План самостійної роботи студентів icon

План самостійної роботи студентів


Скачать 352.56 Kb.
НазваниеПлан самостійної роботи студентів
страница1/7
Размер352.56 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7

ПЕРЕДМОВА


Курс “Планування та організація діяльності підприємства” належить до числа нормативних дисциплін у підготовці економістів. Програма курсу передбачає аудиторні заняття і самостійну роботу, включає 243 годин, з них самостійна робота 150 години.

Мета методичних вказівок – допомогти студентам у самостійній роботі над вивченням курсу, а саме привити навички опрацювання навчального матеріалу, уміння визначати основні положення питань, що вивчаються, а також розвинути прагнення до самоосвіти, одержання та обробки інформації з допомогою нормативно-досвідної документації. Студентам необхідно вміти проводити розрахунки планових показників та розрахунок і оцінку організації виробничого процесу на підприємстві. Самостійна робота складається із вивчення теоретичного матеріалу, інформаційного матеріалу, законів та інструктивних матеріалів та виконання практичних завдань. Працювати над самостійною темою курсу рекомендується в такій послідовності:

 1. Ознайомитися з метою самостійної роботи і методичними вказівками до її вивчення.

 2. Підібрати необхідну літературу, інформацію.

 3. Вивчити матеріал і скласти конспект або тези по рекомендуємим питанням, розробити порівняльні таблиці, схеми

 4. Виконати практичне завдання

Самостійну роботу слід оформляти в окремому зошиті або у вигляді реферату, опорного конспекту, тез, кросвордів, звітів, тощо.

Матеріал, передбачений для самостійного вивчення виноситься на підсумковий контроль поряд з матеріалом, що опрацьовується при проведенні навчальних занять.

^ План самостійної роботи студентів


п/п

Тема

Кількість годин

Р.І

Планування діяльності підприємстваТ.1.1. Сутність і організаційно-методичні основи плануванняСР №1. Характеристика, форми відображення та джерела формування інформації для планування.

Нормативна база планування

8
Т.1.2. Система планів підприємстваСР №2. Стратегічне та бізнес-планування.

Бюджетне планування

8
Т.1.3. Планування збуту продукціїСР №3. Маркетингові дослідження ринку і планування збуту. Планування реклами

6
Т.1.4. Виробнича програма підприємстваСР №4. Планування обсягу незавершеного виробництва

6
Т.1.5. Оперативно-календарне планування та регулювання виробництваСР №5. Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного, серійного та масового типів виробництва

10
Т.1.6. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністюСР №6. Система показників виробничої потужності, їх розрахунок

8
Т.1.7. Матеріально-технічне забезпеченняСР №7. Запаси і регулювання їх розмірів. Складання балансу ресурсів

8
Т.1.8. Планування персоналу і оплата праціСР №8. Розрахунок чисельності та продуктивності праці. Складання балансу робочого часу одного робітника. Розрахунок фонду оплати праці

10
Т.1.9. Планування витрат виробництваСР №9. Планування витрат підприємства. Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами

10
Т.1.10. Планування фінансівСР №10. Планування доходів та прибутковості.

Оцінка фінансового стану підприємства

8
Т.1.11. Планування технічного розвитку та оновлення продукціїСР №11. Розрахунок економічної ефективності оновлення продукції та технічного розвитку підприємства

8

Р.ІІ

Організація діяльності підприємстваТ.2.1. Організаційні основи виробництваСР №12. Нормативно-правова база діяльності підприємств.

Порівняльна характеристика організаційно правових форм об`єднань підприємств, їх виробничих структур, шляхи підвищення ефективності виробничих структур підприємств

8
Т.2.2. Виробничий процес і організаційні типи виробництваСР №13. Типи виробництва та їх порівняльна характеристика

6
Т.2.3. Організація виробничого процесу у часі і просторіСР №14. Простий та складний виробничий процес. Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу

6
Т.2.4. Методи організації виробництваСР №15. Порівняльна характеристика методів та форм організації виробництва

6
Т.2.5. Організація потокового та автоматизованого виробництваСР №16. Організація гнучкого автоматизованого виробництва. Переваги потокового виробництва

6
Т.2.6. Організація трудових процесів і робочих місцьСР №17. Методи визначення та вивчення витрат робочого часу. Аналіз структури процесу праці. Оцінка рівня організації праці.

8
Т.2.7. Організація обслуговування виробничого процесуСР №18. Шляхи підвищення ефективності виробничої інфраструктури. Складання кошторису ремонтних робіт. Розрахунок потреби в інструменті. Сучасні системи управління запасами

8
Т.2.8. Організаційно-виробниче забезпечення конкурентоспроможності продукціїСР №19. Вибір ресурсозберігаючих технологічних процесів. Визначення економічного ефекту від підвищення показників якості продукції

6
Т.2.9. Комплексна підготовка виробництва нової продукціїСР №20. Оцінка ефективності підготовки виробництва. Підвищення техніко-економічного рівня нової техніки

6
Разом

150


Розділ 1. Планування діяльності підприємства


Тема 1.1. Сутність і організаційно-методичні основи планування

Самостійна робота №1. Характеристика, форми відображення та джерела формування інформації для планування. Нормативна база планування


Мета: Розглянути інформаційні ресурси та нормативну базу планування.

^ Повинен знати: суттєву характеристику інформаційних ресурсів та нормативної бази, їх види.

Повинен вміти: визначити доцільність використання різних видів інформації та нормативів.


Завдання для самостійної роботи


1.1. Звернути увагу на питання:

 1. Методи обчислення планових показників.

 2. Суттєва характеристика інформаційних ресурсів.

 3. Види інформації для планування діяльності.

 4. Джерела інформації для процесу планування.

 5. Нормативна база планування.

 6. Класифікація економічних норм і нормативів.


Методичні вказівки


Студент повинен добре орієнтуватись у системі планових розрахунків. Саме тут відбувається процес перетворення наявної інформації у інформацію для планування, результатами якого є натурально-уречевлені, трудові і вартісні показники, які характеризують розвиток подій на підприємстві від початку і до кінця пла­нового періоду. Виходячи з того, що студент бакалавр ату вже має початкові знання про існуючі методи обчислення планових показ­ників, при вивченні цієї теми слід, виділити одну з класифікацій, що має принципове значення для; процесів планування. Йдеться про поєднання методів обчислення у три узагальнюючі групи: екстраполяції, по факторні та нормативні. Метод екстраполяції, який на практиці називають ще плануванням від досягнутого рівня, полягає в тому, що величина планових показників визначається на основі їхньої динаміки, яка склалась у попередніх періодах. Процедура обчислення набуває дуже спрощеного характеру: фактично досягнута величина показника у базисному (звітному) періоді коригується на середній відсоток її зміни. При цьому темпи зміни показника або приймаються такими, що склалися в минулому, або підправляються (з зменшуються чи збільшуються) плановиком, виходячи з власного досвіду та інтуїції. Метод екс­траполяції є простим і зручним у використанні, але він припускав збереження існуючих тенденцій, темпів і пропорцій у майбут­ньому і, по суті, не враховує наслідків можливих змін. Сфера доцільного використання цього методу обмежується попередніми укрупненими проробками альтернативних варіантів планів.

Більш обґрунтованим вважають по факторний метод. Він передбачає коригування фактичних показників за базисний період шляхом розрахунку їхньої зміни під впливом чинників. У прак­тиці традиційного техніко-економічного планування на вітчизняних підприємствах так по факторні розрахунки завжди супроводжували розробку планів із підвищення продуктивності праці і зниження витрат на виробництво продукції. Достатня методична відпрацьованість, гнучкість і простота, а також можливість інтегрування різних розділів планів і показників забезпечували досить високу ефективність його застосування, особливо у поточ­ному і перспективному плануванні.

Порівняно з попередніми найбільш точним є нормативний ме­тод, за яким планові показники обчислюються на основі встановлених норм і нормативів. Доцільне використання нормативного методу планування обмежується процесами з унормованим залученням ресурсів: праці, сировини та матеріалів, палива та енергії, обладнання, фінансових коштів тощо. Це вимагає чітко налагодженої нормативної бази, як правило, інтегрованої з системою бухгалтерського обліку.

Багатоваріантні планові розрахунки часто містять визначення очікуваних наслідків впливу великої кількості різноманітних чинників. Це вимагає використання математичних моделей: описових, аналітичних, імітаційних, а також моделей прийняття рі­шень. Значну допомогу студентам у поглибленні та систематизації знань про особливості використання вказаних моделей надасть звернення до відповідних дисциплін, а саме «Дослідження операцій», «Економетрія», «Статистика».

Інформація - це знання, необхідні для підготовки цілеспрямованих дій, важливий елемент для прийняття рішень.

За стадіями управління розрізняють прогнозну, планову, облікову, нормативну інфор­мацію, інформацію для аналізу господарської діяльності та оперативного управління.

Як правило, найбільша частина інформації надходить із внутрішніх джерел, вико­ристовуються дані оперативного та бухгалтерського обліку, планування тощо. Зби­рання інформації відбувається постійно (у строки бухгалтерської та статистичної звітності), або епізодично (у разі потреби). Збирання епізодичної інформації потре­бує розробки спеціальних процедур проведення обстежень, одержання індивідуаль­них та групових оцінок.

На сьогодні головну увагу треба спрямувати на розвиток інформаційних си­стем на підприємстві із створенням корпоративних інформаційних мереж (Інтернет), які об'єднують усі наявні комп'ютери підприємства, різноманітне про­грамне забезпечення і бази даних в єдину систему. Ця система дасть можливість швидше знайти необхідну інформацію, де б вона на даний момент не зберігала­ся. В основу її функціонування покладено Веб-технологію. Інтернет - це своєрідна індивідуальна система, яка використовує інфраструктуру і стандарти Internet World Wide Web, але є захищеною від несанкціонованого доступу із відкри­тої мережі Інтернет.

Нормативна база планування складається із системи норм і нормативів. ^ Нор­мативний метод планування - це один із методів обґрунтування планів, що використо­вується на всіх стадіях планової роботи: у ході економічного аналізу результатів госпо­дарської діяльності, у визначенні потреби в різних видах ресурсів. В його основу по­кладено економічні норми та нормативи - науково-обґрунтовані величини, що харак­теризують кількісну та якісну міру витрат робочого часу, матеріалів і грошей.

Норми - це максимально припустима величина абсолютної витрати сировини, матеріалів, палива, енергії, витрати праці для виготовлення одиниці продукції (чи вико­нання роботи) встановленої якості в умовах виробництва планового року.

Нормативи - це показники, які характеризують відносну величину (ступінь) вико­ристання знарядь і предметів праці, їх витрати на одиницю площі, ваги, обсягу.

Для підвищення якості норм і нормативів важливе значення мають методи їх роз­робки. На підприємствах застосовуються наступні методи нормування: розрахунково-аналітичний, дослідний, дослідно-статистичний і комбінований.


  1. ^ Самостійно розробити:

- таблицю норм і нормативів за їх класифікаційними ознаками;

- таблицю порівняльної характеристики методів нормування.

п/п

Методи нормування

Суттєва характеристика

Переваги

Недоліки

1.

Розрахунково-аналітичний


2.

Дослідний


3.

Дослідно-статистичний


4.

Комбінований1.3. Реферати:

 • Формування внутрішньої інформації для планування.

 • Корпоративні інформаційні системи (КІС).


^ 1.4. Результати роботи оформити у формі:

 • Конспекту.

 • Таблиці.

 • Реферату.


Література:

 1. ТарасюкГ.М., "Планування діяльності підприємства", К. 2003 Т.1, Т.2

 2. Алексєєва М.М. "Планування діяльності фірми", М. 1998, ст.. 3-35.

 3. Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства", К. 2002.

 4. Білов М.А., Євдокимова Н.М. „Планування діяльності підприємства" - К.,
  2002 р.

 5. Ільїн А.І. „Планування на підприємстві" - Мінськ, 2004 р.

 6. Е.А. Афітов „Планування на підприємстві" - Мінськ, 2001 р.

 7. Р.Б. Тян „Планирование деятельности предприятия" - К., 1998 г.

 8. Бухалков М.І. „Внутріфірмове планування" - М., 2003 р.

Тема 1.2. Система планів підприємства

Самостійна робота № 2. Стратегічне та бізнес-планування. Бюджетне планування


Мета: розглянути сутність стратегічного планування розвитку підприємства, складання бізнес-плану.

Студент повинен знати: основні етапи стратегічного та бізнес-планування, типи стратегій залежно від різновидів стратегій, стадії розробки бізнес плану.

Студент повинен вміти: визначати стратегічні цілі та зміст бізнес-плану.


Завдання для самостійної роботи


^ 1.1. Звернути увагу на питання:

 1. Сутність стратегічного планування.

 2. Типи стратегій.

 3. Етапи створення плану.

 4. Бізнес-план підприємств.


Методичні вказівки


Вивчаючи матеріал з цієї теми студент повинен уяснити, що необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання, на підприємстві зумовила постійна мінливість ринкового середовища.

Стратегія - це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів, для їхнього досягнення.

Види стратегій: стратегія концентрированого зросту, інтегрированого зросту, диверсифікаційного зросту, скорочена.

Стратегічне планування це процес здійснення сукупності систематизованих взаємоузгодженнях робіт.

Основні етапи стратегічного плануванняБізнес план підприємства - це письмовий документ в якому викладено суть, напрямки і способи реалізації підприємницької, ідеї, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

Загальна методологія розробки БП охоплює 3 стадії:

 1. початкова

 2. підготовча

 3. основна

Типові розділи БП:

 1. Резюме

 2. Галузь, фірма та її продукція

 3. Дослідження ринку

 4. Маркетинг - план

 5. Організаційний план

 6. Оцінка ризиків

 7. Фінансовий план


^ 1.2. Самостійно розробити:

- таблиці змісту методів планування, типової структури бізнес-плану та процесу стратегічного планування


Таблиця №1. Охарактеризувати зміст методів планування

Класифікаційні ознаки

Методи планування

1. Вихідна позиція для розробки плану
2. Принципи визначення планових показників
3. Спосіб розрахунку планових показників
4. Узгодженість ресурсів та потреб
5. Варіантність розроблюваних планів
6. Спосіб виконання розрахункових операцій
7. Форма подання планових показників

^ Таблиця №2. Типова структура бізнес-плану, характеристика

Назва розділу

Короткий зміст

1. Резюме
2. Галузь, фірма та її продукція
3. Дослідження ринку
4. Маркетинговий план
5. Виробничий план
6. Організаційний план
7. Оцінка
8. Фінансовий план

Таблиця №3. Процес стратегічного планування

^ Етапи планування

Зміст

Визначення стратегічних цілей і завдань функціонування підприємства
Аналіз і оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища
Визначення стратегічних альтернатив
Вибір стратегій
Підготовка стратегічного плану

1.3. Реферати:

 1. Зовнішнє та внутрішнє середовище та його оцінка при стратегічному
  плануванні

 2. Особливості стратегічного планування

 3. Вибір стратегії та її реалізація

 4. Бізнес планування і стратегія розвитку підприємства.


^ 1.4. Результати роботи оформити у формі:

- конспекту

- таблиць


Література:

 1. ТарасюкГ.М., "Планування діяльності підприємства", К. 2003 Т.1,Т.2

 2. Алексєєва М.М. "Планування діяльності фірми", М. 1998, ст.. 3-35.

 3. Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства", К. 2002.

 4. Білов М.А., Євдокимова Н.М. „Планування діяльності підприємства" - К.,
  2002 р.

 5. Ільїн А.І. „Планування на підприємстві" - Мінськ, 2004 р.

 6. Е.А. Афітов „Планування на підприємстві" - Мінськ, 2001 р.

 7. Р.Б. Тян „Планирование деятельности предприятия" - К., 1998 г.

 8. Бухалков М.І. „Внутріфірмове планування" - М., 2003 р.

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

План самостійної роботи студентів iconПлан роботи куратора ІІІ курсу спеціалізації „Дизайн середовища доц з\н Жука М. Й. на 2011-2012 навчальний рік
Проведення кураторських годин за розкладом з питань активізації виховного процесу в групі, з метою вирішення питань самостійної роботи,...
План самостійної роботи студентів iconТематичний план самостійної роботи студентів (срс) стоматологічного факультету
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
План самостійної роботи студентів iconНавчальний посібник для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей педагогічного університету (на основі країнознавчого матеріалу)
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей педагогічного університету (на основі країнознавчого...
План самостійної роботи студентів iconЗавдання для самостійної роботи студентів

План самостійної роботи студентів iconЗавдання для самостійної роботи студентів

План самостійної роботи студентів iconПлан самостійної роботи студентів
Курс “Планування та організація діяльності підприємства” належить до числа нормативних дисциплін у підготовці економістів. Програма...
План самостійної роботи студентів iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
План самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
План самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
План самостійної роботи студентів iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
План самостійної роботи студентів iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы