Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях icon

Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях


Скачать 36.04 Kb.
НазваниеОхорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
Размер36.04 Kb.
ТипДокументы


РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ


4.1. Аналіз потенційних небезпек


А) Незадовільні ергономічні характеристики робочого місця.

Внаслідок нераціонального планування робочого місця, використання застарілих моделей офісного обладнання, що може призвести до механічних травм, втоми та порушень кістково-м’язового апарату.

Б)Негативний вплив напруженості та інтенсивності трудових факторів на психофізіологічний стан працівника, що може призвести до зниження працездатності або психологічних перевантажень.

В)Незадовільна організація менеджменту, що може призвести до погіршення психологічного стану працівника та втрати наснаги на працю.

Г)Можливість враження електричним струмом внаслідок порушень правил електробезпеки або несправності електроприладів, що може призвести до електричних травм або летального випадку.

Д)Негативний вплив електромагнітних полів та електромагнітних випромінювань при роботі з електронною офісною технікою внаслідок використання застарілої техніки, недотримання режиму праці та відпочинку, що може призвести до загальних захворювань.

Ж)Небезпеки, пов’язані з необхідністюпсихологічногосупроводу персоналу, щопрацює в екстремальнихумовах на промисловомувиробництві.

З)Негативнінаслідки при порушенніетичного кодексу психолога, щоможепризвести до особистіснихконфліктівабопідвищенихнавантаженьпсихологічного характеру в ходісудовихрозглядів.

К)Недостатнєосвітленняробочоїзонивнаслідокнесправностіосвітлювальнихприладів, щоможепризвести до погіршеннязору.

Л)Незадовільніпараметримікроклімату в приміщеннівнаслідок не ефективноїроботиапаратури для опалювання та повітрообміну, щоможепризвести до загальнихзахворювань.

М)Можливістьзагоряньвнаслідокпорушень правил пожежноїбезпеки, щоможепризвести до пожеж.

Н)Неправильнідії персоналу під час НС внаслідоквідсутностіуправління та паніки, щоможепризвести до травм та летальнихнаслідків.


4.2. Заходи по забезпеченню безпеки


А) Для забезпечення належних енергономічних умов на робочому місці в роботі передбачено розташування обладнання робочої зони згідно вимог ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ «Рабочееместо при выполненииработсидя. Общиеэргономическиетребования». Рекомендовано використання зручної сучасної офісної техніки, що суттєво підвищить рівень працездатності.

Б) Для мінімізації негативного впливу напруженості праці передбачено оптимальна організація робочого часу, психологічне розвантаження шляхом передбачення обов’язкових перерв з метою зняття напруження, відновлення психічного стану працівника, підняття працездатності. Також необхідно ввести короткочасні перерви присвячені психофізіологічним вправам. Створення окремої кімнати для відпочинку та релаксації, офарбованої в м’які заспокійливі відтінки, обладнаної зручними меблями, музичним центром з заспокійливою музикою, акваріумом,аромолампами.

В)Для оптимізації ефективного менеджменту при виконанні службових обов’язків передбачено забезпечення психологічного супроводу: формування ідеології безпеки та корпоративної культури, вивчення та створення в трудових колективах соціально-комфортного мікроклімату, який сприяє підвищенню особистісної активності персоналу в процесі трудової діяльності. Використовувати з цією метою всі доступні форми пропаганди, активного впливу, безпосередньої роботи в трудових колективах, ЗМІ, спрямовані на формування суспільної думки та ідеології по відношенню до охорони праці. Необхідно розробити та упровадити програму та механізми мотиваційного регулювання, що стимулює залучення персоналу до процесів управління, ухвалення рішень, розвитку творчої ініціативи. Також потрібно створити підсистему (якщо її немає) підготовки фахівців та робочого персоналу, професійно відповідного вирішуваним задачам. Підбір та залучення до трудової діяльності (в першу чергу до небезпечних робіт) здійснювати з урахуванням професійної компетенції, психофізіологічних якостей та особових особливостей (професійній придатності).

Г)Для виключення можливості ураження електричним струмом передбачено: вивчення та атестація на знання правил електробезпеки згідно ДСТУ IEC 61140:2005 «Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (IEC 61140:2001, IDT)». Устрій заземлення електричних приладів, які розташовані в робочому приміщенні, згідно правил ПУЕ-2009.

Д)Для виключення електромагнітного випромінювання та ЕМП при роботі з застарілими моделями моніторів комп’ютерів передбачено використання сучасної комп’ютерної техніки, зокрема заміна моніторів, що мають електрону-лучеву трубку на ЖК-монітори або TFT-монітори.

Ж)Для виключення небезпек, пов’язаних з необхідністю психологічного супроводу персоналу, що працює в екстремальних умовах на промисловому виробництві, необхідне формування екстримально-орієнтованої свідомості та розвиток інтегрованих психічних якостей (пильності, оптимальної працездатності, здатності до самовладання, швидким та багатоваріантним діям), а також розвиток знань та вмінь:

-по оволодінню компетенції лідера-керівника;

-концентрації, розподілу та утримці уваги, розвитку професійної пам’яті;

-ментальному моделюванню екстремальних умов, успішної діяльності;
-релаксації та регуляції бойових психічних станів;

-піддтримці високого рівня витривалості, психологічної стійкості, надійності, інтелектуальних дій після фізичних навантажень;

-швидкої та адекватної оцінки обставин, небезпек, умов діяльності;

-вербальними та невербальними засобами впливу на персонал з метою недопущення з їх сторони противоправних дій та паніки;

-налагодженню контактів, безконфліктному спілкуванню та веденню переговорів (медіаторству) з конфліктуючими сторонами.

Не менш важливою задачею являється організація тренінгових та лекційних занять з персоналом: підвищення степені задоволеності відносинами в колективі (соціально-психологічний клімат, рівень згуртованості), підвищення надситуативної активності в групі (здатність функціональних груп підніматися над рівнем вимог ситуації, проявлення ініціативної діяльності, безкорисного ризику в умовах тимчасового та інформаційного дефіциту), підвищення стресостійкості та самовладання в екстремальних умовах (навики по регулюванню тривожних, агресивних психічних станів; навики по взаєморозумінню, взаємодії, підтримки, взаємозамінюваємості, надання допомоги членам группи, розвиток комунікативних здібностей професійного спілкування і виходу із конфліктної ситуації в екстремальних умовах).

З)Для виключення небезпеки, пов’язаної з порушенням етичного кодексу психолога, що може призвести до особистісних конфліктів або підвищених навантажень психологічного характеру в ході судових розглядів, психолог має ознайомитися та вивчити Етичний Кодекс Психолога, прийнятий на І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві. Цей нормативний акт є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів. Даний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність.Отже, психолог має знати Етичний Кодекс та інші положення, що піднімають етичні питання, та застосовувати ці норми до своєї роботи. Незнання, нерозуміння або помилка відносно етичних норм не може бути виправданням неетичної поведінки. У тих випадках, коли психолог-консультант самостійно не може вирішити етичні питання відносно своїх дій в якій-небудь ситуації, він має звертатися за допомогою до інших психологів, досвідченіших в етичних питаннях, а також до психологічних суспільних об'єднань або державних організацій. Якщо службові обов'язки психолога-консультанта входять в протиріччя з Етичним Кодексом, він повинен якомога раніше виявити суть протиріччя і усунути його на користь професійних етичних норм. У тих випадках, коли психологу стає відомо про етичні порушення іншого психолога, він має звертати його увагу на ці порушення і обмежується цим, якщо подібне звернення привело до прийнятного розв'язання ситуації. Якщо етичне порушення не може бути усунене неформальним засобом або воно не було усунене в прийнятній формі, психолог має здійснювати дії, спрямовані на підключення психологічної громадськості з метою припинення цих порушень.


4.3. Заходи по забезпеченню виробничої санітарії та гігієни праці.


А)Для забезпечення оптимальної освітленості в робочому приміщенні, яка нормується згідно СНіПII-4-79 «Естественное и искусственноеосвещение»200 Люкс передбачено устрій системи штучного освітлення з використанням люмінесцентних ламп типу ЛБ або ЛД потужністю від 40 до 80 Вт, що встановлені у світильники типу ЛСП. Крім системи штучного освітлення використовується природнє бокове освітлення.

Б)Для забезпечення оптимальних параметрів повітряного середовища передбачено виконання вимог ГОСТ 12.1.005-88 «Общиесанитарно-гигиеническиетребования к воздухурабочейзоны».


Таблиця 4.1.

Оптимальні значення температури, вологості та швидкості переміщення повітряних мас
Оптимальні

Припустимі

Температура, С̊

20-22

26

Вологість, %

40-60

75

Швидкість переміщення повітряних мас, м/c

0,1-0,3

0,5


В)Для забезпечення оптимальних умов передбачено устрій системи водяного або парового опалення згідно СНіП 2.04.05-91*У«Отопление, вентиляция и кондиционирование» та встановлення кондиціонеру моделіSamsung AQ24FA Forte.


4.4.Заходи по забезпеченню пожежної безпеки.


Основнимнормативним документом, щорегламентуєвимогищодопожежноїбезпеки, є Закон України "Про пожежнубезпеку", ухвалений 17 грудня 1993 року. Цей Закон визначаєзагальніправові, економічні та соціальніосновизабезпеченняпожежноїбезпеки на територіїУкраїни, регулюєвідносинидержавнихорганів, юридичних і фізичнихосіб у ційгалузінезалежновід виду їхдіяльності та форм власності.

Пожежаце неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі та створює загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому середовищу, призводить до матеріальних збитків.

Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Коли людина перебуває в зоні впливу пожежі, то вона може потрапити під дію наступних небезпечних та шкідливих факторів: токсичні продукти згорання; вогонь; підвищена температура середовища; дим; недостатність кисню; руйнування будівельних конструкцій; вибухи, витікання небезпечних речовин, що відбуваються внаслідок пожежі; паніка.

Горіння— це екзотермічна реакція окисцення речовини, яка супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум'я та (або) світінням. Для виникненнягоріннянеобхіднанаявністьгорючоїречовини, окисника та джерелазапалювання.

Розрізняють два видигоріння: повне — при достатнійкількостіокисника, і неповне — при йогопониженійкількості.

Забезпечення пожежної безпеки — це один із важливих напрямків щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього середовища.

Основними системами комплексу заходів та засобівщодозабезпеченняпожежноїбезпекиоб'єкта є: система запобіганняпожежі, система протипожежногозахисту та система організаційно-технічнихзаходів.

Всі установки та засоби, щозастосовуються для гасінняпожежпідрозділяються на стаціонарні, пересувні та первинні.

Стаціонарніустановки пожежогасінняявляють собою апарати, трубопроводи та обладнання, яківстановлені на постійнихмісцях і призначені для подачівогнегаснихречовин до місцьзаймання.

До пересувнихпожежнихзасобів належатьпожежнімашини, поїзди, катери, літаки, танки, а такожпожежніавтонасоси та мотопомпи.

Первиннізасобипожежогасінняпризначені для ліквідації невеликих осередківпожеж, а також для гасінняпожеж на початковійстадіїїхньогорозвитку силами персоналу об'єктів до прибуттяштатнихпідрозділівпожежноїохорони. До первиннихзасобівпожежогасіння належать вогнегасники (порошкові, вуглекислотні, пінні), пожежнийінвентар (бочки з водою, пожежнівідра, ящики з піском, совковілопати, покривала з негорючоготеплоізоляційного полотна, грубововняноїтканиниабоповсті) та пожежнийінструмент (гаки, ломи, сокиритощо).

Вибір тих чиіншихспособів та засобівгасінняпожеж та вогнегаснихречовин і їхносіїв (протипожежноїтехніки) визначається в кожному конкретному випадкузалежновідстадіїрозвиткупожежі, масштабівзагорань, особливостейгорінняречовин та матеріалів.


4.5.Заходи по забезпеченню безпеки в період НС


Закон “Про цивільну оборону України” визначає надзвичайну ситуацію як порушення нормальних умов життя та діяльності людей на об’єкті чи території, спричинених аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, великою пожежею, використання засобів ураження, що призвели чи можуть призвести до людських чи матеріальних втрат.

Правовими засадами захистунаселення і територійвіднадзвичайнихситуацій є:КонституціяУкраїни, Закон України «Про правові засади цивільногозахисту, "Про Цивільну оборону України" ( 2974-12 ), "Про правовий режим надзвичайного стану" ( 1550-14 ), "Про правовий режим воєнного стану" ( 1647-14 ), "Про аварійно-рятувальніслужби" ( 1281-14 ), "Про пожежнубезпеку" ( 3745-12 ), "Про об'єктипідвищеноїнебезпеки" ( 2245-14 ), "Про використанняядерноїенергії та радіаційнубезпеку" ( 39/95-ВР ), "Про забезпеченнясанітарного та епідемічногоблагополуччянаселення" ( 4004-12 ), "Про правовий режим території, щозазналарадіоактивногозабрудненнявнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи" ( 791а-12 ), міжнародні договори України, згода на обов'язковістьякихнадана Верховною Радою України, та іншіактизаконодавства.

В умовах збройного нападу:

• намагайтесь бути розважливими, спокійними, якомога миролюбнішими, не піддавайте себе зайвому ризику;

• не посилюйте агресивність злочинців непокорою, лайкою, зайвим опором, оскільки перевага сил у таких випадках складається не на вашу користь;

• виконуйте вимоги терористів, не створюючи конфліктних ситуацій, запитуйте дозволу переміститись, сходити в туалет, відкрити сумочку і т.д;

• з першої ж нагоди намагайтесь повідомити про своє місцезнаходження рідним чи в міліцію;

• зберігайте свою гідність і нічого не просіть;

• якщо ви тривалий час перебуваєте разом зі злочинцями, постарайтесь встановити з ними контакт, викликати гуманні почуття і завести розмову, не наводячи їх на думку, що ви хочете щось довідатися;

• уважно стежте за поведінкою злочинців та їхніми намірами, будьте готові рятуватися втечею, якщо абсолютно впевнені в безпечності такої спроби;

• намагайтесь віднайти найбезпечніше місце у приміщенні, де вас утримують і де можна було 6 захиститися під час штурму терористів, у разі відсутності такого місця падайте на підлогу при будь якому шумі або стрілянині;

• при застосуванні спеціальними підрозділами сльозоточивого газу дихайте через мокру тканину, швидко і часто моргайте, викликаючи сльози;

• під час штурму в жодному разі не беріть зброї терористів, щоб не постраждати від штурмовиків, які не мають змоги розрізнити, хто терорист, а хто заручник, і стріляють по озброєних людях;

• при звільненні виходьте якомога швидше, речі залишайте там, де вони лежать, оскільки там можливі вибух або пожежа, беззастережно виконуйте команди групи захоплення.


4.6. Висновки з розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях»


Для забезпечення належних енергономічних умов передбачено розташування обладнання згідно вимог ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ «Рабочееместо при выполненииработсидя. Общиеэргономическиетребования» та рекомендовано використання зручної сучасної офісної техніки.

Для мінімізації негативного впливу напруженості праці передбачено оптимальна організація робочого часу, психологічне розвантаження шляхом введення обов’язкових перерв з метою зняття напруження, та створення кімнати для відпочинку.

Для оптимізації ефективного менеджменту передбачено забезпечення психологічного супроводу персоналу, розроблення та упровадження програми та механізмів мотиваційного регулювання, створення підсистеми підготовки фахівців, професійно відповідних вирішуваним задачам.

Для виключення можливості ураження електричним струмом передбачено: вивчення та атестація на знання правил електробезпеки згідно ДСТУ IEC 61140:2005 «Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (IEC 61140:2001, IDT)». Устрій заземлення електричних приладів, які розташовані в робочому приміщенні, згідно правил ПУЕ-2009.

Для виключення електромагнітного випромінювання та ЕМП передбачено використання сучасної комп’ютерної техніки, зокрема заміна моніторів, що мають електрону-лучеву трубку на ЖК-монітори або TFT-монітори.

Для виключення небезпек, пов’язаних з необхідністю психологічного супроводу персоналу, що працює в екстремальних умовах на промисловому виробництві, необхідне формування екстримально-орієнтованої свідомості та розвиток інтегрованих психічних якостей (пильності, оптимальної працездатності, здатності до самовладання, швидким та багатоваріантним діям), організація тренінгових та лекційних занять з персоналом: підвищення степені задоволеності відносинами в колективі, підвищення надситуативної активності в групі, підвищення стресостійкості та самовладання в екстремальних умовах.

Для виключення небезпеки, пов’язаної з порушенням етичного кодексу психолога, що може призвести до особистісних конфліктів або підвищених навантажень психологічного характеру в ході судових розглядів, психолог має ознайомитися та вивчити Етичний Кодекс Психолога, прийнятий на І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві. Цей нормативний акт є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів. Отже, психолог має знати Етичний Кодекс та інші положення, що піднімають етичні питання, та застосовувати ці норми до своєї роботи.

Для забезпечення оптимальної освітленості в робочому приміщенні, яка нормується згідно СНІП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» 200 Люкс передбачено устрій системи штучного освітлення з використанням люмінесцентних ламп типу ЛБ або ЛД потужністю від 40 до 80 Вт, що встановлені у світильники типу ЛСП.

Для забезпечення оптимальних параметрів повітряного середовища передбачено виконання вимог ГОСТ 12.1.005-88 «Общиесанитарно-гигиеническиетребования к воздухурабочейзоны».

Для забезпечення оптимальних умов передбачено устрій системи водяного або парового опалення згідно СНіП 2.04.05-91*У«Отопление, вентиляция и кондиционирование» та встановлення кондиціонеру моделі Samsung AQ24FA Forte.

Для виключення можливості загоряння передбачено вивчення правил пожежної безпеки та наявність первинних засобів пожежогасіння.

Для організації правильних дій персоналу в умовах НС розроблений алгоритм. В умовах збройного нападу: бути розважливими, спокійними; не посилюйте агресивність злочинців; виконуйте вимоги терористів; намагайтесь повідомити про своє місцезнаходження в міліцію; будьте готові рятуватися втечею, якщо абсолютно впевнені в безпечності такої спроби; намагайтесь віднайти найбезпечніше місце у приміщенні, де вас утримують і де можна було 6 захиститися під час штурму терористів; при застосуванні спеціальними підрозділами сльозоточивого газу дихайте через мокру тканину.

Похожие:

Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях iconОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Мета розділу – поліпшення умов праці працівників, попередження виробничого травматизму, профзахворювань, пожеж, аварій та ін на виробничих...
Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях iconОхорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
Внаслідок нераціонального планування робочого місця, використання застарілих моделей офісного обладнання, що може призвести до механічних...
Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни " пожежна безпека"
«Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») та дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів...
Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях iconДисципліна "Охорона праці в галузі" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці»

Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях iconМетодичні вказівки до написання розділів "Охорона праці" в дипломних роботах бакалаврів
Методичні вказівки до написання розділу “Охорона праці” в дипломних роботах бакалаврів та дипломних роботах (проектах) студентів...
Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях icon7. 5 Охорона праці
Обласна лікарня за заявкою взяла в своє розпорядження машину швидкої дороги. При
Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях iconЧастина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях”
Провести оцінювання стійкості роботи цеху до дії ударної хвилі (УХ) під час аварії з вибухом вуглеводневого продукту (пропану) і...
Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях iconТема організація І проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях
Основні документи, що регламентують порядок оперативного виконання рятувальних та інших невідкладних робіт у районі нс
Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях iconКонспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання
Затверджено на засіданні кафедри безпеки життєдіяльності людини. Протокол №1 від 25. 08. 2009 р
Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях iconКомпанець Максим – Варіант 1
Охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы