Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" icon

Навчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"


НазваниеНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
страница16/16
Размер1.08 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Тестові завдання до теми 9


^ 1. Основою правового регулювання інноваційної діяльності є громадянське законодавство, яке включає в себе:

а) законодавство про авторське право, патентне та інше законодавство про інтелектуальну власність;

б) закони про підприємство, підприємницьку та інноваційну діяльність;

в) а і б.

 1. Інтелектуальна власність – це:

а) власність на винахід;

б) сукупність авторських або інших прав на результати інтелектуальної діяльності;

в) результат інноваційної діяльності.

 1. ^ Правове регулювання інтелектуальної власності поділяється на декілька функціональних сфер:

а) за метою діяльності підприємств;

б) державна, підзаконна, локальна;

в) авторське право, патентне право та засекречення.

^ 4. Згідно з законодавством України, майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

а) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового
зразка;

б) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної
моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

в) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти
таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом;

г) все вищеперераховане.

 1. ^ Під патентом розуміють:

а) документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель);

б) документ на продаж інтелектуальної власності;

в) а і б.

 1. ^ Згідно з законодавством України, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід завершується через:

а) 10 років;

б) 15 років;

в) 20 років.

 1. ^ Ліцензійна угода – це:

а) договір, згідно з яким автор винаходу (корисної моделі і ін.) зі визначену плату передає своє авторське право державі;

б) договір, згідно з яким власник інтелектуального продукту видає контрагенту ліцензію на його використання;

в) договір купівлі-продажу інтелектуальної власності.

 1. ^ Ліцензійні угоди поділяються на:

а) строкові та безстрокові;

б) основні та додаткові;

в) самостійні та супутні.

9. Ліцензії, що надають право ліцензіатові використовувати и придбану ліцензію у встановлених договором межах, а ліцензіар залишає за собою право використовувати ліцензію на тій же території і видавати її будь-яким зацікавленим особам – це

а) виключні;

б) прості (не виключні);

в) повні.

10. Строк дії патенту на промисловий зразок становить ... років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на ... років

а) 15; 10;

б) 15: 5;

в) 10; 5

11. Якщо власник чи його правонаступник зовсім не ви­користовували або використовували недостатньою мірою об'єкт промислової власності в Україні протягом трьох ро­ків після видачі патенту...

а) його можуть позбавити права інтелектуальної власності на даний об”єкт;

б) на нього буде накладений штраф;

в) за заявою зацікавленої сторони у судовому порядку може бути видана примусова ліцензія.

^ 12. Надає ліцензіату право використан­ня об'єкта ліцензії при тому, що право розпоряджання зберігається за ліцензіаром –

а) звичайна ліцензія;

б) виключна ліцензія;

в) повна ліцензія.

^ 13. У практиці господарювання сформувалися такі способи оплати лі­цензії:

а) у формі паушального платежу;

б) у формі роялті;

в) у формі поєднання паушальної суми платежу та роялті;

д) а, б, в.

^ 14. Оцінка прав на об”єкти інтелектуальної власності здійснюється за допомогою підходів:

а) ринкового і витратного;

б) доходного, витратного, порівняльного;

в) методу вихідних витрат і методу надлишкового прибутку.

^ 15. Метод надлишкового прибутку передбачає:

а) індексацію витрат на створення об”єкта промислової власності;

б) дисконтування прибутку від використання об”єкта промислової власності;

в) порівняння об”єкта промислової власності з аналогічним об’єктом, який приносить таку ж саму суму прибутку.


Література


Закони: 1 - 14

Основна: 3, 6, 35, 36

Додаткова: 2 – 13, 31, 32, 33, 37


Використана і рекомендована література


I Законодавча база


 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). //Господарський кодекс України: Офіційне видання. – К.: Аттіка, 2004 р.

 2. Закон України „Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. N 40-IV  із змінами і доп. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://innopolis.info/legislation/634/637/1533.html

 3. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 року N1977-XII із змінами і доп. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12

 4. Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 року N 433-IV із змінами і доповненнями N 3076-IV. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/innovation/?id=51

 5. Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парківвід 16 липня 1999 року
  N 991-XIV [Електронний ресурс]. Режим доступу: Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.363
  із змінами.http://www.tp.paton.kiev.ua/laws/laws_list/law911.php

 6. Порядок конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримки. Затверджений наказом Державного агентства України з інвестицій та інновацій від 16 листопада 2006 р. N 34 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/innovation/?id=106

 7. Порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. N 1474.[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/innovation/?id=28

 8. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10 лютого 1995 р. N 51/95-ВР зі змінами і доп. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/innovation/?id=52

 9. Закон України „Про авторське право і суміжні права” 1 липня 2001 року № 2627-ІІІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.copyrighter.ru/full/ukraineapisp_ukr.htm

 10. Закон України Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право від 20 вересня 2001 року N 2733-III. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/intellectual/

 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р., № 963 // Офіційний вісник України. -2000. -№ 24. – Ст.1015

 12. Положення про Національну раду з інноваційного розвитку України. Затверджене Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 691/2006. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.prezident.gov.ua/documents/4844.html

 13. Постанова № 23 бюро Президії Національної Академії наук України від 31.01.2008 р. „Про найважливіші напрями наукових досліджень і розробок” [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.legaltexts.nas.gov.ua/nas/2008/regulations/OpenDocs/080131_23.pdf


II Основна література


 1. Дикань В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: Монографія. / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

 2. Сич Є.М. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту. / Є.М. Сич, В.П. Ільчук. - К.: Логос, 2002. – 256 с.

 3. Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. / М.А. Йохна, В.. Стадник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.

 4. Покропивний С.Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: Зб. навч. – метод. матеріалів. / С.Ф. Покропивний, А.П. Новак. - К.: КНЕУ, 1997. – 181 с.

 5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп./ С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД „Університетська книга”; К.: Видавничий дім „Княгиня Ольга”, 2005. – 324 с.

 6. Волков О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання)./ О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.

 7. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник для студентів ВНЗ./ Л.І. Федулова. - К.: Либідь, 2006. – 478 с.

 8. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: Навч. посібник. / П.Г. Клівець. – К.: Академвидав, 2007. – 320 с.

 9. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. / А.Ю. Юданов. – 2-е изд.. испр. и доп. – М.: Ассоциация авторов и издателей „Тандем”, издательство „ГНОМ-ПРЕСС”, 1998. – 384 с.

 10. Стратегія розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. N 1555-р [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://news.yurist-online.com/laws/9788/

 11. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительстива Российской Федерации от 17 июня 2008 года №877-р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_140967.html

 1. Гапанович В.А. Стратегические направления научно-технического развития компании // Железнодорожный транспорт. - 2007. - № 8. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.zdt-magazine.ru/magazine],

 2. Гапанович В.А. Программа научно-технического развития ОАО «РЖД» //Железнодорожный транспорт. – 2007. - №2. – С. 2 – 6.

 3. Воловельська І. В. Вибір оптимальної інноваційної стратегії підприємств залізничного транспорту: автореф. дис... канд. екон. наук: / І.В. Воловельська. 08.00.04 / Українська держ. академія залізничного транспорту. — Х., 2008. — 20 с.

 4. Рубцов А. Мозговой центр РЖД. Новый филиал компании станет генератором инновационных технологий //Гудок. 22 февраля 2008. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.hse.ru/news/1148691.html

 5. На железнодорожном транспорте внедрят нанотехнологии. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.runtech.ru/node/2850 ср, 27/01/2010 - 12:08

 6. Железная дорога - место внедрения новых технологий. 25.01.10 14:52 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://finam.info/need/news21EA200001/default.asp

 7. Рабочие встречи главы ОАО «РЖД» // ЖДТ 2010 - №7 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.zdt-magazine.ru/magazine/07-2005/krot-07-06.htm

 8. Железные дороги России, Белоруссии и Казахстана объединят инновационные разработки в области железнодорожного транспорта в рамках Инновационного центра Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 12.08.2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2533:2010-08-12-09-15-31&catid=39:2009-11-17-21-50-43&Itemid=50\

 9. Аналіз діяльності технологічних парків України за 2009 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/main.php?query=science/innovation

 10. Технопарки Украины. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.metolit.by/ru/dir/index.php/1869

 11. Транспортна академія України (ТАУ). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://tau.ntu.edu.ua/

 12. ГП "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения". [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.infolist.pl.ua/view.php?id=17&page=0&cat=1&subcat=194&subsubcat=0

 13. Укрзалізниця и РЖД подписали соглашение об организации скоростного движения. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://korrespondent.net/ukraine/events/1086262-ukrzaliznicya-i-rzhd-podpisali-soglashenie-ob-organizacii-skorostnogo-dvizheniya

 14.  Положение об Объединенном ученом совете ОАО "РЖД». [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://doc.rzd.ru/isvp/public/doc?STRUCTURE_ID=387&layer_id=3368&refererLayerId=3339&id=3887

 1. Центр Повышения Квалификации в сфере наукоемких технологий. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.v-biznes.ru/03.html

 2. Балака Є.І. Оцінка економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті: Навчальний посібник. / Є.І. Балака, О.І. Зоріна, Н.М. Колесникова, І.М. Писаревський. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – 210 с.

 3. Основы организации, экономики и прогнозирования производства: Учебное пособие / В.Л. Дикань, И. Г. Бойко, Е.И. Балака и др.; Под ред. В. Л. Диканя. – Харьков: Основа, 1995. – 160 с.

 4. Инновации ОАО РЖД. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.v-biznes.ru/03.html

 5. Рубцов А. Мозговой центр РЖД. Новый филиал компании станет генератором инновационных технологий /А. Рубцов //Гудок. 22 февраля 2008. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.hse.ru/news/1148691.html

 6. Выступление старшего вице-президента ОАО «РЖД» В.А. Гапановича. //Железнодорожный транспорт. - 2009. - №11 или 12 – уточнить!!!! С. 5 – 7.

 7. Верескун В.Д. ВУЗ и инновационное мышление инженера / В.Д. Верескун, П.М. Постников, Ю.Д. Мишин // Железнодорожный транспорт. - 2008. - № 9. - C. 57 - 61.

 8. Звіт про роботу Президії ВАК ЦК профспілки працівників НАН України у 2009 році. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.profnanu.org.ua/docs/plenum/Zvit_4.doc

 9. Корпоративный університет ОАО "РЖД". [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://rzd.ru/isvp/public/rzd?STRUCTURE_ID=5102

 10. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві. Підручник./ Н. Чухрай, Р. Патора. К.: Кондор, 2006. – 397 с.

 11. Цыбулев П.Н., Денисюк В.А. Оценка интеллектуальной собственности: Уч. пособие. – К.: УКРИНТЭИ. – 2002. – 216 с.

 12. Тези виступу Володимира Семиноженка на Міжнародном економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» 17 вересня 2010 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.semynozhenko.net/documents/1964/

 13. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. – К.: Знання України, 2002. - 336 с.

 14. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Статистичний збірник [відпов.за випуск І.В. Калачова]. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України», 2010. – 347 с.


II Додаткова література


  1. Дикань В.Л. Економіка підприємства: Навчальний посібник. / В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, Н.В. Якіменко. - Харків: Видавництво УкрДАЗТ, 2008. – 274 с.

  2. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебное пособие / Под ред. П.Н. Завлина и др. – М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 475 с.

  3. Гунин В.Н. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. / В.Н. Гунин, В.П. Баранчеев, В.А. Устинов, С.Я. Ляпина. - М.: ИНФРА-М, 2000. – 272 с.

  4. Инновационный менеджмент: Учеб. для студентов вузов / Под ред. С.Д Ильенковой. – М.: Изд. об-ние “ЮНИТИ”, 1997. – 327 с.

  5. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. / С.В. Валдайцев. – М.: ИНФОРМ, изд. дом “Филинъ”, 1997. – 326 с.

  6. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие./ И.Т. Балабанов. - СПб.: Питер, 2000. – 208 с.

  7. Медынский В.Г. Инновационное предпринимательство: Учеб. пособие для студентов вузов. / В.Г. Медынский, Л.Г. Шаршукова. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 237 с.

  8. Медынский В.Г. Реинженеринг инновационного предпринимательства: Учеб. пособие для вузов. / В.Г. Медынский, С.В. Ильдеменов. – М.: ЮНИТИ, 1999. - 416 с.

  9. Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. / Д.М. Черваньов, Л.І. Нейкова. - К: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 514 с.

  10. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник./ Г.Д. Ковальев. - М.: ЮНИТИ, 1999. – 208 с.

  11. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник. / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 624 с.

  12. Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. / Н.Ю. Круглова. – 2-е изд., доп. – М.: Издательство РДЛ, 2001. – 352 с.

  13. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для вузов./ И.П. Морозов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 416 с.

  14. "Длинные волны" Н.Д. Кондратьева. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://kicbi.karelia.ru/innovation/dlinnie_volni.html

  15. Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації (ч.1). 13.07.2007 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/1119

  16. Діяльність державної системи правової охорони інтелектуальної власності за 2000-2007 роки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ukr/about/statistic/zvit2007/

  17. Заява про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту. Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України 23.11.2007 N 1032. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/1158

  18. Державне підприємство "Український державний центр науково-технічної та інноваційної експертизи" [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/reestr/?kod=24590746

  19. Без інноваційного розвитку немає майбутнього. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/1167051946.html

  20. Світові інновації: погляд журналу The Economist [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://innovations.com.ua/ukr/innovations/148/0/118/

  21. Инновационные стратегии Intel //Мобильные телекоммуникации. – 2001. - №5. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mobilecomm.ru/view.php?id=243

  22. Бізнес-інкубування та інноваційні центри: сучасні технології підтримки підприємництва і розвитку інноваційної економіки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.academia.org.ua/index.php?p_id=53&id=563

  23. Кузьменко О. Особливості національної інноваційної системи України. / О. Кузьменко. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11144

  24. Стратегія Блакитного Океану [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://innovations.com.ua/ukr/innovations/148/0/125/

  25. Трифилова А.А. Оценка инновационной активности предприятия / А.А. Трофилова. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://transfer.eltech.ru

  26. Бурлакова І. У погоні за інноваціями. 04.11.2005. / І. Бурлакова. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/i725

  27. Огляд поточних тенденцій інноваційного розвитку [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/rubrika/011.htm#a1

  28. Каракай Ю. Без інноваційного розвитку немає майбутнього / Ю. Каракай. //Голос України від 26.12.2006, №245. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/i1001

  29. Ціхан Т. Інноваційна інфраструктура: досвід створення бізнесів-інкубаторів. / Т. Ціхан // Теория и практика управления. – 2004. - N7. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/i404

  30. Сенин А. Инновационный процесс: к вопросу о моделях. / А. Сенин. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://technopark.al.ru/business/innovation.htm

  31. Баранюк Ю.В. Правове регулювання трудових відносин наукових (науково-педагогічних) працівників: Монографія /Баранюк Ю.В., Дріжчана С.В., Скоробагатько А.В. та ін.; Під ред. Н.М. Хуторян. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. -240 с.

  32. Красюк Т.В. Правове регулювання робочого дня і робочого часу науково-педагогічних працівників / Т.В. Красюк // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали наук.- практ. конф.; м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. /За ред. В.С. Венедиктова. -X.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 154 - 156.

  33. Грица Т.Г. Удосконалення правового регулювання нормування праці професорсько-викладацького складу відомчих закладів освіти. /Т.Г. Грица. // Вісник Запорізького юрид. ін-ту. - 2003. - № 3. – С.64 - 74.

  34. Методика проведення експертизи проектів створення інноваційних структур. Затверджена Міністром України у справах науки і технологій В. Семиноженко 26 квітня 1997 р. // В кн.: "Збірник законодавчих та нормативних актів України в сфері науки і науково-технічної діяльності", - К.: УкрІНТЕІ, 1997 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://thor.prohosting.com/kruglyak/m5.htm#top

  35. Методические рекомендации по определению экономической эффективности мероприятий научно-технического прогресса на железнодорожном транспорте. – М.: Транспорт, 1991. – 170 с.

  36. Балака Е.И. Методические указания и задания к проведению практических занятий и контрольных работ по теме «Экономика научно-технического прогресса» / Е.И. Балака. – Х.: ХИИТ, 1992. – 32 с.

 1. Державний департамент інтелектуальної власності. Річний звіт-2009. Офіційне видання. – 2010. – 70 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Похожие:

Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с
Навчально-методичного забезпечення дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності
Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconПрограма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Програму та завдання розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconПротокол №1 Рекомендуються для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы