Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1» icon

Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1»


Скачать 49.68 Kb.
НазваниеПерелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1»
Размер49.68 Kb.
ТипДокументы

Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

з дисципліни «Фінансовий облік1»


1. Грошові кошти – це:

а) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;

б) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів;

в) надходження та вибуття готівки і її еквівалентів;

г) готівка, яка використовується підприємством в процесі виробництва продукції.

^ 2. Первинний документ, який слугує для оприбуткування готівки в касу:

а) Прибутковий касовий ордер;

б) Чек;

в) Касова книга;

г) Платіжне доручення.

^ 3. Первинний документ, на основі якого складається запис Дт 661 Кт 301:

а) Дорожній лист легкового автомобіля;

б) Табель обліку використання робочого часу;

в) Видатковий касовий ордер;

г) Відомість на видачу грошей.

^ 4. Первинний документ, на основі якого складається запис Дт 372 Кт 301:

а) Видатковий касовий ордер;

б) Звіт про використання грошових коштів, наданих на відрядження або під звіт;

в) Прибутковий касовий ордер;

г) Звіт касира.

^ 5. П(С)БО, який регулює облік фінансових інвестицій:

а) П(С)БО 1;

б) П(С)БО 10;

в) П(С)БО 12;

г) П(С)БО 15.

6. Довгострокові фінансові інвестиції – це:

а) інвестиції на період більше 1 місяця;

б) інвестиції на період більше 3 місяців;

в) інвестиції на період більше 6 місяців;

г) інвестиції на період більше 12 місяців.

^ 7. Бухгалтерським записом оформляють надходження готівки в касу від покупців:

а) Дт 301 Кт 3011;

б) Дт 301 Кт 372;

в) Дт 301 Кт 361;

г) Дт 301 Кт 631.

^ 8. Реєстр, в якому ведуть синтетичний облік касових операцій:

а) Касова книга;

б) Звіт касира;

в) Журнал-ордер № 1;

г) Журнал-ордер № 3.

^ 9. Бухгалтерський запис, яким оприбуткують кошти від квартиронаймачів:

а) Дт 301 Кт 16 ;

б) Дт 301 Кт 631

в) Дт 301 Кт 377;

г) Дт 301 Кт 372.

^ 10. Записи в Журнал–ордер № 1 с.-г. та Відомість 1.2 за рахунком 31 «Рахунки в банках» здійснюють на підставі:

а) Касової книги;

б) Авансового звіту;

в) Чека;

г) Виписки банку.

^ 11. Види векселів:

а) простий і складний;

б) короткостроковий і довгостроковий;

в) простий і переказний;

г) поточний і довгостроковий.

^ 12. Перевищення ліміту готівки в касі допускається:

а) при видачі зарплати з каси;

б) при зарахуванні в касу виручки від покупців;

в) при поверненні в касу підзвітною особою невикористаних коштів;

г) при виробничих потребах.

^ 13. На суму зарахованих з каси коштів у вечірню касу банку складають бухгалтерську проводку:

а) Дт 333 Кт 301;

б) Дт 333 Кт 311;

в) Дт 311 Кт 333;

г) Дт 311 Кт 313.

^ 14. Дооцінку залишку валютних коштів на рахунках відображають бухгалтерською проводкою:

а) Дт 312 Кт 714;

б) Дт 945 Кт 312;

в) Дт 311 Кт 333;

г) Дт 312 Кт 314.

^ 15. Видатковий касовий ордер повинен бути підписаний:

а) касиром;

б) головним бухгалтером;

в) керівником підприємства;

г) касиром, головним бухгалтером, керівником.

^ 16. Залишок на рахунку 31 відображають за:

а) кредитом;

б) дебетом;

в) дебетом і кредитом одночасно;

г) жоден варіант не вірний.

17. Прибуткові та видаткові касові ордери реєструються в:

а) Журналі реєстрації видаткових та прибуткових ордерів;

б) Журналі реєстрації видаткових ордерів;

в) Журналі реєстрації прибуткових ордерів;

г) всі варіанти вірні.

^ 18. Звіт касира перевіряє:

а) головний бухгалтер;

б) головний агроном;

в) головний інженер;

г) головний зоотехнік.

19. Право підпису банківських документів має:

а) керівник підприємства;

б) головний бухгалтер;

в) касир;

г) всі варіанти правильні.

^ 20. Безготівкові розрахунки здійснюють на підставі:

а) Платіжного доручення;

б) Прибуткового касового ордера;

в) Виписки банку;

г) Журналу-ордера № 2.

^ 21. Зарахування коштів з операційної каси підприємства в центральну відображають бухгалтерською проводкою:

а) Дт 301 Кт 3011;

б) Дт 311 Кт 301;

в) Дт 333 Кт 301;

г) Дт 311 Кт 333.

^ 22. Уцінку залишку валютних коштів на рахунках відображають бухгалтерською проводкою:

а) Дт 312 Кт 714;

б) Дт 945 Кт 312;

в) Дт 311 Кт 333;

г) Дт 312 Кт 314.

^ 23. Величина резерву сумнівних боргів визначається:

а) виходячи із платоспроможності окремих дебіторів та на підставі класифікації дебіторської заборгованості;

б) платоспроможністю кредиторів;

в) платоспроможністю дебіторів і кредиторів;

г) сумою боргів дебіторів.

^ 24. Бухгалтерський запис, яким оформляють операцію створення резерву сумнівних боргів:

а) Дт 944 Кт 38;

б) Дт 947 Кт 38;

в) Дт 38 Кт 36;

г) Дт 38 Кт 944.

^ 25. Вкажіть документ, який не використовують для безготівкових розрахунків:

а) Платіжне доручення;

б) Розрахунковий чек;

в) Виписка банку;

г) Акредитив.

^ 26. Бухгалтерський запис, яким прибуткують готівку від батьків за утримання їх дітей в дитячих закладах:

а) Дт 301 Кт 372;

б) Дт 301 Кт 375;

в) Дт 377 Кт 301;

г) Дт 301 Кт 377.

^ 27. Первинний документ, який є підставою для погашення заборгованості покупців:

а) Заява на акредитив;

б) Податкова накладна;

в) Платіжне доручення;

г) Касова книга.

^ 28. Дебітори – це:

а) юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошей, їх еквівалентів або інших активів;

б) особи, які заборгували продавцю певну суму готівки;

в) юридичні особи, яким підприємство заборгувало певні суми грошей, їх еквівалентів або інших активів;

г) фізичні особи, яким підприємство заборгувало готівку.

^ 29. Методологічні засади формування інформації про дебіторську заборгованість передбачені:

а) П(С)БО № 9;

б) П(С)БО № 1;

в) П(С)БО № 12;

г) П(С)БО № 10.

^ 30. Підзвітною особою на підприємстві є особа:

а) яка включена до наказу (розпорядження) керівника підприємства і є працівником даного підприємства;

б) якій видано під звіт кошти;

в) яка відряджена за місцем призначення;

г) яка приймає Звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт.

^ 31. Дебіторська заборгованість - це :

а) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату;

б) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давнини;

в) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу;

г) сума поточної заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів.

^ 32. Запис Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» Кт 70 «Дохід від реалізації» - це:

а) нарахована заборгованість покупцям і замовникам;

б) реалізовано продукцію покупцям;

в) оприбуткована готівка від покупців;

г) реалізовано ТМЦ покупцям.

^ 33. Реалізованою вважається продукція:

а) вся відвантажена з підприємства;

б) відвантажена покупцям і списана з матеріально відповідальної особи незалежно від строку надходження грошей;

в) за яку розрахувались покупці;

г) яка обліковувалась на рахунку 26 «Готова продукція».

^ 34. Бухгалтерський запис, яким відображається надходження коштів на поточний рахунок від покупців за реалізовану їм продукцію:

а) Дт 30 «Каса» Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

б) Дт 31 «Поточний рахунок» Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

в) Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» Кт 70 «Дохід від реалізації»;

г) Дт 31 «Поточний рахунок» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

^ 35. Журнал-ордер, в якому ведуть облік розрахунків з підзвітними особами:

а) Журнал-ордер № 6 с.-г.;

б) Журнал-ордер № 2 с.-г.;

в) Журнал-ордер № 1 с.-г.;

г) Журнал-ордер № 3 А с.-г.

^ 36. Аналітичні рахунки, які відкривають до рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»:

а) за видами валюти і кількістю покупців;

б) за юридичними адресами покупців;

в) за періодами продажу продукції;

г) за датами погашення заборгованості покупцями.

^ 37. Бухгалтерська проводка, яка складається при погашенні короткострокового векселя одержаного:

а) Дт 311 Кт 341;

б) Дт 311 Кт 361;

в) Дт 301 Кт 311;

г) Дт 372 Кт 301.

^ 38. За рахунок підзвітних сум оприбутковано МШП і відображено дану операцію бухгалтерською проводкою:

а) Дт 211 Кт 372;

б) Дт 22 Кт 372;

в) Дт 372 Кт 301;

г) Дт 201 Кт 372.

^ 39. За несвоєчасне подання Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт, застосовують штраф у розмірі:

а) 20 %;

б) 15 %;

в) 50 %;

г) 100 %.

^ 40. Перерахування авансу постачальникам готівкою відображають бухгалтерською проводкою:

а) Дт 371 Кт 301;

б) Дт 371 Кт 311;

в) Дт 371 Кт 501;

г) Дт 371 Кт 601.

^ 41. Бухгалтерська проводка, якою списують витрати по відрядженню головного агронома:

а) Дт 23 Кт 372;

б) Дт 91 Кт 372;

в) Дт 92 Кт 372;

г) Дт 20 Кт 372.

^ 42. Виставлено претензію підряднику за брак з його вини:

а) Дт 374 Кт 24;

б) Дт 374 Кт 92;

в) Дт 374 Кт 63;

г) Дт 374 Кт 715.

43. Кореспонденція рахунків при видачі готівки під звіт:

а) Дт 372 Кт 301;

б) Дт 301 Кт 311;

в) Дт 301 Кт 372;

г) Дт 372 Кт 311.

^ 44. Бухгалтерський запис Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою» Кт 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» означає :

а) утримано із зарплати суму завданого збитку;

б) відшкодування завданих збитків готівкою;

в) списано суму завданих збитків;

г) нарахована сума завданих збитків на матеріально відповідальну особу.

^ 45. Нарахування заборгованості на матеріально відповідальну особу оформляють бухгалтерською проводкою:

а) Дт 375 Кт 716;

б) Дт 375 Кт 718;

в) Дт 375 Кт 719;

г) Дт 301 Кт 375.

^ 46. Сума нестачі сільськогосподарської продукції, відшкодована матеріально відповідальною особою, внесена в касу:

а) Дт 375 Кт 716;

б) Дт 301 Кт 375;

в) Дт 372 Кт 301;

г) Дт 301 Кт 377.

^ 47. Для відшкодування витрат за період відрядження відряджена особа повинна подати до бухгалтерії підприємства:

а) Паспорт;

б) Товарно-транспортну накладну;

в) Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт з усіма підтверджуючими документами про здійснені витрати;

г) Рахунок фактуру.

^ 48. Погашення претензії постачальниками грошовими коштами:

а) Дт 203 Кт 374;

б) Дт 205 Кт 374;

в) Дт 301 Кт 374;

г) Дт 311 Кт 374.

49. Отриману на поточний рахунок суму дебіторської заборгованості відображають бухгалтерською проводкою:

а) Дт 311 Кт 377;

б) Дт 311 Кт 70;

в) Дт 311 Кт 60;

г) Дт 301 Кт 361.

^ 50. Нестачу зерна озимої пшениці відображають за фактичною собівартістю і оформляють бухгалтерською проводкою:

а) Дт 947 Кт 271;

б) Дт 231 Кт 271;

в) Дт 947 Кт 301;

г) Дт 947 Кт 28.

^ 51. Первинний документ, яким відображають оприбуткування зернової продукції з поля:

а) Відомість руху зерна;

б) Звіт про рух товарно-матеріальних цінностей;

в) Путівка на вивезення продукції з поля;

г) Щоденник надходження сільськогосподарської продукції.

^ 52. Запаси – активи, які:

а) утримуються для продажу, виробництва, споживання та управління підприємством;

б) використовуються як необоротні активи;

в) використовуються як грошові кошти;

г) використовуються як зобов’язання підприємства.

^ 53. При вибутті запасів не може бути використана наступна їх оцінка:

а) ідентифікована собівартість;

б) середньозважена собівартість;

в) метод ФІФО;

г) розрахунковий метод.

^ 54. Запаси, які не включають до малоцінних і швидкозношуваних предметів.

а) господарський малоцінний інвентар;

б) спецодяг і спецвзуття;

в) інвентарна тара;

г) швидкозношувані інструменти.

^ 55. Вкажіть активи, які не належать до групи запасів:

а) поточні біологічні активи;

б) мінеральні добрива;

в) готова продукція;

г) необоротні активи.

^ 56. Первинний документ, за яким прибуткують приріст живої маси тварин за звітний період:

а) Відомість зважування тварин;

б) Акт на оприбуткування приплоду тварин;

в) Розрахунок визначення приросту живої маси;

г) Акт на переведення тварин з групи в групу.

^ 57. Бухгалтерська проводка, яка складається при оприбуткуванні кормів з власного виробництва:

а) Дт 201 Кт 631;

б) Дт 208 Кт 631;

в) Дт 208 Кт 231;

г) Дт 212 Кт 208.

^ 58. Зведеним документом з надходження і вибуття зернової продукції є:

а) первинні документи з надходження і вибуття зерна;

б) Відомість руху зерна та іншої продукції;

в) Звіт про рух товарно-матеріальних цінностей;

г) Довідка бухгалтерії.

^ 59. Бухгалтерська проводка, яка складається при оприбуткуванні врожаю сільськогосподарських культур:

а) Дт 271 Кт 631;

б) Дт 231 Кт 208;

в) Дт 271 Кт 231;

г) Дт 28 Кт 231.

^ 60. Бухгалтерська проводка, якою відображають списання готової продукції в реалізацію:

а) Дт 90 Кт 26;

б) Дт 90 Кт 27;

в) Дт 27 Кт 23;

г) Дт 949 Кт 27.

^ 61. Сальдо за рахунком 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» означає:

а) планову собівартість оприбуткованої із виробництва продукції;

б) звичайну вартість продукції, яка призначена для продажу;

в) суму незавершеного виробництва;

г) залишок продукції с.-г. виробництва в місцях зберігання на кінець періоду.

^ 62. Списання запасів відображають за:

а) дебетом;

б) кредитом;

в) дебетом або кредитом;

г) вірна відповідь відсутня.

63. Група тварин, приріст маси якого не визначають:

а) ВРХ;

б) свині;

в) вівці;

г) лошата.

^ 64. Час складання Акта на оприбуткування приплоду тварин:

а) в день народження;

б) в кінці місяця;

в) через два дні після отримання приплоду;

г) щоквартально.

^ 65. Для відображення в обліку операцій процесу інкубації птиці застосовують:

а) Звіт про процеси інкубації;

б) Звіт про рух тварин і птиці на фермі;

в) Звіт матеріально відповідальної особи;

г) Звіт про використання коштів.

^ 66. Зважування не проводять за видами тварин:

а) птиця;

б) звірі;

в) тварини, вибракувані з основного стада;

г) поросята.

67. Реєстр, у якому ведуть облік тварин та птиці на фермі:

а) Відомість зважування тварин;

б) Книга складського обліку;

в) Книга обліку руху тварин та птиці на фермі;

г) Лімітно-забірна картка.

^ 68. Бухгалтерська проводка, якою відображають передачу тварин на вирощуванні на забійний пункт підприємства:

а) Дт 233 Кт 21;

б) Дт 949 Кт 21;

в) Дт 21 Кт 21;

г) Дт 901 Кт 21.

^ 69. Бухгалтерська проводка, яка складається при видачі молока на харчування дітей в дитячому садку, школі:

а) Дт 92 Кт 272;

б) Дт 361 Кт 701;

в) Дт 272 Кт 272;

г) Дт 949 Кт 272.

^ 70. Бухгалтерська проводка, якою оприбутковують приріст живої маси телят:

а) Дт 272 Кт 232;

б) Дт 208 Кт 232;

в) Дт 232 Кт 272;

г) Дт 211 Кт 232.

71. Підставою для відображення операцій в журналі-ордері № 8 с.-г. є:

а) первинні документи;

б) Головна книга;

в) Звіт про рух тварин та птиці на фермі;

г) Акти на оприбуткування приплоду тварин.

^ 72. Бухгалтерська проводка, якою списують мертві відходи в процесі переробки продукції урожаю поточного року (червоне сторно):

а) Дт 27 Кт 23

б) Дт 23 Кт 27

в) Дт 949 Кт 27

г) Дт 949 Кт 23

^ 73. Підставою для списання пального на витрати виробництва є:

а) Обліковий лист тракториста-машиніста;

б) Лімітно-забірна карта;

в) Звіт про рух пального;

г) Товарно транспортна накладна.

^ 74. Списання фуражного зерна на корм худобі відображають бухгалтерською проводкою:

а) Дт 232 Кт 208;

б) Дт 231 Кт 272;

в) Дт 208 Кт 231;

г) Дт 232 Кт 203.

^ 75. Облік виробничих запасів ведуть згідно:

а) П(С)БО № 30;

б) П(С)БО № 9;

в) П(С)БО № 15;

г) П(С)БО № 16.

76. Пасивним по відношенню до балансу є субрахунок:

а) 285;

б) 284;

в) 283;

г) 282.

^ 77. Бухгалтерська проводка, якою списують насіння на виробництво:

а) Дт 231 Кт 208;

б) Дт 271 Кт 231;

в) Дт 208 Кт 231;

г) Дт 281 Кт 631.

78. Документ, яким прибуткують овочі:

а) Накладною внутрішньогосподарського призначення;

б) Товарно-транспортною накладною;

в) Щоденником надходження сільськогосподарської продукції;

г) Книги складського обліку.

^ 79. Амортизація – це:

а) сума зносу необоротних активів;

б) вартість основних засобів, яка щомісячно нараховується у вигляді їх зносу;

в) систематичний розподіл вартості, яка амортизується необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

г) вартість необорних активів після їх переоцінки.

^ 80. Метод, який не передбачає ліквідаційної вартості об’єкта при нарахуванні амортизації:

а) кумулятивний;

б) виробничий;

в) прискореного зменшення залишкової вартості;

г) прямолінійний.

^ 81. Амортизація нараховується у розмірі 100% в першому місяці експлуатації на:

а) інвентарну тару;

б) земельні ділянки;

в) багаторічні насадження;

г) транспортні засоби.

^ 82. Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів призначено:

а) рахунок 10;

б) рахунок 11;

в) рахунок 12;

г) рахунок 16.

^ 83. Бухгалтерська проводка, якою нараховується амортизація на адміністративний корпус:

а) Дт 13 Кт 12;

б) Дт 23 Кт 12;

в) Дт 92 Кт 13;

г) Дт 12 Кт 15.

^ 84. Амортизація за основними засобами припиняється нараховуватися:

а) при проведені поточного ремонту;

б) при передачі об’єкта в оперативну оренду;

в) при проведені реконструкції, модернізації чи консервації об’єкта;

г) при переоцінці об’єкта.

^ 85. Амортизація не нараховується на довгострокові біологічні активи, які оцінюються за:

а) справедливою вартістю (зменшеною на очікувані витрати на місці продажу);

б) первісною вартістю;

в) залишковою вартістю;

г) ліквідаційною вартістю.

^ 86. Бухгалтерська проводка, якою основні засоби зараховують на баланс підприємства:

а) Дт 10 Кт 63;

б) Дт 10 Кт 23;

в) Дт 13 Кт 10;

г) Дт 10 Кт 15.

^ 87. Бухгалтерська проводка, якою відображають уцінку основних засобів:

а) Дт 10 Кт 10;

б) Дт 423 Кт 10;

в) Дт 975 Кт 10;

г) Дт 40 Кт 10.

88. Строки нарахування амортизації:

а) щоквартально;

б) щорічно;

в) при вибутті об’єкта;

г) щомісячно.

^ 89. Синтетичний облік основних засобів ведуть в:

а) Журналі-ордері № 4 А с.- г.;

б) Журналі-ордері № 4 Б с.-г.;

в) Картці обліку руху основних засобів;

г) Акті приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів.

^ 90. Одиницею обліку основних засобів є:

а) об’єкт основних засобів;

б) класифікаційні групи основних засобів;

в) відомості про зміни первісної вартості основних засобів;

г) первісна вартість об’єктів.

^ 91. Переоцінка основних засобів проводиться у випадку:

а) придбання об’єкта основних засобів в обмін на необоротні активи;

б) переведення основних засобів із групи оборотних активів;

в) якщо залишкова вартість об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу;

г) за рішенням власника підприємства.

^ 92. Витрати, які пов’язані з придбанням необоротних активів, але їх не включають до первісної вартості об’єкта:

а) витрати зі страхування ризиків доставки;

б) суми ввізного мита;

в) суми, що сплачують постачальникам активів;

г) витрати зі сплати відсотків за користування кредитом, який використано для придбання необоротних активів.

^ 93. Бухгалтерська проводка, якою відображають доходи за безоплатно одержаними необоротними активами:

а) Дт 424 Кт 745;

б) Дт 10 Кт 152;

в) Дт 10 Кт 425;

г) Дт 13 Кт 10.

^ 94. Бухгалтерська проводка, якою оприбутковують запаси отримані від ліквідації основних засобів:

а) Дт 20 Кт 10;

б) Дт 20 Кт 23;

в) Дт 20 Кт 74;

г) Дт 10 Кт 20.

^ 95. Накопичена амортизація необоротних активів – це:

а) сума амортизації об’єктів необоротних активів з початку їх корисного використання;

б) сума амортизації, використана для придбання нових об’єктів;

в) сума нарахованого зносу на дату балансу;

г) переоцінена вартість об’єктів.

^ 96. Випадок, коли сума непрямих податків включається у первісну вартість основних засобів:

а) якщо об’єкт має виробниче призначення;

б) якщо об’єкт має невиробниче призначення;

в) якщо об’єкт ввезено із-за кордону;

г) у всіх випадках.

^ 97. Первинний документ, у якому відображають результати від ліквідації основних засобів:

а) Акт приймання-передачі основних засобів;

б) Акт на списання основних засобів;

в) Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів;

г) Накладна внутрішньогосподарського призначення.

^ 98. Об’єкти, передані в операційну оренду:

а) переходять на баланс орендаря;

б) залишаються на балансі орендодавці;

в) обліковуються орендарем на позабалансовому рахунку;

г) будь-який із варіантів є правильним.

99. Бухгалтерська проводка, якою відображають нарахування амортизації на будівельні машини і механізми:

а) Дт 23 Кт 13;

б) Дт 92 Кт 13;

в) Дт 15 Кт 13;

г) Дт 13 Кт 11.

100. Рахунок, на якому відображають витрати з модернізації основних засобів:

а) 23 «Виробництво»;

б) 13 «Знос (амортизація) основних засобів»;

в) 15 «Капітальні інвестиції»;

г) 97 «Інші витрати».

Викладач: к.е.н., в.о. доцента ________________ /Н.В. Оляднічук/

Завідувач кафедри: д.е.н., професор ______________ / В.С. Уланчук /

Похожие:

Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1» iconПерелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1» icon1. Питання оплати праці в Україні регулюється Законом: а «Про оплату праці»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1» iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни Управлінський облік для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Пов'язати наведені нижче терміни із їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1» iconПерелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства»
Дати характеристику правовому регулюванню бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Зу "Про бухгалтерський облік І фінансову...
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1» iconКонспект лекцій з дисципліни «Облік І аудит» для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво»
Для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1» iconПерелік питань, що виносяться на іспит з політології для напряму підготовки «Туризм», «Правознавство»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы