М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник icon

М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник


Скачать 226.59 Kb.
НазваниеМ.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник
страница1/7
М.Є.Жуковського <> <>«Харківський авіаційний інститут»<><><>М.Д
Размер226.59 Kb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»


М.Д.Волчанська, І.Л.Іванова, Л.І.Волчанська


ЗБІРНИК ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ


Навчальний посібник


Харків «ХАІ» 201

0УДК


Волчанська М.Д. Збірник технічних текстів: навч. посібник / М.Д. Волчанська, І.Л. Іванова, Л.І. Волчанська. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – с.


Навчальний посібник з теорії та практики перекладу (з української мови англійською) містить 30 текстів із вправами на засвоєння лексичного матеріалу у галузі літакобудування та комп’ютерних технологій, а також на вміння долати деякі граматичні труднощі, що виникають під час перекладу технічної літератури.

Для студентів ІІІ курсу, що вивчають теорію та практику перекладу (з української мови англійською) за програмою спеціальності «Прикладна лінгвістика».


Бібліогр.: 4 назв.


Рецензенти: канд. філол. наук, доц. О.В. Ребрій

канд. філол. наук, доц. А.О. Івахненко


© Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут», 2010 р.

Текст 1


На великих висотах польоту (тільки таких, де надзвуковий літак може розвинути максимальну швидкість), повітря настільки розріджене, що довжину вільного пробігу молекул можна зіставити із розмірами літака. В результаті, окремі частинки повітря зіштовхуються лише один раз з літаком у польоті. Така аеродинаміка враховує результат взаємодії повітря і тіла не як наслідок перерозподілу тиску у постійному потоці повітря, що обтікає тіло, а як складовий результат сутичок (ударів) окремих частинок повітря та тіла, що рухається, з належним урахуванням відцентрових сил, що впливають на ці частинки, коли їх траєкторії стають викривленими під час руху вздовж криволінійних поверхонь тіла.

^ При дослідженні сил, які діють на тіло, що рухається, у гіперзвуковій аеродинаміці також враховують той факт, що у результаті зіткнення частинок повітря з тілом, виникають високі температури, внаслідок чого відбувається дисоціація (розпад) та іонізація молекул з утворенням плазми. Плазма – це газоподібна речовина, де усі атоми або більшість із них іонізуються, втрачаючи деякі зі своїх електронів та перетворюючись на іони, тобто заряджені атоми. За умови іонізації всіх атомів газу плазма являє собою суміш іонів та вільних електронів. Якщо не всі, а більша частина атомів газу зазнали іонізації, плазма стає сумішшю з іонів, вільних електронів та нейтронів. Потік заряджених іонізованих частинок призводить до виникнення під час польоту електричних струмів та електромагнітних полів навколо тіла. Тому, надзвуковий літак щоразу під час польоту буде оточений шаром плазми.


Завдання 1.

Прочитайте, зверніть увагу на переклад наступних термінів з тексту:

 • висота польоту – flight altitude

 • надзвуковий літак – hypersonic aeroplane

 • разріджене повітря – rarefied air

 • вільний пробіг молекул – molecular free path

молекула – molecule ['mɔlikju:l]

молекулярний – molecular [məu'lekjulə]

 • стати сумірним – to become (be) commensurable [kə'men∫ərəbl]

 • розмір – dimension [di'men∫ən]

 • зіштовхуватися – to collide [kə'laid]

 • зіткнення (явище) – collision [kə'liʒən]

 • зіткнення (як удар) – impact ['impəkt]

 • перерозподіл тиску – pressure redistribution

 • постійний потік повітря – continuous airflow

 • відцентрові сили – centrifugal forces

 • криволінійна поверхня – curvilinear surface [ёkə:vi'lainiə]

 • розпад та ионізація молекул – molecules dissociation and ionization

 • шар плазми – layer of plasma

 • впливати на…, діяти на… (шкодити, уражати) – to affect [ə'fekt]

 • здійснювати, виконувати – to effect [i'fekt]


Завдання 2.

Зверніть увагу на можливі варіанти перекладу прийменника «при» у словосполученнях типу «при дослідженні» англійською мовою:

 1. When employing these compounds as fuel additive one must take some facts into consideration.

 2. This eguation is useful in comparing diffusion currents from electrodes.

 3. In deciding on a particular vehicle fuel, it is necessary to consider its properties.

 4. This information os of interest in studies of different phenomena.

 5. When calibrating spectrophotometers, the same instrumental setting should be used as in the previous cases.


Завдання 3.

Зверніть увагу на можливі варіанти перекладу словосполучення «з урахуванням»:

 1. The material of the tank was selected having regard to the extremely low temperature of the cargo.

 2. Selection of materials with consideration for their heat-storage capacities was of great importance.

 3. The system should be designed with due regard for safety.

 4. With allowance made for its strength and light weight this metal may be widely used in the future.

 5. This term can be written, in view of equation 5, in two different ways.


Завдання 4.

Зверніть увагу на можливі варіанти перекладу дієслова «призводити до…»:

 1. Thermal stresses produce surface cracking.

 2. Continued condensation causes the period of rotation to shorten.

 3. These collisions can involve a gain or loss in mechanical energy.

 4. This leads to new concepts.

 5. Flapping of the belt could result in poor finish.


Завдання 5.

Прочитайте наступні дієслова, використуйте їх при перекладі тексту, утворіть від них інші частини мови:

 1. to collide 6. to mix

 2. to represent 7. to appear

 3. to rarefy 8. to separate

 4. to distribute 9. to consider

 5. to charge 10. to impact


Завдання 6.

Поясніть різницю між словами «effect», «affect» та використуйте ці слова у наступних реченнях:

 1. The adverse weather conditions should not ________ the airplane performance.

 2. The ________ of this discovery cannot be overastimated.

 3. The particle size of the oxidizer ________ the burning rate of the propellant.

 4. Background noise has no _________ on the accuracy of calibration.

 5. Radiation and air pollution _________ people`s health.


Завдання 7.

Знайдіть синоніми до дієслів «effect», «affect».


Текст 2


Швидкість приземлення залежить від cyland (коефіцієнту піднімальної сили), при якій колеса літака торкаються землі, та від навантаження на квадратний метр площини крила. Коефіцієнт cyland визначається не тільки аеродинамічним ККД крила, але й також посадочним кутом крила. Цей кут дорівнює сумі кута установки крила та осьового кута нахилення літака відносно землі. Цей кут знаходиться в межах 10–15", а іноді і менше. Кут установки крила літака (кут між хордою крила та подовжньою оссю літака) вибирається так, щоб в умовах польоту, які є найбільш типовими для даної конструкції літаків, подовжня вісь літака розташовувалась горизонтально і фюзеляж мав найнижчий лобовий опір. Цей кут є незначним у швидкісних літаках.

Коли літак торкається землі, його кінетична енергія є величезною, прирівнювана половині маси літака помноженій на квадрат швидкості посадки. Сучасні літаки набагато важчі, ніж їх попередники. Згідно пресі, сучасний винищувач важить від 5 до 15 т. На кінець II Світової Війни це був показник ваги бомбардувальників, тоді як винищувачі важили 3–4 т. Щодо швидкостей приземлення, вони майже подвійно зросли. Кінетична енергія літаків, що приземляються, стала відповідно більшою, і вона повинна була поглинатися під час пробігу гальмуючими пристроями. Довжина пробігу у літаків з великим співвідношенням тяги до ваги (тягоозброєність) зазвичай значно більша ніж довжина розбігу. Якщо взяти до уваги помилки льотчиків, стає ясним, що необхідна довжина аеродрому визначається не тільки злітною дистанцією, але й пробігом або, більш точніше сказати, посадковою дистанцією.

Посадкова дистанція – це відстань, яку проходить літак під час приземлення починаючи з двадцятип`ятиметрової висоти до повного зупинення, тобто відстань, що включає в себе закінчення вирівнювання, утримування літака під час посадки, торкання землі та пробіг. Відповідно, злітна відстань включає в себе розбіг, утримування літака і набір висоти до 25 м.


Завдання 1.

Прочитайте і зверніть увагу на переклад наступних термінів з тексту:

 • навантаження на квадратний метр – the load per square metre

 • площина крила – wing area

 • аеродинамічний ККД крила – wing aerodynamic efficiency

 • посадочний кут крила – the wing landing angle

 • кут установки крила – wing incidence angle

 • кут нахилення – angle of inclination

 • гальмуючий пристрій – breaking device

 • співвідношення тяги до ваги (тягоозброєність) – thrust-to-weight ratio

 • довжина пробігу – landing roll length

 • вирівнювати (літак перед посадкою) – flare-out


Завдання 2.

Зверніть увагу на можливі варіанти перекладу словосполучення «залежати від»:

 1. The choice of buffer is dictated by the values of the various constants.

 2. The plasma volume is determined by the equilibrium.

 3. All these new methods depend on the properties of gases for their operation.

 4. This length and weight of the drag rope are functions of the size of the balloon.


Завдання 3.

Зверніть увагу на можливі варіанти перекладу дієслова «дорівнювати»:

 1. The power level equals the heat loss.

 2. The speed of this airplane was equal to that of sound.

 3. In this case the electron energy is as great as electronic transition of the atom.

 4. Ten solar energy plants match the power output of a large hydroelectric installation.


Завдання 4.

Зверніть увагу на можливі варіанти перекладу словосполучення «згідно з повідомленням»:

 1. According to the manufacturer this machine is highly reliable.

 2. These tools, it is stated, have been used for 20 years.

 3. These space charges are reported to have influenced the results of the tests.

 4. This system is claimed to be particularly suitable to many cases.


Завдання 5.

Прочитайте наступні дієслова, утворіть від них інші частини мови та використайте їх при перекладі тексту:

 1. to equal 6. to consider

 2. to incline 7. to require

 3. to choose 8. to determine

 4. to weigh 9. to include

 5. to increase 10. to correspond


Завдання 6.

Перекладіть наступні словосполучення англійською мовою:

 1. набагато важчий

 2. набагато менший

 3. набагато точніший

 4. набагато слабкіший

 5. набагато кращий

 6. набагато важливіший

 7. набагато більш значний


Завдання 7.

Приведіть слова та словосполучення близькі до наступних:

 1. 1. to choose 6. ratio

 2. 2. error 7. altitude

 3. 3. enormous 8. two-fold

 4. 4. to equal 9. speed

 5. 5. ought to 10. predecessor


Текст 3


При створенні тиску на важіль керування пілота від себе (або на штурвал системи керування елеронами) рулі висоти переходять у положення “вниз”. В результаті горизонтальне оперення створює на важілі керування зусилля, яке направлене вгору, таким чином викликає момент пікірування. Носова частина літака опускається. І навпаки, при створенні протидавлення на важіль керування (або на штурвал системи керування елеронами), руль висоти переходить у положення “вгору”. Це спричиняє момент кабрирування (носова частина літака підіймається).

При відхиленні важеля керування (штурвала системи керування) вправо, лівий елерон опускається, а правий – підіймається. Таким чином, з`являються дві аеродинамічні сили на важілі керування. Одна з них направлена вгору на ліву консоль крила, а друга направлена вниз на праву консоль крила літака. Літак починає входити у віраж (накринятися або обертатися навколо осі симетрії) по відношенню до правого півкрила. Протилежне відбувається при відхиленні важеля керування ліворуч.

Штурвал системи керування елеронами зазвичай використовується у всіх великих літаках з двома пілотами. ^ Завдяки великому куту розвороту, штурвал системи керування дозволяє збільшити передавальне число на елерони у порівнянні з важілем керування, який практично неможливо відхилити більш ніж на 25°. За рахунок цього можна передати більшу силу на поверхню керування літаком, але з меншою швидкістю відхилення.


Завдання 1.

Прочитайте і зверніть увагу на переклад наступних термінів з тексту:

 • тиснення на штурвал від себе – forward control pressure

 • важіль керування пілота – pilot’s control stick

 • штурвал системи керування елеронами – control wheel

 • руль висоти elevator

 • противодавлення – back pressure

 • горизонтальне оперення – horizontal tail surface

 • момент тангажу – pitching moment

 • момент пікірування – a nose-down pitching moment

 • момент кабрирування – a nose-up pitching moment

 • ліва консоль крила – port wing

 • права консоль крила – starboard wing

 • входити у віраж, накринятися – to bank

 • вісь симетрії – axis of symmetry

 • напівкрило – halfwing

 • передавальне число – transmission ratio

 • поверхня керування (рульова поверхня) – flight control surface

 • великий кут відхилення – large angle of deflection


Завдання 2.

Зверніть увагу на можливі варіанти перекладу слова «навпаки»:

 1. In contrast (або by contrast) space vehicles coast freely during practically all of their useful lives.

 2. This procedure, on the other hand, is simple and rapid.

 3. Conversely, efficiency increases as the cut-off ratio decreases.

 4. The results of these two experiments, on the contrary vary greatly.


Завдання 3.

Зверніть увагу на можливі варіанти перекладу слова «завдяки»:

 1. These materials are used mainly for their refractive properties.

 2. Thanks to computer work, eight such stars have been located.

 3. Owing to its strength and light weight this material is widely used in airplane construction.

 4. This engine is preferable in many cases because of its low fuel consumption..


Завдання 4.

Зверніть увагу на можливі варіанти перекладу словосполучення «у порівнянні з»:

 1. These fuels are scarce (as) compared to (або with) coal.

 2. These variations are even smaller in (або by) comparison with (або to) those mentioned above.

 3. This device gives a substantial increase in loading rate as against the standard loader.

 4. The first part outlines the distinctive characteristics of nuclear as opposed to conventional fuel.


Завдання 5.

Прочитайте наступні дієслова, утворіть від них інші частини мови та використайте їх при перекладі тексту:

 1. 1. to elevate 6. to transmit

 2. 2. to press 7. to cause

 3. 3. to initiate 8. to originate

 4. 4. to rotate 9. to deflect

 5. 5. to include 10. to increase


Завдання 6.

Утворіть множину від наступних іменників:

Axis, basis, analysis, crisis.


Завдання 7.

Поясніть різницю між дієсловами “to raise” та “to rise”. Використайте ці дієслова у наступних реченнях:

 1. The pilot tried to _____ the airplane into air.

 2. In this case the airplane nose will _____.

 3. The vehicle _____ a few feet above the surface.

 4. This vehicle can _____ a very heavy cargo.

 5. This problem should be _____ as soon as possible.


Текст 4


Конструкція високопотужного двигуна та корпусу ракети не вирішує повністю проблему створення космічного корабля. Космічний корабель повинен бути обладнаний великою кількістю приладів та автоматичних обладнань, необхідних для забезпечення польоту космічного корабля, здійснення його керування, зв'язку із Землею, підтримання життєвих умов екіпажу, проведення наукового дослідження під час польоту та після досягнення мети експедиції.

Крім ракетного палива на космічному кораблі також мають бути розміщені продукти харчування, питна вода та кисень для пасажирів під час подорожі у відкритому космосі. За день кожна людина споживає близько 1.25 кг продуктів харчування, 2 літри води та 1.25 кг кисню. Це означає, що для польоту на Марс, що триває приблизно два з половиною роки, буде необхідно більше 4 т вантажу на людину для підтримання її життя.

Під час польоту в космос не тільки продукти харчування будуть необхідні для підтримання життя людей. Кабіна космічного корабля, що рушає у космос, обладнана різноманітною апаратурою, приладами та устаткуванням, що створюють умови, необхідні для підтримання життєдіяльності людей. Насамперед, це обладнання необхідне для забезпечення потрібного тиску, температури, вологості та хімічного складу повітря. При оснащенні кабіни космічного корабля велика увага приділяється захисту членів екіпажу від шкідливого впливу радіації, що іде від Сонця та з глибин Всесвіту.


Завдання 1.

Прочитайте, зверніть увагу на переклад наступних термінів з тексту:

 • корпус ракети – rocket body

 • підтримання життєвих умов – maintenance of the living conditions

 • ракетне паливо (робоче тіло) – propellant

 • кисень – oxygen

 • вантаж – cargo

 • життєдіяльність – vital activity (vital functions)

 • потрібний (необхідний) тиск – required pressure

 • вологість – humidity

 • захист членів екіпажу (від) – protection of the crew members (against)

 • шкідливий ефект – harmful effect


Завдання 2.

Зверніть увагу на можливі варіанти перекладу словосполучення «вирішити проблему»:

 1. This effort does not crack the problem of crew members protection.

 2. The engineers tried to deal with this problem by using a new approach.

 3. We solved the problem due to the new equipment.

 4. Thus the student will be better prepared to handle quantitative design problems.


Завдання 3.

Зверніть увагу на можливі варіанти перекладу слова «крім», «до того ж»:

 1. Aside from soda this substance includes some other elements.

 2. Besides this conclusion we can make some new statement.

 3. This indicator offers many outstanding features apart from the great sensitivity.

 4. In addition to a friction drag some other factors should be taken into consideration.


Завдання 4.

Зверніть увагу на можливі варіанти перекладу слова «обладнати»:

 1. The satellite was fitted out for x-ray observations.

 2. The unit is supplied with a turbocharger.

 3. The wheels are equipped with roller bearings.

 4. The laboratory is provided with modern equipment.

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник iconМ.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник
Волчанська М. Д. Збірник технічних текстів: навч посібник / М. Д. Волчанська, І. Л. Іванова, Л.І. Волчанська. – Х.: Нац аерокосм...
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Цей посібник не може повністю замінити навчальний ма­теріал, який використовується при систематичному вивченні академічного курсу...
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник iconНавчальний посібник Укладачі: Протасенко О. Ф
Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» всіх форм навчання...
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник iconЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Кириченко Л. Г. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник для студентів внз культури усіх форм навчання / Л. Г. Кириченко;...
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник iconНаціональний авіаційний університет
Посібник призначений для вивчення предмету «Інженерна геодезія», в першу чергу, студентами напряму 0921 «Будівництво”
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів Київ 2009 Ліпницька І. Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст.: навчальний посібник для студентів 2-е вид., доп. І перероб., К., 2009. с
Ліпницька І. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.: навчальний посібник для студентів – 2-е вид., доп. І перероб.,...
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник iconНавчальний посібник для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей педагогічного університету (на основі країнознавчого матеріалу)
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей педагогічного університету (на основі країнознавчого...
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол №3 від 14. 10. 2005р.)
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів...
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник iconНавчальний посібник / К.: Фірма «інкос», 2005. 366 c
У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми практичної організаційної психологи
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы