Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції } icon

Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції }


Скачать 17.83 Kb.
НазваниеПоложення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції }
Размер17.83 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
10.04.2012  № 549/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2012 р.
за № 548/20861

ПОЛОЖЕННЯ
про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1457/5 від 19.07.2013}

1. Районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби (далі - Відділ) є структурним підрозділом районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції (далі - управління юстиції), що забезпечує реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України (далі - ДВС України).

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст), дорученнями Міністра юстиції України, наказами ДВС України, дорученнями Голови ДВС України, наказами головного управління юстиції , розпорядженнями голови відповідної місцевої державної адміністрації.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013}

3. Основними завданнями Відділу є:

реалізація державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 здійснює своєчаснє, повне і неупереджене примусове виконання рішень у порядку, встановленому законом;

4.2 забезпечує здійснення державними виконавцями заходів примусового виконання рішень, передбачених законом;

4.3 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Управління державної виконавчої служби);

4.4 забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;

4.5 аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень та веде обліково-статистичну звітність;

4.6 розглядає звернення громадян та юридичних осіб, аналізує стан цієї роботи у Відділі, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу;

4.7 організовує ведення діловодства та архіву у Відділі;

4.8 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та ДВС України.

5. Відділ з метою організації своєї діяльності:

5.1 бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Відділу;

5.2 вносить начальнику Управління державної виконавчої служби пропозиції щодо нагородження державними нагородами та заохочення працівників Відділу;

5.3 забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

5.4 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

5.5 забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.6 забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

6. Відділ має право:

6.1 залучати до виконання завдань, покладених на Відділ, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

6.2 одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

6.3 скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

6.4 користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів.

7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідного управління юстиції, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

8. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДВС України за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням начальника відповідного Управління державної виконавчої служби.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2}

9. Начальник Відділу:

9.1 очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу Відділу, представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний перед Головою ДВС України та відповідним Управлінням державної виконавчої служби за організацію та результати діяльності Відділу;

9.2 забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, Міністра юстиції, Голови ДВС України, наказів Мін'юсту, ДВС України та головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації;

{Підпункт 9.2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2}

9.3 вносить начальнику Головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі подання, погоджене начальником Управління державної виконавчої служби, щодо призначення на посади та звільнення з посад державних виконавців та інших працівників Відділу;

9.4 вносить начальнику Головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі пропозиції, погоджені з начальником Управління державної виконавчої служби, щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців та інших працівників Відділу;

9.5 вносить начальнику відповідного Управління державної виконавчої служби пропозиції щодо проекту структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання Відділу;

9.6 організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства з діловодства;

9.7 забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;

9.8 організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю Відділу, організовує перевірку викладених у них фактів, проводить особистий прийом громадян;

9.9 виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;

9.10 розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, розробляє їх посадові інструкції;

9.11 у межах повноважень дає обов’язкові для виконання доручення працівникам Відділу;

9.12 розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців;

9.13 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

10. Для здійснення своїх повноважень начальник Відділу має право видавати розпорядження та забезпечує контроль за їх виконанням.

11. Заступники начальника Відділу, державні виконавці, інші працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад начальником Головного управління  юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за поданням начальника  Відділу, погодженим начальником Управління державної виконавчої служби.

12. Працівники Відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником відповідного управління юстиції.

13. Відділ з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) підпорядковується безпосередньо ДВС України та Управлінню державної виконавчої служби.

14. Відділ утримується за рахунок Державного бюджету України.

15. Відділ є юридичною особою, має відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби України для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в банках, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль

Похожие:

Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції } iconПоложення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції }
Відділ) є структурним підрозділом районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного...
Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції } iconПоложення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку І торгівлі n 51 ( ) від 12. 09. 2011 n 65 ( ) від 28. 09. 2011 n 767 (
Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами
Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції } iconПро затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки
З змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я n 361 від 19. 07. 2005 n 53 від 05. 02. 2007 n 316 від 13. 05....
Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції } iconПро внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України н а к а з у ю
Унести зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03....
Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції } iconЗадача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n
Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами...
Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції } iconПоложення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та
Танцюри Валерія Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді...
Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції } iconАнкета Прізвище, ім’я
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції } iconЧас Тема
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції } iconНаказ №128 1 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції } iconНаказ №1281 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції } iconПоложення про міський молодіжний конкурс «Хіп хоп ринг 2014» 1 Загальні положення
Конкурс «Хіп – хоп – ринг» проводиться з метою виявлення та підтримки талановитої та обдарованої молоді, сприяння розкриттю творчої...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы