Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» icon

Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»


Скачать 136.72 Kb.
НазваниеПлани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
страница1/4
Размер136.72 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».


Предмет курсу “Судові та правоохоронні органи України”.

Система та структура навчального курсу.

Взаємозв’язок курсу із іншими навчальними дисциплінами.

Поняття судової та правоохоронної діяльності України. Види судових і правоохоронних органів України.

Система законодавчих нормативно-правових актів, регламентуючих організацію та діяльність судових та правоохоронних органів.     Взаємодія судових та правоохоронних органів з іншими державними органами та об’ єдненнями громадян.


Теми рефератів:


 1. Проблеми співвідношення понять «правоохоронні органи» та «правозахисні органи»

 2. Поняття та значення методології курсу «Судові та правоохоронні органи України»


ЛІТЕРАТУРА:

Нормативні джерела: 1-16;

Основна література: 11, 13, 23, 30, 34, 55, 60, 72, 114, 116, 117, 122;

Додаткова література: 126, 127,144;

Спеціальна література:203, 214, 215, 216.


Тема 2. ^ Судова влада. Поняття та ознаки правосуддя.


Судова влада – одна з гілок державної влади. Взаємодія органів судової влади із законодавчими та виконавчими органами влади.

Основні ознаки судової влади. Функції судової влади. Поняття правосуддя і судочинства, їх співвідношення. Основні ознаки правосуддя як особливого виду державної влади. Поняття законного та обґрунтованого рішення суду – як результату здійснення правосуддя.

Значення і роль судових органів у побудові правової держави в Україні.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 7.07.2010р.: загальна характеристика.


Теми рефератів:


 1. Судова влада в Україні як одна з гілок державної влади.

 2. Проблеми незалежності судової влади в Україні: історичний контекст та сучасний стан;

 3. Великі мислителі про роль судової влади серед інших гілок влади

 4. Стримування і противаги у системі поділу влади в Україні;

 5. Пріоритети судової реформи на сучасному етапі в Україні.

 6. Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади: зарубіжний досвід та проблеми в Україні

 7. Історичні аспекти створення і діяльності мирових судів в Україні

 8. Венеціанська комісія про судову реформу в Україні


ЛІТЕРАТУРА:


Нормативні джерела: 1,6

Основна література: 2, 14, 21, 22, 36, 43, 45, 57, 61, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 78,97, 98

Додаткова література: 129,131, 132, 133, 136, 148, 158, 166

Спеціальна література:196, 197, 201, 206, 210, 211, 223, 225.


Тема 3. ^ Система судів загальної юрисдикції.


Поняття судів загальної юрисдикції. Система судів загальної юрисдикції вУкраїні. Поняття підвідомчості та підсудності у судовій системі. Місцевий суд – основна ланка системи судів загальної юрисдикції та судова інстанція. Місцеві господарські суди, їх мережа та підсудність. Місцеві адміністративні суди, їх юрисдикція по розгляду окремих категорій справ. Склад і повноваження місцевого суду. Повноваження голови місцевого суду та повноваження судді місцевого суду.Апеляційні суди. Справи які розглядають апеляційні суди. Загальні суди як суди першої інстанції. Апеляційні господарські суди та їх мережа. Апеляційні адміністративні суди. Порядок формування, склад та повноваження апеляційних судів. Судові палати апеляційного суду. Апеляційний суд України, його юрисдикція та особливості структури. Вищий господарський суд України, його склад, та повноваження. Вищий адміністративний суд України, його склад, та повноваження. Вищий спеціалізований Суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ. Верховний Суд України – найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції. Структура Верховного Суду України. Пленум Верховного Суду України.

Теми рефератів:


 1. Принцип спеціалізації у формуванні органів судової влади і побудові судової системи.

 2. «Мала» судова реформа в Україні: її вплив на формування сучасної судової системи.

 3. Адміністративно-територіальний устрій України, його вплив на побудову судової системи.

 4. Судові системи країн світу: порівняльна характеристика.

 5. Проблеми формування ювенальних судів в Україні.


ЛІТЕРАТУРА:


Нормативні джерела: 1-7;

Основна література: 20, 115;

Додаткова література: 181, 184186, 192, 195;

Спеціальна література:198, 212, 220, 224, 228, 230, 231, 237, 239.


Тема 4. ^ Конституційний Суд України


Місце Конституційного Суду в системі судової влади. Завдання Конституційного Суду України. Засади організації і діяльності КСУ. Склад КСУ. Порядок призначення суддів КСУ Президентом України, Верховною Радою України та з’їздом суддів України. Вимоги, які ставляться до кандидатів на посаду судді КСУ. Підстави припинення повноважень судді КСУ. Порядок обрання та повноваження голови КСУ. Повноваження КСУ. Суб’єкти права звернення та форми звернення до КСУ (конституційне подання, конституційне звернення). Акти Конституційного Суду України ( ухвалює рішення, дає висновки). Особливості конституційного провадження. Аппарат і організація роботи КСУ.


Теми рефератів:


 1. Конституційні суди та квазіоргани у зарубіжних країнах

 2. Проблемні аспекти в діяльності Конституційного Суду України на сучасному етапі

 3. Розвиток конституційного судочинства в Україні


ЛІТЕРАТУРА:


Нормативні джерела: 1, 7;

Основна література: 11, 13, 23, 30, 122;

Додаткова література: 140, 142;

Спеціальна література:221, 227.


Тема 5. ^ Правовий статус суддів. Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування.


Вимоги до кандидатів на посаду судді, який призначається на посаду вперше, суддів апеляційних судів, Вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України.Гарантії незалежності суддів. Недоторканність суддів як гарантія незалежності суддів. Особливий порядок обрання суддів (призначення), зупинення їх повноважень та звільнення з посади. Підстави припинення повноважень судді. Вища кваліфікаційна комісія суддів та її повноваження. Оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді та підвищення кваліфікації суддів. Матеріальне та соціальне забезпечення суддів. Підстави та заходи забезпечення безпеки суддів. Загальні умови дисциплінарної відповідальності судді. Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження та його порядок.

Вища рада юстиції, її склад, порядок формування та повноваження. Акти Вищої ради юстиції. Участь Вищої ради юстиції у формуванні суддівського корпусу. Розгляд питань про звільнення суддів. Дисциплінарне провадження щодо суддів Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів. Порядок вирішення та внесення подань Вищою радою юстиції із питань віднесених до її компетенції.

Суддівське самоврядування в Україні – як гарантія незалежності суддів. Поняття та організаційні форми. Збори суддів всіх судів, що входять у систему судів загальної юрисдикції. Порядок скликання та повноваження. Конференції суддів загальних місцевих та апеляційних судів. Конференція суддів спеціалізованих судів. Порядок скликання, проведення та їх повноваження. З’їзд суддів України найвищий орган суддівського самоврядування. Рада суддів України. Державна судова адміністрація в системі судоустрою України, порядок утворення та повноваження.


Теми рефератів:


 1. Інститут суду присяжних як форма участі громадськості у здійсненні правосуддя: зарубіжний досвід та перспективи для України.

 2. Етичні норми в діяльності суддів.

 3. Культура правосуддя

 4. Народні засідателі та їх статус в Україні


ЛІТЕРАТУРА:


Нормативні джерела: 1, 6

Основна література: 85, 96;

Додаткова література: 161, 177;

Спеціальна література:202, 204, 219, 234, 238.


Тема 6. ^ Міністерство юстиції України

Міністерство юстиції України – центральний орган виконавчої влади і його значення у правоохоронній діяльності держави. Основні напрямки діяльності Міністерства юстиції України. Завдання, структура та повноваження Міністерства юстиції України. Територіальні управління Міністерства юстиції України, їх завдання, склад та повноваження. Державна виконавча служба, її система та повноваження. Інші органи в системі Міністерства юстиції України.

Теми рефератів:


1.Становлення та основні етапи розвитку органів юстиції.

2. Проблеми статусу Міністерства юстиції України

3.Повноваження та компетенція Державного департаменту України з питань виконання покарань.


ЛІТЕРАТУРА:


Нормативні джерела: 1, 8, 10, 15, 16.

Основна література: 11, 13, 112;

Додаткова література: 181, 184.

Спеціальна література: 196, 205.


Тема 7. Прокуратура України.


Місце прокуратури у системі органів влади в Україні. Завдання, функції та принципи організації і діяльності прокуратури в Україні. Система і структура органів прокуратури. Кадрове забезпечення органів прокуратури. Вимоги, яким повинні відповідати прокурори і слідчі прокуратури. Порядок їх призначення. Класні чини працівників прокуратури та порядок їх присвоєння. Генеральна прокуратура України. Повноваження Генерального прокурора України.

Обласні, районні, міські, міжрайонні прокуратури. Спеціалізованні прокуратури України (транспортні, військові, прокуратури з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, природоохоронні прокуратури). Заходи заохочення до працівників прокуратури та порядок їх застосування. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури. Галузі прокурорської діяльності:А) прокурорський нагляд (нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах).Б) Діяльність не пов’язана із наглядом (досудове слідство органами прокуратури; підтримання прокурором державного обвинувачення у суді; представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави у судах у випадках передбачених законом; координація діяльності у боротьбі зі злочинністю).


Теми рефератів:


 1. Прокуратура в країнах СНД: порівняльна характеристика

 2. Функціонування органів прокуратури в деяких закордонних державах

 3. Історичні аспекти формування прокуратури в Україні

 4. Визначення місця прокуратури серед гілок державної влади в Україні

5. Перспективи та проблеми розвитку прокуратури в Україні


ЛІТЕРАТУРА:

Нормативні джерела: 1, 12

Основна література: 3-7, 46, 47, 49, 52, 53, 59, 63, 64, 898, 90, 91, 109, 113, 125.

Додаткова література: 126, 127, 137, 146, 149, 174, 179, 183;

Спеціальна література: 207, 209, 213, 214, 218, 222, 226, 233.


Тема 8. Органи внутрішніх справ України.


Основні напрямки діяльності та повноваження органів внутрішніх справ. Поняття органів внутрішніх справ. Основні напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ. Функції, повноваження, обов’язки, права міліції. Основні підрозділи міліції. Принципи діяльності міліції. Місце та роль Міністерства внутрішніх справ в правоохоронної системі України. Поняття та види попереднього розслідування кримінальних справ. Органи дізнання. Їх завдання та компетенція. Участь України в Інтерполі – міжнародній організації кримінальної поліції. Національне центральне бюро Інтерполу в Україні (Укрбюро Інтерполу).


Теми рефератів:


1.Спеціальні підрозділи міліції.

2. Застосування міліцією заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

3. Зарубіжний досвід функціонування органів внутрішніх справ.


ЛІТЕРАТУРА:


Нормативні джерела: 1, 13;

Основна література: 39, 41, 82, 108, 123;

Додаткова література: 141, 145, 152, 194;

Спеціальна література: 232, 235.


Тема 9. Служба безпеки України.


Поняття та завдання Служби безпеки України. Принципи, структура та повноваження органів СБУ. Територіальні органи СБУ. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03. 1992 р. Основні напрямки діяльності: контррозвідувальна діяльність; боротьба з корупцією й організованою злочинністю; розвідувальна діяльність.

Права та обов язки робітників СБУ. Критерії професійної пригідності.

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993 р.


Теми рефератів:


ЛІТЕРАТУРА:


Нормативні джерела: 1,14;

Основна література: 11, 13, 23.

Додаткова література: -.

Спеціальна література:-.


Тема 10. ^ Адвокатура України.

Правові основи адвокатської діяльності в Україні. Основні положення Закону України «Про адвокатуру». Роль адвокатури України як правозахисної організації. Види адвокатської діяльності в Україні. Права та обов’язки адвокатів. Роль адвокатури при захисті прав і законних інтересів громадян на досудовому слідстві. Поняття адвокатури, її завдання. Принципи діяльності адвокатури. Організаційні форми діяльності адвокатури. Гарантії адвокатської діяльності; адвокатська таємниця; соціальні гарантії адвокатської діяльності; оплата праці адвоката. Види адвокатської діяльності. Права та обов’язки адвоката. Прийом до адвокатури. Вимоги, які ставляться до кандидата в адвокати.

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, їх система та повноваження. Склад кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури: атестаційна та дисциплінарна палати, порядок їх формування. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури. Порядок розгляду справи і прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Дисциплінарна відповідальність адвоката. Дисциплінарне провадження у справах про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності. Рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності і порядок його оскарження. Дисциплінарні стягнення, які застосовуються до адвокатів. Порядок та підстави припинення адвокатської діяльності.


Теми рефератів:


 1. Проблеми реформування української адвокатури на сучасному етапі.

 2. Історія формування української адвокатуриЛІТЕРАТУРА:

Нормативні джерела: 1, 15;

Основна література: 8,15,31, 42, 58;

Додаткова література: 150, 180.

Спеціальна література:-.


Тема 11. ^ Нотаріат України.

Загальна характеристика нотаріату в Україні. Основні завдання та система нотаріату в Україні. Принципи організації і діяльності нотаріату. Аналіз правової бази, що регулює діяльність нотаріату в Україні. Місце та роль органів нотаріату в системі правоохоронних органів.Органи та посадові особи, які мають право здійснювати нотаріальні дії. Закон України «Про нотаріат». Правовий статус нотаріуса; забезпечення таємниці вчинення нотаріальних дій. Державна нотаріальна діяльність. Приватна нотаріальна діяльність. Кваліфікаційні комісії нотаріату, їх склад та порядок формування. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату. Повноваження кваліфікаційних комісій нотаріату. Інші органи та посадові особи, які вправі вчиняти нотаріальні дії (дипломатичні та консульські установи, виконавчі комітети сільських, селищних рад, посадові особи державних установ тощо).


Теми рефератів:


 1. Історія формування нотаріату в Україні

2. Правочини, які можуть вчиняти лише державні нотаріуси.


ЛІТЕРАТУРА:

Нормативні джерела: 1, 16;

Основна література: 12, 13, 122.

Додаткова література: 139, 191

Спеціальна література: -.


^ 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


1. Місце курсу «Судові та правоохоронні органи України» в системі юридичних дисциплін.

2. Сучасна концепція судової реформи в Україні.

3.Система судів загальної юрисдикції – це...

4. Систему судів загальної юрисдикції становлять ...

5. Правосуддя – це...

6. Принцип здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законом та судом.

7. Принцип гласності судового процесу.

8. Ланка судової системи та судова інстанція.

9. Апеляція – це..

10. Суд першої інстанції - ...

11. Касаційне провадження.

12. Спеціалізовані суди – це...

13. Повноваження Верховного Суду України.

14. Апеляційний суд України. Його функції та повноваження.

15. У складі Верховного Суду України діє….

16. Діяльність Конституційного Суду України грунтується на принципах:

17. Повноваження Констітуційного Суду України.

18. Форми звернення до Констітуційного Суду України.

19.Констітуційне подання – це...

20. Констітуційне звернення – це...

21. Основні принципи судоустрію в Україні.

22. Місцеві суди: організація, юрисдикція.

23. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України.

24. Функції та повноваження голови Конституційного Суду.

25. Дисциплінарне провадження стосовно суддів здійснюють:

26. Повноваження Вищої ради юстиції.

27. Вища рада юстиції приймає такі акти:

28. Історія розвитку прокурорської системи України.

29. Функції та повноваження прокуратури.

30. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність прокуратури.

31. Організація роботи в органах прокуратури.

32. Гарантії незалежністі прокурорських працівників за чинним законодавством України.

33. Спеціалізовані прокуратури.

34. Організація та діяльність органів транспортної прокуратури.

35. Прокурорський нагляд за додерженням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

36. Місце Міністерства внутрішніх справ у правоохоронній системі України.

37. Компетенція органів дізнання та слідчих.

38. Слідчі прокуратури. Їх основні завдання та повноваження.

39. Забеспечення прав людини в досудовому слідстві.

40. Повноваження, функції та права міліції.

41. Інстанція – це...

42. Санкція – це...

43. Судова влада в Україні здійснюється...

44. Основні підрозділи міліції.

45. Контроль і нагляд за діяльністю міліції.

46. Застосування міліцією заходів фізичного впливу, вогнепальної зброї.

47.Принципи роботи СБУ.

48. Визначте повноваження СБУ.

49. Цілі та завдання СБУ.

50. Визначити статус Міністерства юстиції України.

51. Функції та повноваження Міністерства юстиції України.

52. Нотаріат України.

53. Повноваження державного нотаріуса.

54. Повноваження приватного нотаріуса.

55. Основні положення Закону України «Про адвокатуру».

56. Місце адвокатури в системі недержавних правозахисних органів України.

57. Форми адвокатської діяльності в Україні.

58. Права та обов язки адвоката.

59. Кваліфікаціонно-дисциплінарні комісії адвокатури. Їх повноваження.

60. Уповноважений Верховнох Ради України з прав людини


^ 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996. - №30.- Ст. 141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2005. - №35-37.- Ст. 446 (з наступними змінами та доповненнями).

3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1961. - №2.- Ст. 15 (з наступними змінами та доповненнями).

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2004. - № 40-42.- Ст. 492 (з наступними змінами та доповненнями).

5. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992. - №6.- Ст. 56 (з наступними змінами та доповненнями).

6. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р.( з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua./cgi-bin/laws/main.Сgi.

7. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р.(з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua./cgi-bin/laws/main.Сgi.

8. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р.(з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua./cgi-bin/laws/main.Сgi.

9. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р.(з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua./cgi-bin/laws/main.Сgi.

10. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р.(з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua./cgi-bin/laws/main.Сgi.

11. Про державний захист робітників суду та правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р.(з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua./cgi-bin/laws/main.Сgi.

12. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р.(з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua./cgi-bin/laws/main.Сgi.

13. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р.(з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua./cgi-bin/laws/main.Сgi.

14. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р.(з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua./cgi-bin/laws/main.Сgi.

15. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р.(з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua./cgi-bin/laws/main.Сgi.

16. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р.(з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua./cgi-bin/laws/main.Сgi.

  1   2   3   4

Похожие:

Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconПлани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconМетодичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни „ Електронна комерція Для студентів спеціальності 140101
Тема 1«Суть І зміст електронної комерції (ЕК). Основні поняття,складові та функціональні характеристики ек»
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" (відповідно до вимог естs)
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconПлани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год
Знайдіть в словниках, підручниках, спеціальних дослідженнях визначення поняття» «імідж», «іміджелогія», «іміджмейкер», «психологія...
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconДля самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "соціологія" (відповідно до вимог естs)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconПлан практичних занять з навчальної дисципліни
Визначення терміну «банківське право». Його предмет, метод правового регулювання, принципи
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (відповідно до вимог ЕСТБ)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconНаціональна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Та практичних занять з навчальної дисципліни "криміналістика" (відповідно до вимог естs)
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы