НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК\n\nДЛЯ\nСАМОСТІЙНОЇ\nРОБОТИ ТА\nСЕМІНАРСЬКИХ\nЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ\nДИСЦИПЛІНИ \"МІЖНАРОДНЕ\nПРАВО\" (відповідно\nдо вимог ЕСТБ) icon

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (відповідно до вимог ЕСТБ)


Скачать 126.92 Kb.
НазваниеНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (відповідно до вимог ЕСТБ)
страница1/2
Размер126.92 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2
155d450a.gif" ALIGN=LEFT>МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (відповідно до вимог ЕСТБ)

 

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародне право" (відповідно до вимог ЕСТв) / Уклад.: М.В. Буроменський, О.В. Тарасов, Ю.В. Щокін та ін. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2008. - 47 с.

 

 

Укладачі: М.В. Буроменський, О.В. Тарасов, Ю.В. Щокін, О.В. Сенаторова, В.М. Стешенко

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № 6 від 29.09.2008 р.)

 

© Національна юридична академія України, 2008

1. ВСТУП

^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО"

4. ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

^ 5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

6. ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

7. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО"

^ 9. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

1. ВСТУП

Навчальна дисципліна „Міжнародне право" є нормативною дисципліною для підготовки фахівців за спеціальністю „Правознавство". Міжнародне право - це особлива правова система, основне призначення якої – забезпечення міжнародного миру та безпеки, встановлення правових відносин між народами та сталий розвиток міжнародного співтовариства у політичній, економічній, духовно-культурній та інших сферах діяльності. При вивченні цієї дисципліни студенти отримають знання з історії, теорії та практики міжнародно-правового регулювання відносин між державами та іншими суб'єктами міжнародного права, а також з імплементації міжнародно-правових зобов'язань України у національний правопорядок.

У межах навчального курсу вивчаються: поняття й особливості міжнародного публічного права; історія становлення та розвиток міжнародного права; суб'єкти міжнародного права; джерела міжнародного права; взаємодія міжнародного та національного права; право міжнародних договорів; право зовнішніх зносин; право міжнародних організацій; міжнародне право прав людини та інші галузі міжнародного права.

У результаті вивчення навчальної дисципліни „Міжнародне право" студенти повинні:

- знати поняття "міжнародне право" як поняття правової системи, науки, навчальної дисципліни; основні етапи становлення та розвитку міжнародного права; коло суб'єктів міжнародного права; систему джерел міжнародного права; механізми імплементації норм міжнародного права у національні правопорядки держав; порядок укладання, функціонування, припинення та зупинення дії міжнародних договорів; підстави, види та форми міжнародно-правової відповідальності держав та індивідів; міжнародно-правовий режим морського, повітряного, космічного просторів; міжнародно-правові підстави зміни державної території; порядок здійснення дипломатичних та консульських зносин; специфіку правового статусу міжнародних організацій; особливості міжнародно-правового захисту правлюдини; основи міжнародного права в період збройних конфліктів;

- вміти проводити поглиблений науковий аналіз, зокрема порівняльно-правовий, міжнародного права та національного права України, навчально-методичної та наукової літератури з міжнародного права; визначати особливості та спільні закономірності розвитку загального та регіонального міжнародного права; формулювати ключові поняття та терміни міжнародного права.

^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

п/п

Тема

Всьогогод

У тому числі

лекції

семінари

самостійна та індивідуальна робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальна частина міжнародного права – 30 год

1

Поняття й особливості міжнародного публічного права

3

21

2

Становлення та розвиток міжнародного права

3

21

3

Суб'єкти міжнародного права

6

2

2

2

4

Джерела та норми в міжнародному праві

6

2

2

2

5

Взаємодія міжнародного і національного права

3

21

6

Відповідальність у міжнародному праві

6

42

7

Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

3

21

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Особлива частина міжнародного права – 46 год

8

Право міжнародних договорів

6

42

9

Загальні питання міжнародно-правового регулювання територіальних просторів

3

21

10

Міжнародно-правовий режим морського простору

3

21

11

Міжнародно-правовий режим повітряного і космічного простору

1

1

12

Право зовнішніх зносин

7

2

2

3

13

Міжнародні організації. ООН

5

2

2

1

14

Право Європейського Союзу

1

1

15

Міжнародне право людини

3

21

16

Міжнародне-правове регулювання питань юрисдикції

3

21

17

Міжнародне право в період збройних конфліктів

8

4

2

2

18

Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами

5

41

19

Міжнародно-правове регулювання міжнародних економічних відносин

1

1

Індивідуальна робота

6

 

 

 

Разом

82

40

10

26

 


ЗАТВЕРДЖЕНО вченою радою Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (протокол № 3 від 22.10.2004 р.)

^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО"

Розділі. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Поняття й особливості міжнародного публічного права

Виникнення міжнародного права. Сутність міжнародного права. Визначення міжнародного права. Функції міжнародного права. Характеристика міжнародного права. Особливості сучасного міжнародного права. Система міжнародного права. Державні інтереси, політика і міжнародне право. Право і справедливість. Міжнародне право і процес глобалізації.

^ Становлення та розвиток міжнародного права

Періодизація розвитку міжнародного права. Розвиток міжнародного права від найдавніших часів до Вестфальського конгресу 1648 р. Міжнародне право між Вестфальським конгресом і епохою Великої Французької революції (рубіж XVIII-XIX ст.). Розвиток міжнародного права від епохи Великої Французької революції до створення Версальської системи. Міжнародне право від створення Версальської системи до наших днів (сучасна епоха).

^ Суб'єкти міжнародного права

Поняття суб'єкта міжнародного права. Класифікація суб'єктів міжнародного права. Національно-визвольні рухи (нації, народи, що виборюють незалежність) як суб'єкти міжнародного права. Право націй (народів) на самовизначення. Держава як суб'єкт міжнародного права. Державний суверенітет: історія розвитку та сучасність. Міжнародна правосуб'єктність суб'єктів федерації, адміністративно-територіальних одиниць. Державоподібні утворення (Ватикан, вільні міста та ін.). Міжнародна правосуб'єктність міжнародних міжурядових організацій. Питання про визнання міжнародної правосуб'єктності міжнародних неурядових організацій та транснаціональних корпорацій (ТНК). Людина у міжнародному праві.

^ Джерела та норми в міжнародному праві

Поняття і види джерел в міжнародному праві. Міжнародні угоди. Міжнародно-правовий звичай. Загальні принципи права, що визнаються цивілізованими націями. Рішення міжнародних і національних судів. Доктрина. "М'яке" міжнародне право. Питання про юридичну силу резолюцій міжнародних міжурядових організацій. Односторонні акти держав. Поняття та класифікація норм міжнародного права. Ієрархія норм міжнародного права.

^ Взаємодія міжнародного і національного права

Питання про співвідношення міжнародного і національного права. Теорії взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права. Вплив міжнародного права на національне право. Вплив національного права на міжнародне право. Питання про виключну внутрішню компетенцію держави. Українське законодавство про співвідношення міжнародного і українського права.

^ Відповідальність у міжнародному праві

Поняття, цілі, принципи та джерела міжнародно-правової відповідальності. Суб'єкти міжнародно-правової відповідальності. Юридичні та фактичні підстави міжнародно-правової відповідальності. Концепція об'єктивної відповідальності в міжнародному праві. Ознаки міжнародного правопорушення. Класифікація міжнародних правопорушень. Відмежування правопорушень від схожих (суміжних) діянь. Обставини звільнення від міжнародно-правової відповідальності. Форми відшкодування шкоди, заподіяної міжнародно-протиправним діянням. Міжнародно-правова відповідальність за правомірну діяльність (абсолютна або об'єктивна відповідальність, відповідальність за ризик).

^ Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

Історія виникнення і характеристика змісту зобов'язання мирного вирішення міжнародних спорів. Поняття міжнародного спору. Класифікація міжнародних спорів. Поняття та види мирних засобів вирішення міжнародних спорів. Дипломатичні способи врегулювання спорів. Правові засоби вирішення спорів (Міжнародний суд ООН, Постійна палата третейського суду, Міжнародний трибунал з морського права, Трибунал з позовів між Іраном та США). Вирішення спорів у межах регіональних міжнародних організацій. Вирішення міжнародних спорів між державами та юридичними і фізичними особами.

Розділ ^ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Право міжнародних договорів

Поняття та джерела права міжнародних договорів. Поняття і класифікація міжнародних договорів. Стадії укладення міжнародного договору. Реєстрація та опублікування договорів. Тлумачення міжнародних договорів. Припинення міжнародних договорів і зупинення їх дії.

^ Загальні питання міжнародно-правового регулювання територіальних просторів

Поняття і види території в міжнародному публічному праві. Державна територія. Державні кордони (встановлення, делімітація, демаркація). Правові підстави зміни державної території. Заборона застосування сили або погрози силою щодо території держави. Принципи територіальної цілісності і недоторканності й непорушності державних кордонів. Протиправні зміни державної території. Оренда території. Державна територія з міжнародно-правовим режимом. Міжнародно-правовий режим рік і озер. Режим судноплавства по Дунаю.

^ Міжнародно-правовий режим морського простору

Виникнення та розвиток міжнародного морського права. Поняття міжнародного морського права. Міжнародно-правовий статус та режим морських просторів. Внутрішні морські води. Територіальне море. Прилегла зона. Правовий режим виключної економічної зони. Континентальний шельф. Поняття відкритого моря і його свободи. Прапор судна. Морське дно. Морські протоки. Міжнародні канали. Питання про міжнародно-правовий режим Антарктики.

^ Міжнародно-правовий режим повітряного і космічного простору

Поняття, принципи та джерела міжнародного повітряного права. Правовий режим повітряного простору України. Польоти в міжнародному повітряному просторі. Комерційна діяльність у міжнародних повітряних сполученнях. Міжнародна організація цивільної авіації (МОЦА=ІКАО). Виникнення та розвиток міжнародно-правового регулювання космічного простору. Космічний простір і небесні тіла. Космічні об'єкти. Космонавти.

^ Право зовнішніх зносин

Зовнішні зносини в сучасному світі. Органи зовнішніх зносин держави. Дипломатичні представництва, їх функції та порядок утворення. Правова природа дипломатичних привілеїв та імунітетів. Привілеї та імунітети дипломатичних представництв. Особисті дипломатичні привілеї та імунітети. Консульські представництва, їх функції та порядок утворення. Привілеї та імунітети консульських представництв. Особисті консульські привілеї та імунітети. Спеціальні місії. Привілеї й імунітети спеціальних місій та їх персоналу. Зовнішні зносини за участю міжнародних міжурядових організацій. Привілеї й імунітети органів зовнішніх зносин міжнародних організацій та їх персоналу.

^ Міжнародні організації. ООН

Поняття та ознаки міжнародної міжурядової організації. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних міжурядових організацій. Класифікація міжнародних міжурядових організацій. Організація Об'єднаних Націй: цілі, принципи, структура. Організація з безпеки і співробітництва в Європі: установчі документи, цілі, головні органи. Організація Північноатлантичного договору: цілі, принципи, структура. Рада Європи: цілі, принципи, структура. Співдружність Незалежних Держав: установчі документи, особливості міжнародно-правового статусу, головні органи.

^ Право Європейського Союзу

Правова природа Європейського Союзу. Організаційна структура Європейського Союзу. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі. Громадянство ЄС. Джерела права Європейського Союзу. Особливості права Європейського співтовариства. Перша опора ЄС: економічне і соціальне співробітництво в рамках Європейських співтовариств. Друга опора ЄС: спільні закордонна політика і політика безпеки. Третя опора ЄС: співпраця в галузі поліцейського і судового співробітництва у сфері кримінального правосуддя.

^ Міжнародне право прав людини

Виникнення і розвиток міжнародно-правового співробітництва в галузі прав людини. Природність і невід'ємність прав людини та основних свобод і можливість їх обмеження. Універсальні і спеціальні права людини в міжнародному праві, їх поняття, призначення, зміст. Міжнародно-правовий захист осіб, що належать до певних груп населення. Універсальні організаційно-правові засоби міжнародного захисту прав людини (конвенційні, в рамках міжнародних міжурядових організацій). Європейський суд з прав людини: юрисдикція, судоустрій, процедура звернення.

^ Міжнародно-правове регулювання питань юрисдикції

Розвиток міжнародного регулювання питань юрисдикції. Міжнародно-правове регулювання загальних питань конфлікту юрисдикцій у різних територіальних просторах. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Міжнародне кримінальне право. Міжнародна кримінальна відповідальність. Поняття та види міжнародних злочинів. Міжнародні кримінальні судові органи (Міжнародний кримінальний суд, Міжнародні кримінальні трибунали щодо колишньої Югославії та Руанди): застосовне право, юрисдикція, судоустрій, процедура провадження. Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональними злочинами. Уніфікація кримінального законодавства держав. Міжнародне співробітництво в галузі кримінального процесу. Екстрадиція.

^ Міжнародне право в період збройних конфліктів

Поняття, предмет, джерела та принципи міжнародного права збройних конфліктів. Сфера застосування права збройних конфліктів. Учасники збройних конфліктів. Обмеження засобів і методів ведення війни. Міжнародно-правовий захист жертв війни, цивільних об'єктів і культурних цінностей. Міжнародний рух Червоного Хреста. Захист емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристалу. Міжнародно-правове регулювання ведення збройних конфліктів неміжнародного характеру.

^ Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами

Проблема міжнародної військової безпеки та визначення міжнародно-правових принципів її забезпечення. Міжнародно-правові нормативні засоби забезпечення міжнародної безпеки. Організаційно-правові засоби забезпечення міжнародної безпеки (системи міжнародної безпеки). Матеріальні засоби забезпечення міжнародної безпеки. Заходи зміцнення довіри і міжнародний контроль обмежень озброєнь і роззброєння.

^ Міжнародно-правове регулювання міжнародних економічних відносин

Поняття міжнародного економічного права. Джерела міжнародного економічного права. Принципи міжнародного економічного права. Правові режими, що надаються державами для регулювання зовнішньоекономічних відносин. Система міжнародних економічних організацій. Світова організація торгівлі (СОТ). Міжнародне економічне співробітництво в рамках СНД. Економічний союз СНД. Економічний суд СНД.

^ 4. ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Поняття й особливості міжнародного публічного права (для самостійного вивчення)

План

1.  Поняття та сутність міжнародного права.

2.      Особливості міжнародного права, які відрізняють його від національного права.

3.      Роль міжнародного права в провадженні зовнішньої політики держави.

Рекомендована література

Буроменський М.В. Зовнішньополітична доктрина України: чи відповідають плани сподіванням // Права людини в Україні. – Вип. 2. – К. – 1993. – С. 11-14.

Гаврилов В.В. Роль и значение современного международного права в регулировании международных отношений // Международ, публич. и част, право. – 2002. – № 3. – С. 3-8.

Мережко А. Международное право, государство и анархия в XXI веке // Укр. часопис міжнар. права. – 2003. – № 2. – С. 5-14.

Ржевська В. Воля для Іраку: міжнародна-правова ретроспектива // Укр. часопис міжнар. права. – 2003. – № 3. – С. 5-17.

Тема 2. Становлення та розвиток міжнародного права (для самостійного вивчення)

План

1. Розвиток науки міжнародного права у Харківському університеті до 1917р.

2.      Харківська школа міжнародного права за радянських часів.

3.      Сучасний етап розвитку Харківської школи міжнародного права.

Рекомендована література

Антологія української юридичної думки. В 10-ти т. Т.8: Міжнародне право / В.Н. Денисов, К.О. Савчук. – К.: Вид. Дім Юрид. книга, 2004. – С. 36 – 108, 187 – 264, 383 – 440, 509 – 567.

Каченовский Д.И. Курс международного права (Харьков, 1863) // Золотой фонд рос. науки международ, права. Т. 1. – М.: Международ, отношения, 2007. – С. 39 – 166.

Семенов B.C., Ульянова Н.Н Первый русский курс международного права // Сов. ежегодник международ, права, 1960. – М.: Наука, 1961. – С. 243 – 256.

Тарасов О.В. О рукописи курса "Право народов" (середина XIX в.) // Пробл. законності. – 2001. – Вип. 48. – С. 169 – 175.

Т е м а 3. Суб' єкти міжнародного права

План

1.      Поняття суб'єкта міжнародного права. Класифікації суб'єктів міжнародного права.

2.      Національно-визвольні рухи (нації, народи, що виборюють незалежність) як суб'єкти міжнародного права. Право націй на самовизначення.

3.      Держава як суб'єкт міжнародного права. Державний суверенітет: історія розвитку та сучасність.

4.      Поняття міжнародно-правового визнання та його юридичне значення. Основні теорії визнання. Види і форми міжнародного визнання. Практика застосування інституту визнання в сучасних міжнародних відносинах.

5.      Міжнародна правосуб'єктність суб'єктів федерації, адміністративно-територіальних одиниць.

6.      Міжнародні міжурядові організації як суб'єкти міжнародного права.

7.      Питання про визнання міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб, транснаціональних корпорацій (ТНК), міжнародних неурядових організацій.

8.  Правонаступництво держав у міжнародному праві.

Рекомендована література

Тарасов О.В. Персоноцентризм как метод юридической науки // Суспільство і політичні інститути в умовах трансформації та реформ: XXI Харківські політологічні читання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – X.: НЮАУ, 2008. – С. 234-236.

Тарасов О.В. Международная правосубъектность индивида в трудах древнегреческих мыслителей // Пробл. законності. – X.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 64. – С. 199 – 206.

Тарасов О.В. Проблема субъекта международного права в работах ученых-юристов Харьковской школы XIX – начала XX вв. // Пробл. законності. – X.: Нац.юрид. акад. України, 2001. – Вип. 46. – С. 222 – 226.

Т е м а 4. Джерела та норми в міжнародному праві

План

1.     Поняття джерела міжнародного права. Основні й допоміжні джерела.

2.     Міжнародні договори:

а) поняття, класифікація і структура міжнародних договорів;

б)  стадії укладення міжнародних договорів;

в)  застереження до міжнародних договорів;

г) тлумачення міжнародних договорів.

3.     Міжнародні звичаї: поняття, застосування, тенденції розвитку.

4.     Застосування норм міжнародних договорів і звичаїв у внутрішньому правопорядку України.

5.     Загальні принципи права.

6.     Судові прецеденти. Роль доктрини у міжнародному праві.

7.     Резолюції міжнародних міжурядових організацій і міжнародних конференцій. Поняття "м'якого" міжнародного права.

Рекомендована література

Гнатовський М. Нове народження звичаєвого міжнародного гуманітарного права // Укр. часопис міжнар. права. – 2006. – № 2. – С. 17-22.

Щокін Ю.В. Формування міжнародно-правових звичаїв: розмежування понять „практика" і opinio juris // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2005. – № 4 (43). –С. 135 – 144.

Щокін Ю.В. Суб'єктивний елемент міжнародно-правового звичаю як теоретичне узагальнення міжнародного практичного досвіду // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2006. – № 4 (47). – С. 188 – 197.

Щокін Ю.В. Роль міжнародно-правових звичаїв у формуванні імперативних норм міжнародного права // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2007. – № 1 (48). –С. 242 – 251.

Щокін Ю.В. Місце звичаїв загального міжнародного права у правопорядку України // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2007. – № 3 (50). – С. 158-167.

Т е м а 5. Взаємодія міжнародного і національного права (для самостійного вивчення)

План

1.      Теорії взаємодії міжнародного і національного права.

2.      Взаємовплив міжнародного і національного права.

3.      Законодавство України і міжнародне право.

Рекомендована література

Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. В.Н. Денисова. – К.: Юстініан, 2006. – 672 с.

Тарасов O.B. Міжнародно-правові наслідки застосування ч. 1 ст. 151 Конституції України // Пробл. законності. – X.: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип.34. – С. 35-40.

Щокін Ю.В. Місце звичаїв загального міжнародного права у правопорядку України // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2007. – № 3 (50). – С. 158-167.

Т е м а 6. Відповідальність у міжнародному праві

План

Поняття, цілі, принципи та джерела міжнародно-правової План

1.      Поняття, цілі, принципи та джерела міжнародно-правової відповідальності.

2.      Класифікація міжнародних правопорушень.

3.      Форми відшкодування шкоди, заподіяної міжнародно-протиправним діянням.

Рекомендована література

Василенко В.А. Ответственность государства за международные правонарушения. – К.: Вища шк., 1976. – 267 с.

Лукашук И.И. Право международной ответственности. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 432 с.

Т е м а 7. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

План

1.   Поняття та види мирних засобів вирішення міжнародних спорів.

2.      Правові засоби вирішення спорів (Міжнародний суд ООН, Постійна палата третейського суду, Міжнародний трибунал з морського права, Трибунал з позовів між Іраном та СІНА).

3.      Вирішення міжнародних спорів між державами та юридичними і фізичними особами.

Рекомендована література

Марусин И.С. Физические лица в международных судах. – СПб.: Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2007. – 296 с.

Энтин М.Л. Международные судебные учреждения: Роль международных арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров. – М.: Междунар. отношения, 1984. – 176 с.

Дмитрієв А. Мирні засоби розв'язання міжнародних спорів в історії міжнародного права // Підприємництво, госп-во і право. – 2002. – № 11. – С 123- 125.

Т е м а 8. Право міжнародних договорів

План

1.      Поняття і класифікація міжнародних договорів.

2.      Стадії укладення міжнародного договору.

3.      Реєстрація та опублікування договорів.

4.      Тлумачення міжнародних договорів.

Рекомендована література

Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2-х т. Т. 1. – М.: Волтерс Клувер, 2004.

Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2-х т. Т. 2. – М.: Волтерс Клувер, 2006.

Мельник А.Я. Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР. – К.: Юрид. думка, 2005. – 424 с.

Перевезенцев О.Ю. Міжнародно-правове регулювання інституту правонаступництва держав щодо міжнародних договорів. – К.: Знання, 2007. – 262 с.

Т е м а 9. Загальні питання міжнародно-правового регулювання територіальних просторів (для самостійного вивчення)

План

1.      Об'єкт оренди і орендна плата за угодами між Україною і Російською Федерацією 1997 р.

2.      Статус Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

3.      Строк оренди і підстави припинення оренди за угодами між Україною і Російською Федерацією 1997 р.

Рекомендована література

Заява голови Ради Безпеки ООН від 20 липня 1993 р. / Міжнародне право в документах // За заг. ред. М.В. Буроменського. – 2-е вид., виправл. і доповн. – X.: Мачулін, 2006. – С. 78 – 79.

^ Угода між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (від 28травня 1997 р.)

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов\' язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (від 28 травня 1997 р.)

Буроменський М.В. Зовнішньополітична доктрина України: чи відповідають плани сподіванням // Права людини в Україні. – Вип. 2. – К. – 1993. – С. 11- 14.

Стешенко В.М. Оренда території в міжнародному публічному праві // Пробл. законності. – X.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 41. – С. 208 – 212.

Стешенко В.М. Оренда території України за угодами між Україною і Росією 1997 року // Пробл. законності. – X.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 46. –С. 226 – 231.

Стешенко В.М. Особливості оренди території України за угодами між Україною і Росією 1997 року. // Укр. державність: пробл. історії, права, економіки, мовознавства, філософії, політології та культури: Зб. наук, праць: В 2-х т. Т.1. – Миколаїв – Одеса: Тетра, 2001. – С. 302 – 306.

Т е м а 10. Міжнародно-правовий режим морського простору (для самостійного вивчення)

План

1. Міжнародно-правове поняття континентального

2. Правовий режим континентального шельфу. Законодавство України про континентальний шельф.

Рекомендована література

Дмитриченко І.В. Міжнародно-правові аспекти розмежування морських просторів України з сусідніми державами // Держава і право: Зб. наук. пр. – Вип. 13. – К: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С.475-482.

Шемякін О., Благодельський С. Міжнародно-правові основи режиму континентального шельфу України // Право України. – 2002. – №3. – С. 158-161.

Шемякін О., Короткий Т. Про делімітацію континентального шельфу між Україною та Румунією // Право України – 1998. – № 9. – С. 85-88.

Т е м а 11. Міжнародно-правовий режим повітряного і космічного простору (для самостійного вивчення)

План

1.      Загальні засади міжнародно-правового регулювання космічного простору.

2.      Космічний простір і небесні тіла.

3.      Космічні об'єкти.

4.      Космонавти.

Рекомендована література

Договір про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла (Москва, Вашингтон, Лондон, 27 січня 1967 р.) / Міжнародне право в документах // За заг. ред.М.В. Буроменського. – 2-е вид., виправл. і доповн. – X.: Мачулін, 2006. – С. 117-119.

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – X.: Консум, 2000. – 592 с.

Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Алэн Пелле. Международное публичное право: В 2-х т. Т.2: Кн. 3: Международные отношения. / Пер. с фр. – К.: Сфера, 2001. – С. 320-327.

Т е м а 12. Право зовнішніх зносин

План

1.      Державні органи зовнішніх зносин: поняття, класифікація, компетенція.

2.      Дипломатичні представництва: функції, порядок утворення, класи. Порядок призначення та відкликання голів дипломатичних представництв.

3.      Привілеї та імунітети дипломатичних представництв.

4.      Привілеї та імунітети персоналу дипломатичних представництв.

5.      Консульства: функції, порядок утворення, привілеї та імунітети.

6.      Особливості привілеїв та імунітетів персоналу консульських закладів.

Рекомендована література

Право зовнішніх зносин: Зб. док. / Упоряд. Ю.В. Алданов, І.М. Забара, В.І. Резніченко. – К.: Вид. дім "Промені", 2003. – 784 с.

Репецький В. Дипломатичне і консульське право: Під-руч. – Л.: Бильбос, 2002. – 352 с.

Табачник Д.В. Українська дипломатія: нариси історії (1917 – 1990). – К.: Либідь, 2006. – 768 с.

Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. – К.: Либідь, 2004. – 248 с.

Т е м а 13. Міжнародні організації. ООН

План

1. Поняття, класифікація, функції міжнародних організацій.

2. Організація Об'єднаних Націй:

а)  цілі і принципи діяльності;

б)  організаційна структура;

в)  напрямки реформування.

3. Рада Європи:

а) цілі і принципи діяльності, членство;

б) головні органи.

4. Організація з Безпеки та Співробітництва в Європі:

а)  історія становлення та розвитку;

б)  цілі, принципи, членство, структура.

5. Співдружність Незалежних Держав:

а)  історія становлення та розвитку, статутні документи, проблеми визначення міжнародної правосуб'єктності;

б)  цілі, принципи, членство, структура;

в)  особливий статус України.

НАТО:

а) цілі і принципи діяльності, членство;

б) головні органи.

Рекомендована література

Статут Організації Об\'єднаних Націй 1945 р.

Дмитрієв А. Мирні засоби розв'язання міжнародних спорів в історії міжнародного права // Підприємництво, госп-во і право. – 2002. – № 11. – С. 123- 125.

Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный Суд ООН: организация, цели, практика. – М.: Междунар. отношения, 1971. – 160 с.

Крылов СБ. Международный Суд Организации Объединенных Наций. – М.: Юрид. лит., 1958. – 168 с.

Энтин М.Л. Международные судебные учреждения: Роль международных арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров. – М.: Междунар. отношения, 1984. – 176 с.

Т е м а 14. Право Європейського Союзу (для самостійного вивчення) План

План

1.      Основні напрямки співробітництва між Україною і Європейським Союзом.

2.      Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3.  Перспективи співробітництва.

Рекомендована література

^ Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною від 14 червня 1994 року // Основи права Європейського Союзу: Нормат. матеріали / За заг. ред. М.В. Буроменського. – X.: Яшма, 2005. – С. 132-180.

Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 21.11.2002 р. 228-ІV // Основи права Європейського Союзу: Нормат. матеріали / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Основи права Європейського Союзу: Нормат. матеріали / За заг. ред. М.В. Буроменського. – X.: Яшма, 2005. – С. 216-226.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV //Основи права Європейського Союзу: Нормат. матеріали / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Основи права Європейського Союзу: Нормат. матеріали / За заг. ред.М.В. Буроменського. – X.: Яшма, 2005.  – С. 227-236.

Тема 15. Міжнародне право прав людини (для самостійного вивчення)

План

1.   Підстави утворення і правова основа діяльності Ради ООН з прав людини.

2.      Мандат і функції Ради ООН з прав людини.

3.      Склад Ради ООН з прав людини.

Рекомендована література

Генеральная Ассамблея ООН создала Совет по правам человека // Права людини. – 2006. – № 7. – С. 2.

Бурлак О.В. Визначення правового статусу актів міжнародних організацій стосовно національних установ із захисту й заохочення прав людини // Часопис Київ. ун-ту права. – 2007. – №3. – С. 187-192.

Овсюк О.М. Рада ООН з прав людини // Часопис Київ. ун-ту права. – 2007. – №3. – С. 144-151.

Лукьянцев Т.Е. К вопросу о повышении эффективности функционирования договорных органов по правам человека // Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 27-34.

Т е м а 16. Міжнародно-правове регулювання питань юрисдикції (для самостійного вивчення)

План

1.      Історія міжнародної кримінальної юстиції.

2.      Юрисдикція щодо злочинів, суб'єктів відповідальності, простору і часу дії Міжнародного кримінального суду. Комплементарність.

3.      Судоустрій Міжнародного кримінального суду.

4.      Проблема ратифікації Римського Статуту Міжнародного кримінального суду Україною.

Рекомендована література

Римский Статут Международного уголовного суда // Действующее международное право: В 2-х т. Т.1 / Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М.: Международ, отношения, 2002. – С. 334.

^ Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римському Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) № З-в/2001 від 11 липня 2001 р.) // Вісн. Конституц. Суду України. –2001. – № 4. – С. 35-48.

Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. – М.: Закон и право: Юнити, 1994.

Касинюк О.В. Проблемні аспекти юрисдикції Міжнародного кримінального суду // Право України. – 2005. – № 3. – С. 144-147.

Касынюк О.В. Новое в выдаче и передаче обвиняемых (осужденных) по современному международному праву // Пробл. законності. – X.: Нац. юрид. акад.України, 2002. – Вип. 56. – С. 188-196.

Український часопис міжнародного права. Спеціальний випуск: "Міжнародний кримінальний суд". – 2003. – № 4.

Т е м а 17. Міжнародне право в період збройних конфліктів

План

1.      Поняття, предмет, джерела та принципи міжнародного права в період збройних конфліктів.

2.      Сфера застосування міжнародного права в період збройних конфліктів.

3.      Учасники збройного конфлікту. Найманці.

4.      Заборонені засоби та методи ведення війни.

5.      Міжнародний захист жертв збройних конфліктів та цивільних об'єктів.

6.      Міжнародний рух Червоного Хреста.

7. Міжнародно-правове регулювання ведення збройних конфліктів не міжнародного характеру.

Рекомендована література

^ Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним. – 3-е изд., испр. – М.: МККК, 2003. – 344 с.

Международное право. Ведение военных действий. Сб. Гаагских конвенций и иных междунар. док. – 3-е изд., испр. – М.: МККК, 2001. – 336 с.

Защита лиц и объектов в международном гуманитарном праве: Сб. статей и док. – М.: МККК, 1999. – 376 с.

Кальсховен Ф. Ограничения методов и средств ведения войны. – 2-е изд, испр. – М.: МККК, 1999. – 232 с.

Калугин В.Ю. Курс международного гуманитарного права. – Минск: Тесей, 2006.

Тема 18. Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами

План

1.      Міжнародно-правові нормативні засоби забезпечення міжнародної безпеки.

2.      Організаційно-правові засоби забезпечення міжнародної безпеки (системи міжнародної безпеки).

3.      Заходи зміцнення довіри і міжнародний контроль обмежень озброєнь і роззброєння.

Рекомендована література

Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые принципы и нормы / Отв. ред. Б.М. Клименко. – М.: Международ, отношения, 1990. – 328 с.

Гнатовський М.М. Європейський правовий простір. К.: Вид. дім "Промені", 2005. – 224 с.

Ржевська B.C. Право держави на самооборону міжнародна безпека. – К.: Вид. дім "Промені", 2005. – 256 с.

Тема 19. Міжнародно-правове регулювання міжнародних економічних відносин (для самостійного вивчення)

План

1.  Правова основа, сфера діяльності та функції Світової організації торгівлі.

2.      Організаційна структура COT.

3.      Механізм вирішення спорів COT.

Рекомендована література

^ Марракеська угода про заснування Світової організації торгівлі 1994 р.

Азаров О.М. Правове регулювання міжнародної торгівлі в системі ГАТТ/СОТ (інституційні засади). – Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2002. – 18 с.

Григорян С. Организационно-правовые основы и особенности Всемирной торговой организации (ВТО) // Государство и право. – 2000. – № 2.

Мальський О.М., Ягольник А. М. Міжнародне торговельне право: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 595 с.

Покрещук О.О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/СОТ. – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 512 с.

^ 5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

А

Агреман – згода приймаючої держави на призначення певної особи в якості глави дипломатичного представництва акредитуючої держави.

Агресія – протиправне застосування збройної сили.

Альтернат – правило, згідно з яким в екземплярі міжнародного договору, що призначений для даної договірної сторони, назва цієї сторони в загальному переліку сторін, підписи її уповноважених, печатки, а також текст договору на мові держави даної сторони ставляться на першому місці та для підпису залишається місце з лівого боку або зверху, якщо підписи розміщуються один над одним.

Анклав – частина території однієї держави, що оточена з усіх боків сухопутною територією іншої держави або держав.

Анексія – насильницьке приєднання державою території іншої держави.

Апартеїд – міжнародний злочин, направлений проти людства: політика расової дискримінації та гноблення у відношенні до будь-якої групи населення.

Г

Геноцид – міжнародний злочин, що здійснюється з наміром винищення повністю або частково окремих груп населення за національними, етнічними, расовими або релігійними мотивами.

Д

Держава – первинний та основний суб' єкт міжнародного права, а також учасник міжнародних відносин. Держава є поєднанням трьох елементів: певної території, населення та політичної організації (влади).

^ Держава реєстрації – держава, в офіційний реєстр якої занесені повітряні, морські та річкові судна, космічні об' єкти.

Держава прапора – держава, під прапором якої законно плаває певне судно.

Дезавуювання – спростування главою держави або урядом дій свого дипломатичного представника або іншої офіційно уповноваженої особи у зв'язку з перевищенням ним своїх повноважень.

^ Делімітація кордонів – договірне встановлення лінії державного кордону, що здійснюється за картами, як правило, великомасштабними, із детальним зображенням на них рельєфу, гідрографії, населених об'єктів.

^ Демаркація кордонів – визначення та позначення ліній державного кордону на місцевості відповідно до договорів про делімітацію кордону та доданих до них карт та описів.

^ Денонсація міжнародного договору – засіб припинення дії двостороннього міжнародного договору або виходу із багатостороннього міжнародного договору в порядку та строки, які обумовлені таким договором.

Депозитарій – в міжнародному праві – хранитель оригінального тексту багатостороннього міжнародного договору та всіх документів, що до нього відносяться (заяв, застережень, ратифікаційних грамот, документів про денонсацію та ін).

Дуаєн – протокольний голова (старійшина) дипломатичного корпусу в країні перебування (в англомовних країнах зазвичай іменується деканом).

Е

Екзекватура – 1) приведення до виконання в даній країні судового рішення, прийнятого в іншій країні; 2) офіційний документ про визнання консула урядом держави, що приймає.

^ Екстериторіальність – сукупність привілеїв, обумовлених договорами між країнами, що надаються главам інших держав, дипломатичним представникам, військовим частинам, кораблям та ін.

Екстрадиція – видача злочинця державою, на території якої він знаходиться, іншій державі для притягнення його до кримінальної відповідальності або виконання вироку, що набрав чинності.

І

Імунітет держави – принцип міжнародного права, що витікає із державного суверенітету і означає певні виключення із міжнародно-правових зобов' язань.

К

Клаузула – особливе положення в міжнародному договорі.

Комюніке – офіційне повідомлення про події міжнародного характеру.

М

Меморандум – дипломатичний документ відповідної держави, в якому докладно викладається погляд уряду з будьякого міжнародного питання, дається аналіз тих або інших положень.

Мораторій – відстрочка на певний строк виконання державою своїх міжнародно-правових зобов' язань.

Н

^ Нота – документ дипломатичної переписки.

Нотифікація – офіційне повідомлення міністерством зовнішніх справ, дипломатичним (консульським) представництвом, міжнародною організацією або її посадовою особою шляхом направлення ноти або іншого документа, в якому викладається точка зору держави з певного питання, повідомляється про будь-які політичні або правові факти чи події.

Нунцій – дипломатичний представник Ватикану при уряді будь-якої держави.

^ О

Оптація – вибір громадянства при зміні державної належності території.

П

Посол – голова дипломатичного представництва найбільш високого в протокольному відношенні рівня.

Преамбула – вступна частина якого-небудь міжнародного документа.

^ Пролонгація міжнародного договору – продовження терміну чинності договору з метою забезпечення його безперервності.

Промульгація міжнародного договору – офіційне опублікування міжнародного договору.

Протокол – офіційний документ (нерідко додаток до основного договору), за допомогою якого міжнародний договір доповнюється або уточнюється.

Р

^ Ратифікаційна грамота – документ, що підтверджує ратифікацію міжнародного договору відповідним органом держави (парламентом).

Репарація – форма міжнародно-правової відповідальності за шкоду, що заподіяна суб' єкту міжнародного права в результаті міжнародного правопорушення.

Репатріація – повернення емігрантів на батьківщину з поновленням їх у правах громадянства, які опинилися через певні обставини на території інших держав.

Репресалії – правомірні примусові дії держави на відновлення своїх прав, що порушені іншою державою, без застосування сили або погрози її застосування.

Реституція – повернення майна, неправомірно захопленого та вивезеного однією із воюючих держав з території іншої держави, яка є воєнним противником.

Реторсія – правомірні примусові дії однієї держави у відповідь на недружній акт іншої держави, наприклад, дискримінацію фізичних або юридичних осіб.

С

Сатисфакція – форма міжнародно-правової відповідальності, на підставі якої держава-порушник надає задоволення державі, що постраждала.

Статус-кво – становище в будь-якій області міжнародних відносин або у взаєминах держав, що існувало або існує в той чи інший момент.

Субституція – форма міжнародно-правової відповідальності держав (різновид реституції), що представляє собою заміну неправомірно знищеного або ушкодженого майна, будівель, транспортних засобів, художніх цінностей, особистого майна та ін.

^ Т

Трансфер – обмін населенням між державами на основі міжнародного договору, автоматична зміна громадянства.

Ц

Цесія – передача території однієї держави іншій за згодою між ними.

^ 6. ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  1   2

Похожие:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК\n\nДЛЯ\nСАМОСТІЙНОЇ\nРОБОТИ ТА\nСЕМІНАРСЬКИХ\nЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ\nДИСЦИПЛІНИ \"МІЖНАРОДНЕ\nПРАВО\" (відповідно\nдо вимог ЕСТБ) iconНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (відповідно до вимог ЕСТБ)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК\n\nДЛЯ\nСАМОСТІЙНОЇ\nРОБОТИ ТА\nСЕМІНАРСЬКИХ\nЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ\nДИСЦИПЛІНИ \"МІЖНАРОДНЕ\nПРАВО\" (відповідно\nдо вимог ЕСТБ) iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК\n\nДЛЯ\nСАМОСТІЙНОЇ\nРОБОТИ ТА\nСЕМІНАРСЬКИХ\nЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ\nДИСЦИПЛІНИ \"МІЖНАРОДНЕ\nПРАВО\" (відповідно\nдо вимог ЕСТБ) iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК\n\nДЛЯ\nСАМОСТІЙНОЇ\nРОБОТИ ТА\nСЕМІНАРСЬКИХ\nЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ\nДИСЦИПЛІНИ \"МІЖНАРОДНЕ\nПРАВО\" (відповідно\nдо вимог ЕСТБ) iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" (відповідно до вимог естs)
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК\n\nДЛЯ\nСАМОСТІЙНОЇ\nРОБОТИ ТА\nСЕМІНАРСЬКИХ\nЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ\nДИСЦИПЛІНИ \"МІЖНАРОДНЕ\nПРАВО\" (відповідно\nдо вимог ЕСТБ) iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК\n\nДЛЯ\nСАМОСТІЙНОЇ\nРОБОТИ ТА\nСЕМІНАРСЬКИХ\nЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ\nДИСЦИПЛІНИ \"МІЖНАРОДНЕ\nПРАВО\" (відповідно\nдо вимог ЕСТБ) iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичний занять з навчальної дисципліни «Господарське право» (відповідно до вимог ects) для студентів IV курсу
«Господарське право» (відповідно до вимог ects) для студентів IV курсу / Уклад. Д. В. Задихайло Ю.Є. Атаманова, Р. П. Бойчук та ін....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК\n\nДЛЯ\nСАМОСТІЙНОЇ\nРОБОТИ ТА\nСЕМІНАРСЬКИХ\nЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ\nДИСЦИПЛІНИ \"МІЖНАРОДНЕ\nПРАВО\" (відповідно\nдо вимог ЕСТБ) iconДля самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "соціологія" (відповідно до вимог естs)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК\n\nДЛЯ\nСАМОСТІЙНОЇ\nРОБОТИ ТА\nСЕМІНАРСЬКИХ\nЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ\nДИСЦИПЛІНИ \"МІЖНАРОДНЕ\nПРАВО\" (відповідно\nдо вимог ЕСТБ) iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни міжнародне приватне право
Харківського національного економічного університету к ю н., доцент В. В. Сергієнко
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК\n\nДЛЯ\nСАМОСТІЙНОЇ\nРОБОТИ ТА\nСЕМІНАРСЬКИХ\nЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ\nДИСЦИПЛІНИ \"МІЖНАРОДНЕ\nПРАВО\" (відповідно\nдо вимог ЕСТБ) iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи навчальної дисципліни «трудове право»
Згідно з вимогами Державного стандарту України курсові роботи є відповідальним науковим дослідженням і їх необхідно оформлювати відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК\n\nДЛЯ\nСАМОСТІЙНОЇ\nРОБОТИ ТА\nСЕМІНАРСЬКИХ\nЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ\nДИСЦИПЛІНИ \"МІЖНАРОДНЕ\nПРАВО\" (відповідно\nдо вимог ЕСТБ) iconНаціональна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Та практичних занять з навчальної дисципліни "криміналістика" (відповідно до вимог естs)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК\n\nДЛЯ\nСАМОСТІЙНОЇ\nРОБОТИ ТА\nСЕМІНАРСЬКИХ\nЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ\nДИСЦИПЛІНИ \"МІЖНАРОДНЕ\nПРАВО\" (відповідно\nдо вимог ЕСТБ) iconНавчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни адміністративний процес галузь знань 0304 Право Напрям підготовки (спеціальність) 030401 Правознавство
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы