Питання для підготовки до іспиту icon

Питання для підготовки до іспиту


Скачать 17.16 Kb.
НазваниеПитання для підготовки до іспиту
Размер17.16 Kb.
ТипДокументы

Питання для підготовки до іспиту

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Дисципліна: соціологіяУвага!

Питання та терміни за темами, які на 23.05.2013 не були ще викладені на лекції або не надсилалися/давалися викладачем, можуть ще уточуватися та корегуватися, про що буде сповіщено додатково!

Скок Н.С. 1. Дайте визначення поняття «соціальний інститут». Схарактеризуйте його ознаки і функції.

 2. Дайте якомога повнішу характеристику методу спостереження, його позитивних рис і труднощів застосування.

 3. Надайте визначення поняття «соціальна група», їх типологія.

 4. Назвіть і розкрийте зміст основних методів управління.

 5. Назвіть і розкрийте зміст основних принципів сучасного управління.

 6. Обґрунтуйте важливість соціального контролю для суспільства. Розкрийте його функції і зміст.

 7. Обґрунтуйте особливості розвитку національної культури в сучасних умовах.

 8. Обґрунтуйте особливості сучасних концепцій масових комунікацій.

 9. Обґрунтуйте соціальну природу та історичну зумовленість масових комунікацій. Розкрийте їх зміст та функції.

 10. Обґрунтуйте співвідношення особистості і суспільства: алгоритми зв’язків і взаємодій.

 11. Обґрунтуйте, які існують шляхи для вертикального переміщення індивідів у суспільстві.

 12. Означте наслідки швидкої вертикальної висхідної мобільності.

 13. Поясніть, що розуміють під поняттям «девіантна поведінка». Зазначте та проаналізуйте чинники, що впливають на рівень самогубств у суспільстві.

 14. Поясніть, що розуміють під поняттям «середній клас».

 15. Проаналізуйте проблему взаємовпливу інтерв’юера та респондента у ході опитування та можливі засоби її подолання.

 16. Проаналізуйте сутність поняття і порівняйте основні теорії особистості. Обґрунтуйте розуміння особистості за допомогою рольової концепції.

 17. Проаналізуйте сутність соціальної стратифікації й мобільності.

 18. Проаналізуйте теорію дезорганізації і аномії Е.Дюркгейма.

 19. Проаналізуйте, що являють собою спеціальні соціологічні теорії.

 20. Розкрийте зміст анкетування як методу соціології.

 21. Розкрийте зміст етнонаціональних процесів в Україні та їх специфіку.

  1. Розкрийте зміст етносоціології: предмет вивчення, специфіку.

 22. Розкрийте зміст поняття «девіантна поведінка». Поясніть мотиви девіантної поведінки.

 23. Розкрийте зміст предмету, категорій та історії становлення етносоціології.

 24. Розкрийте зміст соціалізації, її стадій, інститутів, механізмів.

 25. Розкрийте зміст соціального експерименту як методу збору соціальної інформації.

 26. Розкрийте зміст соціальної напруги і аномії.

 27. Розкрийте зміст спостереження як методу в соціології.

 28. Розкрийте зміст структури й основних функцій соціології.

 29. Розкрийте зміст сучасних і постсучасних типів сімей. Розкрийте сутність та обґрунтуйте необхідність укладання шлюбного договору.

 30. Розкрийте зміст та методику проведення анкетування.

 31. Розкрийте зміст та методику проведення експерименту.

 32. Розкрийте зміст та методику проведення опитування.

 33. Розкрийте зміст, схарактеризуйте, покажіть особливості вивчення соціальної структури суспільства.

 34. Розкрийте значення соціології як науки.

 35. Розкрийте соціологічне розуміння сім’ї. Проаналізуйте основні причини кризи сучасної сім’ї.

 36. Розкрийте сутність балансу багатства і бідності сучасного суспільства, особливості цього процесу в українському суспільстві.

 37. Розкрийте сутність інституту сім’ї.

 38. Розкрийте сутність поняття «соціальна структура суспільства» і схарактеризуйте основні елементи соціальної структури сучасного суспільства.

 39. Розкрийте сутність соціальної організації суспільства, її складових і механізмів.

 40. Розкрийте сутність соціальної структури суспільства.

 41. Розкрийте сутність та специфіку соціології як науки.

 42. Розкрийте сутність теорій і соціальних концепцій девіації.

 43. Розкрийте сутність теорії соціальної стратифікації.

 44. Розкрийте сутність феномену девіантної поведінки з точки зору теорії аномії, теорії стигматизації, соціобіологічних концепцій.

  1. Схарактеризуйте основні функції та методи соціального управління.

 45. Схарактеризуйте поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість».

 46. Схарактеризуйте соціологію як науку. Яке значення має соціологія у підготовці молодих спеціалістів?

 47. У чому полягає методологічне значення методу соціометричного опитування як процедури збору соціологічної інформації?

 48. У чому полягає сутність соціальної стратифікації й мобільності?^

Перелік термінів (ключових питань) для опануванняАгенти соціалізації

Адаптація

Анкета

Анкетування

Анкетування групове

Анкетування поштове

Вертикальна соціальна мобільність

Вивчає соціальну поведінку людей, міжособистісне спілкування, мотивація дій, стимули групових учинків …

Вивчає суспільство як цілісний організм, його структура, соціальні інститути …

відкриті питання

Відкриті стратифікаційні системи

включене спостереження

Вперше науково обґрунтував сутність групи, визначивши її як певну кількість людей, об'єднаних спільними інтересами

Генеральна сукупність

Дослідник, анкета; респондент

досягнутий статус

Експеримент соціологічний

Експериментальна група

Елементи соціального експерименту

Елементи соціального експерименту (Експериментатор, експериментальний чинник, експериментальна ситуація, експериментальний об’єкт)

Емпіричний

Етапи соціологічного дослідження

Етнічність

етнос;

Етносоціологія

За допомогою цих критеріїв девіація оцінюється позитивно або негативно …

закриті питання

Закриті стратифікаційні системи

Запрограмоване чи стандартизоване спостереження

Запропонований статус

Інститути соціалізації

Інституціоналізаці

інституціоналізація

Інтерв’ю

Інтеріоризація

Клас

Конфлікт стереотипів (Стан, коли етнічні групи можуть ще чітко не усвідомлювати причин суперечностей, але створюють стосовно опонента негативний образ «недружнього сусіда», «небажаної етнічної групи»).

Конформність (характеристика позиції індивіда стосовно позиції групи, міра підпорядкування індивіда груповому тиску.)

Координація

культурний релятивізм

Маргінали

Метод

Методика

Методологія

Методологія

міжетнічний конфлікт

напівзакриті питання

Народ

Невключене спостереження

неконтрольоване (не стандартизоване)

нерівність

нормальна ідентичність (Позитивні уявлення про свій народ у сукупності з толерантними установками на спілкування з представниками інших народів визначають як … ідентичність)

Опитування

Основні компоненти анкетного опитування це…

основні питання

Особистий статус

паспортні питання

первинним відхиленням

Перший, хто висунув ідею про можливість використання експериментального методу в соціальних науках

Питання альтернативне (дихотомічне) це

питання-фільтри

Плем’я.

Польове спостереження

Пьєр Симон Лаплас

Рабство

референтна група

Рольова концепція виникла в американській соціальній психології

рольові очікування

самоконтроль (внутрішній контроль)

Самоповага

Санкціями

Середній клас

Система соціальних ролей за Т. Парсонсом: він вважав, що будь-яка роль може бути описана за допомогою п’яти основних характеристик

Систематичне спостереження

Соціалізація

Соціальна мобільність

соціальна група

соціальна норма,

Соціальна роль

Соціальна роль

Соціальна система

Соціальна спільнота

Соціальна стратифікація

Соціальна структура суспільства

Соціальна структура суспільства

Соціальний інститут

Соціальний контроль стосовно суспільства виконує функції (охоронну та стабілізуючу)

соціальний статус

соціальний статус

Соціальні взаємодії

Соціальні дії

Соціальні закони

Соціальні інтереси

Соціальні норми

Соціальні потреби

Соціальні приписи

Соціальні приписи

Соціальні санкції

Соціально-груповий статус

Соціально-груповий статус

Соціометричне опитування

Спеціальні соціологічні теорії

Спостереження

статусний набір

Статусні конфлікти

Субординація

Теорія стигматизації (навішування ярликів)

Формальна соціальна група

Формальний контроль

Якщо менеджер дає підлеглому завдання і не контролює хід його виконання, то він удається до … контролю
Завідувач кафедри

д.соц.н., проф. В.В. Бурега

Екзаменатор

к.соц.н., доц. Н.С. Скок
Похожие:

Питання для підготовки до іспиту iconПитання для підготовки до іспиту
Питання та терміни за темами, які на 23. 05. 2013 не були ще викладені на лекції або не надсилалися/давалися викладачем, можуть ще...
Питання для підготовки до іспиту iconПитання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302
Назвіть основні принципи організації виробничих процесів і коротко охарактеризуйте їх
Питання для підготовки до іспиту iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Питання для підготовки до іспиту iconПерелік питань, для підготовки до іспиту з дисципліни
Опорні пластини для встановлення деталей по пласким базовим поверхням, їх класифікація
Питання для підготовки до іспиту iconПитання для іспиту
Олега з імператором Візантії у 911 р обумовлювалися митні питання між двома державами. Уже на той час у київ­ських слов'ян як норма...
Питання для підготовки до іспиту iconПитання для державного іспиту з «Цивільного процесу України»
Резолюції та рекомендації Комітету Міністрів ради Європи щодо доступності правосуддя у цивільних справах
Питання для підготовки до іспиту iconПитання для підготовки до семестрового контролю
Основні положення філософсько-психологічних моделей екзистенціальної психотерапії
Питання для підготовки до іспиту iconОрієнтовний перелік питань для підготовки до іспиту з курсу «Мікроекономіка»
Поняття: корисність блага; сукупна та гранична корисність; принцип спадної граничної корисності
Питання для підготовки до іспиту iconПитання до Іспиту з дисципліни «Кримінальне право» на 2011-2012 навчальний рік

Питання для підготовки до іспиту iconПитання для державного іспиту з «Цивільнe правo України»
Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною
Питання для підготовки до іспиту iconПитання до іспиту ( заліку )
Класифікація держав за формами: правління, устрою, державного політичного режиму
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы