Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" icon

Положення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"


Скачать 128.73 Kb.
НазваниеПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
страница3/3
Размер128.73 Kb.
ТипПоложення
1   2   3

^ 6. Старостат НАУКМА


6.1. Старостат НаУКМА – виконавчий представницький орган студентського самоврядування, який формується з представників Старостатів факультетів НаУКМА, та покликаний організовувати та оптимізувати роботу Старост НаУКМА. Старостат НаУКМА підзвітний СК та Конференції студентів НаУКМА.


6.1.1. Формування та діяльність Старостату НаУКМА.

Старостат НаУКМА формується щороку протягом восьмого тижня осіннього триместру з представників Старост факультетів НаУКМА. Старости кожного факультету НаУКМА всіх спеціальностей та років навчання обирають зі свого складу одного представника до Старостату НаУКМА.

Засідання Старостату проводяться не рідше одного разу на два тижні. Позачергові засідання Старостату НаУКМА можуть скликатись на письмову вимогу: чотирьох членів Старостату НаУКМА, СК, Конференції студентів НаУКМА та адміністрації НАУКМА.

Засідання Старостату НаУКМА є повноважним, коли на ньому присутні дві третини членів Старостату НаУКМА від повного складу Старостату НАУКМА. Рішення Старостату НаУКМА приймаються відкритим голосуванням простою більшістю від повного складу Старостату НаУКМА.


6.1.2. Повноваження Старостату НаУКМА:


6.1.2.1. Права Старостату НаУКМА:


 1. представляти інтереси всіх Старост, виступати від їх імені;
 1. зобов’язувати окремих членів Старостату на виконання певних рішень Старостату в межах їх повноважень;
 1. приймати рішення про визнання роботи Старости незадовільною на підставі заяв студентів, членів Старостату, опитувань серед студентів та оголошувати це рішення публічно;
 1. звертатися з обґрунтованими пропозиціями, скаргами, запитами, зауваженнями до адміністрації НаУКМА та органів студентського самоврядування НаУКМА та отримувати вмотивовану відповідь в строк, визначений Законом України «Про звернення громадян»;
 1. делегувати своїх представників на Житлову комісію та Стипендіальну комісію.


6.1.2.2. Обов’язки Старостату НаУКМА


 1. розглядати спірні та проблемні питання, які стосуються діяльності Старост, приймати рішення для їх розв’язання та виконувати ці рішення в межах своїх повноважень;
 1. співпрацювати зі Старостами факультетів, спеціальностей НаУКМА;
 1. організовувати та проводити вибори та перевибори Старост спеціальностей по факультетах;
 1. координувати роботу Старост, поширювати інформацію та роз’яснювати напрямки діяльності та ініціативи органів студентського самоврядування НаУКМА;
 1. ділитися досвідом та залучати новообраних Старост до активної роботи в галузі студентського самоврядування НаУКМА;
 1. створити командну атмосферу серед всіх Старост НаУКМА.


6.2. Старостат факультету (визначеного року навчання, спеціальності) НаУКМА – орган студентського самоврядування НаУКМА, який складають збори Старост спеціальності певного факультету (визначеного року навчання, спеціальності).


6.2.1. Організація скликання та діяльності зборів Старостату факультету (визначеного року навчання, спеціальності) НаУКМА.

Збори Старостату факультету (визначеного року навчання, спеціальності) НаУКМА може скликатися деканом факультету, заступником декана, методистом факультету (кафедри), СК, або трьома Старостами цього факультету (визначеного року навчання, спеціальності).

Засідання Старостату факультету (визначеного року навчання, спеціальності) НаУКМА проводяться постійно та регулярно.


6.2.2. Повноваження Старостату факультету (визначеного року навчання, спеціальності) НаУКМА:


 1. вирішувати поточні проблеми студентського життя факультету (визначеного року навчання, спеціальності);
 1. делегувати своїх представників, наділених правом голосу, на Раду факультету;
 1. звертатися до адміністрації факультету та органів студентського самоврядування НаУКМА з обґрунтованими пропозиціями;
 1. координувати роботу старост академічних груп факультету (визначеного року навчання, спеціальності), роз’яснювати загальний план розвитку і діяльності факультету;
 1. створити командну атмосферу серед Старост спеціальності певного факультету (визначеного року навчання, спеціальності);
 1. виконання порядку погодження рішень щодо руху студентів.


6.3. Діяльність та повноваження Старостату НаУКМА, Старостату факультету (визначеного року навчання, спеціальності) можуть уточнюватися і розширюватися іншими нормативними актам.


^ 7. Староста спеціальності НаУКМА


7.1. Староста спеціальності НаУКМА (далі – Староста спеціальності) – наділений спеціальними повноваженнями студент визначеної спеціальності НаУКМА визначеного року навчання, який є представником студентського самоврядування НаУКМА на рівні спеціальності та, одночасно, відповідальною особою та помічником деканату, для:

 1. організаційного забезпечення навчального процесу серед студентів спеціальності;

 2. управління студентським колективом спеціальності;

 3. залучення студентського колективу до всіх офіційних заходів адміністрації НаУКМА та органів студентського самоврядування;

 4. участь у вирішенні порядку погодження рішень щодо руху студентів.


7.2. Староста спеціальності є виборною особою.


7.2.1. Староста спеціальності обирається студентами спеціальності зі свого складу протягом другого тижня першого року навчання.


7.2.2. Вибори Старости спеціальності відбуваються на зборах студентів спеціальності відповідного року навчання шляхом відкритого голосування при обов’язковій присутності представників Старостату НаУКМА або СК, які забезпечують процедуру виборів та складають протокол за результатами виборів.


7.2.3. Рішення про обрання приймається простою більшістю від загальної кількості студентів спеціальності відповідного року навчання.


7.2.4. Представники Старостату НаУКМА або СК подають примірник Протоколу про вибори Старости спеціальності до відповідного деканату.


7.3. Перевибори Старости спеціальності можуть здійснюватися за власним бажанням Старости або з ініціативи СК, Старостату НаУКМА чи студентів даної спеціальності відповідного року навчання, якщо той не справляється з обов‘язками старости.


7.3.1. Процедура перевиборів Старости спеціальності проводиться Старостатом НаУКМА за власною ініціативою, зверненням СК чи Ініціативної групи студентів спеціальності відповідного року навчання. Процедура перевиборів Старости спеціальності забезпечується Старостатом НаУКМА за обо'язкової присутності члена СК.


7.3.2. Процедура перевиборів Старости спеціальності проводиться в два етапи. На першому етапі студенти спеціальності відповідного року навчання шляхом відкритого голосування відповідають на питання: «Чи задоволені Ви роботою вашого Старости спеціальності?» В цей час Староста спеціальності, щодо якого відбувається процедура перевиборів, повинен знаходитися за межами приміщення, де відбувається голосування.

Якщо більшість від загальної кількості студентів спеціальності відповідного року навчання вибере варіант «Ні», то проводиться другий етап перевиборів. Процедура другого етапу перевиборів проводиться згідно з пунктом 7.2. цього Положення.


7.4. Повноваження Старости спеціальності:


 1. представляти, виражати та захищати інтереси студентів спеціальності відповідного року навчання;
 1. рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній, громадській, спортивній та культурно-масовій роботі тощо;
 1. представляти інтереси студентів спеціальності під час призначення стипендій та поселення в гуртожиток;
 1. давати розпорядження студентам щодо організації навчально-виховного процесу, громадської роботи та виконання поставлених перед ними доручень адміністрацією факультету та НаУКМА;
 1. своєчасно інформувати студентів про розпорядження адміністрації НаУКМА, деканату, викладачів, органів студентського самоврядування стосовно організації навчального процесу, проведення офіційних заходів тощо;
 1. брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов‘язаних з навчально-виховним процесом студентів спеціальності відповідного року навчання;
 1. готувати та проводити збори студентів спеціальності відповідного року навчання, на яких обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу;
 1. проводити індивідуальну роботу зі студентами спеціальності відповідного року навчання стосовно виконання вимог навчального плану, правил внутрішнього розпорядку;
 1. забезпечувати участь студентів спеціальності відповідного року навчання у заходах, які проводяться на факультеті та в НаУКМА із залученням студентів спеціальності;
 1. оперативно інформувати деканат про зрив занять, помилки в розкладі занять тощо;
 1. оперативно інформувати органи студентського самоврядування та адміністрацію факультету про порушення прав студентів, можливі конфлікти з викладачами, інші проблеми, що є важливими для студентів;
 1. брати участь у Старостаті НаУКМА та Старостаті факультету (визначеного року навчання, спеціальності);
 1. після закінчення заліків та іспитів отримувати підсумкову інформацію про результати залікової і екзаменаційної сесії і доводити її до відома студентів.


7.5. Староста спеціальності може призначати собі заступників зі студентів спеціальності. Кандидатура заступника старости спеціальності може обиратися ним самостійно чи на зборах постійної академічної групи шляхом виборів.

Староста спеціальності може мати:

 1. одного заступника, якщо кількість студентів, які навчаються на визначеній спеціальності одного року навчання становить 30-60 чоловік;

 1. двох заступників – 60-90 чоловік;

 1. трьох заступників – 90-120 чоловік і т.д.

Заступник старости спеціальності користується усіма повноваженнями, які належать Старості спеціальності, окрім права на участь у Старостаті НаУКМА та інших повноважень, які органічно та функціонально можуть належати лише Старості спеціальності.

Старости НаУКМА – це сукупність всіх Старост спеціальностей НаУКМА та заступників Старост спеціальностей НаУКМА.


7.6. За належне виконання своїх обов‘язків Староста НаУКМА може бути матеріально та морально заохочений деканатом, СК чи Старостатом НаУКМА.


7.7. Староста НаУКМА несе відповідальність за виконання обов‘язків та використання прав, передбачених його повноваженнями, і дотримується конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами академічної групи.


7.8. Староста спеціальності має право на зарахування йому внеску на розбудову НаУКМА в разі належного виконання своїх обов’язків.

Визначення розміру внеску на розбудову НаУКМА кожного Старости спеціальності відбувається згідно з його належним виконанням своїх обов’язків протягом навчального року в сфері співпраці з відповідним деканатом та, окремо, в сфері співпраці з органами студентського самоврядування.

В кінці кожного навчального року до 15 червня представниками відповідних деканатів та, окремо, Студентською колегією подаються подання до Деканату з роботи зі студентами зі списками Старост спеціальностей НаУКМА про зарахування їм річного внеску на розбудову НаУКМА в розмірі до 50% в кожній з двох сфер.

В разі невиконання своїх обов’язків, Староста спеціальності НаУКМА позбавляється права на повне або часткове зарахування йому внеску на розбудову НаУКМА.


7.9. Сфера діяльності та повноваження Старости спеціальності НаУКМА можуть уточнюватися і розширюватися Положенням про Старосту спеціальності НаУКМА або іншим нормативним актом.


^ 8. Самоврядування в гуртожитках НаУКМА.


8.1. Самоврядування в гуртожитках НаУКМА – це право мешканців гуртожитку здійснювати безпосередній вплив на регулювання діяльності гуртожитків адміністрацією НаУКМА, зокрема Житловою комісією, для:

 1. реалізації прав та інтересів осіб, які проживають в гуртожитку,

 1. забезпечення взаємного виконання адміністрацією НаУКМА та мешканцями гуртожитків своїх обов’язків,

 1. узгодження з адміністрацією НаУКМА питань щодо удосконалення умов проживання в гуртожитках, організації дозвілля і побуту їх мешканців.


8.2. Органи самоврядування в гуртожитках НаУКМА співпрацюють з органами студентського самоврядування НаУКМА та узгоджують свою діяльність з СК.


8.3. Структуру органів самоврядування в гуртожитках НаУКМА складають:

 • Збори старост всіх блоків гуртожитку – представницький орган;

 • Студентська Рада гуртожитку – виконавчий орган самоврядування, підконтрольна та підзвітна Зборам старост всіх блоків гуртожитку, підзвітна СК та Деканату з роботи зі студентами;

 • Голова Студентської Ради гуртожитку.


8.4. Основними завданнями органів самоврядування в гуртожитку НаУКМА є:


 1. сприяння у створенні належних житлово-побутових умов проживання;
 1. контроль за дисципліною і виконанням Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку НаУКМА мешканцями гуртожитку;
 1. забезпечення і захист прав та інтересів мешканців гуртожитку перед адміністрацією НаУКМА та іншими суб’єктами;
 1. участь у прийнятті та виконанні рішень, що стосуються поліпшення умов проживання у гуртожитках НаУКМА;
 1. контроль за наданням місць в гуртожитку, розподіленням кімнат та виселенням з гуртожитку;
 1. контроль за виконанням адміністрацією своїх обов’язків щодо гуртожитків;
 1. врегулювання спорів, які виникають між мешканцями гуртожитку та адміністрацією;
 1. організація культурно-масової, спортивно-оздоровчої роботи серед мешканців гуртожитку.


8.5. Діяльність самоврядування в гуртожитках НаУКМА регулюється Положенням про студентський гуртожиток НаУКМА та Положенням про самоврядування в гуртожитках НаУКМА, які приймаються на Конференції студентів НаУКМА.


^ 9. Об’єднання студентів НаУКМА. Студентські організації, Проект-групи та Ініціативні групи студентів НаУКМА


9.1. Об’єднання студентів НаУКМА – це форма організації студентів НаУКМА, створена на основі єдності інтересів для реалізації своїх прав.


9.2. Система об’єднань студентів НаУКМА:


 1. Ініціативна група;
 1. Проект-група;
 1. Студентська організація.


9.3. Ініціативна група - оперативне, короткострокове об’єднання студентів НаУКМА створене задля досягнення конкретної цілі згідно з інтересами студентів НаУКМА.


9.3.1. Вимоги та умови створення Ініціативної групи.

Ініціативна група створюється для реалізації конкретної одноразової ініціативи (заходу) на короткостроковий заздалегідь визначений період.

Ініціативна група реєструється в СК. В Реєстраційній заяві обов’язково вказується:

 1. назва,

 1. мета (ініціатива) і доцільність створення,

 1. строк на який створена,

 1. перелік членів і голова Ініціативної групи.

Строк досягнення поставленої цілі і є строком, на який створена Ініціативна група. До Реєстраційної заяви додається повна Схема (План, Сценарій) заходу (ініціативи), Бюджет заходу (ініціативи) та, при необхідності, Подання до СК на надання матеріально-технічної допомоги або іншої реальної допомоги від СК.

СК зобов’язана розглянути запропоновану Реєстраційну заяву Ініціативної групи на найближчому засіданні.

Рішення СК обов’язково повинно бути обґрунтованим.

В разі відмови в створенні Ініціативної групи рішення СК може бути оскаржено до Комісії в складі керівника Відділу по роботи зі студентами, інших членів адміністрації та представників студентського самоврядування.


9.4. Проект-група – довгострокове об’єднання студентів НаУКМА для втілення певного складного проекту (мети) або ряду короткострокових проектів (заходів) у сфері реалізації інтересів студентів НаУКМА.

9.4.1. Вимоги та умови створення Проект-групи.

Проект-група створюється для здійснення складних довгострокових завдань на базі Ініціативної групи, яка успішно завершила виконання своєї ініціативи. Проект-група може проводити свою діяльність не постійно, проте обов’язково регулярно, збираючись для втілення окремих короткострокових заходів, що поєднані спільним форматом та метою.

Проект-група реєструється в СК. В Реєстраційній заяві обов’язково вказується:

 1. назва,

 1. втілюваний Проект (мета) і його доцільність,

 1. тип Проекту:

  1. постійний (один складний довгостроковий проект),

  2. поетапний (декілька окремих короткострокових заходів, що поєднані спільним форматом та метою);

 1. назва та коротка характеристика втіленої ініціативи за час існування в статусі Ініціативної групи;

 1. перелік членів і голова Проект-групи.

До Реєстраційної заяви додається Детальний план Проекту та, при необхідності, Подання до СК на надання матеріально-технічної допомоги або іншої реальної допомоги від СК.

Якщо Проект є постійним, то одразу додається Бюджет проекту. Якщо Проект є поетапним, то перед кожним заходом в рамках цього проекту до СК обов’язково подається Схема (План, Сценарій) заходу, Бюджет заходу та, при необхідності, Подання до СК на надання матеріально-технічної допомоги або іншої реальної допомоги від СК.

СК зобов’язана розглянути запропоновану Реєстраційну заяву Проект-групи на найближчому засіданні СК.

Рішення СК обов’язково повинно бути обґрунтованим.

В разі відмови в створенні Проект-групи рішення СК може бути оскаржено до Комісії в складі керівника Відділу по роботи зі студентами, інших членів адміністрації та представників студентського самоврядування.


9.5. Студентська організація – постійне об’єднання студентів НаУКМА для реалізації та захисту своїх соціальних, економічних, творчих, культурних, спортивних та інших спільних інтересів.


9.5.1. Вимоги та умови створення Студентської організації:

Студентська організація проводить свою діяльність постійно та регулярно на умовах свого Статуту.

Студентська організація реєструється в СК. Обов’язковою умовою створення Студентської організації НаУКМА є позитивний досвід діяльності в статусі Ініціативної групи та Проект-групи. В Реєстраційній заяві обов’язково вказується:

 1. назва,

 1. мета діяльності,

 1. коротка характеристика своєї діяльності в статусі Ініціативної групи та Проект-групи

 1. перелік членів і голова Студентської організації.

До Реєстраційної заяви додається Статут Студентської організації та План діяльності на найближчі півроку, а при необхідності, Подання до СК на надання матеріально-технічної допомоги або іншої реальної допомоги від СК.

СК зобов’язана розглянути запропоновану Реєстраційну заяву Студентської організації на найближчому засіданні СК та винести обґрунтоване рішення.

Рішення СК обов’язково повинно бути обґрунтованим.

В разі відмови в створенні Студентської організації рішення СК може бути оскаржено до Комісії в складі Декану з роботи зі студентами, інших членів адміністрації та представників студентського самоврядування.


9.6. Діяльність та повноваження об’єднань студентів НаУКМА можуть уточнюватися і розширюватися Положенням про об’єднання студентів НаУКМА або іншим нормативним актом.


^ 10. Прикінцеві положення


10.1. Це Положення та будь-які зміни та доповнення набувають чинності з дня їх ухвалення на Конференції студентів НаУКМА та затвердження на Конференції трудового колективу НаУКМА.


10.2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Студентську колегію НаУКМА від 28.06.2008 р.


10.3. СК має право приймати окремі акти реагування в межах своїх повноважень, встановлених цим Положенням, з метою конкретного роз’яснення окремих пунктів цього Положення та підвищення ефективності здійснення студентського самоврядування НаУКМА.


Юрист Ініціативної групи

Студентської колегії НаУКМА Єлманова О. Д.


м. Київ, Національний університет

«Києво-Могилянська академія»,


«__» _____________ 2012 року


1   2   3

Похожие:

Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Це положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування в ннц «Інститут біології» (далі Інститут)...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення "Про студентське самоврядування Наукма" (далі Положення) вона є повноважною. Мочула Назарій запропонував власну кандидатуру на посаду Головуючого Конференції студентів Наукма (далі Конференція). Голосування: За : 16 Проти
На Конференції присутні 28 делегатів, що складає більше ніж 2/3 від їх повного складу, тому, відповідно до п. 4 Положення “Про студентське...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПодіумна дискусія “Візія для України”
Центр політичних студій та аналітики запрошує Вас взяти участь в подіумній дискусії “Візія для України”, яка відбудеться за підтримки...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПрограма про порядок організації та проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconВітаю! Новини
Книжковий ярмарок-розпродаж видавництв вд «Києво-Могилянська академія», «Дух І літера». 1 поверх Культурно-мистецького центру Наукма,...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення
Студентські наукові гуртки (далі – науковий гурток) є добровільним об’єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні відповідних...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconКафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія»
Провести перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу та оцінку отриманих знань за розділом
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconРішення від 05 грудня 2013 року № м. Хмельницький Про внесення змін до положення про постійні комісії Хмельницької обласної ради
Керуючись частиною п’ятнадцятою статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы