Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3) icon

Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3)


Скачать 67.48 Kb.
НазваниеПоложення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3)
Размер67.48 Kb.
ТипПоложення
Тестові запитання до підсумкового тесту


Дисципліна “Інтелектуальна власність”


1 модуль


Загальні положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ІВ в Україні. (лк 1)

Об’єкти ІВ. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2)

Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ІВ. (лк 3)

Визначення об’єкту ІВ для захисту. Державний захист об’єкту ІВ. Оформлення відповідних документів. (пз 1)

Колективне управління майновими правами ІВ за типовим законом ВОІВ (срс 1)


2 модуль


Оформлення прав ІВ на об’єкти ІВ. Права і обов’язки суб’єктів ІВ, що випливають з охоронних документів (лк 4)

Припинення правової охорони ІВ. Договори у сфері інтелектуальної діяльності. (лк 5)

Розробка ліцензійного договору. Розробка необхідних документів для реалізації об’єкту ІВ за кордон. (пз 2)

Економіка ІВ. (срс 2)


3 модуль


Патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах. Захист права ІВ.(лк 6)

Судові прецеденти. Захист виконаних завдань. Комп’ютерне тестування за матеріалами лекцій та самостійної роботи. (пз 3)

Міжнародні угоди у сфері ІВ. (срс 3)


Тестові запитання за усією дисципліною

Загальна кількість питань = 82

Кількість балів = 100

64 питання по 1 балу

18 питань по 2 бали


Загальні положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ІВ в Україні. (лк 1)


^ 1. В Україні державний орган, який відповідає за галузь інтелектуальної власності є

Державний департамент інтелектуальної власності

Державне агентство з питань інтелектуальної власності

Міністерство інтелектуальної власності

Державне підприємство з питань інтелектуальної власності

^ 2. Право інтелектуальної власності це

сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері створення, оформлення, використання й охорони результатів інтелектуальної діяльності людей

нічим не відрізняється від прав на звичайну власність

сукупність правових норм, що регулюють будь-яки відносини у сфері створення та використання результатів інтелектуальної діяльності людей

^ 3. Права що належать до права інтелектуальної власності

право користування

право розпорядження

право утримання

право заміни

^ 4. Наукове відкриття

не підлягає обов’язковому реєструванню

підлягає обов’язковому реєструванню

підлягає обов’язковому реєструванню за особливими умовами

^ 5. Результати інтелектуальної творчості людини можна поділити на дві великі групи

об’єкти промислової власності та об’єкти авторських й суміжних прав +

винаходи та художні твори

науково – технічні об’єкти та об’єкти літературного характеру

об’єкти промислової та духовної власності

^ 6. Законодавча діяльність в Україні з питань інтелектуальної власності почалася в

1992 році

1991 році

1993 році

1995 році

7. Права на об’єкти інтелектуальної власності (питання стосується усіх можливих об’єктів) виникають

за фактом їх створення або внаслідок надання правової охорони

тільки за фактом їх створення

тільки внаслідок надання правової охорони

внаслідок державної реєстрації та сплати відповідних внесків та видатків

^ 8. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності

можуть бути предметом цивільних правочинів

не можуть бути предметом цивільних право чинів

9. * Виключні права на об’єкт інтелектуальної власності діють

протягом певного строку

завжди

протягом необмеженого строку поки творець сплачує мито

10. * У цивільному Кодексі України передбачено способи захисту прав інтелектуальної власності

залежно від її виду

єдину, не залежну від виду

залежно від того, хто є творцем

11. * Терміни «охорона» та «захист»

не є синонімами

є синонімами

є синонімами при певних обставинах

^ 12. * Чинне законодавство України за порушення патентних права передбачає

адміністративну і кримінальну відповідальність

тільки адміністративну відповідальність

тільки кримінальну відповідальність

адміністративну і господарчу відповідальність

^ 13. * Недобросовісною конкуренцією визнається

будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності

будь-яка дія, яка надає перевагу тільки одному виробнику

будь-який акт конкуренції, що призводить до лідерства тільки однієї фірми

^ 14. * Основними підрозділами Державного департаменту інтелектуальної власності є

ДП «Українське агентство з авторських і суміжних прав»

ДП «Український інститут промислової власності»

ДП «Українське агентство промислових зразків»

ДП «Український інститут інтелектуальної власності»


^ 1. Об’єкти цивільного права та об’єкти права інтелектуальної власності

зовсім різні об’єкти

одні й ті самі об’єкти

2. Об’єктами авторського права є твори у галузі

науки, літератури і мистецтва, виражені у будь-якій об’єктивній формі

науки, літератури і мистецтва, виражені у будь-якій формі

науки, промисловості, літератури і мистецтва

яка пов’язана з творчою діяльністю людини

3. Твір це

результат творчої праці, комплекс ідей, образів, поглядів тощо

будь-який результат творчої діяльності людини

результат творчої праці, який виражено у письмовій формі

результат діяльності, який пов'язаний з наукою та мистецтвом

^ 4. Видами об’єктів авторського права є

літературні та художні твори

комп’ютерні програми

компіляції даних (бази даних)

торговельні марки

фірмові найменування

веб-сайти

^ 5. Не визнаються об’єктами авторського права

офіційні документи

офіційні символи і знаки

ідеї

фотографічні твори

лекції

переклади

^ 6. Об’єктами суміжних прав є

виконання

фонограми

відеограми

програми (передачі) організації мовлення +

колективні твори

тексти перекладів

збірки інших творів

^ 7. Знак охорони суміжних прав це

латинська літера Р у колі

латинська літера С у колі

латинська літера R у колі

латинська літера S у колі

^ 8. Вимогами патентоздатності для винаходів є

новизна

винахідницький рівень

промислова придатність

наявність аналога

явний економічний ефект

діючий макет винаходу

^ 9. * Об’єктами винаходу можуть бути

продукт

спосіб

застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням +

наукове відкриття

ідея

алгоритм

технологія

^ 10. * Об’єктами винаходу не можуть бути

методи організації та управління господарством

методи виконання розумових операцій

комп’ютерні програми

породи тварин+

пристрій

речовина

спосіб

^ 11.* Об’єктом корисної моделі може бути

конструктивне виконання пристрою, що має характеризуватися явно вираженими просторовими формами

принцип дії пристрою, що має характеризуватися явно вираженими просторовими формами

нові властивості речовини

будь-який пристрій з корисною дією

^ 12. * Промисловий зразок – це

нове конструктивне вирішення виробу

діючий макет пристрою

нове покриття пристрою

13. * До однооб’єктних промислових зразків належать

площинні двомірні

об’ємні тримірні

площинні тримірні

гнучкі

мозаїчні

^ 14. * Об’єктом комерційного (фірмового) найменування є

назва або ім’я, під якими підприємець виступає в цивільному обороті

будь-яке позначення юридичної особи

оригінальна назва, яка не має аналогів серед підприємців


^ 1. Відкриття це

встановлення раніше невідомих об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, що вносять докорінні зміни у рівень пізнання

встановлення раніше невідомих об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу

те, що не було відомо раніше в джерелах науково-технічної інформації

^ 2. Об’єктами захисту від недобросовісної конкуренції можуть бути неправомірні дії, що у Законі згруповані у три групи:

неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта

створення перепон (перешкод) господарюючим суб’єктам у процесі конкуренції і досягнення неправомірних переваг в конкуренції

неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці

захват ринку конкуруючою продукцією

призведення конкурента до збанкрутування через реалізацію аналогічного товару або послуг

неправомірне використання товарної марки господарюючого суб’єкту

^ 3. Суб’єкт права це той

хто може бути носієм права

тільки творець

тільки роботодавець

той, хто передає права

4. Суб’єктом права інтелектуальної власності можуть бути

творець

фізичні або юридичні особи, які стали суб’єктами цього права згідно з законом або договором

держава в особі її органів

будь-яка фізична особа, що мала відношення до створення об’єкту інтелектуальної власності але не є творцем

спадкоємці творця, навіть якщо немає договору спадщини

^ 5. Якщо об’єкт інтелектуальної власності створили малолітні або неповнолітні фізичні особи, то вони

визнаються авторами та мають право на результати використання+

не визнаються авторами

тільки визнаються авторами

після повноліття визнаються авторами

^ 6. Нероздільне співавторство це коли

неможливо виділити працю кожного співавтора

можливо виділити працю кожного окремо

неможливо змінити частку участі кожного з авторів

неможливо признати кого – небудь одного автором

^ 7. Якщо між співавторами немає угоди, то винагорода розподіляється

рівними частками

не розподіляється до укладення Угоди

усе отримує той, чиє прізвище йде першим у реєстраційних документах

^ 8. Твір належить роботодавцеві якщо

автор перебуває з ним в трудових відносинах

автор не перебуває з ним в трудових відносинах, але створив твір за дорученням роботодавця

автор не перебуває з ним в трудових відносинах, але використав ресурси роботодавця

автор перебуває з ним в трудових відносинах, але створив твір з зовсім іншої галузі

^ 9.* Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку с трудовим договором належить творцеві і роботодавцю

спільно

порівну

роботодавцеві дві третини, творцеві одну третину

^ 10.* Особа, яка має авторське право, для сповіщення використовує знак охорони у вигляді

латинської літери С в колі

латинської літери Р в колі

латинської літери А в колі

надпису «усі права захищено»

^ 11. * Патентний повірений це

особа що діє за дорученням іншої особи у галузі інтелектуальної власності та має державну реєстрацію

особа що працює у Державному департаменті інтелектуальної власності

особа що є державним інспектором з питань інтелектуальної власності

будь-яка особа, що у суді представляє питання пов’язані з інтелектуальною власністю

^ 12. * Правонаступниками можуть бути

спадкоємці

держава

будь-які фізичні та юридичні особи які стають ними згідно з договором або законом

юридичні особи, у яких працював творець

фізичні особи, що є співавторами

Визначення об’єкту ІВ для захисту. Державний захист об’єкту ІВ. Оформлення відповідних документів. (пз 1)


^ 1. Заявку на винахід (корисну модель) подають у

3 примірниках

2 примірках

4 примірниках

5 примірниках


2. Якщо опис і формулу винаходу (корисної моделі) викладено іншою мовою, то для збереження дати подання їх переклад повинен надійти до Укрпатенту протягом

2 місяців

1 місяця

3 місяців

4 місяців

^ 3. Назва винаходу (корисної моделі)

може містити символи латинської абетки та цифри

не може містити символи латинської абетки та цифри

може містити будь-які символи та позначення

^ 4. Опис починається із зазначення індексу рубрики діючої редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель), назви винаходу і містить такі розділи:

галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель)

рівень техніки

суть винаходу (корисної моделі)

перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі)

відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)+

повний перелік винахідників

перелік посилань на інформаційні джерела за тематикою винаходу

відомості про аналогічні патенти

^ 5. Формула винаходу (корисної моделі) призначена для

визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом

визначення принципу дії винаходу

визначення у стислій формі того, що наведено у описі винаходу

^ 6. Формула винаходу (корисної моделі) може бути

Одноланковою

багатоланковою

дволанковою

безланковою

7. Реферат складають

з інформаційною метою

з метою розкриття суті винаходу

з метою розкриття додаткових ознак винаходу

з рекламною метою

^ 8. Пристрій у формулі характеризують у

статичному стані

динамічному стані

будь-якому стані

9. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом

2 місяців від дати подання заявки

3 місяців від дати подання заявки

4 місяців від дати подання заявки

5 місяців від дати подання заявки


^ 1. Згідно до типового закону про авторське право та суміжні права організації з управління майновими правами авторів створюються

самими авторами та особами, що мають авторські і суміжні права

державою

тільки особами, що мають авторські і суміжні права

громадськими організаціями

патентними повіреними

^ 2. Організації з управління майновими правами авторів є

некомерційними

комерційними

госпрозрахунковими

3. Компетенція організацій з управляння майновими правами визначається

тими повноваженнями, які їм передали суб’єкти авторських і суміжних прав

тими повноваження, які їм надала держава

тими повноваженнями, які визначені у їх Статуті

^ 4. Договори, на підставі яких суб’єкти авторських і суміжних прав передають повноваження на управляння своїми майновими правами, можуть бути віднесені до типу договорів

доручення

аренди

передачі

спадщини


Оформлення прав ІВ на об’єкти ІВ. Права і обов’язки суб’єктів ІВ, що випливають з охоронних документів (лк 4)


^ 1. Право інтелектуальної власності на твори науки, літератури і мистецтва виникає

із самого факту створення твору

після реєстрації

після реєстрації та опублікування інформації у загальних джерелах

після міжнародної реєстрації

^ 2. Об’єкти суміжних прав стають об’єктами правової охорони

якщо вони вперше оприлюднені на території України

якщо вони зареєстровані

якщо вони пройшли експертизу

^ 3. Науково-технічні досягнення можуть бути визнані об’єктами промислової власності

лише після їх кваліфікації, державної реєстрації і видачі охоронного документа

після реєстрації та оплати державних зборів

після відкритої публікації

після проведення патентних досліджень

^ 4. Існують таки види експертиз

попередня

формальна

кваліфікаційна

за змістом

дослідницька

на плагіат

неформальна

^ 5. До складу заявки на об’єкт промислової власності

заява встановленої форми

опис об’єкта

формула винаходу або корисної моделі

реферат

креслення, якщо на них є посилання у описі

квитанція про сплату державного збору

перелік посилань на аналоги

угода між співавторами

^ 6. Пріоритет заявки на об’єкт промислової власності це

першість у поданні заявки

ефективність рішення

термін оплати державного збору

першість у опублікування у відкритих джерелах

^ 7. Заявник шляхом додавання додаткових матеріалів

має право доповнювати заявку

не має права доповнювати заявку

має право подати іншу заявку

має право призупинити діючу заявку

^ 8. Мета формальної експертизи – виявити два чинники

чи належить заявлена пропозиція до об’єктів промислової власності

чи подані заявочні матеріали відповідають вимогам закону

чи повність сплачено державні збори

чи мають об’єкти відомих аналогів

чи немає конкурентних за змістом заявок

^ 9.* Мета кваліфікаційної експертизи - це

відповідність заявленої пропозиції умовам патентоспроможності

відповідність заявленої пропозиції міжнародній класифікації

відповідність внутрішнім критеріям експертів

відповідність міжнародному законодавству

^ 10. * У процесі розгляду заявки на об’єкт промислової власності до прийняття рішення про видачу патенту

допускається заміна заявника

не допускається заміна заявника

^ 11. * Після публікації відомостей про видачу патенту

будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки

ніяка особа не має права ознайомитися з матеріалами заявки

будь-яка особа має право ознайомитися з окремими матеріалами заявки

^ 12. * Правова охорона результатів інтелектуальної діяльності здійснюється у формі

патенту

свідоцтва

сертифікату

диплому

грамоти


Припинення правової охорони ІВ. Договори у сфері інтелектуальної діяльності. (лк 5)


^ 1. Твори науки, літератури і мистецтва після закінчення строку їх правової охорони

стають надбанням суспільства

стають надбанням нащадків

можна подовжити строк їх охорони

стають іншими об’єктами інтелектуальної власності

^ 2. Припинення чинності патенту може статися

через закінчення строку правової охорони об’єкту

відмова від сплати в установлений строк річного збору за підтримання чинності патенту

патентування об’єктів в іноземних державах

у разі форс-мажорних обставин

через подання в суд скарги

^ 3. Є наступні підстави для визнання свідоцтва про знак на товари і послуги недійсним

невідповідність зареєстрованої марки умовам надання правової охорони

наявність у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці

невідповідність ідеології фірми, яка зареєструвала марку

наявність у марці елементів з інших торгівельних марок на які немає прав користування

^ 4. Строк, протягом якого будь – яка особа може звернутися до Апеляційної палати з запереченням проти видачі свідоцтва про знак на товари і послуги складає

6 місяців

3 місяці

1 місяць

12 місяців

^ 5. Авторські договори можна поділити на

договори на створення творів

договори на використання творів

договори на взаємодію між авторами

договори на отримання авторської винагороди

^ 6. Відчуження авторських прав як самим автором, так і його правонаступником

можливе

не можливе

7. Трудовий характер відносин між автором та роботодавцем (при створенні об’єктів авторського та суміжних прав) може бути визнаний лише за наявності певних умов

створення твору входить у трудові обов’язки автора

створення твору передбачено трудовим договором

роботодавець виділив ресурси для створення твору

автор працював над твором у робочий час

^ 8. Постановочний договір – це

договір, за яким автор зобов’язується передати або створити і передати видовищному закладу свій твір

договір, за яким будь-яка фізична особа отримує права на розробку сценарію за авторським твором

договір, за яким твір обов’язково має бути поставлений в видовищному закладі

^ 9. * Патентний пошук – це

дослідження патентів чи інших охоронних документів, виданих до цього часу у тій чи іншій галузі

патенті дослідження предметної галузі

пошук аналогічних патентів

^ 10. * В Україні передбачені таки види ліцензій

виключна

одинична

невиключна

багаторазова

за угодою

комерційна

^ 11. Ліцензіар – це

особа, яка надає іншій особі (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкту

особа, яка отримує від іншої особи (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкту

особа, яка нікому не надає дозвіл на використання об’єкту


Розробка ліцензійного договору. Розробка необхідних документів для реалізації об’єкту ІВ за кордон.


^ 1. Характер договору про використання об’єктів інтелектуальної власності носить

будь-який характер, визначений власником об’єкту

виключно платний характер

виключно безплатний характер

^ 2. Визначено для творів науки, літератури і мистецтва розмір винагороди

мінімальний

максимальний

фіксований

3. Договір на використання об’єкта інтелектуальної власності може бути укладений

на строк, що не перевищує строків правової охорони даного об’єкту

на необмежений строк

на строк 1 рік з подальшим продовженням

на строк до 5 років

^ 4. Договори про використання об’єктів інтелектуальної власності мають бути укладені

в письмовій формі, з засвідченими підписами

в усній формі

в будь-якій формі без додаткового засвідчення

^ 5. Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і

виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта

не виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій, але виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта

виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій, а також виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта

^ 6. Субліцензія - це

коли ліцензіат за письмовою згодою ліцензіара може видати письмове повноваження на використання об’єкту іншій особі

коли ліцензіат без згоди ліцензіара може видати письмове повноваження на використання об’єкту іншій особі

коли ліцензіат не може видати письмове повноваження на використання об’єкту іншій особі, яка невідома ліцензіару

коли ліцензіар може видати письмове повноваження на використання об’єкту іншій особі

^ 7. Якщо в ліцензійному договорі не зазначено виду ліцензії, то вважається

що надається невиключна ліцензія

що договір є недійсним

що надається виключна ліцензія

що надається одинична ліцензія

^ 8. Якщо у ліцензійному договорі не визначена територія, на яку поширюється його чинність, то

дія договору поширюється на всю територію України

договір є недійсним

дія договору поширюється на весь світ

дія договору поширюється на те місце де було укладено договір

^ 9. Договір повної ліцензії це

дозвіл на використання запатентованого об’єкту на весь строк чинності патенту і на використання об’єкту в повному обсязі

продаж самого об’єкту іншому власнику

дозвіл на повне використання запатентованого об’єкту


Економіка ІВ. (срс 2)


^ 1. За формою власності інтелектуальний капітал може бути

приватним

колективним

державним

іноземним

частковим

інвестиційним


^ 2. За ознаками можливості визначення розміру вартості інтелектуальний капітал може оцінюватися методами

прямим (витратним)

експертним

зворотнім (безвитратним)

накопичувальним

^ 3. При здійсненні розрахунків вартості об’єктів інтелектуальної власності є ряд загальних теоретичних підходів

доходний

витратний

ринковий

локальний

інтеграційний

прибутковий

^ 4. Капіталізація – це

процес переведення доходів від якого-небудь майна у його вартість

процес отримання прямих інвестицій

процес розширення уставного фонду

процес виводу акцій підприємства на ринок


Патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах. Захист права ІВ.(лк 6)


^ 1. Вищим органом ВОІВ є

Генеральна асамблея

Комітет

Рада директорів

Патентне бюро

2. Патентно чистими вважаються такі об’єкти

що не порушують чужих патентних прав

що належать тільки одному творцю

що не містять в собі як складові чужі патенти

що пройшли експертизу на чистоту

3. Строк протягом якого Установа не надіслала повідомлення про заборону закордонного патентування, після чого заявник має право подати заявку до патентного органу іноземної держави, складає

3 місяці

1 місяць

2 місяці

6 місяців

12 місяців

^ 4. Договір про патентну кооперацію (РСТ) стосується

лише процедури розгляду заявок на винаходи

лише процедури видачі міжнародних патентів

лише процедурі проведення міжнародної кваліфікаційної експертизи

^ 5. Договір РСТ передбачає

подання міжнародної заявки до Міжнародного бюро ВОІВ

подання національної заявки до Міжнародного бюро ВОІВ

подання міжнародної заявки до головного відомства країни, в якій знаходиться творець

^ 6. Міжнародний пошук за міжнародною заявкою має завершитися звітом, що передається заявникові протягом

4-5 місяців

1-2 місяців

2-3 місяців

6-7 місяців

^ 7. Головна мета Європейської патентної конвенції полягає у

видачі єдиних європейських патентів, що є членами цієї організації +

об’єднання патентних відомств країн – членів

спрощення процедури кваліфікаційної експертизи

^ 8. Євразійська патентна конвенція була створена у

1994 році

1991 році

1992 році

1995 році

2002 році


Судові прецеденти. Захист виконаних завдань.


^ 1. В Україні судові прецеденти

не визнаються

визнаються

визнаються у разі виникнення міжнародних справ

не визнаються, якщо судять громадянина іншої країни, у якій вони також не визнаються

^ 2. Захист права інтелектуальної власності може бути

усі перелічені види захисту

цивільно-правовий

кримінально-правовий

адміністративно-правовий

^ 3. В Україні усі спори у галузі інтелектуальної власності розглядаються у

судовому порядку

державному департаменті інтелектуальної власності

Апеляційній палаті

у будь-якому порядку

^ 4. При розгляді справ суд повинен керуватися нормативно-правовими актами у такому порядку

(судові прецеденти (сп), конституція (кя), міжнародні акти (ма), кодекси (кс), підзаконні акти (па), закони (з) )

ма, кя, кс, з, па, сп

кя, ма, кс, з , па, сп

ма, сп, кя, кс, з, па

кя, па, ма, з, кс, сп

сп, ма, кя, кс, з, па


Міжнародні угоди у сфері ІВ. (срс 3)


^ 1. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності була підписана 14 липня 1967 року у місті

Стокгольмі

Парижі

Берні

Лондоні

Берлині

2. ТРІПС це

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

Угода світової організації торгівлі

Угода про охорону промислової власності

Угода про торгівлю рекламу та інтелектуальну власність

^ 3. Принцип національного режиму (за ТРІПС) це, коли

громадяни однієї країни користуються в іншій країні таким самим правовим режимом як і її громадяни

громадяни будь-якої країни мають права тільки на території своєї країни

громадяни однієї країни користуються в іншій країні обмеженими правами

^ 4. Принцип автоматичної охорони (за Бернською конвенцією)– це

коли національний режим не залежить від яких–небудь формальних умов

коли національний режим залежить від формальних умов

коли національний режим зовсім не враховується

коли охорона відбувається автоматично без участі автора


^ 5.* Принцип незалежності охорони (за Бернською конвенцією) – це

коли права іноземного автора охороняються в іншій країні незалежно від того, чи вони охороняються на батьківщині походження твору

коли права іноземного автора не охороняються в іншій країні незалежно від того, чи вони охороняються на батьківщині походження твору

коли права іноземного автора охороняються в іншій країні залежно від того, чи вони охороняються на батьківщині походження твору

коли права іноземного автора охороняються в іншій країні за власними законами

^ 6.* Бернська конвенція (від 9 вересня 1886 року) про

охорону літературних і художніх творів

охорону об’єктів інтелектуальної власності

охорону об’єктів промислової власності

охорону торгових марок

^ 7.*Строк охорони об’єктів авторського права після смерті автора у Всесвітній конвенції встановлено

не менш 25 років

не менш 50 років

не менш 10 років

не менш 70 років

не менш 35 років

^ 8. * Головна мета Римської конвенції є

охорона суміжних прав

охорона авторських та суміжних прав

охорона прав іноземних авторів

охорона прав на літературні твори

^ 9.* Брюссельська конвенція (1974 рік) про

розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутник

розповсюдження лазерних компакт – дисків

розповсюдження фонограм та відеограм

розповсюдження програм радіо та телебачення

^ 10. * Договір про патентну кооперацію (РСТ) визнає що держави учасники Договору утворюють союз для

співробітництва за усіма наведеними ознаками

співробітництва у галузі подачі заявок

співробітництва у галузі проведення пошуку та експертизи

надання спеціальних технічних послуг

^ 11. * Страсбурзька угода про

Міжнародну патентну класифікацію

Міжнародну класифікацію винаходів

Міжнародну систему обліку об’єктів промислової власності

Міжнародну систему реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності

^ 12. * Гаазька угода про

міжнародне депонування промислових зразків

міжнародне депонування рукописів творів

міжнародне депонування описів винаходів

міжнародне депонування описів корисних моделей

^ 13. * Локарнська угода про

заснування міжнародної класифікації промислових зразків

заснування міжнародної патентної класифікації

заснування міжнародної класифікації торгових марок

заснування міжнародної класифікації об’єктів авторських та суміжних прав

14. * Мадридська угода про

міжнародну реєстрацію знаків

міжнародну реєстрацію промислових зразків

міжнародну реєстрацію винаході

міжнародну реєстрацію корисних моделей

15. * Ніццька угода про

міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків

міжнародну класифікацію промислових зразків

міжнародну класифікацію фірмових найменувань

міжнародну класифікацію означень географічного походження

міжнародну класифікацію корисних моделей

Похожие:

Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3) iconПоложення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3)
Визначення об’єкту ів для захисту. Державний захист об’єкту ів. Оформлення відповідних документів. (пз 1)
Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3) iconВласність як економічна категорія, об’єкти і суб’єкти власності. Юридичний та історичний аспекти власності. Еволюція відносин власності та її форми
Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. – К.: «Вища школа». 1999. – С
Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3) iconЩо є предметом фінансової науки? Суб’єкти і об’єкти фінансових відносин на різних рівнях економічної системи. Наведіть приклади фінансових відносин і дайте відповідні пояснення

Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3) iconЗакон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
Страхування від нещасного випадку та його завдання. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку
Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3) iconОб’єкти та cуб’єкти прав інтелектуальної власності у вашій діяльності (дизайн)
Підготувати самостійну роботу на тему з актуальних проблем охорони прав інтелектуальної власності у вашій сфері ( до 15 сторінок)...
Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3) iconПитання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право»
Юридичні особи як суб’єкти господарювання. Порядки та стадії створення юридичних осіб
Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3) iconОрганізація системи управлінського та бухгалтерського обліку в аптеках
В україні аптечні заклади використовують цифрове позначення рахунків бухгалтерського обліку дев’яти класів. Вкажіть об’єкти які відображаються...
Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3) icon267 Платники збору
Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують...
Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3) iconКонцепція Розуміння маркетингу
Навколишнє бізнес-середовище та мікросередовище підприємства як об’єкти маркетингових досліджень
Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3) iconСуспільний продукт як результат виробництва, його структура
Результатом економічної діяльності є надзвичайно велика кількість товарів І послуг. У процесі їх створення беруть участь різні фактори...
Положення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3) iconТема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання
Що таке організація та які загальні риси мають всі організації як об'єкти управління ?
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы