Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права icon

Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права


Скачать 112.57 Kb.
НазваниеМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
страница1/3
Размер112.57 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3

МВС УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Навчально-науковий інститут права та масових комунікації


Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни: НОТАРАТ УКРАЇНИ


Галузь знань: 0304 Право


Напрямок підготовки: 6.030402 Правознавство!


Спеціальність: 7.060.101 Правознавство


Спеціалізація: господарчо-правова


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Форма навчання: денна, заочна форми навчання.


Харків - 2011^ Рекомендовано до друку

Методичною радою

Харківського Національного університету внутрішніх справ

від «___»_____________2011 р.

Протокол № ____
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. - Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011. - 22 с.


Розробники:

кандидат юридичних наук Книш Валентин Іванович,

кандидат юридичних наук, професор Безсмертний Олександр Костянтинович,

кандидат юридичних наук, доцент Панов Ігор Олексійович,

кандидат юридичних наук, доцент Гуменюк Володимир Анатолійович,

кандидат юридичних наук, доцент Андрєєва Ольга Борисівна,

викладач Шишленко Віктор Григорович.


Рецензенти:

 • завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності ННІПМК ХНУВС доктор юридичних наук, професор Гетманець О.П.;

 • завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету кандидат юридичних наук, професор Сергієнко В.В.
Ухвалено

на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

«___»_____________2011 р.

Протокол №

Ухвалено

на засіданні кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

«29»серпня 2011 р.

Протокол № 4
 Безсмертний О.К., Книш В.І., Панов І.О., Гуменюк В.А., Андрєєва О.Б., Шишленко В.Г.

 Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011

^ 1. Анотація навчальної дисципліни

Дисципліна «Нотаріат України» складає частину фахової підготовки бакалаврів, що отримують освіту у галузі права відповідно до господарсько-правової спеціалізації. Дисципліна покликана сформувати у студентів систему теоретичних знань про організацію та діяльність Нотаріату України.

Дисципліна ,,Нотаріат України” є однією з юридичних дисциплін, яка обов’язково повинна вивчатися на четвертому курсі юридичного ВНЗу, засвоєння положень якого є необхідним елементом у підготовці висококваліфікованих спеціалістів-юристів в Україні. Специфіка підготовки студентів інституті права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ належним чином врахована у представлених методичних матеріалах, що дозволяє більш диференційно здійснювати підготовку майбутніх спеціалістів. Предметом навчальної дисципліни „Нотаріат України» є система знань про компетенцію та принципи організації та діяльності ,систему нотаріату, про завдання та напрямки його діяльності, про взаємодію між ним і органами юстиції тощо.

Вивчення дисципліни «Нотаріат України» має такі завдання:

 • засвоєння студентами принципів та напрямів державної політики в правоохоронної сфері , предмету та змісту законодавства.

 • опанування студентами основними принципами діяльності нотаріату, понятійним апаратом законодавства;

 • формування вмінь та навичок аналізу норм, їх тлумачення, розвиток вмінь щодо з'ясування сутності та змісту організації та діяльності нотаріату, вміння співвідносити теоретичні знання із практикою їх застосування, неухильного дотримання принципу законності та інших вимог;

 • отримання практичних навичок застосування знань під час вирішення практичних завдань, тестів, розв’язання навчальних ситуацій;

 • ознайомлення студентів зі станом основних проблем реформування нотаріальних органів.

Окрім навчальних та наукових, викладання дисципліні передбачає вирішення виховних та загальноосвітніх завдань:

 • виховувати поважне ставлення до нотаріальних органів, усвідомлення їх особливої функції - охороняти права та інтереси громадянина, інтереси підприємств, установ, організацій та держави;

 • формувати переконаність і впевненість студентів у необхідності глибокого знання та дотримання законів;

 • активізувати пізнавальну діяльність студентів, сприяти розвитку абстрактного та логічного мислення, формувати усвідомлення того, що ефективні знання законодавства про діяльність нотаріату як правоохоронного органу залежить від якісної підготовленості фахівців;

 • підвищувати правову культуру та ерудицію студентів та інше.

Дисципліна «Нотаріат України» взаємодіє з такими правовими дисциплінами як: теорія держави та права, міжнародне право, конституційне право, цивільне право, цивільно-процесуальне право, сімейне право, земельне право, адміністративне право, трудове право та іншими.

Робоча навчальна програма розроблена на основі Типової навчальної програми навчальної дисципліни «Нотаріат України», з урахуванням особливостей організації навчального процесу в Навчально-науковому інституті права та масових комунікацій ХНУВС та з урахуванням нормативних вимог кредитно-модульної системи. Робоча навчальна програма регулює викладання та вивчення дисципліни студентами 4 курсу денної форми навчання, які отримують вишу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»на базі повної середньої освіти.


Дисципліна:

Нотаріат України

^ Напрям, спеціальність, спеціалізація, ОКР

Характеристика

навчальної дисципліни

Нормативна дисципліна


Вивчається на 4

курсі.


залік на

4 курсі


Форма навчання - денна


Кількість кредитів

ECTS – 1

Залікових кредитів –1,5 Модулів – 2

Загальна кількість

годин – 54

Загальна кількість аудиторних годин –24

Тижневих годин –

З них аудиторних –

0304 Право


6.030402 Правознавство


Господарсько-правова


Бакалавр


Курс - четвертий. Семестрів – 1


Кількість кредитів ECTS – 1,5

Залікових кредитів –1

Модулів – 2

Загальна кількість годин – 54

Лекції – 14 годин.

Практичні та семінарські заняття – 10

Самостійна робота -30

Індивідуальна робота:

реферати, наукові роботи.

Види контролю:

проміжний модульний контроль ;

підсумковий модульний контроль

( залік).^ 2. Тематичний план навчальної дисципліни

2.1. Розподіл навчального часу та видів робіт з навчальної дисципліни

^ Номер семестру

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Наявність курсових робіт

Кількість модулів

^ Кількість змістових модулів

Вид контролю

Загальна кількість годин/кредитів ЕСТS

з них:

аудиторні

самостійна робота

всього

з них:

лекції

семінарські заняття

практичні заняття

лабораторні заняття
7

54/1

24

14
10
30
2
ПМК

Всього

54


24

14
10
30
2
ПМК^ 2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, та темами

^ Номер модулю

Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

^ Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна роботаСеместр ІІ

Модуль 1

Модуль №1

Тема № 1. Виникнення і розвиток нотаріату як правового інституту


7


25Тема № 2. Організаційні основи діяльності Нотаріату України.


8


2


2
4Тема № 3. Державна та приватна нотаріальна діяльність.


8

2

2
4Всього:

23

6

413
МК

Модуль 2

Модуль № 2

Тема№ 4. Компетенція нотаріальних органів та посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій.

8

2

24Тема№ 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій..


8


2

2
4Тема № 6. Нотаріальний процес

8

2

24Тема № 7. Нотаріальне провадження

7

2


5Всього:

31

8

617
МК

Всього:

54

14

1026
ПМК


^ 2.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних,

семінарських і практичних занять

^ Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

Вид

контролю

Модуль 1

23

МК

Тема № 1. Виникнення і розвиток нотаріату як правового інституту

7
Лекція № 1. Виникнення і розвиток нотаріату як правового інституту

2
^ Самостійна робота.

5
Тема № 2. Організаційні основи діяльності Нотаріату України.

8
Лекція № 2. Організаційні основи діяльності Нотаріату України.

2
^ Семінарське заняття

2
Самостійна робота.

4
Тема № 3. Державна та приватна нотаріальна діяльність.

8
Лекція № 3. Державна та приватна нотаріальна діяльність.

2
^ Семінарське заняття.

2
Самостійна робота

4
Модуль № 2.

31

МК

Тема № 4. Компетенція нотаріальних органів тат посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій.

8
Лекція № 4. Компетенція нотаріальних органів та посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій

2
^ Семінарське заняття.

2
Самостійна робота

4
Тема № 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

8
Лекція № 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

2
^ Семінарське заняття

2
Самостійна робота

4
Тема № 6. Нотаріальний процес

8
Лекція № 6. Нотаріальний процес

2
Семінарське заняття

2
^ Самостійна робота

4
Тема № 7. Нотаріальне провадження

7
Лекція № 7. Нотаріальне провадження

2
^ Самостійна робота

5  1   2   3

Похожие:

Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільного права та цивільного процесу Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій
Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільного права та цивільного процесу
Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Мвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы