Питання за залік icon

Питання за залік


Скачать 43.23 Kb.
НазваниеПитання за залік
Размер43.23 Kb.
ТипДокументы

Питання за залік

 1. Кар’єра в сучасному світі

 2. В чому полягає значення планування кар’єри

 3. Які ви знаєте методики планування кар’єри. Охарактеризуйте їх.

 4. Типи кар’єрного процесу та їх характеристика

 5. Принципи кар’єрного процесу та їх характеристика

 6. Етапи еволюції індивідуальної кар’єри

 7. Сутність і структура трудової адаптації

 8. Управління трудовою адаптацією

 9. Охарактеризуйте населення країни по відношенню до ринку праці

 10. Елементи ринку праці та їх характеристика

 11. Функції ринку праці та їх характеристика

 12. Структура ринку праці

 13. Класифікація ринків праці

 14. Теоретичні концепції аналізу ринку праці

 15. Моделі ринків праці в розвинених країнах та їх характеристика

 16. Ознаки ринку праці в Україні

 17. Теорія вибору кар'єри Д. Л. Голланда

 18. Назвіть та охарактеризуйте головні елементи ринку праці

 19. Які фактори вплинули на сучасний стан ринку праці в Україні

 20. Фактори трудової адаптації.

 21. Успішні стратегії побудови кар’єри.

 22. Методики дослідження успішності професійної кар’єри.

 23. Державні гарантії зайнятості населення.

 24. Поняття та види працевлаштування.

 25. Правова організація працевлаштування.

 26. Державна служба зайнятості як центр реалізації державної політики зайнятості населення(структура і повноваження).

 27. Порядок реєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, державною службою зайнятості.

 28. Підходяща робота.

 29. Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці.

 30. Правовий статус безробітного.

 31. Порядок реєстрації безробітного державною службою зайнятості.

 32. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття.

 33. Види забезпечення на випадок безробіття. Соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті.

 34. Агентства з працевлаштування. Рекрутингові агентства. Кадрові агентства.

 35. Поняття трудового договору, його форма і зміст.

 36. Поняття та види трудового договору.

 37. Загальний порядок укладання трудового договору.

 38. Випробування при прийнятті на роботу.

 39. Зміна умов трудового договору.

 40. Припинення трудового договору.

 41. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

 42. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

 43. Порядок оформлення звільнення працівників і здійснення розрахунків з ними.

 44. Вихідна допомога при звільненні. Правові наслідки незаконного звільнення.

 45. Поняття соціального партнерства, його мета і форми.

 46. Колективні угоди та їх значення у регулюванні трудових відносин.

 47. Колективний договір, його сторони і зміст.

 48. Переміщення та переведення працівника

 49. Порядок укладання колективних договорів та угод.^ 12. ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВОЇ РЕКОМЕНДОВАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ


(для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Професійна кар’єра успішного фахівця”):


 1. Аврамова Е., Верпаховская Ю. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда: взаимные ожидания. // Социлогические исследования,- 2006. -№4.- с. 37-42.

 2. Акимов А В. Мировое население: взгляд в будущее. - М.: Наука, 1992.

 3. Астахова Т. Г. Соціальний конфлікт в умовах соціально-економічної трансформації України. // Грані.- 2006.- №3.- с. 95-97.

 4. Бакунин М. А Философия. Социология. Политика. -М.: Правда, 1989.

 5. Балыкина С.А. Опросные социологические технологии и их использование в политических кампаниях в современной Украине. // Грани.-2007.-№6.-с.100-105.

 6. Баранов Г. С. Понятие и образ в структуре социальной теории. - Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1991.

 7. Белых Е. Л., Верниенко Г. П. Социальная структура и социальные процессы в современном обществе. - М.: Изд-во Моск. гос. откр. пед. ин-та, 1993.

 8. Бердяев Н. А О назначении человека. - М.: Республика, 1993.

 9. Ю.Бердяев Н. А. Кризис искусства. -М.: Интерпринт, 1990.

 10. П.Бердяев Н. А. Самопознание: опыт философской автобиографии. - М.: ДЭМ, 1990.

 11. Валентей Д. И., Кваша А Д. Основы демографии. -М.: Мысль, 1989.

 12. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. -М.: Прогресс, 1990.

 13. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека, - М.: Изд-во МГУ, 1990.

 14. Даниленко О. А. Язык конфликта как объект лингвосоциологии. // Синологические исследования,- 2006.-№4. - с. 84-98.

 15. Кадровая политика в условиях ускорения социально-экономическогоразвития: опыт и проблемы. - М.: Изд-во Ин-та социологии, 1988.

 16. Козакевич A.C. Особливості ділової кар'єри жінки-керівника. //' Актуальні проблеми економіки. -2006.-№5.- с.161-165.

 17. Козлов А. Е. Социальная политика: конституционно-правовые проблемы. -М.: Наука, 1990.

 18. Куракова Л. П., Викторов В. Н, Максимов В. Т. Социально-экономическая активность человеческого фактора. - Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1990.

 19. Лебедев В. И. Личность в экстремальных условиях. - М.: Политиздат, 1989.

 20. Михеева И. Н. Амбивалентность личности: морально-психологический аспект. -М.: Наука, 1991.

 21. Обозов Н. Н., Щекин Г. В. Психология работы с людьми: Советы руководителю. - К.: Политиздат Украины, 1990.

 22. Платонов Ю. П. Психология коллективной деятельности: теоретико-методологический аспект. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.

 23. Подольская Е. А. Ценностные ориентации и проблема активности личности. - Харьков: Основа, 1991.

 24. Семченко О. А. Місце та функції масової комунікації за демократичного режиму. // Грані. - 2007. - №6. - с. 114-117.

 25. Солодникова И.В. Социализация личности: сущность и особенности на разных этапах жизни. // Социологические исследования.-2007.-№2.-с.32-39.

 26. Соха М.В. Соціалізація особистості в епоху глобальних змін. // Наука. Релігія. Суспільство. -2006.-№2.- с.265-272.

 27. Социальная структура и социальная стратификация: Сборник ~ Ин-т социологии. - М., 1992.

 28. Социальная структура и экономика: социальная структура и производственные отношения / Ин-т социологии. - М., 1990.

 29. Стребков Д. О. Социальные аспекты кредитного поведения населения. // Социологический журнал. - 2007.- №1.- с. 87-102.

 30. Танчер В. Соціологічна думка України на тлі світової соціології. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-1998.-№1-2.-е. 18-26.

 31. Тощенко Ж.Г., Романовский Н.В. О тенденциях развития социологии в современном мире.// Соцологические исследования.-2007.-№6.-с.3-12.

 32. Фетисов B.C. Соцальная жизнь как предмет исследования социологии.// Социологические исследования.- 2007.-№6.- с.28-36.

 33. Чудовська-Кандиба І. Соціальні дискурси реклами: теоритичний аналіз. // Віче. - 2008. - №4. - с. 130-132.

 34. Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни Текст. / К.А. Абульханова-Славская, К.А. М.: Мысль, 1991.-299 с.

 35. Алексеева, Л.П. Преподавательские кадры: состояние и проблемы профессиональной компетентности Текст. / Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина. М.: НИИВО, 1994.

 36. Алтухов, В. Исследования рынка труда молодых специалистов: результаты опроса Электронный ресурс. / В. Алтухов, Н. Гончарова, А. Серебряков. Режим доступа: http://teletesting.ru/modules/articles/

 37. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания. Текст. / Б.Г.Ананьев.; 3-е издание. СПб.: Питер, 2001. - 288 с.

 38. Арчер, В. Мифологический словарь Текст. : около 1800 статей / В. Арчер, Г.В. Щеглов. М.: ACT, 2006. - 365с.

 39. Арцев, М.Н. Психодиагностическая модель профессиональной компетентности менеджера инновационного образовательного учреждения Текст. : дисс. .канд. психол. наук: 19.00.03. / М.Н. Арцев —Тверь: Тверской государственный университет, 2002

 40. Ахмеров, Р.А. Биографические кризисы личности Текст. : автореф. дисс. .канд. психол. наук: 19.00.01. / Р.А. Ахмеров М.: Институт психологии Российской Академии Наук, 1994. - 24 с.

 41. Багаева, И.Д. Ценностное отношение к профессионализму педагогической деятельности Текст. / И.Д. Багаева, М.Н. Кузьмина, Ю.С.Шапошникова. Усть-Каменогорск: Усть-Каменогорский пед. Ин-т., 1989. - 159 с.

 42. Бажин, Е.Ф. Метод исследования уровня субъективного контроля Текст. / Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, A.M. Эткинд // Психологический журнал. 1984. - Т. 5. №3.

 43. Байденко, В.И. Компетенции в профессиональном образовании Текст. / В.И. Байденко // Высшее образование в России. 2004. - № 11. - С. 4-13

 44. Бакштановский, В.И. Моральный выбор личности: альтернативы и решения Текст. / В.И. Бакштановский. М.: Политиздат, 1983. - 222 с.

 45. Белоцерковский, А.В. Образование как процесс развития личности: о перечне направлений ВПО Российской Федерации для ГОС третьего поколения Текст. / А.В. Белоцерковский и др. // Аккредитация в образовании. 2006. - № 8 (июнь). -С. 10-12.

 46. Беляева, В. А. Деятельность педагога-методиста в системе муниципального образования Текст.: Методические рекомендации / В. А. Беляева, А.А. Петренко, изд. 2-е, испр., доп. М.: Аркти, 2005. - 160 с.

 47. Берне, Р. Развитие Я концепции и воспитание Текст. / Р. Берне; пер. с англ. -М.: Прогресс, 1986. - 421 с.

 48. Бодалев, А.А. Как становятся великими или выдающимися? Текст. / А.А. Бода-лев, JI.A. Рудкевич. М. : Изд-во Института психотерапии, 2003. - 288с.

 49. Бодалев, А.А. Личность и общение Текст. / А.А. Бодалев. М.: Международная педагогическая академия, 1995. — 328 с.

 50. Бондаревский, В. О педагогическом творчестве и опасности дилетантизма Текст. / В. Бондаревский // Народное образование. 1988. - № 6. - С. 76-80.

 51. Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы Текст.: / Ричард Бояцис; пер. с англ. М.: ТИГЛЮ, 2008. - 340 с.

 52. Брушлинский, А.В. Психология субъекта Текст. / А.В. Брушлинский. СПб.: Алетейя, 2003. - 268 с.

 53. Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций / Ф.Е. Василюк // Психологический журнал. 1995. - №4. - С.90-115

 54. Василюк Ф.Е. Психология переживания Текст. / Ф.Е. Василюк. М.: Изд-во МГУ, 1984.-200 с.

 55. Веселовская Н.С. Компетентностный подход в образовании основа подготовки высококвалифицированного специалиста Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.auditorium.ru/v/.

 56. Вечерин А.В. Динамика представлений о рынке труда на ранних этапах становления профессионала Текст.: автореферат дисс. канд. психол. наук / А.В. Вечерин. М., 2007. - 24с.

 57. Виноградов В.И. Психодиагностическое обеспечение формирования готовности личности к профессиональной деятельности Текст.: автореферат дисс. канд. психол. наук / В.И.Виноградов. М., 1996. - 26с.

 58. Выготский JI.C. Собрание сочинений Текст. : В 6 т. Т.4. / JI.C. Выготский; Под ред. Д.Б. Эльконина. — М.: Педагогика, 1984. 432 с.

 59. Галахов В.И. Карьера и ее планирование: опыт и проблемы Текст.: Методическое пособие / В.И. Галахов. М.: РАПС, 1996. - 61 с.

 60. Глобализация образования. Компетенции и системы кредитов Текст. / Под общ. ред. проф. Ю.Б. Рубина. М.: ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2005. - 4901. С.

 61. Гнедина, Т.Г. Динамика карьерных ориентаций личности руководителя (на примере Забайкальской железной дороги) Текст. : дисс. . канд. психол. наук : 19.00.13 / Т. Г. Гнедина. Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2006. - 243 с.

 62. Гришанова Н.А. Компетентностный подход в обучении взрослых Текст.: материалы к третьему заседанию методологического семинара 28 сентября 2004 / Н.А. Гришанова. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. — 16 с.

 63. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности Текст.: учебное пособие для вузов / М.Т. Громкова. М.: ЮНИТА-ДАНА, 2003.-415 с.

 64. Гроф, С. Человек перед лицом смерти Текст. / С. Гроф, Дж. Хэлифакс. М.: Трансперсональный интитут, 1996. - 244с.

 65. Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище Текст. / Ж. Делор. UNESCO, 1996.-37 с.

 66. Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала Текст. / А.А.Деркач. М., Воронеж, 2004. - 752 с.

 67. Долженко О. Ошибки молодости Текст. / О. Долженко, С. Тортунова // Карьера. 2004. - № 7-8. - С. 77-79

 68. Донченко, Е.А. Личность: конфликтность и гармония Текст. / Донченко Е.А., Т.М. Титаренко. Киев: Политиздат Украины, 1987. - 158 с.

 69. Дорофеев А. Профессиональная компетентность как показатель качества образования Текст. / А. Дорофеев // Высшее образование в России. 2005. - № 4. -С. 30-33.

 70. Егоршин, А.П. Модель рабочего места и карьеры Текст. / А.П. Егоршин // Кадры. 1996. — № 12.-С. 21-22.

 71. Ефремов, Е.С. Ключевая компетенция организации как объект стратегического анализа Текст. / Е.С. Ефремов, И.А. Ханыков // Менеджмент в России и за рубежом.-2002.-№ 2. С. 15-16.

 72. Жданович, А.А. Карьерные ориентации в структуре профессиональной Я-концепции студентов Текст. : автореф. дис. .канд. психол. наук: 19.00.01 / A.А. Жданович. М., 2008. - 22с.

 73. Зеер, Э.Ф. Психология профессий Текст. : Уч. пособие / Э.Ф. Зеер. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. - 336 с.

 74. Зигерт, В. Руководить без конфликтов Текст. / В. Зигерт, JI. Ланг; пер. с нем.; ред. А.Л. Журавлев. М.: Экономика, 1990. - 335 с.

 75. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции новая парадигма результата образования Текст. / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. — 2003. — № 5. — С.34-42.

 76. Знаков, В.В. Психология субъекта как методология понимания человеческого бытия Текст. / В.В. Знаков // Психологический журнал. 2003. - №2. - С. 95106

 77. Иванова, Е.М. Системно-деятельностный подход к психологической профес-сиографии Текст. : автореф. дис. .д. психол. наук: 19.00.03 / Е.М. Иванова. -М., 2005.-47с.

 78. Иванцевич, Д. Управление человеческими ресурсами Текст. / Д. Иванцевич, А. Лобанов.- М.: Изд-во Дело, 1994. 450с.

 79. Игнатов, В.Г. Профессионализм в системе госслужбы Текст. / В.Г. Игнатов, B.К. Белолипецкий, А.В. Понеделков. Ростов-на-Дону, 1997. - 256 с.

 80. Илясов, Е. Цель трудоустройство выпускников Электронный ресурс. / Е. Илясов. - Режим доступа: http://muc.renet.ru/jornal/numberl4/ilasov.htm

 81. Исаев, В.А. Образование взрослых: компетентностный подход Текст.: учебно-методическое пособие / В.А. Исаев, В.И. Воротилов. СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2005.-92 с.

 82. Каркуленко, Н.Г. Технология реализации компетентностного подхода в системебизнес-образования Текст.: автореф. дисс. канд. пед. наук/ Н.Г. Каркуленко. — Тамбов. 2004.-С. 15.

 83. Кибанов, А .Я. Основы управления персоналом Текст. / А.Я. Кибанов. М.: ИНФРА-М, 2007. - 447с.

 84. Климов, Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. Текст. / Е.А. Климов. -М.: Изд-во МГУ, 1995. 224 с.

 85. Ключарев, Г. Непрерывное образование в условиях трансформации Текст. / Г. Ключарев, В. Огарев. М.: ООО «Франтэра», 2002. 166 с.

 86. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь Текст. / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. -М.: Издательский центр "Академия", 2003. 176 с.

 87. Колер, Ю. Обеспечение качества, аккредитация и признание квалификаций как контрольные механизмы Европейского пространства высшего образования Текст. / Ю. Колер // Высшее образование в Европе. 2003. - № 3.

 88. Концепция действий на рынке труда на 2008 — 2010 годы Текст. : [одобрена распоряжением правительства РФ №1193-р от 15 августа 2008г.] : офиц. текст. -М. 10с.

 89. Крайг, Г. Психология развития Текст. / Г. Крайг. СПб.: Питер, 2000. - 987 с.

 90. Кудашев, А.Р. Современный менеджмент Текст. : 100 основных понятий: организационные, методические и психологические аспекты / А.Р. Кудашев. Уфа: РИО БАУ, 1994. - С. 45-47.

 91. Кузьмина, Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения Текст. / Н.В. Кузьмина. М.: Высшая школа, 1990. - 119 с.

 92. Ладанов, И.Д. Психология управления рыночными структурами: преобразующее лидерство Текст. / И.Д. Ладанов. -М.: УЦ «Перспектива», 1997. 288 с.

 93. Левитан, К.М. Личность педагога: становление и развитие Текст. / К.М. Левитан. Саратов, 1991. - 135с.

 94. Лотова, И.П. Психологические условия, эффективности профессиональной деятельности работников социальных служб Текст. / И:П'. Лотова. М.: Издательство МГСУ «Союз», 1999. - 127 с.

 95. Лукичев, Г. Болонский-процесс формирует новую модель образования Текст. / Г. Лукичев // Поиск. 2004. - №22. - С. 7-15

 96. Лукьянова, М.И. Психолого педагогическая компетентность учителя: диагностика и, развитие Текст. / М.И. Лукьянова. - Ульяновск: ИПК им. Ульянова, 1996.- 227 с.

 97. Мануйлов, В. Модели формирования готовности к инновационной деятельности Текст. / В. Мануйлов, И. Федоров // Высшее образование в России. 2004. -№7.- С. 56-64.

 98. Маркова, А.К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя Текст. / А.К. Маркова // Педагогика. 1995. - № 6i - С. 55-63

 99. Маркова, А.К. Психологический анализ профессиональной компетентностиучителя Текст. / А.К. Маркова // Советская педагогика. 1990. - № 8. - С. 8288.

 100. Маркова, А.К. Психология профессионализма Текст. / А.К. Маркова. М.: Международный гуманитарный фонд "Знание", 1996. - 312 с.

 101. Митина, JI.M. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-экономических условиях Текст. / Л.М. Митина // Вопросы психологии. 1997. - № 4. - С. 28-38.

 102. Митина, Л.М. Поиск смысла жизни в многомерном пространстве-времени педагогического труда / Л.М. Митина // Психологические проблемы смысла жизни и акме. Материалы XI симпозиума; под ред. Г.А. Вайзер, Е.Е. Вахромова. — М., 2006.-С. 55-57

 103. Митина, Л.М. Психология профессионального развития Текст. / Л.М. Митина. -М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998. 200 с.

 104. Могилевкин, Е. А. Психолого-акмеологическая концепция карьеры профессионала Текст.: Монография / Е. А. Могилевкин. — Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005.-266 с.

 105. Могилевкин, Е.А. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг Текст. / Е.А. Могилевкин. СПб.: Речь, 2007. - 336 с.

 106. Могилевкин, Е.А. Успешное прохождение кризисов в карьере молодого специалиста как условие реализации его делового и личностного потенциала / Е.А. Могилёвкин, С.В. Клиников // Управление персоналом. 2005. - № 20. - С.71-73

 107. Мутовкина, О.М. Слагаемые профессиональной компетентности преподавателя иностранных языков Электронный ресурс. / О.М. Мутовкина. Волгоград, 200К - 188 с. — Режим доступа: http://www.elib.vstu.ru/Open/3 /R37.htm

 108. Мучински, П. Психология, профессия, карьера Текст. / П. Мучински. -СПб:Питер, 2004. 539 с.

 109. Мысин, М.Н. Использование профессиональных технологий в процессе формирования профессиональных компетенций будущего специалиста Электронный ресурс. / М.Н. Мысин. — Самара, 2004. Режим доступа: http://mysin.nm.ru/

 110. Невструева, Т.Х. Динамика карьерных ориентаций личности руководителя Текст. / Т.Х. Невструева, Т.Г. Гнедина // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2006. - №1 (09). - С. 51-59

 111. Никифоров, Г.С. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности Текст. / Г.С. Никифоров. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991. - 152 с.

 112. Нюттен, Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего Текст. / Ж. Нюттен; пер. с анг.; под. ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2004. - 608 с.

 113. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 800 слов и фразеологических выражений Текст. / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Рос. АН; Рос. фонд культуры.- 3-е изд. - М.: "АЗЪ", 1996. - 928 с.

 114. Первин, JI. Психология личности. Теория и исследования Текст. / Л. Первин, О. Джон; пер. с англ. М. С. Жамкочьян; под ред. В. С. Магуна. М.: Аспект Пресс, 2001.-607 с.

 115. Петровская, Л.А. Компетентность в общении Текст. / Л.А. Петровская. М.: Наука, 1989.-216 с.

 116. Пищулин, Н.П. Кадры персонал Текст.: Словарь-тезаурус / Н.П. Пищулин, В.Ф. Ковалевский, В.М. Анисимов. - М.: МО Российской Федерации; Рос. Академия управления, 1994. - 280 с.

 117. Поваренков, Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека Текст. / Ю.П. Поваренков. М.: Изд-во УРАО, 2002. - 159 с.

 118. Поляков, В.А. Технология карьеры. Текст. / В.А. Поляков. М.: Дело Лтд., 1995.- 128 с.

 119. Попов, С.А. Психологические особенности становления профессионального самосознания субъекта труда на этапе вузовского обучения Текст. : дис. . канд. психол. наук : 19.00.03 / С.А. Попов. Тверь: Тверской государственный университет, 2002. —171 с.

 120. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности. Текст. / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб: Речь, 2001.-448 с.

 121. Пряжников, Н. С. Психология труда и человеческого достоинства Текст.: Учеб.пособие / Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова, 3-е изд. М.: Академия, 2005. -480 с.

 122. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение Текст. / Н.С. Пряжников. -М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК». 1996. 256 с.

 123. Рожкова, А.П. Развитие личностных профессионально важных качеств студентов-психологов средствами тренинга Текст. : автореф. дисс. канд. психол. наук: 19.00.03 / А.П. Рожкова. Казань. - 2004. - С. 22.

 124. Розанова, В.А. Психологические парадоксы в управлении Текст. / В.А. Розанова. -М.: Бизнес-школа «Интелл-Синтез», 1997. 144 с.

 125. Розанова, В.А. Психология управления Текст.: Учеб. пособие /В.А. Розанова. -М.: ЗАО «Бизнес-школа»; «Интел-синтез», 2000. 384 с.

 126. Романова, Е. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессио-граммы Текст. / Е. Романова; 2-е изд. СПб., 2003 - 464с.

 127. Сартан, Г.Н. Новые технологии управления персоналом Текст. / Г.Н. Сартан, А.Ю. Смирнов, В.В. Гудимов, Н.В. Подхватилин, М.Р. Алешунас. СПб.: Речь, 2003.-240 с.

 128. Селезнев, Б.И. Модель организации подготовки специалистов в области высоких технологий Текст. / Б.И. Селезнев, И.С. Телина // Университетское управление. 2003. - № 5-6 (28). - С. 89-94.

 129. Селезнев, Б.И. Проблемы отечественной электроники и подготовка инженерных кадров нового типа Текст. / Б.И. Селезнев, И.С. Телина // Вестник Новгородского ун-та.- 2003. № 23. - С. 110-113. - (Серия: Техн. Науки)

 130. Семенов, И.Н. Личностное самоопределение как ключевой фактор образования взрослых Текст. / И.Н. Семенов // Мир психологии. 1999. - №2. - С.32-38.

 131. Семушкина, Л.Г. Содержание и технология обучения в средних специальных учебных заведениях Текст.: Учебное пособие для преподавателей учреждений среднего профессионального образования / Л.Г. Семушкина, Н.Г. Ярошенко. — М.: Мастерство, 2001. 272 с.

 132. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. Текст. / Е.В. Сидоренко. СПб.: Речь, 2001.-350 с.

 133. Синенко, В. Профессионализм и качество образования Текст. / В. Синенко // Народное образование. 1999. - N7/8. - С. 64-67.

 134. Синягин, Ю.В. Психология внутриорганизационных отношений: Учеб. Пособие Текст. / Ю.В. Синягин. М.: Ульяновск, 1995. - 112 с.

 135. Синягин, Ю.В. Человек и карьера Текст. / Ю.В. Синягин // Бюллетень деловой информации. 1995. - № 12. - С. 34-39.

 136. Служебная карьера Текст. / А.С. Гусева, В.А. Иглин, Б.В. Лытов и др.; под общ. ред. Е.В. Охотского. М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998. - 302 с.

 137. Сотникова, С.И. Управление карьерой Текст.: Учеб. пособие / С.И.Сотникова. М.: ИНФРА - М., 2001. - 408 с. - (Серия «Высшее образование»)

 138. Спенсер-мл., Лайл М. Компетенции на работе Текст. / Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер; пер. с англ. М: ГИППО, 2005. - 384 с.

 139. Стамбулова, Н.Б. Психология спортивной карьеры Текст. : Уч. Пособие / Н.Б. Стамбулова. СПб.: Изд-во Центр карьеры, 1999. - 368 с.

 140. Старобинский, Э.Е. Кадровая политика Текст. / Э.Е. Старобинский //Управление персоналом. 1996. - № 8(2). - С. 40-46.

 141. Стрелков, Ю.К. Психология жизненных кризисов и значимых событий. Текст. / Ю.К. Стрелков. // Психологический журнал. — 1993. Т. 14, №5. - С. 141-142.

 142. Субетто, А.И. Качество непрерывного образования в Российской федерации: состояние, тенденции, проблемы и перспективы Текст. / А.И. Субетто. СПб.; М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000. -498 с.

 143. Татур, Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста Текст. / Ю.Г. Татур // Высшее образование сегодня. 2004. - № 3. - С. 20-26.

 144. Трудоустройство и карьера выпускников вузов: актуальность и перспективы Текст. : Сб. научных материалов / ВГУЭС; под ред. Е.А. Могилевкина. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005. - 256 с.

 145. Тукачёв, Ю. Критерии оценки профессиональной пригодности субъекта труда Электронный ресурс. / Ю. Тукачёв. — Режим доступа: http://flogiston.ru/articles/labour/profprigod

 146. Турбовской, Я. Без профессионализма нет ответственности Текст. / Я. Турбов-ской // Народное образование. 1999. - № 10. - С. 215-222.

 147. Управление персоналом организации Текст.: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 638 с. - (Серия «Высшее образование»)

 148. Фролов, Ю.В. Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалистов Текст. / Ю.В. Фролов, Д.А. Махотин // Высшее образование сегодня. 2004. - № 8. - С. 34-41.

 149. Хуторской, А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения Текст. / А.В. Хуторский. М: МГУ, 2003. - 110с.

Похожие:

Питання за залік iconПитання за залік
Державна служба зайнятості як центр реалізації державної політики зайнятості населення(структура і повноваження)
Питання за залік iconПитання до залік з курсу «Етика»
Категоричний імператив І. Канта. Особливості філософсько-етичного вчення Канта про мораль
Питання за залік iconЗакон України «Про рекламу та рекламну діяльність» Питання Неналежна реклама Питання Засоби реклами Питання Елементи засобів реклами Питання Теле- та радіореклама Питання Реклама в пресі
Питання Закон України «Про рекламу та рекламну діяльність» Питання Неналежна реклама
Питання за залік iconТема: «облаштування післявоєнного світу» мета
Міжнародні конференції 20-х років ХХ століття: суперечливі питання І питання та їх розв’язання
Питання за залік iconЦе питання не на іспти це питання, що були в інтернеті
Українська національна культура як самобутній соціокультурний феномен, її характерні риси та ознаки
Питання за залік iconПытанні для кантроля ведаў (дыферынцыраваны залік) па курсу “эканамічная гісторыя” Прадмет I задачы курса «Эканамiчная гiсторыя»
Асаблiвасцi станаўлення манапалiстычнага капiталiзму ў Германii, Англii, Францыi i
Питання за залік iconПитання для підготовки до іспиту
Питання та терміни за темами, які на 23. 05. 2013 не були ще викладені на лекції або не надсилалися/давалися викладачем, можуть ще...
Питання за залік iconПротокол № від року
Розглянуто питання електроприводу, електрозабезпечення, викладені основи електровакуумних, фотоелектронних та напівпровідникових...
Питання за залік iconПитання 13 Телефонна розмова — це один із видів усного ділового мовлення
Телефон останнім часом став чи не найважливішим засобом комунікації. Ми не уявляємо свого життя без телефону вдома, ні на роботі....
Питання за залік iconЗміст технічного аналізу інвестиційного проекту
Аналіз ринку покликаний дати від­повідь на питання, що виробляти і за якою ціною продавати, а технічний аналіз — як виробляти і з...
Питання за залік iconПитання для іспиту
Олега з імператором Візантії у 911 р обумовлювалися митні питання між двома державами. Уже на той час у київ­ських слов'ян як норма...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы