Опис бізнесу icon

Опис бізнесу


Скачать 126.67 Kb.
НазваниеОпис бізнесу
страница1/3
Размер126.67 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

Опис бізнесу


Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

У 1876 роцi почав працювати вогнетривкий завод Ф.I. Плєщєєва у с.Нiколаєвка-Грузька в однiй верстi вiд станцiї Часiв-Яр з рiчним обсягом 250 тис.шт. цегли. У 1890 роцi почав працювати вогнетривкий завод В.А. Плєщєєва з рiчним обсягом 750 тис. шт. цегли. У 1950 роцi вогнетривкi заводи Часiв-Яра об'єднанi в завод вогнетривких виробiв iм. Орджонiкiдзе. У 1959 роцi завод iм. Орджонiкiдзе та Рудоуправлiння об'єднанi в ЧасiвЯрський комбiнат вогнетривких виробiв. У 1993 роцi Часiвоярский вогнетривкий комбiнат був преобразований у вiдкрите акцiонерне товариство "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат".Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Керiвником пiдприємства є генеральний директор, якому пiдпорядкованi: - Директор по якостi; - Директор по капiтальному будiвництву; - Директор по гiрничому виробництву; - Директор по вогнетривкому виробництву; - Комерцiйний директор; - Директор технiчний; - Директор з економiки; - Директор по охоронi працi; - Директор по загальним питанням; - Директор по пiдсобному господарству; - Директор з маркетингу; - Адмiнiстративно-господарський вiддiл; - Вiддiл по надзвичайним ситуацiям та громадянському захисту населення; - 1 вiддiл. Директору по якостi пiдпорядкованi: - Вiддiл технiчного контролю; - Бюро по сертифiкацiї та стандартизацiї. Директору по капiтальному будiвництву пiдпорядкованi: - Вiддiл капiтального будiвництва; - Дiльниця ремонтних робiт; - Дiльниця житлового-комунального господарства. Директору по гiрничому виробництву пiдпорядкованi: - Головний iнженер; - Геологiчна служба; - Виробничо-технiчний вiддiл; - Маркшейдерська служба; - Кар'єр "Пiвденно-Схiдний"; - Кар'єр "Пiвнiчний Формувальний"; - Кар'єр "Блок №9"; - Дiльниця рекультивацiї; - Виробничо-конструкторський вiддiл; - Електромеханiчний цех №2; - Головний механiк; - Механiчна дiльниця електро-механiчного цеху №2; - Головний енергетик; - Електродiльниця електро-механiчного цеху №2. Директору по вогнетривкому виробництву пiдпорядкованi: - Виробничий вiддiл; - Цех №1; - Цех №2; - Цех №3; - Цех №4; - Цех №5 Директору комерцiйному пiдпорядкованi: - вiддiл матерiально-технiчного забезпечення; - Цех безрельсового транспорту; - Залiзничний цех; Директору технiчному пiдпорядкованi: - Технiчний вiддiл; - Теплотехнiчна лабораторiя; - Виробничо-конструкторський вiддiл; - Центральна лабораторiя метрологiї; - Центральна лабораторiя комбiната; - Вiддiл головного енергетика, якому пiдпорядкованi бюро по енергонадзору та енергозбереженю; Газова дiльниця; дiльниця зв'язку; енергоцех; - Вiддiл головного механiка, якому пiдпорядкований ремонтно-механiчний цех; - Вiддiл охорони навколишнього середовища, якому пiдпорядкована санiтарно-промислова лабораторiя; - Служба надзору за безпечним експлуатуванням будiвель та споруд; Директору по економiки пiдпорядкованi: - Плановий вiддiл; - Вiддiл органiзацiї працi та зарплати; - Фiнансовий вiддiл; - Головний бухгалтер, якому пiдпорядкована бухгалтерiя; - Юридичний вiддiл; - Група внутрiшнього аудиту. - Вiддiл iнформацiйних технологiй. Директору по загальним питанням пiдпорядкованi: - Вiддiл кадрiв; - Вiддiл з пiдготовки кадрiв; - Побутовий комбiнат; - Редакцiя газети та радiомовлення; - Палац культури; - Клуб цеха №2; - Клуб цеха №4; - санаторiй-профiлакторiй; - Дитячий оздоровчий центр "Часiвоярець"; - Музей комбiнату; - Вiддiл робiтничого забезпечення, якому пiдпопрядкованi: Торгiвля; Громадське харчування та шкiльнi їдальнi; Кафе "Гурман" та кафетерiй. Директору по пiдсобному господарству пiдпопрядкованi; - Дiльниця з виробництва с/г продукцiї; - Дiльниця по вирощуванню великої рогатої худоби; - Овочева база. Директору по маркетингу пiдпорядкованi; - Вiддiл збуту; - Служба маркетингу. Цех №1 спецiалiзується по випуску: - Виробiв вогнетривких шамотних загального призначення марок ША, ШБ; - Виробiв вогнетривких шамотних для трубчатих рекуператорiв марки ШБР; - Виробiв вогнетривких для агрегатiв по виробництву коксу марки ШК-28; - Виробiв вогнетривких шамотних стопорних для розливу сталi з ковша марки ШСП-32; - Виробiв вогнетривких шамотних для сифонного розливу сталi. Цех №2 спецiалiзується по випуску: - виробiв вогнетривких шамотних загального призначення марок ША,ШБ; - Виробiв вогнетривких шамотних для сифонного розливу сталi (воронки); - Виробiв вогнетривких шамотних для трубчатих рекуператорiв; - Виробiв високовогнетривких карбiдкремнiєвих марки КК (чехли для термопар); - цегла та каменi керамiчнi рядовi i лицьовi. Цех №4 спецiалiзується по випуску: - Виробiв вогнетривких шамотних загального призначення марок ША,ШБ; - Виробiв вогнетривких шамотних для кладки повiтрянагрiвачей домених печей марки ШВ_28; - Виробiв вогнетривких шамотних для сифонного розливу сталi (центровi трубки); - Виробiв вогнетривких шамотних для трубчатих рекуператорiв; - Виробiв вогнетривких для агрегатiв по виробництву коксу марки ШК-28. Цехи №5 та №3 спецiалiзуються по випуску: - Виробiв вогнетривких шамотних загального призначення марок ША,ШБ; - Виробiв вогнетривких шамотних для кладки доменних печей марок ШПД-42;41;39; - Виробiв вогнетривких шамотних для футеровки сталерозливних ковшiв; - Виробiв вогнетривких шамотних для кладки повiтрянагрiвачей домених печей марки ШВ-28;37;42; - Виробiв легковагих теплоiзоляцiйних марки ШЛ-1,3; - Виробiв для агрегатiв по вирбництву коксу; - Мертелю шамотного марки МШ-36,39; - Мертелю напiвкислого марки МП18; - Виробiв для обертових печей ШЦУ; - Виробiв для футеровки вагранок; - маса вогнетривка кварцеглинiста для виконання монолитної футеровки сталерозливальних ковшiв; - порошки молотi шамоту та вогнетривкої глини. Кар'єр "Пiвденно-Схiдний" добуває: - глину вогнетривку марок Ч-1; Ч-2; Ч-3; ЧПК-1; ЧП, ЧС; Кар'єр "Пiвнiчний Формувальний" добуває: - глину вогнетривку марок Ч-0, Ч-1; Ч-2; Ч-3; ЧПК-1; ЧП, ЧС; - пiсок будiвельноий та формувальний. Кар'єр "Блок №9" добуває: - глину вогнетривку марок Ч-0, Ч-1; Ч-2;Ч-3;ЧПК-1.

^ Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.

^ Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

1. Межа ймовiрностi. На комбiнатi встановлена межа ймовiрностi для необоротних матерiальних активiв 300 грн. за одиницю. Придбанi необоротнi нематерiальнi активи вартiстю менше 300 грн. списуються на операцiйнi витрати та для забеспечення зберiгання враховуються в кiлькiстном виразi. 2. Порядок визначення продовжування операцiйного циклу з метою класiфiкацiї активiв. На комбiнатi операцiйний цикл встановлен не менш як 12 мiсяцiв. До основних засобiв та нематерiальних активiв вiдносятся матерiальнi активи, якi мають термiн користного використання бiльш нiж один рiк або один операцiний цикл. До довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесенi суми, якщо вони не зв'язанi з операцiйною дiяльнiстю з термiном погашення бiльш нiж один рiк. 3. Порядок визнання основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв термiна їх користного використання, методiв нарахування амортизацiї та лiквiдацiйної вартостi. Основнi засоби та iншi необоротнi активи класифiкованi по групам, передбаченим П(С)БУ. Придбання (виготовлення) основних засобiв враховується по первiстнiй вартостi. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат в зв'язку з модернiзацiєю, реконструкцiєю, добудуванням. Витрати, пов'язанi з пiдтриманням основних засобiв в робочому станi вiдносятся на поточнi витрати вiдповiдного облiкового перiоду. Амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв проводиться протягом термiнiв їх використання, враховуючи їх фiзичний та моральний iзнос. Норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв проводятся вiдповiдно з податковим законодаством. До малоцiнних необоротних активiв вiднесенi предмети, якi використовуютьсяв процесi виробництва бiльш нiж один рiк та вартiстю за одиницю вiд 300 грн.до 1000 грн. Знос по малоцiнним необоротним активам нараховується в розмiрi 100%та вiдображається на рахунку 132 "Знос iнших необоротних матерiальних активiв". 4. Порядок визнання нематерiальних активiв, термiн їх користного використання i методiв нарахування амортизацiї з врахуванням норм, встановлених П(С)БУ 8 та ПС (БУ) Вiдображення в балансi нематерiальних активiв проведено з врахуванням можливостi визначення їх вартостi. На комбiнатi вiдображенi нематерiальнi активи на субрахунку 125 "Авторськi та сумiжнi з ними права" по їх вартостi. Амортизацiя нематерiальних активiв проводитсья прямолiнейним методом з встановленням термiнiв користного використання 5 рокiв вiд момента, передбаченогоп. 29 П(С)БУ 8. 5. Запаси. В запасах облiковуються товарно-матерiальнi цiнностi визначенi згiдно п. 6 П(С)БУ 9 з облiком признання їх активами. Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей. Списання запасiв на операцiйнi витрати ( крiм МШП) без встановлення межи ймовiрностi. До МШП вiднесенi предмети вартiстю бiльш нiж 100 грн. за одиницю, використовуємої протягом одного року або нормального операцiйного циклу. МШП повнiстю списуються на операцiйнi витрати по iдентифiкованiй собiвартостi на момент їх списання в експлуатацiю. Для забезпечення збереження МШП в експлуатацiї ведеться оперативний облiк в кiлькiстном виразi по мiсцям експлуатацiї та матерiально-вiдповiдальним особам протягом всього термiну їх використання. 6. Перелiк та склад статiв калькуляцiї виробничої собiвартостi продукцiї (робiт та послуг). На комбiнатi встановлен перелiк статiв калькуляцiї виробничої собiвартостi, якi групiруються на: - прямi матерiальнi витрати; - прямi витрати на оплату працi; - iншi прямi витрати; - загально виробничi витрати. Витрати враховуються з використанням рахункiв класу 8 та 9. Загальновиробничi витрати роздiляються на постiйнi та перемiннi вiдповiдно П(С)БУ 16. Постiйнi витрати включаються в виробничу собiвартiсть,а нерозподiленi вiдносяться щомiсячно на собiвартiсть реалiзованої продукцiї. Базою розподiлу загально виробничих витрат вважаються суми всiх прямих витрат на виробництво звiтного перiоду в кожному загальному виробничому пiдроздiлi. Для визначення норматива розподiлу загально-виробничих витрат вважається плановий норматив розподiлу за вiдповiдний звiтний перiод. 7. Порядок визначення величiни резерву сумнiвних боргiв. Оцiнка облiку дебiторської заборгованостi визначається вiдповiдно з ПС(БУ) 10. Резерв сумнiвних боргiв визначається згiдно платоспроможностi кожного дебитора. 8. Метод оцiнки ступiню завершеностi операцiй по наданню послуг. Доход вiд наданих послуг враховується по ступеню завершеня послуг на дату балансу.

Текст аудиторського висновку

А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К про фiнансову звiтнiсть Вiдкритого Акцiонерного Товариства " ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ " на 31.12.2010 р. м. Донецьк 1 березня 2011р. Аудиторська перевiрка проведена незалежною аудиторською фiрмою ТОВ Аудиторська фiрма "Аудит - Консалт" згiдно з договором № 01/01/11 вiд 20.01.2011р. Аудиторський висновок адресований ВАТ " ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ ". Можливими користувачами висновка є: власники (акцiонери), потенцiйнi iнвестори, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, iншi органи згiдно законодавства України. Основнi вiдомостi про емiтента: Повна назва: Вiдкрите акцiонерне товариство "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат". Код за ЄДРПОУ: 00191773. Мiсцезнаходження: Україна, Донецька область, Артемiвський район, м. Часiв Яр, вул. Комсомольска, б.1. Дата державної реєстрацiї: 17.11.1993р Артемiвським мiським виконавчим комiтетом. Основнi види дiяльностi: - Виробництво вогнетривiв - Добування та збагачення нерудної сировини для чорної металургiї - Виробництво вогнетривких керамiчних виробiв - Виробництво iнших керамiчних виробiв - Розробка гравiйних та пiщаних кар'єрiв - Добування глини та каолiну Вiдкрите акцiонерне товариство "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" засноване вiдповiдно до наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 10 листопада 1993 року за №135 шляхом перетворення державного пiдприємства "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до наказу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року. На дату перевiрки засновник не має долi у статутному капiталi товариства. Генеральний директор: Третьяков К.М. Головний бухгалтер: Каптьонкова Г.Є. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-Консалт". Код за ЄДРПОУ: 30871782. Мiсцезнаходження: Україна, 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б.4. Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, що одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво № 2356 згiдно рiшення №100 Аудиторської палати України вiд 30.03.2001р., чинний до 30.03.2011р Телефон (факс) аудиторської фiрми: (062) 332-56-23, 332-24-01 Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: Дата початку проведення аудиту - 20 сiчня 2011р. Дата закiнчення проведення аудиту - 01 березня 2011р. Мiж керiвництвом пiдприємства та аудиторською фiрмою досягнена домовленнiсть щодо коригування фiнансової звiтностi у разi виявлення помилок. Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї. Для проведення перевiрки були використанi такi документи: Статут товариства, бухгалтерська звiтнiсть (оборотно-сальдова вiдомость за 2010р.). i фiнансова звiтнiсть за 2010р., первiснi документи (вибiрково), iншi документи облiку. Аудиторська фiрма здiйснила перевiрку наданих бухгалтерських даних станом на 31.12.2010 р. (бухгалтерських балансiв та звiтiв про фiнансовi результати за 2010р., головної книги, журналiв-ордерiв, оборотних вiдомостей, iншої бухгалтерської документацii за 2010 рiк) та вiдповiднiсть нацiональним стандартам бухгалтерського облiку. Аудиторською фiрмою була проведена перевiрка зрозумiлостi, доречностi (включаючи суттєвiсть), достовiрностi (включаючи справедливе подання, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повноту), зiставностi (баланс, звiт про фiнансовi результати та пояснюючих примiток), перевiрка компонентiв фiнансових звiтiв щодо взаємозв'язаностi, оскiльки вони вiдображають рiзнi аспекти одних i тих же господарьских операцiй i подiй. За вiрнiсть звiтностi вiдповiдальнiсть несуть посадовi особи товариства. В обов'язок аудиторської фiрми ввiйшла пiдготовка аудиторського висновку на основi iнформацiї, одержаної вiд товариства для аудиторської перевiрки. Згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, а саме МСА №320 "Суттєвiсть в аудитi", всi помилки в бухгалтерському облiку пiдприємства, якi могли бути виявленi пiд час аудиторської перевiрки та перевищили визначений розмiр (10 000 грн.) суттєвостi, повиннi бути узгодженi з керiвництвом пiдприємства та виправленi самим пiдприємством. Згiдно з мiжнародними стандартами аудиту аудиторська фiрма спланувала та здiйснила аудиторську перевiрку з метою одержання достатнього рiвня впевненостi у тому, що звiтнiсть не має суттєвих перекручень. Аудиторська перевiрка включає вивчення шляхом доказiв, якi пiдтверджують показники у фiнансовiй звiтностi товариства. До перевiрки входила оцiнка використаних товариством принципiв бухгалтерського облiку та виявлення суттєвих помилок, допущених товариством, i оцiнка загальних даних фiнансової звiтностi. Аудиторська фiрма вважає, що проведена перевiрка дає пiдставу для формування висновку. Опис обсягу аудиторської перевiрки. Аудиторська перевiрка проводилась для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi акцiонерного товариства за 2010 рiк. При проведеннi перевiрки аудитор керувався вимогами Закону України _Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" ( ст.7, п. 13.ст. 8), Закону України _Про цiннi папери та фондовий ринок" (ст. 40), Законiв України _Про аудиторську дiяльнiсть", _Про господарськi товариства", Мiжнародних стандартiв аудиту з надання впевненостi та етики, а саме МСА 700, 701 720, рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003р. №122/2 _Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", рiшення ДКЦПтаФР вiд 18.12.2006р. №1528 Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку. Перевiрка проводилась згiдно з вимогами Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.93р., "Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про господарськi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", мiжнародних стандартiв аудиту (мiжнародний стандарт аудиту №800 "Аудиторський висновок при виконання завдань з аудиту спецiального призначення", мiжнародний стандарт аудиту №700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", мiжнародний стандарт 520 "Аналiтичнi процедури", мiжнародний стандарт 570 "Безперервнiсть", мiжнародний стандарт 300 "Планування", а також мiжнародних стандартiв 700, 701, 720). Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Суттєву частину активiв у бухгалтерському облiку та звiтностi квалiфiковано та оцiнено вiдповiдно до нацiональних стандартiв облiку, а саме: - основнi засоби оцiненi достовiрно; - аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО №7 _Основнi засоби"; - надходження, реалiзацiя, модернiзацiя основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi вiдповiдно до вимог П(С)БО №7 _Основнi засоби"; - методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв продовж звiтного перiоду були незмiнними i вiдповiдали вимогам П(С)БО №7 _Основнi засоби" та обранiй пiдприємством облiковiй полiтицi; - облiк iнших необоротних активiв вiдповiдав вимогам П(С)БО №7 _Основнi засоби". Станом на 31.12.2010р. залишкова вартiсть основних засобiв склала 35 811 тис.грн., довгостроковi бiологiчнi активи - 1 742 тис.грн. За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2010р. в балансi облiковуються основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, iнформацiя щодо яких наведена в таблицi 1. Таблиця 1. Данi щодо вартостi основних засобiв Товариства (тис.грн.) --------------------------------------------------------------- : Рахунок :Сальдо по Д-ту:Сальдо по Д-ту: :-------------------------------:на 01.01.2010 :на 31.12.2010 : :Номер: Назва :(первiс.варт.):(первiс.варт.): --------------------------------------------------------------- 10 Основнi засоби 169 164 168 828 101 Земельнi дiлянки 1 110 1 110 103 Будинки, споруди 71 883 70 358 та передавальнi пристрої 104 Машини та обладнання 76 815 76 648 105 Транспортi засоби 14 862 14 730 106 Iнструменти, прилади та 4 551 5 008 iнвентар 108 Багаторiчнi насадження 3 3 109 Iншi основнi засоби 7 7 111 Бiблiотечнi фонди 16 40 112 Малоцiннi необоротнi 893 923 матерiальнi активи --------------------------------------------------------------- Сума зносу основних засобiв станом на 31.12.2010р. становить 133 017 тис.грн. Знос складає 78,8 % первiсної вартостi основних засобiв. Запаси достовiрно вiдображенi у рядку 100-140 форми №1 _Баланс". Порядок i визнання первiсної оцiнки запасiв вiдповiдає вимогам П(С)БО №9 _Запаси". Методи оцiнки вибуття запасiв протягом 2010 року залишились незмiнними. Оцiнка запасiв станом на 31 грудня 2010 року - 100 076 тис.грн. вiдповiдає облiковiй полiтицi пiдприємства. Балансова (облiкова) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп. Таблиця 2. ----------------------------------------------------- : Група :На кiнець року,: : : тис.грн. : ----------------------------------------------------- 1) Виробничi запаси: 32 069 - сировина та матерiали; 17 821 - купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби; - - паливо; 958 - тара i тарнi матерiли; 1 156 - будiвельнi матерiали; - - запаснi частини; 11 393 - матерiали сiльськогосподарського призначення; 55 - малоцiннi та швидкозношуючi предмети; 686 2) Поточнi бiологiчнi активи 1 926 3) Незавершене виробництво 13 196 4) Готова продукцiя 48 896 5) Товари 295 ---------------------------------------------------- Визнання та оцiнка довгострокової дебiторської заборгованостi та дебiторської заборгованостi покупцiв, замовникiв вiдповiдали вимогам П(С)БО №10 _Дебiторська заборгованiсть" з нарахуванням резерву сумнiвних боргiв, який станом на 31.12.2010 року склав 150 тис.грн. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається з платоспроможностi окремих дебiторiв. Iнформацiю щодо дебiторської заборгованостi розкрито у рядках 050 та 160-210 форми №1 _Баланс". Станом на 31.12.2010р. довгострокова дебiторська заборгованiсть складає 257 тис.грн., дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю - 15 222 тис.грн., дебiторська заборгованiсть з бюджетом - 34 тис.грн., за виданими авансами - 1 563 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 4 101 тис.грн. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Iнформацiя щодо власного капiталу розкрита згiдно з вимогами нацiональних стандартiв облiку №5 _Звiт про власний капiтал". Статут (нова редакцiя) Вiдкритого акцiонерного товариства _Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" був зареєстрований Артемiвським мiським виконавчим комiтетом 01.04.2008 року, реєстрацiйний № запису 1 254 102 000 8000 874. Згiдно з установчими документами товариством визначено статутний фонд у розмiрi 499 324,53 (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч триста двадцять чотири) грн. 53 коп. На 31.12.2010р. статутний фонд складає 499,0 тис.грн. i сплачений повнiстю та вчасно вiдповiдно до встановленого законодавством термiну. Станом на 31.12.2010р. власний капiтал (170 570 тис. грн.) товариства складається з: - Статутного капiталу у розмiрi 499,0 тис.грн.; - Iншого додаткового капiталу - 58 066 тис.грн., який на початок року складав 58 150 тис.грн. та зменшився на суму iндексацiї основних засобiв, якi вибули в 2010 роцi в сумi 84 тис.грн.; - Резервного капiталу в сумi 4590,0 тис.грн., сформованого згiдно дiючого законодавства, який не змiнився з початку року; - Нерозподiленого прибутку у розмiрi 107 415 тис.грн., який на початок року складав 96 376 тис.грн., збiльшився на суму чистого прибутку за 2010р. в розмiрi 10 955 тис.грн. та збiльшився на суму iндексацiї лiквiдованих основних засобiв в 2010р. в сумi 84 тис.грн. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Визнання, облiк i оцiнка зобов'язань здiйснювалися вiдповiдно до вимог П(С)БО №11 _Зобов'язання" та П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Забезпечення наступних витрат i платежiв станом у 2010 роцi не створювались. Непогашена заборгованiсть за короткостроковими позиками банкiв станом на 31.12.2010 року на пiдприємствi вiдсутня. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.2010р. складає 3 224 тис.грн., з одержаних авансiв - 546 тис.грн., з бюджетом - 1 701 тис.грн., зi страхування - 574 тис.грн., з оплати працi - 1 416 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 273 тис.грн. Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв ВАТ _Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" вимогам законодавства в Українi. Станом на 31.12.2010р. вартiсть чистих активiв Вiдкритого акцiонерного товариства _Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" в розмiрi 170 570 тис.грн. перевищує розмiр статутного капiталу 499,0 тис.грн. та перевищує мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановленого законодавством, що вiдповiдає вимогами п.3. ст. 155 Цивiльного Кодексу України . Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про чистий прибуток вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Признання доходiв вiд звичайної дiяльностi класифiкуються вiдповiдно до п. 7 П(с)БО 15 "Доходи" та П(с)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати". Витрати облiковуються у вiдповiдностi з П(С)БО 16 "Витрати". Таблиця 3. Структура витрат Товариства за 2010 рiк (тис.грн.) ---------------------------------------------- : № : Назва :Номер : Сума : :п/п: складових :рахунку: : ---------------------------------------------- 1. Адмiнiстративнi витрати 92 28 918 2. Iншi витрати операцiйної дiяльностi 94 6 865 3. Витрати на збут 93 23 998 4. Фiнансовi витрати 95 115 5. Iншi витрати 97 1006 ---------------------------------------------- Чистий прибуток за 2010 рiк склав 10 955 тис.грн. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв згiдно ст.41 Закону України _Про цiннi папери та фондовий ринок". Протягом 2010 року в Товариствi вiдбувалися дiї, якi могли вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв згiдно вимог ст. 41 Закону України _Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: - 18.10.2010р. - Члена правлiння, директора по маркетiнгу Бабенко Володимира Васильовича (паспорт: серiя ВВ номер 212031 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 13.01.1998) звiльнено згiдно Наказу № 457-ОК вiд 18.10.2010 р.; - 21.10.2010р. - Члена правлiння, директора з економiки Чорного Олександра Iвановича (паспорт: серiя ВС номер 658817 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 05.12.2000) звiльнено 21.10.2010 р. згiдно Наказу № 466-ОК. Члена правлiння, директора комерцiйного Дмитрука Василя Сергiйовича (паспорт: серiя ВВ номер 716953 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 02.04.1999) звiльнено 21.10.2010 р. згiдно Наказу № 466-ОК. Члена правлiння, директора з економiки Дмитрука Василя Сергiйовича (паспорт: серiя ВВ номер 716953 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 02.04.1999) призначено 21.10.2010 р. згiдно Наказу № 466-ОК; - 25.10.2010р. - Члена правлiння, директора комерцiйного Костенецького Iгора Вiкторовича (паспорт: серiя СВ номер 795402 виданий Артемiський РВ УМВС України в Донецькiй областi 26.07.2002) призначено згiдно Наказу 472-ОК вiд 25.10.2010 р. - 27.10.2010р. - Члена Правлiння, директор з гiрничого виробництва Дзебу Анатолiя Григоровича (паспорт: серiя ВС номер 435708 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 15.09.2000) призначено згiдно Наказу №-587 ОК вiд 27.12.2010 р. Висновок щодо фiнансових звiтiв ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" вцiлому. Концептуальною основою фiнансової звiтностi при складаннi фiнансових звiтiв ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" були Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV, нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку в Українi , План рахункiв бухгалтерського облiку та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, Iнструкцiя про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй вiд 30.11.99 р. № 291 зi змiнами, затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України. В зв'язку з неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються неучастi аудиторської фiрми в iнвентаризацiї основних засобiв, аудиторська фiрма не може дати висновок по даному моменту, однак цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та на стан справ в цiлому, тому аудиторська фiрма вважає за доцiльне надати умовно-позитивний висновок. На думку аудиторської фiрми, фiнансовi звiти достовiрно з усiх суттєвих аспектiв вiдображають фiнансовий стан ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" на 31 грудня 2010 року, а також результат її дiяльностi за минулий рiк, згiдно з нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i вiдповiдають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV та Плану рахункiв бухгалтерського облiку та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй вiд 30.11.99 р. № 291 зi змiнами.
  1   2   3

Похожие:

Опис бізнесу iconОпис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Опис бізнесу iconАвтобіографія — це опис свого життя
Автобіографія — це опис свого життя. Автобіографія — це документ, у якому особа, що скла­дає його, подає опис свого життя та діяльності...
Опис бізнесу iconГлобалізація: поняття, сутність та вплив на розвиток міжнародного бізнесу
Характерні риси сучасного бізнесу, та їх вплив на управління міжнародними компаніями
Опис бізнесу iconМета: отримання посади офіціант. Освіта
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, спеціальність...
Опис бізнесу iconАкадемія готельного бізнесу та гастрономії в Познані проводить набір студентів зі Східної Європи (від 15 травня до 15 вересня) на пільгових умовах без вступних іспитів
Академія є філією Академії готельного бізнесу і громадського харчування в Лозанні, Швейцарія
Опис бізнесу iconОбразцы библиографических описаний
Дсту гост 1: 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – На заміну гост 1-84; чинний...
Опис бізнесу icon9. технології xml мова xml
Мова xml стала основою web технологій, технологій електронного бізнесу, універсальним механізмом взаємодії програмних систем І способом...
Опис бізнесу iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни " Електронна комерція " для студентів спеціальності 050201" Менеджмент організацій "
Основною метою досліджень, які виконуються у ек, є розробка стратегій та тактики переходу до методів електронного бізнесу, систем...
Опис бізнесу iconДсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання»
...
Опис бізнесу iconХерсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови”
Складіть бібліографічний опис галузевих термінологічних словників за Вашим фахом (не менше 4 позицій), виданих українською чи російською...
Опис бізнесу icon1. Назва проекту та короткий опис
Тернопіль – студентська столиця”, Художники Молодіжного Мистецького Центру розмалювали школи інтернати та дитячі лікарні, Фестиваль...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы