Основні напрямки комерційного аналізу icon

Основні напрямки комерційного аналізу


Скачать 22.28 Kb.
НазваниеОсновні напрямки комерційного аналізу
Размер22.28 Kb.
ТипДокументы

 1. Основні напрямки комерційного аналізу

Метою комерційного аналізу інвестиційного проекту є оцін­ка інвестиції з погляду перспектив кінцевого ринку для продук­ції чи послуг.

Завданнями комерційного аналізу є відповіді на питання:

 • якими є характеристики ринку, де рсалізуватиметься про­дукція або послуги проекту;

 • за якою ціною продаватимуться продукція чи послуги;

 • які заходи з управління маркетингом треба буде здійсни­ти для виведення продукції чи послуг на ринок і яка вартість цих заходів.

Для розв'язання завдань, які ставить перед комерційним аналізом проектне планування, використовуються ефективні підходи до оцінки ціни, попиту і пропозиції, розроблені світовою практикою. Передбачається також, що протягом часу здійснення проекту застосовується стратегія активного впливу на ринок, яка характеризується відмовою від практики пасивного присто­сування до ринкових умов і переходом до політики впливу на ринок конкретного споживача продукції. Комерційний аналіз ураховує, що орієнтація па ринок збуту є дуже важливою озна­кою маркетингової стратегії управління інвестиційним проектом і виражається в перенесенні центрів економічних рішень у збу­тові ланки, 3 цього випливає, що основними об'єктами вивчення і впливу стають споживач, конкурент, кон'юнктура ринку, якісні характеристики товару, умови руху товару та заходи по просу­ванню товару на ринок.

Комерційний аналіз грунтується на п'яти основних підходах, згідно з якими організації ведуть свою промислово-ринкову діяльність. Це такі концепції:

 • вдосконалення виробництва;

 • вдосконалення товару;

 • інтенсифікація комерційних зусиль;

 • маркетинг;

 • соціально-етичний маркетинг.

Ці концепції уособлюють різні періоди в.економіці розвину­тих капіталістичних країн і мають загальну тенденцію — перене­сення акценту з виробництва й товару на комерційні зусилля, але разом з тим всі вони тією чи іншою мірою можуть бути за­стосовані в промислово-ринковій діяльності підприємств і ор­ганізацій у державах з перехідною економікою та при ко­мерційному аналізі інвестиційних проектів. Залежно від існую­чого на ринку попиту і пропозиції на певний товар, а точніше, від їх співвідношення, розрізняють "ринок продавця" і "ринок покупця". Перший утворюється тоді, коли попит значно переви­щує пропозицію. Збут не вимагає від продавця особливих зу­силь. Другий виникає, коли пропозиція перевищує попит. Це змушує продавця вживати певних заходів для збуту товару. Для ринку країн з перехідною економікою на початкових етапах вла­стивий перший тип ринку, але тенденції в світовій економіці підтверджують відносну нетривалість його існування. Ця обста­вина, а також те, що продукція певної частини інвестиційних проектів призначена на експорт і продаватиметься на ринках розвинених капіталістичних країн, зумовлюють необхідність за­стосовувати інструментарій та ринкові прийоми, властиві для сформованих ринків, — концепції маркетингу і соціально-етич­ного маркетингу. Звісно, це не виключає застосування в обгрун­тованих випадках інших ринкових концепцій. Їх застосування та поєднання значною мірою залежать і від виду товару, і від кон­кретного ринку. Слід ураховувати, що застосування тієї чи іншої концепції зумовлює використання певного набору вихідних пе­редумов і ринкових прийомів для аналізу ринку, а також пев­ного типу ринкової політики. Таким чином, правильність застосування ринкових прийомів забезпечить прийнятну точність одержаних показників і необхідний вплив на поведінку рин­кових факторів у перебігу здійснення проекту.


 1. ^ Перспективи комерційного аналізу

Комерційний аналіз використовує безпе­рервне збирання та опрацювання інформації, а також підготовку й коригування прогнозів ринкових факторів у міру формування й роз­витку ринкової ситуації, що утворює систему маркетингової інформації. Система маркетингової інформації складається з чотирьох допоміжних систем:

 • внутрішньої звітності;

 • збирання зовнішньої інформації;

 • маркетингових досліджень;

 • аналізу інформації.

Система внутрішньої звітності спрямована на відображення поточної ділової інформації, а також видачу оперативних даних-Джерелами внутрішньої інформації є статистична звітність, бух­галтерська звітність, результати внутрішніх досліджень, акти ре­візій та перевірок тощо.

Система збирання зовнішньої інформації призначається для забезпечення необхідною інформацією про стан середовища про­екту, в якому він діє. Джерелами зовнішньої інформації є газети, журнали, телебачення, радіо, публіковані річні звіти, виробнича статистика, статистика споживання, галузеві журнали й газети організацій та підприємств, видання організацій і підприємств з даними про вироблювану продукцію, спеціалізовані видання, особисті контакти з клієнтами, працівниками інших організацій і підприємств, постачальниками, здобування відомостей у спеціалізованих організацій, реклама конкурентів.

Маркетингові дослідження передбачають точне формулю­вання завдань, що стоять перед інвестиційним проектом, і виз­начення цілей маркетингових досліджень. Цілі можуть полягати в попередньому збиранні інформації про ринок, клієнтів, конку­рентів, просування товару, у відборі джерел інформації для по­легшення пошуку необхідних даних. На цьому етапі виробляється план відбору інформації, яку можгіа поділити на вто­ринні й первинні дані. Як вторинні дані використовується інформація, яка була створена раніше й існує в готовому ви­гляді. Як правило, вторинні дані є неповними, неточними або за­старілими. Це вимагає, в свою чергу, проведення додаткових за­ходів по збиранню нової інформації, тобто первинних даних. З цією метою складається план збирання інформації, в якому дістають відображення способи збирання даних (спостереження, експеримент, опитування); інструментарій дослідження (анкети тощо); план вибірки, що визначає: об'єкти опитування, кількість респондентів і методи їх відбору; способи встановлення кон­тактів з цільовою аудиторією (по телефону, поштою, на основі особистого контакту); збирання інформації, яке полягає в прак­тичному здійсненні намічених у плані заходів; аналіз зібраної інформації, який зводиться до вивчення й опрацювання за допо­могою спеціальних методів і прийомів та подальшого здобуття необхідних даних; подання результатів досліджень у вигляді звіту з аналізом даних, статистичною інформацією та інтерпре­тацією фактів.

Призначення системи аналізу інформації полягає в опрацю­ванні даних, що дають змогу зробити висновки й накреслити ос­новні шляхи розв'язання проблем. Система включає в себе ста­тистичний банк (набір сучасних статистичних методик і методів опрацювання інформації, в тому числі метод відносних величіні, метод середніх величин, метол кореляції, аналіз рядів розподілу, аналіз часових змін і коливань, метод системного аналізу) і банк моделей, що являє собою комплекс математичних моделей для вирішення оптимізаційних завдань, у тому числі моделі по­ведінки покупця, можливої поведінки конкурентів, якісіїих ха­рактеристик розроблюваних товарів та послуг, системи ціно­утворення, складання бюджетів маркетингових заходів.


^ 3. Втілення маркетингових заходів


З метою комерційного аналізу інвестиційного проекту застосовується відомий процес управ­ління маркетингом. Нижче буде детально роз­глянуто ті елементи процесу, які є особливо

важливими для комерційного аналізу (на рис. 4 виділено темним забарвленням). Натомість ті елементи процесу, які відіграють підрядну роль у конкретному прикладному випадку комерцій­ного аналізу, буде розглянуто коротко (на рис. виділено світлим забарвленням). Зрештою, при аналізі ринку й підготовці ринко­вих заходів для реалізації продукції проекту використовують ті­єю чи іншою мірою всі складові процесу управління маркетингом, а отже, уявлення про взаємозв'язки між усіма елементами процесу є обов'язковими. Процес управління маркетингом поля­гає в аналізі ринкових можливостей, відборі цільових ринків, розробці комплексу маркетингу та реалізації маркетингових за­ходів.

 1. ^ Ключові складові плану маркетингу


Комплекс маркетингу містить заходи, які використовує ор­ганізація під час здійснення інвестиційного проекту з метою впливу на попит на свій товар. Розробка комплексу маркетингу проекту включає розробку товарів (формування товарного порт­феля проекту), ціноутворення по кожному товару проекту, ор­ганізацію руху та просування товару.


Ціноутворення продукту проекту

Упорядкована методика формування ціни на продукцію має такі етапи:

1) постановка завдань ціноутворення;

2) визначення ціпових меж попиту;

3) аналіз витрат;

4) аналіз цін і товарів конкурентів;

5) вибір методу ціноутворення;

6) встановлення остаточної ціни.

Постановка завдань ціноутворення полягає у визначенні організацією, яка здійснює проект, своїх пріоритетів на пото­чному етапі. Це може бути забезпечення виживання, що стави­ться за мету в тих випадках, коли на ринку надто багато вир­обників і існує гостра конкуренція або різко змінюються потреби споживачів. Щоб забезпечити виживання організації та збуї продукції, ціни встановлюють якнайнижчі, але такі, що гаран­тують покриття витрат. Це може бути максимізація поточного прибутку, що використовується в тому випадку, коли поточні фінансові показники важливіші за довгочасні. Встановлюють такі ціни, щоб забезпечити максимальне надходження прибутку. Це може бути завоювання лідерства за показниками частки рин­ку, що використовується в тому випадку, коли ставиться завдан­ня захопити найбільшу частку ринку, гадаючи при цьому, що в перспективі буде можливість мати найнижчі витрати й найвищі довгочасні прибутки. Ціни в цьому разі знижуються до розумно можливого рівня. Завоювання лідерства за показниками якості продукції застосовують тоді, коли ставиться мета зробити продукцію найбільш високоякісною на ринку. Це вимагає вста­новлення високих цін для покриття витрат на досягнення ви­сокої якості.

Ціна, встановлена організацією, яка здійснює проект, виз­начить рівень попиту на товар, що відображає так звана крива попиту. Ця крива показує, яку кількість продукції може бути продано і за якою ціною. Якщо під впливом невеликої зміни ціни попит майже не змінюється, його називають нееластичним попитом. Якщо попит значно змінюється, його називають елас­тичним. Слід зазначити, що попит буде менш еластичним за таких обставин: продукція не має замінників на ринку; відсутні конкуренти; покупці не відразу помічають підвищення цін; по­купці поволі змінюють свої звички і не квапляться шукати де­шевшу продукцію; покупці вважають, що підвищена ціна ви­правдана підвищенням якості продукції; покупці гадають, що підвищення цін зумовлено інфляцією.

Зв'язок між ціною товару та його кількістю, яку продавці хо­чуть продати, називається пропозицією. Так званий закон про­

позиції говорить, що за інших рівних умов чим вища ціна то­вару, тим більше бажання продавця виробити його і запропону­вати на продаж.

Треба мати на увазі, що для так званого рівноважного рин­ку встановлюється така ціна, що кількість товару, яку покупці хочуть придбати, точно збігається з кількістю товару, яку про­давці хочуть продати. Точка цінової рівноваги знаходиться на перетині кривих попиту та пропозиції.

Встановлення на товар проекту з певних причин граничне верхніх цін (як правило, в тих випадках, коли застосовуєтьсї державне регулювання ціп) може бути пов'язане зі зменшенням доходу проекту внаслідок обмеження пропозиції при дефіцит товару на ринку.

Попит зумовлює максимальну ціну, яку можна запросити зї. товар. Мінімальна ціна зумовлюється витратами. Структуру ви­трат докладно розглянуто в розділі "Фінансовий аналіз", тому нижче її буде викладено коротко.


Похожие:

Основні напрямки комерційного аналізу iconОсновні напрямки комерційного аналізу
...
Основні напрямки комерційного аналізу iconСоціологія молоді
Основні напрямки соціальної політики в області соціальної роботи з дітьми, підлітками, молоддю
Основні напрямки комерційного аналізу iconТема: «Розвиток культури в першій половині ХХ століття» мета
Розвиток літератури в І половині ХХ століття. Основні літературні напрямки І половини ХХ століття
Основні напрямки комерційного аналізу iconПлан основні віхи життєвого шляху письменника. Витоки, проблематика І напрямки поетичнї творчосиі письменника
Викриття системи більшовицького терору, показ жорстоких і підступних методів роботи каральних органів у романах „Тигролови” та „Сад...
Основні напрямки комерційного аналізу icon1. Основні етапи розвитку економічного аналізу
А-з в самостійну наукову дисципліну визначився в кінці XIX на поч. XX вв. Етапи розвитку
Основні напрямки комерційного аналізу iconЛабораторна робота №6 Основи якісного аналізу Якісна реакція на крохмаль
Аналітичною хімією називається наука, яка вивчає теоретичні основи і розробляє методи хімічного аналізу
Основні напрямки комерційного аналізу iconТема 2 Методика комплексного економічного аналізу
Усі об’єкти економічного аналізу, економічні процеси виробництва відображають за допомогою комплексу взаємопов’язаних показників....
Основні напрямки комерційного аналізу iconОсновні заходи безпеки при проведенні стрільб у тирі та на стрільбищі
З першого заняття учні повинні твердо засвоїти і неухильно виконувати основні правила поводження зі зброєю і дотримання порядку в...
Основні напрямки комерційного аналізу iconПояснювальна записка. Тематичний план
Робочий зошит для проведення практичних занять зі студентами Полтавського комерційного технікуму з дисципліни «Бухгалтерський облік»...
Основні напрямки комерційного аналізу iconІнженерно-економічний факультет Кафедра економіки, організації та управління підприємствами
Напрямки та резерви зниження собівартості продукції з плануванням основних теп доменного цеху №2
Основні напрямки комерційного аналізу iconЛекція 1 основні понятття та критерії ефективності цукробурякового виробництва
Сучасний техніко-економічний стан цукрової промисловості України. Короткий аналіз цукробурякового виробництва поточного сезону. Основні...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы