Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» icon

Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»


Скачать 14.95 Kb.
НазваниеПерелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»
Размер14.95 Kb.
ТипДокументы

Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії

для бакалаврів спеціальності

«Управління персоналом та економіка праці»


Дисципліна «Політекономія»

 1. Мікроекономіка та макроекономіка: актуальні проблеми взаємодії.

 2. Особливості стартових умов розбудови економіки України, що склались на час отримання державної незалежності.

 3. Основні причини виникнення економічної кризи в Україні у період ринкового реформування.

 4. Співвідношення понять “роздержавлення” і “приватизація”.

 5. Історичні форми суспільного виробництва.

 6. Антиінфляційна політика в країнах з ринковою економікою та в країнах з перехідною економікою.

 7. Інноваційна модель підприємництва: зміст, риси, особливості, межі.

 8. Сучасні види інноваційної діяльності фірми.

 9. Роль прибутку у ринковій економіці. Механізми формування та розподілу.

 10. Механізм формування світових цін на товари та послуги в умовах глобалізації.

 11. Зміст сучасної промислової політики України.

 12. Перспективи та пріоритети економічного розвитку України.

 13. Особливості сучасної грошово-кредитної політики, що реалізується в економіці України.

 14. Гривня ― національна грошова одиниця. Проблеми забезпечення її стабільності.

 15. Сутність та соціально-економічні функції податкової системи України.

 16. Доходи, їх джерела та особливості розподілу в економіці України.

 17. Формування середнього класу в Україні – соціальної опори ринкової економіки.

 18. Реформування пенсійного забезпечення в Україні: проблеми і перспективи.

 19. Зовнішні загрози економічній безпеці України.

 20. Україна і світова організація торгівлі.

 21. Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності української економіки.

 22. Державне регулювання економіки регіонів.

 23. Державне та ринкове регулювання економіки: особливості, проблеми, межі.

 24. Економічне зростання, нерівність і бідність.

 25. Бідність і стратегія її скорочення в Україні.

 26. Якість життя населення та її головні показники.

Дисципліна «Історія економічних вчень»

 1. Історія економічної думки у системі економічних наук

 2. Основні пам’ятки економічної думки Стародавнього Єгипту і Месопотамії. Закони Хаммурапі

 3. Господарський розвиток Стародавнього Китаю і його відображення в основних течіях суспільної та релігійної думки: конфуціанства, легізму, моїзму, даосизму

 4. Еволюція господарства та його відображення в пам’ятках економічної думки Стародавньої Індії. Економічний зміст “Артхашастри

 5. Економічні погляди Ксенофонта, Платона, Арістотеля

 6. Особливості економічного розвитку Стародавнього Риму та економічні погляди Катона, братів Гракхів, Варрона

 7. Занепад рабовласницького господарства Стародавнього Риму та його відображення у працях Луція Колумелли. Економічні погляди Августина Блаженного

 8. Економічні уявлення стародавнього населення українських земель. Економічний світогляд Анахарсія

 9. Особливості господарства та економічної думки середньовічного Сходу. Економічна концепція Ібн Хальдуна

 10. Особливості господарського розвитку Західної Європи впродовж V-X ст. та його відображення в пам’ятках економічної думки. “Салічна правда”, “Капітулярій про вілли”

 11. Канонічна доктрина та економічні погляди Томи Аквінського

 12. Економічний зміст «Правди Руської»

 13. Економічний зміст Галицько-Волинського літопису

 14. Особливості господарства українських земель та пам’ятки економічної думки у литовсько-польську добу. Економічні світогляди С.Оріховського та І.Вишенського

 15. Економічні погляди засновників класичної політекономії В. Петті

 16. (Англія) та П. Буагільбера (Франція)

 17. “Економічна таблиця” Ф. Кене та її теоретичне значення

 18. А. Сміт як засновник цілісної системи економічної науки.

 19. Відображення особливостей дореформеної економіки у працях представників класичного напряму української економічної думки (Т. Степанов, В. Каразин, М. Балудянський, Д. Журавський, Ів. Вернадський)

 20. Дослідження проблем ринкової економіки 70-80-х рр. XIX ст. представниками австрійської школи граничної корисності (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер)

 21. Економічна доктрина К. Маркса.

 22. Особливості економічних поглядів Івана Франка.

 23. Економетричні дослідження Павла Чомпи

 24. Національна економічна теорія Ф.Ліста

 25. Лозаннська школа маржиналізму: модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса та оптимум В. Парето

 26. Київська школа політичної економії про капіталістичні методи господарювання (М. Бунге, Д. Піхно, А. Антонович)

 27. Економічна спадщина М. Туган-Барановського та їх всесвітнє значення

 28. Дослідження економічного розвитку західноукраїнських земель (В.Навроцький, О.Терлецький, М.Павлик, Є.Олесницький, І.Франко, П.Чомпа)

 29. Теоретична система Дж.М. Кейнса як домінанта виходу із “Великої депресії” економік провідних держав світу

 30. Проблеми конкуренції та ціноутворення в дослідженнях Л. Мізеса, Ф. Гайєка та А. Пігу

 31. Особливості ринкового процесу в дослідженнях Йозефа Шумпетера

 32. Неокейнсіанські та неокласичні моделі економічного зростання. Кейнсіансько-неокласичний синтез (П. Самуельсон)

 33. Неокейнсіанські (Дж. Гікс, Р. Харрод) та неокласичні (Дж. Мід) теорії економічного зростання

 34. Основні ідеї праці Дж. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, процента та грошей»

 35. Неолібералізм та неоконсерватизм в економічному розвитку провідних держав другої половини XX ст.

 36. Державне регулювання економіки Франції у 50-70-ті рр. ХХ ст. та індикативне планування (Ф. Перру, Л. Столерю, Ж.Л. Рюеф). Неоліберальна концепція державного регулювання економіки (М. Алле)

 37. Теорія трансакційних витрат Р. Коуза

 38. Нова економічна історія та концепція інституційних змін Д. Норта

 39. Економічні зміни в провідних країнах світу в 1970-х рр. та їх відображення в посткейнсіанстві та неоінституціональних теоріях

 40. Економічні особливості “рейганоміки” та “тетчеризму”Дисципліна «Макроекономіка»

 1. Потреби й ресурси. Національна економіка та економічна система.

 2. Предмет та функції макроекономіки. Методологія макроекономіки.

 3. Показники обсягу національного виробництва.

 4. Сукупний попит. Складові сукупного попиту. Чинники, що формують сукупний попит.

 5. Сукупна пропозиція. Чинники, що впливають на величину сукупної пропозиції.

 6. Суть, види та соціально-економічні наслідки інфляції.

 7. Взаємозв’язок між інфляцією та безробіттям. Крива Філіпса.

 8. Види безробіття та вимірювання його рівня. Закон Оукена.

 9. Методи розрахунку ВВП за доходами і витратами. Виключення подвійного рахунку.

 10. Номінальний та реальний ВВП. Індекс цін. Дефлятор ВВП.

 11. Суть, види та інструменти фіскальної політики.

 12. Суть, фактори й типи економічного зростання.

 13. Грошово-кредитна політика центрального банку.

 14. Зовнішня торгівля та зовнішньоторговельна політика.

 15. Дефіцит бюджету. Державний борг та його вплив на національну економіку.


Дисципліна «Мікроекономіка»

 1. Мікроекономіка в системі економічних наук.

 2. Поняття попиту та його чинники. Крива попиту.

 3. Поняття пропозиції та її чинники. Крива пропозиції.

 4. Встановлення ринкової рівноваги. Графічна побудова.

 5. Еластичність попиту. Чинники, які впливають на еластичність попиту.

 6. Еластичність пропозиції товару на різних строкових періодах.

 7. Процес виробництва і його витрати. Класифікація витрат.

 8. Теорія споживчого вибору.

 9. Характерні ознаки досконалої конкуренції.

 10. Максимізація прибутку фірмою в умовах досконалої конкуренції

 11. Характерні ознаки олігополії.

 12. Характерні ознаки та економічні наслідки монополістичної конкуренції.

 13. Визначенні підприємством ціни та обсягу виробництва в умовах монополістичної конкуренції.

 14. Суть, види та економічні наслідки монополії

 15. Максимізація прибутку, мінімізація втрат та зупинка виробництва в умовах монополії.

Похожие:

Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» iconПерелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»
Особливості стартових умов розбудови економіки України, що склались на час отримання державної незалежності
Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» iconТеоретичні питання на комплексний державний іспит для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»
Соціально-психологічний клімат в організації. Механізми регулювання соціально-психологічного клімату
Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» icon1. Питання оплати праці в Україні регулюється Законом: а «Про оплату праці»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» iconПерелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства»
Дати характеристику правовому регулюванню бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Зу "Про бухгалтерський облік І фінансову...
Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» iconПерелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» iconПерелік питань, що виносяться на іспит з політології для напряму підготовки «Туризм», «Правознавство»

Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» iconПерелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права
Визначення методології і методів теорії держави і права, їх класифікація і характеристика
Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» iconПерелік питань, які виносяться на іспит з дисципліни «Методологія правових досліджень»

Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» iconПерелік питань, що виносяться на іспит з філософії для напряму підготовки «Туризм», «Правознавство»
Філософія і її відображення в історичному процесі (східні та західні типи цивілізації)
Перелік питань на Держ. іспит з Економічної теорії для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» iconПротокол №1 Рекомендуються для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы