Педагогіка вищої школи icon

Педагогіка вищої школи


Скачать 57.15 Kb.
НазваниеПедагогіка вищої школи
Размер57.15 Kb.
ТипДокументы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки


ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

(6 курс)


плани семінарських і практичних занять


(Для магістрантів усіх факультетів)


проф. А. М. Бойко

доц. Л. А. Семеновська


Полтава 2011-2012 н.р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ


Семінарське (практичне) заняттяформа навчальної діяльності, на якій викладач організовує детальний розгляд магістрантами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання магістрантами відповідним чином сформульованих завдань

Основна дидактична мета заняття – розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих магістрантами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення вмінь і навичок, розвиток наукового мислення..

До кожного семінарського і лабораторного заняття, теми яких повідомляються на початку вивчення даного модуля, магістранти зобов’язані ретельно готуватися. Насамперед необхідно переглянути лекційний матеріал із теми і, використовуючи конспект і рекомендовані підручники й навчальні посібники, підготувати детальні відповіді на питання конкретного заняття; належить також виконати й усі можливі домашні завдання, запропоновані викладачем. У процесі роботи визначається рівень готовності кожного магістранта до участи в практичних заняттях і до виконання лабораторних робіт, який упливає на результати підсумкового контролю. До кожного практичного завдання розроблені методичні рекомендації, поради на допомогу магістрантові. Таким чином, основне завдання магістранта – користуючись відповідними методичними матеріалами й літературою, творчо та якісно виконувати завдання у тій чи іншій формі, в залежності від вимог викладача, своєчасно прозвітувати про їхнє виконання.

Самостійна підготовка магістранта до практичних занять починається зі знайомства з планом семінару і добору рекомендованої літератури. Перш ніж вивчати першоджерела, необхідно познайомитися з матеріалом навчальні лекції на тему заняття і відповідним розділом підручників чи навчальних посібників. Запорукою успішної і раціональної підготовки до практичних занять є систематичне попереднє опрацювання лекцій і наступна самостійна робота з доповнення матеріалу.

Підручник, навчальний посібник та іншу обов’язкову навчальну літературу слід не просто читати, а вивчати. При вивченні джерела спочатку рекомендовано побіжно проглянути весь матеріал із метою фіксації провідних думок і послідовності викладу. Потім книгу читають, конспектуючи відомості, необхідні для відповіді на поставлені в плані заняття питання, і, нарешті, втретє проглядають, прагнучи організувати прочитане в єдину систему, усвідомити окремі складні положення теми.

Уважний розгляд схем, діаграм та іншого ілюстративного матеріалу книги допомагає цілісному розумінню прочитаного, дає можливість порівнювати новий матеріал з уже відомими знаннями, виробити власне ставлення до питання. Додаткову літературу читають із метою ознайомлення. Під час такого читання уважно перечитують окремі частини джерела, решта матеріалу розглядають мимохідь.

Для систематизації матеріалу і спрощення подальшого добору необхідної літератури, наприклад, під час написання повідомлення з теми або підготовки до заліку чи екзамену зручно використовувати бібліографічні картки чи зошити. Всі питання, які можуть виникнути у процесі підготовки до заняття, необхідно занотовувати на полях із метою наступного з’ясування.

Завершивши вивчення рекомендованих науково-педагогічних джерел і літератури використаної зі власної ініціативи, необхідно до кожного пункту плану семінарського заняття скласти або зведений конспект, або прості чи складні плани усних відповідей. Із метою самоперевірки корисно відтворити основні положення й відповісти на запитання, подані для самоконтролю і підручнику, навчальному посібникові й у плані заняття.

Відповіді на питання мають бути логічно структуровані, обґрунтовані, аргументовані.

Модуль 1. Поняття зміст і завдання педагогіки вищої школи


Семінарське ^ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА: Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Педагогіка вищої школи як наука, її предмет і об’єкт.

 2. Завдання педагогіки вищої школи.

 3. Функції та основні категорії педагогіки вищої школи.

 4. Історичний розвиток педагогіки вищої школи.

 5. Історія розвитку теорії і практики освіти дорослих і андрагогіки.

 6. Місце педагогіки вищої школи та андрагогіки в системі педагогічних наук. Зв’язки з іншими науками.

 7. Андрагогічні основи професійного розвитку особистості.

^ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

 1. Здійсніть порівняльну характеристику предмета педагогіки вищої школи та Андрагогіки, їх завдань.

 2. Охарактеризуйте перспективи андрагогіки у сучасному світі.

 3. Розкрийте позитивні і негативні сторони впровадження Болонського процесу, кредитно-модульної системи у вітчизняних вищих навчальних закладах.

 4. Доведіть, що андрагогіка – це гуманітарна галузь знань.

^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

 1. Складіть схему системи педагогічних наук.

 2. Доповніть бібліографію до даної теми.

 3. Складіть хронологічну таблицю визначальних подій з історії становлення педагогіки вищої школи.

 4. Напишіть есе на тему «Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі».

 5. Складіть таблицю спільних рис і відмінностей педагогіки вищої школи тп шкільної педагогіки.

 6. Зробіть структурно логічну схему теми.

 7. Розробіть до даної теми тести.

^ ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ:

 1. Особливості педагогіки вищої школи на сучасному етапі.

 2. Вища школа як педагогічна система.

 3. Андрагогіка про основні організаційні форми і технології навчання дорослих.

 4. Історія розвитку педагогіки вищої школи.

 5. Внесок вітчизняних педагогів у розвиток педагогіки вищої школи.

^ ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Алексюк, А.М, Педагогіка вищої освіти України: Істория. Теорія. [Текст]: Підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів вищих навчальних закладів / Анатолій Миколайович Алексюк. – К.:Либідь, 1998. – 554 с.

 2. Артемова, Л.В. Педагогіка і методика вищої школи [Текст]: навч.- метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. Інтерактивні технології в курсах навч. дисциплін /Любов Вікторівна Артемова. – К.: Кондор, 2008. – 272 с.

 3. Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи [Текст]: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька; Житомирський держ. Пед. ун-тім. І.Франка. – К.: Центр Навч. л-ри, 2006. – 364с.

 4. Вища освіта України і Болонський процес [Текст]: навч.посібн / за ред.. В.Г. Кременя. – Тернопіль: Навч.-книга – Богдан, 2004,   370 с.

 5. Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти [Текст]: монографія /АПН України; Ін-т вищої освіти; Відділ теорії і методології гуманітарної освіти.   Педагогічна думка, 2007. – 334 с.

 6. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі [Текст]: Довідник для працівників вищих навчальних закладів. Вип. 1.   Мін-во економіки та питань європейської інтеграції України, Укр.. академія зовнішньої торгівлі. – К.: УАЗТ, 2003. – 408 с.

 7. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи [Текст]: посібник для магістрів / Л.В.Кнодель. – К., 2008. – 135с.

 8. Основы андрагогики/Под ред. И.А.Колесниковой.  М.: ACADEMA, 2007.

 9. Кузьминський А.І. Педагогіка вищої школи [Текст]: Навч.посібник / А.І.Кузьминський. – К.: Знання, 2005.  С.49-61.

 10. Навроцкий, А.И. высшая школа: теория и практика модернизации [Текст]/ Алексей Иванович Навроцкий; Харьков, нац. ун-т имени В.Н. Каразина, 2007. – 196 с.

 11. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи [Текст]: навч. посіб. для студентів вузів / В.Л.Ортинський. – К.: Центр нав. л-ри, 2009. – 472 с.

 12. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії [Текст]: Навч. –метод. посібник: У 2 ч. / За ред. А.М.Бойко. – Ч. 2. – К.: ВІПОЛ; Полтава:АСМІ, 2004. – 504 с.

 13. Проблеми якості вищої освіти [Текст]. Монографія / АПН України, Ін-т вищої освіти. К.: Педагогічна думка, 2007. – 233 с.

 14. Фіцула, М.М. Педагогіка Вищої школи [Текст]: Навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 352 с.

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Закон про вищу освіту// Освіта. – 20-27 лютого 2002 р.

 2. Грішне ва О. Розвиток вищої школи в Україні: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення вища школа. – 2001.   №2-3.

 3. Давыдов Ю.С. Высшее образование: состояние проблемы, решения//Педагогика. – 1997.   №2. – С.61-67.

 4. Дем’яненко Н. Ідея освіти впродовж життя у світовому освітньому просторі// Рідна школа. – 2011.   №1. – С.49-53.

 5. Остапчук О. Проектування багатовимірного процесу: пошуки нових резервів освіти// Рідна школа. – 2007   №9. – С.10-13.

 6. Панасенко Е. Гуманізація педагогічної освіти у вищий школі// Рідна школа. – 2002.   №8-9. – C.3-5.

 7. Терещенко Ю. Поняття «педагогіка вищої школи»: філософське бачення сутнісного//Вища освіта України. – 2006   №4. – С.53-57..

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Астахова В. Повернення науки в університети – найважливіше завдання вищої школи //Освіта України. – 2007.   №24. – С.9.

 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1977.

 3. Пуцов В. Соціально-педагогічні аспекти проблем освіти дорослих // Імідж сучасного педагога.  2-10.   №10. – С.8-10.

 4. Систєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих // Рідна школа. – 2010 – №11. – С.8-10.

 5. Фініков Т. Сучасна вища освіта: світові тенденції України. – К.: Таксон, 2002.


Модуль 1. Поняття зміст і завдання педагогіки вищої школи


Семінарське ^ ЗАНЯТТЯ № 2

ТЕМА: ВИКЛАДАЧ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОРГАНіЗАТОР НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Основи професійної діяльності викладача ВНЗ.

 2. Функціональні компоненти професійно-педагогічної діяльності викладача.

 3. Характеристика основних напрямів діяльності викладача ВНЗ.

 4. Сутність та компоненти педагогічного професіоналізму.

 5. Особливості професії андрагога.

^ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

 1. Поясніть функції, права та обов’язки викладача ВНЗ.

 2. Після декількох занять, студент заявляє викладачеві: «Я не думаю, що Ви як педагог, можете нас навчати.» Якою, на ваш погляд, має бути реакція викладача?

 3. Розкрийте позитивні і негативні сторони впровадження Болонського процесу, кредитно-модульної системи у вітчизняних вищих навчальних закладах.

 4. Доведіть, що використання кредиту максимально індивідуалізує та демократизує навчальний процес.

 5. Чому контроль за якістю знань є стержнем у створенні єдиного освітнього простору Європи?

 6. Поясніть, у чому, на вашу думку, полягає зміст і завдання процесу узгодження навчальних структур і кваліфікацій?

 7. Які першочергові кроки здійснили б Ви, будучи Міністром освіти і науки, щоб Болонська системи почала ефективно працювати?

 8. Доведіть необхідність постійного професійного самовдосконалення викладача вишу.

^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

 1. Доповніть бібліографію до даної теми.

 2. Складіть професіограму викладача вищої школи.

 3. Проведіть мікродослідження в групі: «Професійні здібності студентів магістрантів педагогічного університету».

 4. Складіть глосарій до теми.

 5. Зробіть структурно-логічну схему теми.

 6. Розробіть до даної теми тести.

 7. Оберіть один із стилів спілкування (Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи [Текст]: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька; Житомирський держ. Пед. ун-тім. І.Франка. – К.: Центр Навч. л-ри, 2006. – С.71-72) та змоделюйте ситуацію, в якій яскраво виражений даний стиль. Проаналізуйте ситуацію та обґрунтуйте вибір стилю, вказавши його переваги і недоліки.

^ ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ:

 1. Особистість викладача вищої школи та його професіограма.

 2. Педагогічне спілкування в діяльності педагога вищої школи.

 3. Професія андрагог.

 4. Педагогічний професіоналізм: теорія, досвід, проблеми

 5. Сутність професійної компетентності викладача вищої школи.

 6. Викладач вищого навчального закладу: реалії і перспективи.

^ ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Алексюк, А.М, Педагогіка вищої освіти України: Істория. Теорія. [Текст]: Підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів вищих навчальних закладів / Анатолій Миколайович Алексюк. – К.:Либідь, 1998. – 554 с.

 2. Артемова, Л.В. Педагогіка і методика вищої школи [Текст]: навч.- метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. Інтерактивні технології в курсах навч. дисциплін /Любов Вікторівна Артемова. – К.: Кондор, 2008. – 272 с.

 3. Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи [Текст]: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька; Житомирський держ. Пед. ун-тім. І.Франка. – К.: Центр Навч. л-ри, 2006. – 364с.

 4. Вища освіта України і Болонський процес [Текст]: навч.посібн / за ред.. В.Г. Кременя. – Тернопіль: Навч.-книга – Богдан, 2004,   370 с.

 5. Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти [Текст]: монографія /АПН України; Ін-т вищої освіти; Відділ теорії і методології гуманітарної освіти.   Педагогічна думка, 2007. – 334 с.

 6. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі [Текст]: Довідник для працівників вищих навчальних закладів. Вип. 1.   Мін-во економіки та питань європейської інтеграції України, Укр.. академія зовнішньої торгівлі. – К.: УАЗТ, 2003. – 408 с.

 7. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи [Текст]: посібник для магістрів / Л.В.Кнодель. – К., 2008. – 135с.

 8. Кузьминський А.І. Педагогіка вищої школи [Текст]: Навч.посібник / А.І.Кузьминський. – К.: Знання, 2005.  С.49-61.

 9. Навроцкий, А.И. высшая школа: теория и практика модернизации [Текст]/ Алексей Иванович Навроцкий; Харьков, нац. ун-т имени В.Н. Каразина, 2007. – 196 с.

 10. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи [Текст]: навч. посіб. для студентів вузів / В.Л.Ортинський. – К.: Центр нав. л-ри, 2009. – 472 с.

 11. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії [Текст]: Навч. –метод. посібник: У 2 ч. / За ред. А.М.Бойко. – Ч. 2. – К.: ВІПОЛ; Полтава:АСМІ, 2004. – 504 с.

 12. Проблеми якості вищої освіти [Текст]. Монографія / АПН України, Ін-т вищої освіти. К.: Педагогічна думка, 2007. – 233 с.

 13. Фіцула, М.М. Педагогіка Вищої школи [Текст]: Навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 352 с.

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Блинов Л.Б. Профессионально-личностное становление преподавателя высшей школы в контексте аксиологического подхода//Педагогическое образование и наука. – 2010   №11. – С.50-54.

 2. Громкова М.О. О педагогической подготовке преподавателя высшей школы//Высшее образование В России.  1994.   №4. – С.105-108.

 3. Данілюк Л. Викладач вищої школи: нова епоха – нові проблеми//Імідж сучасного педагога. – 2003.   №7-8. – С.16-17.

 4. Коновалова В.Б. Успішність педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу//Матеріали наук.-практ. конференції молодих вчених. – Харків: ОВС, 2003. – С.32-33.

 5. Облєс І.І. Фактори професійного становлення викладача вищого навчального закладу // Дидактика професійної школи: Зб. Наук. Праць. – Вип. 4/ Ред. кол.: С.У. Гончаренко, В.Щ. Радкевич та ін. – Хмельницький ну, 2006.   №№-33-37.

 6. Сорокопуд Ю.В. Профессиональна компетентность преподавателя высшей школы// Педагогическое образование и наука. – 2010   №11. – С.42-48.

 7. Степанишин Б.І. Особа викладача інституту та шляхи її формування//Рідна школа. – 1992.   №2. – С.60—67.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Калошин В.Ф. Самоактуалізація викладача//Практична психологія та соціальна робота. – 2000.   №1. – С.7-9.

 2. МакароваЛ.Н. Развитие стиля педагогической деятельности преподавателя вуза//Педагогика. – 2005.   №6. – С.72-80.

 3. Манушин Э., Добряков А. Модель подготовки элитного специалиста//Высшее образование в России. – 2007.   №8. – С.

 4. Матушанский Г.У., Цвенгер Ю.В. Основные характеристики психолого-педагогической подготовки и переподготовки преподавателя высшей школы на современном этапе // Психологическая наука и образование. – 2001.   №2. – С.26-31.

 5. Щербань П Сутність педагогічної культури//Вища освіта України. – 2004.   №3. – С.67-71.


Модуль 2. Основні напрями дидактики вищої школи


Семінарське ^ ЗАНЯТТЯ № 3


ТЕМА: ПОНЯТТЯ ПРО ДИДАКТИКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК НАУКУ


ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Головні поняття, категорії і завдання дидактики вищої школи.

 2. Об’єкт і предмет дидактики вищої школи.

 3. Історичний розвиток дидактики вищої школи.

 4. Становлення сучасної дидактичної системи вищої школи.

 5. Дидактичні принципи та їх реалізація у вищий школі.

 6. Дидактичні теорії та концепції:

а) концепція дидактичного енциклопедизму;

б) концепція дидактичного формалізму;

в) концепція дидактичного прагматизму;

г) концепція функціонального матеріалізму;

д) парадигмальна концепція навчання;

е) кібернетична концепція навчання;

ж) асоціативна теорія навчання.

 1. Принципи навчання та шляхи їх реалізація в українській національній школі.


^ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

 1. У чому полягає відмінність між предметом дидактики вищої шкли і предметом науково-дидактичного дослідження ?

 2. Порівняйте поняття «предмет» і «об’єкт» дидактики вищої школи

 3. В чому полягає сутність кожної з дидактичних концепцій? Визначте їх позитивний потенціал і недоліки.

 4. Які ідеї та концепції взяла сучасна дидактика вищої школи з минулого і які відкинула?

 5. Які чинники сприяють розвитку дидактики як науки?

 6. Від яких умов залежить предмет дидактики на різних етапах розвитку суспільства і освіти?

 7. Що нового внесли науково-технічний розвиток і соціальний прогрес у трактування цілей навчання студентської молоді?

^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

 1. Написати анотацію на одну із останніх статей присвячених темі семінарського заняття.

 2. Складіть таблицю «Історія розвитку дидактики вищої школи»

  Рік або епоха

  Вчений

  Провідні ідеї


 3. Здійсніть аналіз двох зі статей:

 • Гуменюк О. Самоствердження «Я – духовного» за модуль-розвивального навчання /О.Гуменюк//Рідна школа. – 2000.   №9.   С.16-22.

 • Мамаєв Л. Нові технології у ВНЗ / Л.Мамаєв, О.Романюк// Рідна школа. – 2002.   №4. – С.68-70.

 • Костенко В. Модульно-розвивальне навчання: від управління до машинного забезпечення /В.Костенко// Радна школа. – 2000. – №7. – С.17-23.

^ ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ:

 1. Інноваційні технології навчання у вищих навчальних закладах.

 2. Методологічні основи дидактики вищої школи. Філософія освіти.

 3. Шляхи реалізації принципів навчання в вищий школі.

 4. Становлення сучасної дидактичної системи вищої школи.

 5. Закономірності та принципи навчання у вищий школі.

^ ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Алексюк, А.М, Педагогіка вищої освіти України: Істория. Теорія. [Текст]: Підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів вищих навчальних закладів / Анатолій Миколайович Алексюк. – К.:Либідь, 1998. – 554 с.

  2. Артемова, Л.В. Педагогіка і методика вищої школи [Текст]: навч.- метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. Інтерактивні технології в курсах навч. дисциплін /Любов Вікторівна Артемова. – К.: Кондор, 2008. – 272 с.

  3. Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи [Текст]: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька; Житомирський держ. Пед. ун-тім. І.Франка. – К.: Центр Навч. л-ри, 2006. – 364с.

  4. Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти [Текст]: монографія /АПН України; Ін-т вищої освіти; Відділ теорії і методології гуманітарної освіти.   Педагогічна думка, 2007. – 334 с.

  5. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи [Текст]: посібник для магістрів / Л.В.Кнодель. – К., 2008. – 135с.

  6. Кузьминський А.І. Педагогіка вищої школи [Текст]: Навч.посібник / А.І.Кузьминський. – К.: Знання, 2005.  С.49-61.

  7. Навроцкий, А.И. высшая школа: теория и практика модернизации [Текст]/ Алексей Иванович Навроцкий; Харьков, нац. ун-т имени В.Н. Каразина, 2007. – 196 с.

  8. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи [Текст]: навч. посіб. для студентів вузів / В.Л.Ортинський. – К.: Центр нав. л-ри, 2009. – 472 с.

  9. Фіцула, М.М. Педагогіка Вищої школи [Текст]: Навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 352 с.

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бойко А. Стратегія упровадження прискореного розвитку педагогічної практики й теорії // Рідна школа. – 2009. №2-3. – С.3-9.

 2. Бондаренко О. Експериментальна перевірка застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі з педагогічних дисциплін // Рідна школа. – 2009.   №8\9. – С.50-52.

 3. Вітчинкіна, Н.О. Педагогічні технології як умова формування інноваційної компетентності // Управління освітою: Науково-методичний журнал. – 2007. -  №19-21. – С.54-55.

 4. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 376с.

 5. Гаврилюк О.О. Нові технології навчання: ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів // Рідна школа.  1998.   №!. – С.68-76.

 6. Євдокімов О.В. Ефективність нових технологій організації навчання студентів // Педагогіка і психологія. – 1997.   №2. – С.161-170.

 7. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки: Навч. посібник / За ред.. М.В.Левківського. – Харків: «ОВС», 2002. – 240 с.

 8. Медвідь Л.А. Історія національної вищої освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003. – 335 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 9. Осмоловская И.М. Проблемы развития дидактики в информациионном обществе //Инновации в образовании. – 2009.   №6. – С.4-20.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Гірняк, Г.С. Навчально-книжковий комплекс у вищий школі як предмет психолого-педагогічного дослідження // Гуманітарні науки. – 2010.   №1. С.39-45.

 2. Гризун, Л. Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на інтерактивних засадах як комплекс складових // Новий колегіум. – 2008.   №3. – С.48-52.

 3. Коротяєв В.І.. Гришин Є.О., Устинко О.А. Гнучкі педагогічні технології навчання і підготовка спеціаліста // Педагогіка вищої школи. – 1990. – С.45-46.

 4. Цветкова А.И. Акмеологические подходы к вузовской подготовке учителей // Педагогика. – 1997.   №1. – С. 3-3


Лабораторне заняття № 1.

Тема. Методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі

Питання для обговорення:

 1. Особливості методів навчання у ВНЗ.

 2. Класифікації методів навчання.

 3. Словесні методи навчання.

 4. Наочні методи навчання.

 5. Практичні методи навчання.

 6. Засоби навчання у вищій школі.

Практичні завдання:

  1. Доповніть бібліографію до даної теми.

  2. Складіть схему методів навчання у вищому навчальному закладі.

  3. Напишіть есе на тему «Поєднання методів навчання у вищій школі: проблеми й перспективні шляхи їх вирішення».

  4. Розробіть структурно логічну схему теми.


Література

Основна

 1. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. Інтерактивні технології в курсах навч. дисциплін / Любов Вікторівна Артемова К. : Кондор, 2008. 

 2. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи [Текст] : Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька ; Житомирський держ. пед. ун- т ім. І.Франка К. : Центр навч. л- ри, 2006.

 3. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи [Текст] : навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури / Світлана Сергіївна Вітвицька К. : Центр навчальної літератури, 2005.

 4. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / за ред. З.Н. Курлянд. – 2-е вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2005.

Додаткова

 1. Барабаш М. Комп'ютерні технології в системі освіти [Текст] / М. Барабаш // Директор школи. Україна. – 2010. – № 1. – С. 42-46.

 2. Вишковський І.В. Методи активізації пізнавальної діяльності // Історія та правознавство. – 2007. – №12. – С.2-7.

 3. Нич С. Як використати проектну технологію [Текст] / С. Нич // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 1. – С. 22-24.

 4. Олейникова Е.В. Роль вопросов в понимании учебного материала // Высшее образование сегодня. – 2007. – №5. – С.44-47.

 5. Полат Е.С. Метод проектов: история и теория вопроса, // Школьные технологии. – 2006. – №6. – С.43-47.

 6. Симонова О. Методи використання інтерактивної дошки у навчальному процесі // Інформатика: Додаток до газ. „Шк. світ”. – 2006. – №33-34. – С. 6-28.


Лабораторне заняття № 2.

Тема. Форми організації навчання у вищій школі

Питання для обговорення:

 1. Лекції, методика їх підготовки і проведення.

 2. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення.

 3. Практичне заняття, методика його підготовки і проведення.

 4. Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення.

 5. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів.

 6. Науково-дослідна робота студентів.

 7. Навчальна і виробнича практика студентів.

Практичні завдання:

  1. Складіть глосарій до теми.

  2. Проведіть мікродослідження в групі: «Самостійна навчально-пізнавальна діяльність магістрантів педагогічного університету».

  3. Розробіть до даної теми тести.

  4. Складіть схему «Форми організації навчання у вищій школі».

  5. Написати анотацію на одну із останніх статей присвячених темі практичного заняття.

Література

Основна

 1. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. Інтерактивні технології в курсах навч. дисциплін / Любов Вікторівна Артемова К. : Кондор, 2008. 

 2. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи [Текст] : Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька ; Житомирський держ. пед. ун- т ім. І.Франка К. : Центр навч. л- ри, 2006.

 3. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи [Текст] : навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури / Світлана Сергіївна Вітвицька К. : Центр навчальної літератури, 2005.

 4. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / за ред. З.Н. Курлянд. – 2-е вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2005.

Додаткова

 1. Болдирєва К. Урок-тренінг "Бізнес-ідеї" [Текст] / К. Болдирєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 1. – С. 64-65.

 2. Ибрагимов, Г. И. Форма организации обучения как дидактическая категория [Текст] / Г. И. Ибрагимов // Педагогика. – 2009. – №6. – С. 11-21.

 3. Іванова-Комарщук О. Користь інтерактивних методів навчання [Текст] / О. Іванова-Комарщук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – №2. – С.16-17.

 4. Конопка О. Як використовувати презентації [Текст] / О. Конопка // Директор школи. Україна. – 2010. – № 1. – С. 55-61.

 5. Островерхова Н. Нетипові форми організації навчання та їх аналіз// Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2007. – №3. – С.62-80.- №4.-С.73-87.

 6. Пометун О. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище // Рідна школа. – 2007. – №5. – С.46-49.


Лабораторне заняття № 3.

Тема. Засоби забезпечення виховальних відносин викладача і студентів у навчально-виховному процесі вишу

Питання для обговорення:

 1. Поняття виховальних відносин. Ґенеза і сучасний стан проблеми.

 2. Структура і механізми виховальних відносин.

 3. Суб’єкт-суб’єктні взаємини викладачів і студентів як основа нової парадигми вищої освіти.

 4. Рівні виховальних відносин і шляхи їх формування.

 5. Проблема класифікації виховальних відносин.

 6. Виховальні відносини у зарубіжній педагогіці.

Практичні завдання:

 1. Доповніть бібліографію до даної теми.

 2. Сформулюйте для себе, як майбутнього викладача вищого навчального закладу 10-12 правил організації навчального процесу на високому рівні виховальної взаємодії

 3. Розробіть структурно логічну схему теми.

 4. Проведіть мікродослідження в групі: «Суб’єкт-суб’єктні взаємини викладачів і магістрантів педагогічного університету».

 5. Напишіть есе на тему «Проблеми формування суб’єкт-суб’єктних взаємин у вищій школі на сучасному етапі».

Література

Основна

 1. Бойко А. Суб'єкт-суб'єктні взаємини як цінності виховання // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – №23-24. – С. 37-42.

 2. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне. – Полтава: Техсервіс, 2006. – С. 129-189.

 3. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації. — К., 1996. –– 232 с.

 4. Бойко А.Н. Теория и методика формирования воспитывающих отношений в общеобразовательной школе. – К.: Выща шк., 1991. – 266 с.

Додаткова

 1. Гужва Н. В. Особенности коммуникации в системе студент-преподаватель в условиях современного образовательного пространства / Н.В.Гужва // Психология обучения. – 2010. – №5. – С. 91-99.

 2. Кашеварова А. Роли Учителя: тьютор и фасилитатор // Школьный психолог: Прилож. к газ. „Первое сент.”. – 2007. – № 1. – С. 42-43.

 3. Кремінь В.Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації // Педагогіка і психологія. – 2006. – №2. – С.17-30.

 4. Курпас І. Бермудський трикутник педагогіки [Текст] / Ірина Курпас // Психолог. – 2010. – № 4. – С. 16-18.

 5. Смішко А. Діалог у контексті педагогічної взаємодії [Текст] / Антоніна Смішко // Школа. – 2009. – №8. – С. 5-15.

 6. Фефелова В. И. Коммуникативные отношения в вузе ”по вертикали” в системе ”преподаватель-студент” / В.И. Фефелова // Инновации в образовании. – 2009. – №3. – С. 48-51.

 7. Шамлян К. Проблема взаємного сприйняття учасників навчально-виховного процесу у вищій школі /К. Шамлян // Педагогічна думка. – 2005. – №4. – С. 25-29.

Похожие:

Педагогіка вищої школи iconЛ. Г. Подоляк, В.І. Юрченко психологія вищої школи
У підручнику на основі досягнень психологічної науки систематизо­вано І представлено найновіші відомості з психології вищої школи....
Педагогіка вищої школи iconПедагогіка вищої школи
Основна дидактична мета заняття – розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих магістрантами на лекціях та в процесі...
Педагогіка вищої школи iconПрограма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи»
Необхідність підвищення рівня наукової підготовки є характерною ознакою сьогодення і у галузі професійної педагогічної діяльності....
Педагогіка вищої школи iconПсихологія вищої школи робоча навчальна програма дисципліни
Перелік видів навчальної діяльності магістрантів (лекції, семінари, лабораторні тощо) та розподіл годин
Педагогіка вищої школи iconПредмет і принципи дидактики вищої школи Визначте основні завдання вузівської дидактики
Його утвердження пов’язане з опублікуванням чеським педагогом Я. А. Коменським ґрунтовної праці «Велика дидактика» (1657 p.), яка...
Педагогіка вищої школи icon1. Назва проекту та короткий опис
Тернопіль – студентська столиця”, Художники Молодіжного Мистецького Центру розмалювали школи інтернати та дитячі лікарні, Фестиваль...
Педагогіка вищої школи iconБолонський процес 2020 Європейський простір вищої освіти у новому десятиріччі Комюніке конференції Європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту, Льовен і Лувен-ла-Ньов, 28-29 квітня 2009 р
Болонського процесу, зібралися в місті Льовен/Лувен-ла-Ньов (Бельгія) 28-29 квітня 2009 року, щоб критично оцінити досягнення в рамках...
Педагогіка вищої школи iconДодаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту
Школи сприяння здоров’ю” та з метою розширення Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю проведено Всеукраїнський конкурс-захист...
Педагогіка вищої школи iconІ. Теоретичні питання для обговорення 1 Теорія навчання ім та її завдання. 2 Поняття «методика»
Зв\'язок методики навчання ім з іншими науками (педагогіка, психологія, лінгвістика, психолінгвістика)
Педагогіка вищої школи iconЗакон україни «Про вищу освіту» (нова редакція) Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює засади правового регулювання відносин у системі вищої освіти України
Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює засади правового регулювання відносин у системі вищої освіти України
Педагогіка вищої школи iconПлан проведення програми інтерактивних занять з елементами тренінгу (педагогіка) для волонтерів
Автор І ведучій заходу: Яншина Тетяна Анатоліївна, науковий співробітник Інституту обдарованої дитини напн україни
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы