Організація судових та правоохоронних органів україни icon

Організація судових та правоохоронних органів україни


Скачать 104.25 Kb.
НазваниеОрганізація судових та правоохоронних органів україни
страница1/3
Размер104.25 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів Україні» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою.

Форми поточного контролю:

 • усна відповідь на семінарському занятті;

 • доповнення на семінарському занятті;

 • письмові відповіді на завдання із самостійної роботи;

 • вирішення тестових завдань;

 • захист доповідей;

 • модульна контрольна робота

Результат вивчення кожного модуля складається із підсумку всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: контрольна робота.

Умови допуску студента до підсумкової контрольної роботи:

 • відсутність заборгованостей з практичних занять;

 • відсутність заборгованостей з модульної контрольної роботи;

 • позитивні рейтингові бали за кожний модуль;

 • стартовий рейтинг з двох модулів не менше 54 балів.

Підсумкова оцінка

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок з двох модулів (стартовий рейтинг) та оцінки за підсумкову контрольну роботу за такою шкалою оцінювання:
Змістовий модуль 1 ( ЗМ1)

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Підсумкова контрольна робота (ПКР)

Разом
(підсумкова оцінка - ПО)


Максимальна оцінка в балах

40

48

12

100


Максимальна кількість балів за два модулі (стартовий рейтинг) – 88 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО):

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + ПКР

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.

^ Бальна система оцінювання різних форм навчання студента в межах двох модулів


п/п

Назви виду роботи,

способи набуття знань

Бали за 1 заняття

Бали за всі заняття (максимальні)

1.

Усна відповідь на семінарському занятті

УВ

до 5

5х9=45

2.

Доповідь на задану тему

Д

до 4

4х2=8

3.

Відповіді на питання самостійної роботи

СР

до 5

5х3=15

4.

Вирішення тестових завдань

Т5.

Модульна контрольна робота

МКР

до 10

2х10=20

6.

Підсумкова контрольна робота

ПКР

до 12

1х12=12
Всього100 балів


Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.


^ Підсумковий рейтинговий бал

Оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за національною шкалою

Оцінка за 12-ти бальною системою

^ Залік за національною шкалою

98 <= RD <=100

A – Відмінно

5 - Відмінно

12

Зараховано

94<= RD <=97

11

90<= RD <=93

10

86 <= RD <= 89

B – Дуже добре

4- Добре

9

82<= RD <=85

8

75 <= RD <= 81

C – Добре

7

68 <= RD <= 74

D – Задовільно

3- Задовільно

6

60 <= RD <= 67

E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

5

45<= RD <=59

FХ – Незадовільно (з можливістю перездачі)

2 -Незадовільно

4


незараховано

3

35<= RD <=44

20<= RD <=34

F – Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

2- Не допущено

2

1<= RD <=19

1


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання

п/п

Назви тем

^ Всього

годин

Види занять і розподіл годин

Лекц.

Практ.

^ Самос

робот.

Форми контролю

1.1.

Судові та правоохоронні органи в системі державних органів України: основні поняття і принципи діяльності

8

2

2

4

УВ-5

1.2.

Судова влада. Конституційні засади здійснення правосуддя

10

4

2

4

УВ-5

1.3.

1.3.1 Судова система України. Система судів загальної юрисдикції

10

4

2

4

УВ-5

1.3.2. Конституційний Суд України

8

2

2

4

УВ-5

1.4.

Статус суддів

8

2

2

4

УВ-5

1.5.

Суддівське самоврядування

6

2

-

4

СР-5
Модульна контрольна робота № 1

2
2
МКР-10
^ Всього у першому модулі

54

16

14

24

40 Балів

2.1.

Органи прокуратури в системі правоохоронних органів

12

4

4

4

УВ-5, Д-3

2.2.

Органи внутрішніх справ в системі правоохоронних органів

8

2

2

4

УВ-5

2.3.

Воєнізовані органів державної влади спеціального призначення

7

2

2

3

УВ-5

2.4.

Воєнізовані органи державної влади, що виконують правозастосовні та правоохоронні функції

7

2

2

3

УВ-5

2.5.

Правоохоронна діяльність органів Державної податкової служби України і органів Державної митної служби

3

1

-

2

СР-5

2.6.

Основні види правоохоронної діяльності

6

2

2

2

Д-4

2.7.

Правозахисні інституції в України

22

СР-5
Модульна контрольна робота № 2

2
2
МКР-10
^ Всього у другому модулі

52

14

14

24

48 Балів
^ Підсумкова контрольна робота

2
2
12 балів
Разом з дисципліни

108

30

30

48

100 балів


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І:

Правосуддя і судова влада в Україні


Тема 1.1: СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання для самостійної роботи

 1. Взаємозв’язок дисципліни «Судові і правоохоронні органи» з конституційним і адміністративним правом і адміністративним процесом;

 2. Взаємозв’язок дисципліни «Судові і правоохоронні органи» з кримінально-процесуальним правом;

 3. Суть і значення правоохоронної функції держави;

 4. Зміцнення законності – обов’язкова передумова формування правової держави

 5. Місце і роль судових і правоохоронних органів в системі державних органів України;

 6. Поняття і сутність забезпечення охорони правопорядку, прав і свобод громадян та інтересів держави;

 7. Взаємодія судових і правоохоронних органів з підприємствами, установами, організаціями, трудовими колективами і громадськими організаціями;

 8. Участь громадських організацій і громадян у правоохоронній діяльності;

 9. Участь недержавних правозахисних інституцій у правоохоронній діяльності, їх спільність і відмінність від правоохоронних органів.

Практичне заняття № 1.

Семінар по темі: Судові та правоохоронні органи в системі державних органів України

План

 1. Поняття і сутність правоохоронної діяльності

 2. Поняття, ознаки і функції правоохоронного органу

 3. Поняття спеціальної правоохоронної діяльності та спеціального правоохоронного органу

 4. Поняття і основні риси законності


Тема 1.2: СУДОВА ВЛАДА. ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Практичне заняття № 2:

Семінар по темі: Судочинство в Україні. Засади здійснення правосуддя

План

1. Судова влада – окрема гілка єдиної державної влади.

2. Форми судочинства. Предметна юрисдикція судів.

3. Конституція України як основний орієнтир при здійснені судочинства

4. Принципи судоустрою України.

Теми доповідей до Теми 1.2. Судова влада в Україні. Засади здійснення правосуддя

 1. Виникнення і розвиток інституту судової влади

 2. Загальні ознаки судової влади

 3. Специфічні ознаки судової влади

 4. Співвідношення понять «судочинство» і «правосуддя»;

 5. Співвідношення понять «верховенство права» і «верховенство закону»

 6. Відмежування судової влади від інших гілок державної влади;

 7. Гарантії незалежності судової влади;

 8. Адміністративне судочинство як форма реалізації судової влади;

 9. Кримінальне провадження як форма реалізація судової влади.

 10. Єдність судової системи як організаційний принцип судової влади

 11. Проблеми спеціалізації судової системи

 12. Участь народу при здійсненні правосуддя: законодавче закріплення і реалізація на практиці;

 13. Система принципів судової влади;

 14. Принцип справедливості судової влади

 15. Принцип законності судової влади

 16. Принцип доступності судової влади

 17. Принцип безсторонності судової влади

 18. Спеціалізація судової системи України

 19. Принцип недоторканності суддів

 20. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист

 21. Принцип змагальності і диспозитивності у судочинстві.


Тема 1.3: СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Завдання для самостійної роботи

 1. Порядок призначення та повноваження голови місцевого суду.

 2. Визначення поняття апарат суду.

 3. Ознаки судової інстанції.

 4. Правовий статус Вищої ради юстиції.

 5. Порядок формування та строк повноважень Вищої ради юстиції.

 6. Повноваження та організація діяльності Вищої ради юстиції.

 7. Система забезпечення функціонування судової влади.

 8. Загальні засади фінансування судів.

 9. Матеріально – технічне забезпечення судів.

 10. Судові палати апеляційних судів.

 11. Президія апеляційного суду.

 12. Повноваження вищих спеціалізованих судів.

 13. Президія вищого спеціалізованого суду.

 14. Судові палати Верховного Суду України

 15. Пленум Верховного Суду України

 16. Порядок виборів Голови Конституційного Суду України.

 17. Регламент Конституційного Суду України.

 18. Підстави для порушення питання про відкриття провадження у справі щодо відповідності норм чинного законодавства принципам і нормам Конституції України стосовно прав і свобод людини.

 19. Конституційний контроль.

 20. Юридична сила рішення Конституційного Суду України.

 21. Зміст рішення Конституційного Суду України.

 22. Пленарне засідання Конституційного Суду України.

 23. Організаційне забезпечення діяльності судів.

Практичне заняття № 3:

Семінар по темі: Організація судової системи в Україні

План

1. Організація і діяльність судової системи в Україні.

2. Організація і діяльність судів загальної юрисдикції.

3. Верховний суд України в системі органів судової влади

4. Організація і діяльність Конституційного Суду України.

5. Повноваження Конституційного Суду України.

Практичне заняття № 4

Захист доповідей по темі «Судова система України»:

 1. Історія становлення судової системи в України

 2. Міжнародно-правові принципи побудови судової системи держави

 3. Принципи побудови судової системи за Конституцією України

 4. Структура системи судів загальної юрисдикції

 5. Інстанційність судової системи України

 6. Спеціалізація судової системи України

 7. Ланки судової системи

 8. Гілки судової системи

 9. Господарські суди в системі судів загальної юрисдикції

 10. Адміністративні суди в системі судів загальної юрисдикції

 11. Загальні суди в системі судів загальної юрисдикції

 12. Вищі спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції

 13. Верховний Суд України як найвищий орган судової влади

 14. Конституційний контроль в Україні

 15. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції

 16. Статус судді Конституційного Суду України

 17. Співвідношення понять «загальний суд» і «суд загальної юрисдикції».

 18. Вища рада юстиції України в системі органів державної влади.

 19. Державна судова адміністрація України в системі органів державної влади.

 20. Нормативні і організаційні засади інституту присяжних.

 21. Порівняльна характеристика судової системи України з судової системою іншої держави.

 22. Організаційне забезпечення діяльності судів.


  1   2   3

Похожие:

Організація судових та правоохоронних органів україни iconОрганізація судових та правоохоронних органів україни
Навчальна дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів Україні» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається...
Організація судових та правоохоронних органів україни icon3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури
Міські, районні прокуратури займають особливе місце в системі органів прокуратури України. Це основна ланка прокурорської системи,...
Організація судових та правоохоронних органів україни iconЗакон України «Про Цивільну оборону України» (1999р.) Повноваження органів виконавчої влади з питань захисту населення. Закон України «Про правові засади цивільного захисту»
Евакуація та розосередження. Визначення понять. Порядок проведення. Організація медичного забезпечення населення
Організація судових та правоохоронних органів україни iconНаказ №6гн 28 листопада 2012 року м. Київ
Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні...
Організація судових та правоохоронних органів україни iconПрокуратура України ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
З метою визначення основних засад організації та діяльності єдиної системи органів прокуратури України щодо виконання покладених...
Організація судових та правоохоронних органів україни iconЦентр політичного аналізу і прогнозування «Крим» Інститут Політичної Освіти Кримська Республіканська організація «Спілка молодих державних службовців України»
Кримська Республіканська організація «Спілка молодих державних службовців України»
Організація судових та правоохоронних органів україни iconПрограма про порядок організації та проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Організація судових та правоохоронних органів україни iconЗвіт проходження виробничої практики студентки 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Під час проходження практики у прокурора Світловодської міжрайонної прокуратури юриста 1 класу Христенка О. В
Організація судових та правоохоронних органів україни iconПерелік орієнтовних питань
Порядок одержання інформації про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування
Організація судових та правоохоронних органів україни icon1. Організація як функція управління
Організація охоплює розподіл повноважень І відповідальності за виконання певних завдань (делегування), структуру фірми тощо. Організація...
Організація судових та правоохоронних органів україни iconСтатут всеукраїнської громадської організації "Громадянський рух "За Народовладдя!"
Всеукраїнська громадська організація "Громадянський рух "За Народовладдя!" є об’єднанням громадян України, яке створено задля поєднання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы