, товарів, робіт та послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (рахунки 90, 92, 93, 94). За кредитом 791 субрахунку – сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та дохід від іншої операційної діяльності (рах. 70, 71).

^ 792 «Фінансові результати від фінансових операцій», на якому визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За дебетом відображається списання фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі в капіталі»; за кредитом – списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів (Кт 72 «Дохід від участі в капіталі» та 73 «Інші фінансові доходи»).

^ 793 «Фінансові результати від іншої звичайної діяльності», на якому визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За дебетом субрахунку 793 відображається списання витрат з рахунку 97 «Інші витрати»; за кредитом – списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства (74 рахунок «Інші доходи»).

На субрахунку ^ 794 «Фінансові результати від надзвичайних подій» визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За дебетом 794 субрахунку відображається списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати»; за кредитом – списання доходів, одержаних від надзвичайних подій (рах. 75 «Надзвичайні доходи»).

Дт

Кт

Господарська операція

70,71,72

73,74,75

79

Закриття рахунків 7 класу (кредитові обороти) на фінансові результати

79

70

Списання дебетового обороту з рахунку 70

79

90,92,93

94,95,96

97

Закриття рахунків 9 класу

79

98

Включення до фінансових результатів суми податку на прибуток

79

99

Списання суми надзвичайних витрат

79

44

Відображення нерозподіленого прибутку підприємства від усіх видів діяльності


^ Чистий прибуток визначається в кінці звітного періоду і відображається за дебетом рахунку 79 «Фінансові результати» і за кредитом 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Збиток у звітному Балансі відображається за дебетом 44 і кредитом 79.

^ Кредитове сальдо на рахунку 44 характеризує нерозподілений прибуток, а дебетове непокритий збиток.

Збиток звітного року відображається за дебетом субрахунку 442 «Непокриті збитки», дебетове сальдо на цьому субрахунку означає суму непокритого на даний момент збитку. Витрати, втрати і збитки, які обліковуються на цьому рахунку, а також суми податків з прибутку, які не перекривається прибутком, приєднуються до непокритих збитків.

Аналітичний облік на рахунку 44 ведеться тільки за оборотами звітного року. На рахунку 44 доцільно виділити такі аналітичні рахунки:

 • чистий прибуток звітного періоду;

 • поточні витрати, втрати, які списані як використання прибутку в звітному періоді;

 • відрахування до Резервного капіталу;

 • дивіденди, які нараховані за минулі звітні періоди;

 • дивіденди, які нараховані за звітний період (авансом).

За всіма вище вказаними субрахунками облік ведеться наростаючим підсумком з початку і до кінця звітного періоду.


Похожие:

Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Змістовний модуль Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік цільового фінансування і цільових надходжень
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Облік доходів підприємства від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та інших видів діяльності (70 рах.)
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Згідно з П(С)бо «Витрати» під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань,...
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Поняття «Капітал» асоціюється з поняттям «власність». У момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах,...
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconОблік витрат виробництва та випуску готової продукції визначення, визнання та класифікація витрат виробництва
Випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) потребує здійснення певних витрат, тобто витрат виробництва
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconЗакон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням
Облік розрахунків з покупцями та замовниками, облік операцій з короткостроковими векселями одержаними
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconЗакон про бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік
...
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Модуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Управлінський облік»
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" внутрішньогосподарський (управлінський) облік...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы