Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням icon

Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням


Скачать 26.32 Kb.
НазваниеПитання до іспиту з української мови за професійним спямуванням
Размер26.32 Kb.
ТипДокументы

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПЯМУВАННЯМ 1. Історія становлення та розвитку української мови.

 2. Мова і мовлення в житті суспільства. Функції мови.

 3. Українська мова – державна мова України. Українська мова серед мов народів світу.

 4. Закони, що регламентують функціонування української мови.

 5. Українська літературна мова, її основні ознаки.

 6. Мовна норма. Типи мовних норм.

 7. Особливості мови професії.

 8. Функціональні стилі сучасної української мови.

 9. Науковий стиль та його підстилі.

 10. Характеристика офіційно-ділового стилю, його різновиди.

 11. Художній стиль та загальні вимоги до нього.

 12. Публіцистичний стиль.

 13. Розмовний стиль.

 14. Поняття про термін, термінологію, терміносистему, агрономічний термін. Роль терміна у діловому мовленні.

 15. Термін у системі професійного мовлення.

 16. Абревіатури у діловій мові: вимоги до утворення і використання.

 17. Лексикографія як наука. Словник як джерело підвищення мовної культури. Типи словників.

 18. Лексикологія як наука. Загальна характеристика лексики сучасної української мови.

 19. Стилістичне використання фразеологізмів.

 20. Активна і пасивна лексика української мови.

 21. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми у фаховому мовленні.

 22. Фразеологія у фаховому мовленні.

 23. Професійна та побутова лексика. Діалектизми, архаїзми, неологізми, жаргонізми.

 24. Форми числівників у діловому мовленні та особливості їх відмінювання.

 25. Правила вживання м'якого знака.

 26. Правила вживання апострофа.

 27. Абревіатура та іншомовні слова у мові професійного спрямування. Правопис слів іншомовного походження.

 28. Складні випадки правопису та відмінювання іменників. Правила правопису складних іменників.

 29. Правопис власних назв.

 30. Культура усного ділового спілкування.

 31. Невербальні засоби спілкування.

 32. Телефонна розмова.

 33. Жанри публічних виступів.

 34. Лекція. Наукова доповідь.

 35. Звітна доповідь.

 36. Урочиста промова.

 37. Поняття “етикет”, “службовий етикет”. Відмінність понять: “мовний етикет”, “мовленнєвий етикет”.

 38. Документ як основний вид ділового мовлення .Поняття про документ, документацію, документування.

 39. Функції документа (специфічні та загальні).

 40. Класифікація документів.

 41. Основні вимоги до укладання документів.

 42. Вимоги до оформлення тексту документа. Рубрикація тексту.

 43. Реквізит як складовий елемент документа. Постійні і змінні реквізити.

 44. Правила оформлення та розміщення реквізитів.

 45. Формуляр документа.

 46. Організаційні документи: положення, статути, правила.

 47. Інструкція, її реквізити, зміст, час дії. Посадова інструкція.

 48. Розпорядчі документи: постанова, ухвала, розпорядження, наказ, вказівки.

 49. Довідково-інформаційні документи.

 50. Акт, довідка, плани робіт.

 51. Доповідні та пояснювальні записки, спільне і відмінне між ними.

 52. Протокол, його композиція і оформлення. Витяг з протоколу.

 53. Звіт. Композиційна чіткість і послідовність у складанні звітів.

 54. Рецензія.

 55. Службовий лист.

 56. Спільне й відмінне між договором, трудовою угодою і контрактом.

 57. Заява: типи, реквізити.

 58. Особисті офіційні документи: доручення, розписка, заповіт.

 59. Особовий листок з обліку кадрів.

 60. Накази щодо особового складу.

 61. Автобіографія. Правила її написання.

 62. Резюме та правила його оформлення.

 63. Характеристика як документ. Правила її написання.

 64. Доповідні та пояснювальні записки. Правила їх написання та оформлення.

 65. Оголошення. Правила його написання.

 66. Запрошення. Правила його написання.

 67. Листування.

 68. Протокол. Типи протоколів.

 69. Витяг з протоколу. Правила його написання та оформлення.

 70. Наукова робота (курсова, дипломна, реферат, конспект). Правила оформлення.

 71. Доручення та правила його оформлення і написання.

 72. Розписка. Правила оформлення та написання.

 73. Бібліографічна довідка. Правила оформлення бібліографії.Рекомендована література

Основна

 1. Бабич Н.Д. Культура фахового мовлення: Навч. посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.

 2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Мова ділових паперів. – К., 2000.

 3. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посібник для студ. аграрних вищ. навч. закладів та коледжів. – К.: Центр навчальної літератури, 1999 ( 2005). – 534 с.

 4. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К., 2006.

 5. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К., 2005.

 6. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997.

 7. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум : навч. посіб. / Т.В.Симоненко, Г.В.Чорновол, Н.П. Руденко. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 272 с.

 8. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. – К., 2005.

 9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К., 2007.

 10. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006.

 11. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997.

 12. Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004.Додаткова література


 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За ред. Сербенської О. – Львів, 1994.

 1. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., 1999.

 3. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навчальний посібник. – К., 2001.

 4. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова професійного спрямування. – К., 2004.

 5. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К., 2001.

 6. Ділова українська мова / За ред. Горбул О.Д. – К., 2001.

 7. Діловий етикет. Етика ділового спілкування / Автор-укладач І.Афанасьєв. – К., 2003.

 8. Дороніна М. Культура спілкування ділових людей. – К., 1998.

 9. Жайнворонок В.В. Велика чи мала літера? Словник-довідник. – К., 2004.

 10. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

 11. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Х., 2003.

 12. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.

 13. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 14. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

 15. Красницька А.В., Гулінда Л.І. Ділова українська мова. – К., 2002.

 16. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К., 1990.

 17. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. – К., 2003.

 18. Михайлишин Б. Ділові папери. – Л., 2000.

 19. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спрямуванні. – К., 2006.

 20. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. – К., 1992.

 21. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997.

 22. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

 23. Пилинський М.М. Мовна норма та стиль. – К., 1976.

 24. Плющ Н.П. Форми ввічливості в системі українського мовного етикету / Українська мова і сучасність. – К., 1991.

 25. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови: Підручник. – К., 2001.

 26. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К., 2001.

 27. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Л., 2001.

 28. Сучасна українська літературна мова / За ред. Грищенка А.П. – К., 2004.

 29. Сучасна українська літературна мова / За ред. Пономарева О.Д. – К., 1997.

 30. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник. / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003.

 31. Універсальний довідник з ділових паперів / За ред. Л.Пустовіт. – К., 2003.

 32. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / За ред. Г.Г.Германенко. – К., 2003.

 33. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. – К., 1998.

 34. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005.


Словники

 1. Ганич Д.І., Олійник С.І. Русско-украинский и украинско-русский словарь. – К., 1990.

 2. Ганич Д.І., Олійник С.І. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

 3. Головащук І.С. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

 4. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001.

 5. Головащук І.С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. – К., 2001.

 6. Головащук І.С. Словник наголосів. – К., 2000.

 7. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К., 1995.

 8. Єрмоленко С.Я. Новий російсько-українській словник-довідник. – К., 1999.

 9. Олійник О., Сидоренко М.М. Російсько-український словник наукової термінології. – К., 1994.

 10. Олійник О., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник. – К., 1991.

 11. Орфографічний словник української мови / Уклад. Головащук І.С. – К., 1994.

 12. Орфоепічний словник української мови. – К., 1995.

 13. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. Тараненко А.А. – К., 1996.

 14. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. – К., 1993.

 15. Словник іншомовний слів / За ред. О.Мельничука. – К., 1985.

 16. Словник скорочень української мови. – К., 1982.

 17. Словник труднощів української мови / За ред. Єрмоленко С.Я. – К., 1989.

 18. Словник української мови: У 11 т. – К., 1971 – 1981.

 19. Словник-довідник труднощів української мови. – К., 1992.

 20. Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей. – К., 1992.

 21. Тлумачний словник української мови. – К., 2001.

 22. Український орфографічний словник. – К., 2002.

 23. Інтернет – ресурси

 24. www. litopys.org.ua

 25. www. mova.info

 26. www. pereklad.kiev.ua

 27. www. novamova.com.uaСтудент повинен знати:


 1. Основні відомості про українську мову, історії її розвитку та становлення.

 2. Теорію походження української мови.

 3. Поняття „стиль”, „стилістика”.

 4. Класифікація функціональних стилів української мови.

 5. Особливості наукового, офіційно-ділового стилів.

 6. Визначення терміна, термінології.

 7. Базові поняття культури мови.

 8. Комунікативні ознаки культури мовлення.

 9. Поняття: „мова” і „мовлення”; „усне мовлення” і „писемне мовлення”, „національна мова”, „літературна мова”.

 10. Особливості труднощів слововживання.

 11. Поняття „книжні слова”, «іншомовна лексика”, „терміни” та „професіоналізми”, „емоційна лексика”.

 12. Види складноскорочень у діловому мовленні; основні граматичні форми слів (Р. і Д. відм.).

 13. Правопис прізвищ та географічних назв.

 14. Основні вимови до укладання документів.

 15. Функції документа (специфічні та загальні).

 16. Класифікацію документів.

 17. Правила оформлення довідки, доручення, розписки та їх основні реквізити.

 18. Правила оформлення рефератів, нотаток, додатків, приміток.

 19. Правила оформлення наказу та розпорядження.

 20. Правила оформлення заяви, пояснювальної та доповідної записок.

 21. Правила написання оголошення, повідомлення про захід.

 22. Правила оформлення протоколу, витягу з протоколу.

 23. Правила написання анотації, відгуку, рецензії.

 24. Особливості оформлення договору, трудової угоди, контракту.

 25. Правила написання характеристики, автобіографії.


Студент повинен вміти:


1. Розрізняти поняття мови: мовлення в житті суспільства, зокрема української мови як символу національної гідності, державності; розкрити історію розвитку української мови як національної мови світу; понять «Русь» та «Україна».

2. Тлумачити лексичне значення слова, однозначні та багатозначні слова, пряме і переносне значення слова; використовувати в усному та писемному мовленні синоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми, а також професійну і термінологічну лексику, іншомовні слова, архаїзми, неологізми.

3. Користуватися тлумачним та орфографічним словниками, словником синонімів, антонімів, паронімів тощо; добирати до слів синоніми й антоніми та використовувати їх у мовленні.

4. Відтворювати готові тексти різних стилів, детально, вибірково чи стисло переказувати їх; складати власні висловлювання, добирати у віповідній ситуації тип мовлення та вдосконалювати написане.

5. Правильно сприймати чуже мовлення, виділяти й запам’ятовувати головне в прослуханому; створювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням особливостей ситуації спілкування; підпорядковувати висловлювання темі й основній думці.

6. Дотримуватись основних правил етики в спілкуванні; готувати публічний виступ, складати конспект, план, тези.

7. Охарактеризувати діловий стиль української мови, сфери його призначення та обслуговування, довести, чому діловий стиль є повноправним стилем сучасної української мови; визначати види документів за найменуванням, походженням, призначенням та охарактеризувати їх структурні ознаки.

8. Визначати жанри офіційних документів; вміло використовувати загальномовну лексику, терміни, інтернаціоналізми, професійну лексику, абревіатури.

9. Оформляти ділові документи (стандартні та нестандартні), зокрема заяву, автобіографію, розписку, довідку, пояснювальну записку, характеристику, протокол, витяг з протоколу та ін., заповнювати особову справу; написати накази з особового складу, договір, телеграму, доручення, звіт, пояснювальну записку тощо.

10. Довести, чому мовленнєвий етикет є однією зі складових частин наукової спадщини спілкування нашого народу, чому мовна поведінка українців привертає до себе увагу етнографів, лінгвістів; пояснити, в яких одиницях лексики, фразеологізмах реалізуються етичні правила спілкування українців, дотримуватись основних правил етики у спілкуванні.

11. Створювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням особливостей ситуації спілкування, підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, використовувати вивчені засоби зв'язку між реченнями в тексті: самостійно добирати для висловлювань матеріал із власного досвіду; знаходити та виправляти недоліки та помилки у змісті; побудові й мовленнєвому оформленні власних висловлювань, спираючись на засвоєні знання.

12.Написати реферат, занотувати усний і письмовий тексти.


Похожие:

Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням iconПитання до іспиту з української мови за професійним спямуванням
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед мов народів світу
Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням iconПитання до іспиту
Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення
Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням iconПитання до іспиту
Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення
Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням iconСемінарські заняття з української мови Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету Семінарські заняття з української мови Сарни 2012 Семінарські заняття з української мови.
Семінарські заняття з української мови. Матеріали по підготовці та проведенню семінарських занять. Сарни, 2012. 77 с
Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням iconТематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням»
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів
Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням icon«Методика викладання української мови»
Теоретичні засади методики навчання української мови в початковій школі як науки і навчальної дисципліни
Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням iconПитання 7 Мова і думка
У зверненні до носіїв укр мови М. Рильський писав: «Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо...
Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням iconПрактикум для студентів заочної форми навчання спеціальності "Фармація". Запоріжжя
Фармація” систематизовано і послідовно оволодіти курсом “Українська мова (за професійним спрямуванням)”: засвоїти норми сучасної...
Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням iconЗакон про мови в Українській рср нормативно-правова основа утвердження української мови як державної в Україні. Конституція України про функціонування та розвиток мов в Україні. Державна мова та її функції
Закон про мови в Українській рср нормативно-правова основа утвердження української мови як державної в Україні
Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням iconПитання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії
Проаналізуйте теорії періодизації історії України та історичну схему М. Грушевського
Питання до іспиту з української мови за професійним спямуванням iconТема «Дієслово як частина мови»
Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія: Підручник / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К.:...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы