Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" icon

Положення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"


Скачать 126.64 Kb.
НазваниеПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
страница1/3
Размер126.64 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

Національного університету “Києво-Могилянська академія”


Це Положення розроблене на виконання Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Національного університету «Києво-Могилянська академія» (далі – НаУКМА), визначає діяльність студентського самоврядування НаУКМА, для забезпечення реалізації і захисту прав та інтересів студентів НаУКМА, а також участі студентського самоврядування в громадському самоврядуванні НаУКМА, як невід’ємної його складової.


^ 1. Загальні засади


  1. Студентське самоврядування НаУКМА – це гарантоване державою право та реальна здатність студентської громади – студентів НаУКМА чи добровільного об'єднання студентів - самостійно або під відповідальність органів та членів студентського самоврядування вирішувати питання студентського чи загальноуніверситетського значення в межах Конституції і законів України.


1.2. Студентське самоврядування здійснюється студентами НаУКМА як безпосередньо, так і через об’єднання студентів, а також через вищий орган студентського самоврядування – студентську колегію, яка представляє спільні інтереси всіх студентів НаУКМА.


1.3. Студентське самоврядування в НаУКМА здійснюється:

 • на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією, законами України, Статутом НаУКМА та цим положенням;

 • з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

 • обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

 • безсторонньо (неупереджено);

 • добросовісно;

 • розсудливо;

 • відповідально;

 • гласно;

 • колегіально;

 • з дотриманням принципу рівності, запобігаючи всім формам дискримінації;

 • з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

 • своєчасно, тобто протягом розумного строку.


1.4. Носієм та єдиним джерелом студентського самоврядування НаУКМА є студентська громада – всі студенти НаУКМА. Студентське самоврядування здійснюється студентською громадою як безпосередньо, так і через делегування своїх повноважень представницьким органам студентського самоврядування НаУКМА.


1.5. Учасниками студентського самоврядування НаУКМА є особи, які навчаються в НаУКМА, а саме студенти денної форми навчання, та органи студентського самоврядування НаУКМА. Кожен студент має право обирати та бути обраним до органів студентського самоврядування.


1.6. У своїй діяльності учасники студентського самоврядування НаУКМА керуються Конституцією України, чинним законодавством України, актами відповідного центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває НаУКМА, Статутом НаУКМА та цим Положенням.


1.7. Адміністрація НаУКМА має сприяти розвитку та ефективному функціонуванню студентського самоврядування, будувати співпрацю з органами студентського самоврядування на принципах взаємопідтримки, взаємоповаги та колегіального вирішення спірних питань.


1.8. Органи студентського самоврядування НаУКМА для забезпечення своєї діяльності можуть залучати кошти та майно у спосіб не заборонений чинним законодавством України.


^ 2 . Мета і завдання студентського самоврядування НаУКМА


2.1. Основна мета студентського самоврядування НаУКМА – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обо­в’язків з одночасним захистом їхніх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого, духовного, морального, фізичного й інтелектуального розвитку, а також сприяння формуванню у студентів навичок управління, лідерства, роботи в команді, організаторських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.


2.2. Основні завдання студентського самоврядування НаУКМА:


 • створення можливостей для реалізації і забезпечення захисту прав та інтересів студентів.
 • сприяння виконанню студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій, творчій та спортивній діяльності студентів;
 • сприяння створенню належних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • розвиток та вдосконалення структури органів студентського самоврядування НаУКМА, зокрема сприяння створенню та діяльності різноманітних об’єднань студентів НаУКМА (студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами, земляцтв тощо);
 • організація співробітництва зі студентами і органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів та молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • представництво студентів у відносинах з адміністрацією НаУКМА;
 • участь у вирішенні питань, що стосуються життя і діяльності студентів;
 • координація взаємодії між студентами адміністрацією та підрозділами НаУКМА;
 • сприяння роботі органів студентського самоврядування всіх рівнів.^ 3. Система органів студентського самоврядування НаУКМА


3.1. Систему органів студентського самоврядування НаУКМА складають:


 • Конференція студентів НаУКМА;
 • Студентська колегія НаУКМА;
 • Старостат НаУКМА
 • Студентські ради гуртожитку;
 • Об’єднання студентів НаУКМА.


3.2. Органи студентського самоврядування в НаУКМА є незалежними від релігійних організацій та політичних партій. Органам студентського самоврядування НаУКМА та їхнім членам заборонено нав’язувати свої світоглядні, політичні та інші переконання, агітувати або примушувати іншим чином студентів до участі в релігійних організаціях, політичних партіях тощо.


^ 4. Конференція студентів НаУКМА


4.1. Конференція студентів НаУКМА (далі – Конференція) – це вищий представницький орган студентського самоврядування НаУКМА, який покликаний відображати позицію студентської громади, захищати її права та інтереси.


4.2. Конференцію складають не менше чотирьох членів Студентської колегії НаУКМА, три члени Старостату НаУКМА, по одному представнику від Рад гуртожитків НаУКМА, по одному представнику від студентських організацій студентів НаУКМА. Вхід делегатів на Конференцію здійснюється виключно за умови пред'явлення студентського квитка/залікової книжки.


4.3. Конференція є повноважною, якщо на ній присутні дві третини делегатів від повного складу Конференції студентів НаУКМА.

За відсутність на Конференції без поважної причини делегат несе відповідальність перед студентською громадою та органом студентського самоврядування, який його делегував.


4.4. Чергова Конференція проводяться один раз на навчальний рік в першу п’ятницю лютого. Скликає та проводить чергову Конференцію Студентська колегія НАУКМА.


4.5. Позачергова Конференція скликається на вимогу: • всіх членів Студентської колегії НаУКМА;
 • Ініціативної групи зі скликання позачергової Конференції студентів НаУКМА, яку підтримали своїми підписами 25% студентів НаУКМА. Ініціативна група зі скликання позачергової Конференції студентів НаУКМА зобов’язана зареєструватися в Студентській колегії чи в Деканаті з роботи зі студентами, вказавши належну причину скликання позачергової Конференції студентів НаУКМА;
 • Президента НаУКМА.


4.6. Конференція студентів НаУКМА:


 • ухвалює Положення про студентське самоврядування НаУКМА, вносить зміни та доповнення до нього;
 • заслуховує щорічний Звіт Студентської колегії НаУКМА та дає оцінку її діяльності згідно з виконанням передвиборчої програми блоку;
 • розглядає та затверджує Програму розвитку студентського самоврядування, яка подається Студентською колегію;
 • визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування НаУКМА;
 • обирає представників до Вченої Ради НаУКМА, Конфереції трудового колективу НаУКМА згідно зі статутом НаУКМА, а також до інших органів, комісій згідно з Положеннями про них.


4.7. Конференція є відкритою для всіх чинних студентів НаУКМА, а також для декана по роботі зі студентами та його заступника за умови пред'явлення студентського квитка/залікової книжки/службового посвідчення. Особам, які не являються чинними студентами НаУКМА вхід на Конференцію заборонено.


4.8. На початку кожної Конференції делегати обирають зі свого складу Головуючого, Секретаря та Лічильну комісію Конференції студентів НаУКМА.


Головуючий Конференції студентів НаУКМА:


 • дотримується Статуту НаУКМА і цього Положення і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на Конференції;
 • повідомляє про результати реєстрації делегатів та про кількість делегатів, відсутніх на Конференції з поважних причин;
 • відкриває, веде та закриває Конференцію, оголошує перерви в Конференції;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;
 • створює рівні можливості делегатам та іншим присутнім особам для участі в обговоренні питань;
 • оголошує результати голосування про прийняте рішення;
 • здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.


Секретар Конференції веде Протокол під час Конференції.

Лічильна комісія обирається з делегатів Конференції у складі 3 осіб.


4.9. Протокол Конференції публічно оголошується Студентською колегією НаУКМА для ознайомлення всіма студентами НаУКМА в строк не пізніше п’яти робочих днів після закінчення роботи Конференції.


4.10. Право голосу на Конференції студентів НаУКМА мають лише делегати конференції. Голосування на Конференції здійснюється відкрито шляхом підняття руки.

Таємне голосування може призначатися за рішенням більшості присутніх на Конференції делегатів. Організацію процедури таємного голосування забезпечує Секретар Конференції.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх делегатів Конференції.


4.11. Рішення, прийняті Конференцією є обов’язковими для виконання всіма органами студентського самоврядування НаУКМА. За забезпечення виконання рішень Конференції органи студентського самоврядування несуть відповідальність перед всією громадою НаУКМА.


^ 5. Студентська колегія НаУКМА


5.1. Студентська колегія НаУКМА (далі – СК) – вищий виконавчий орган студентського самоврядування НаУКМА, який:

 • представляє і захищає права та інтереси всіх студентів НаУКМА у відносинах з адміністрацією НаУКМА та іншими суб’єктами;

 • сприяє виконанню студентами їх обов’язків;

 • сприяє формуванню та функціонуванню об'єднань студентів НаУКМА та координує їх діяльність відповідно до вимог Статуту НаУКМА та цього Положення.

СК підконтрольна студентській громаді, підзвітна Конференції студентів НаУКМА та узгоджує свою діяльність з адміністрацією НаУКМА.


5.2. Склад СК – сім осіб, які обираються за процедурою, вказаною в розділі 5-1 цього Положення.

Строк повноважень СК становить два роки.

5.3. Права та обов’язки СК.


5.3.1. Права СК :


 • звертатися з обґрунтованими пропозиціями, запитами та клопотаннями до адміністрації НаУКМА, органів державної влади і місцевого самоврядування та отримувати відповіді в строки, визначені Законом України «Про звернення громадян»;
 • розробляти і вносити пропозиції щодо реформування та вдосконалення: навчального процесу в НаУКМА, структури студентського самоврядування НаУКМА тощо на розгляд Конференції студентів НаУКМА та адміністрації НаУКМА;
 • отримувати від адміністрації НаУКМА консультативну підтримку, роз’яснення та інформацію, яка сприяє виконанню завдань органів студентського самоврядування;
 • представляти позицію студентів НаУКМА на офіційному рівні ;
 • брати участь у вирішенні питань, що стосуються відзнак та заохочень студентів, а також застосування до студентів дисциплінарних стягнень або відрахувань студентів з НаУКМА;
 • оскаржувати дії співробітників, структурних підрозділів, адміністрації НаУКМА, учасників студентського самоврядування НаУКМА, якщо вони порушують права студентів або суперечать Статуту НаУКМА ;
 • приймати рішення про визнання роботи органу студентського самоврядування незадовільною та оголошувати це рішення публічно;
 • брати участь у підготовці проектів нормативних актів, що регулюють діяльність НаУКМА;
 • в межах своїх ресурсів та повноважень створювати робочі групи, комісії тощо для розгляду питань студентського самоврядування НаУКМА;
 • визначати пріоритетні напрями залучення та розподілення коштів для реалізації студентських проектів та ініціатив студентського самоврядування;
 • брати участь у роботі стипендіальних та житлових комісій;
 • делегувати своїх представників на конференції, ради, комісії та інші органи управління НаУКМА, які передбачають наявність таких делегатів.


5.3.2. Обов’язки СК :


 • представляти і захищати права та інтереси всіх студентів НаУКМА;
 • дотримуватися у своїй діяльності Статуту НаУКМА та цього Положення
 • сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;
 • сприяти реалізації студентських ініціатив;
 • узгоджувати свою діяльність з напрямами діяльності адміністрації НаУКМА;
 • сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в НаУКМА;
 • сприяти формуванню, функціонуванню та співпраці між собою об'єднань студентів НаУКМА та координувати їх діяльність відповідно до вимог Статуту НаУКМА та цього Положення;
 • виконувати пункти передвиборчої програми;
 • інформувати студентів про свою діяльність; оприлюднювати Звіт за перший рік діяльності СК та Загальний звіт за весь період повноважень СК на Конференції;
 • сприяти комунікації та співпраці між студентами, органами студентського самоврядування НаУКМА і адміністрацією НаУКМА, органами студентського самоврядування інших університетів;
 • розглядати зауваження, скарги і пропозиції студентів та вживати заходи для їх вирішення в межах своїх повноважень;
 • виконувати повноваження Старостату НаУКМА, зазначені в пункті 7.1.2. цього Положення, якщо Старостат НаУКМА не буде сформовано;
 • сприяти формуванню позитивного іміджу НаУКМА.
 • сприяти розвитку та покращенню навчального процесу;
 • брати участь у вирішенні соціальних проблем студентів;
 • координувати діяльність органів студентського самоврядування НаУКМА, забезпечувати зв’язки з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів.


5.4. Організація діяльності СК:


5.4.1. СК діє на підставі рішень, прийнятих на засіданнях.

Засідання проводить Голова СК, а за його відсутності – заступник Голови СК. Чергові засідання проводяться не рідше, ніж один раз на тиждень.

Позачергові засідання СК можуть бути скликані на письмову вимогу: Голови СК, не менше двох членів СК, адміністрації НаУКМА або 1% студентів НаУКМА (підтверджену підписами). Місце і час проведення засідання оприлюднюється заздалегідь.

Засідання вважається повноважним, якщо на ньому присутні дві третини членів СК від повного складу СК.

Засідання СК є відкритими. Право голосу мають лише члени СК.


5.4.2. Всі рішення СК ухвалюються на засіданнях простою більшістю голосів від повного складу СК, окрім випадків, передбачених цим Положенням, та фіксуються протоколами.

Протоколи засідань СК ведуться Секретарем СК або заступником Голови СК у випадку відсутності Секретаря СК.


5.4.3. Перше засідання новообраної СК проводиться протягом трьох робочих днів з дня набуття повноважень СК в урочистій формі та за присутності членів СК попереднього скликання.

На першому засіданні новообраної СК відбувається передача документації та матеріальних цінностей СК.

На першому засіданні обираються Голова, Заступник Голови та Секретар СК двома третинами голосів від присутніх членів СК. Також між членами СК розподіляються напрями (відділи) діяльності, рішення про це приймається двома третинами голосів від присутніх членів СК, що фіксується в протоколі.

Протокол першого засідання новообраної СК оприлюднюється в засобах масової інформації НаУКМА не пізніше, ніж через три дні після цього засідання.


5.4.3.1. Обов'язковими напрямами діяльності СК є:


 • Адміністративний напрям, до компетенції якого належить робота з адміністрацією НаУКМА, співпраця з випускниками НаУКМА та вирішення корпоративних питань. Адміністративний напрям СК відповідальний за ефективність співпраці з адміністрацією НаУКМА та випускниками НаУКМА, розвиток корпоративної культури, зокрема, через реалізацію відповідних проектів;
 • Юридичний напрям, до компетенції якого належить документообіг СК. Юридичний напрям СК є відповідальним за збереження документації СК та передачу копії документів СК адміністрації НаУКМА;
 • Інформаційний напрям, до компетенції якого належить підтримка та наповнення студентського інформаційного простору, зокрема, інформування студентської громади, органів студентського самоврядування та адміністрації НаУКМА щодо діяльності СК, організація ефективного обміну інформацією між СК, органами студентського самоврядування НаУКМА, адміністрацією НаУКМА, студентською громадою. Інформаційний напрям СК відповідальний за оперативність надання інформації щодо діяльності СК та її змістовність;
 • Фінансовий напрям, до компетентності якого належить керування будь-якими фінансовими надходженнями СК та пошук коштів для реалізації студентський проектів. Фінансовий напрям СК відповідальний за фінанси СК, про які звітує Голові СК та адміністрації НаУКМА;
 • Напрям дозвілля, до компетенції якого належить організація вільного часу студентів, зокрема, організація, підтримка та допомога у реалізації студентських проектів. До виключної компетенції керівника напряму дозвілля належить право підпису подання на проведення студентських заходів;
 • Напрям по роботи з гуртожитками, до компетенції якого належить участь у вирішенні питань, пов'язаних з поселенням та проживанням студентів у гуртожитках, співпраця з головами гуртожитків НаУКМА та координація інших питань пов’язаних з гуртожитками НаУКМА. До виключної компетенції напряму роботи з гуртожитками належить право на представництво СК у Житловій комісії НаУКМА;
 • Напрям роботи зі старостатом та студентськими організаціями, до компетенції якого належить співпраця зі Старостатом НаУКМА та студентськими організаціями НаУКМА, зокрема, забезпечення та захист виборності старост НаУКМА, координація та сприяння розвитку студентських організацій НаУКМА, підтримка діяльності студентських організацій.


Адміністративний та юридичний відділи СК обов’язково закріплюються за Головою СК та Секретарем СК відповідно.


5.4.4. СК формує та оприлюднює графік чергувань членів СК в приміщенні СК для прийому відвідувачів.


5.5. Повноваження члена СК:


5.5.1. Права члена СК:


 • представляти СК та реалізовувати права СК;
 • отримувати інформацію від органів студентського самоврядування НаУКМА, структурних підрозділів та адміністрації НаУКМА, необхідну для виконання завдань в межах напрямку своєї діяльності;
 • входити в робочі групи та комісії НаУКМА, що розглядають питання пов’язані з його напрямком діяльності;
 • відвідувати всі засідання органів студентського самоврядування НаУКМА;
 • брати участь у засіданнях СК, обговоренні та голосуванні за рішення СК;
 • брати участь у залученні та розподілі коштів на проведення заходів СК;
 • отримувати заохочення за ефективну роботу в межах напрямку своєї діяльності;
 • інші права, що сприятимуть ефективному виконанню завдань в межах закріпленого за ним напрямку діяльності.


5.5.2. Обов'язки члена СК:


 • дотримуватися в своїй діяльності Статуту НаУКМА та цього Положення;
 • сприяти повній реалізації прав СК;
 • виконувати завдання свого напрямку діяльності;
 • забезпечувати виконання рішень СК та виконувати доручення Голови СК в межах закріпленого за ним напрямку діяльності;
 • регулярно інформувати СК та студентську громаду про діяльність в межах свого напрямку;
 • здійснювати прийом відвідувачів згідно з графіком чергувань;
 • сприяти оперативному вирішенню конкретних проблем студентів НаУКМА;
 • сприяти виконанню своєї передвиборчої програми;
 • дбати про формування позитивного іміджу СК.


5.6. Повноваження Голови СК:


5.6.1. Права Голови СК:


 • виступати від імені всієї СК або уповноважувати на це інших членів СК;
 • брати участь у засіданні Вченої Ради, Стипендіальної комісії НаУКМА та інших робочих групи і комісії НаУКМА, що розглядають ключові питання діяльності студентів;
 • підписувати всі документи СК (подання, пропозиції, запити, клопотання, листи, звернення, ухвали, протоколи тощо) та інші документи НаУКМА;
 • на підставі рішень СК подавати обґрунтовані пропозиції, запити та клопотання до адміністрації НаУКМА, органів державної влади і місцевого самоврядування та отримувати вмотивовану відповідь в строк, визначений Законом України «Про звернення громадян»;
 • формувати порядок денний, вести засідання СК;
 • скликати позачергові засідання СК;
 • розподіляти між членами СК виконання поточних завдань в межах закріпленого за ними напрямку діяльності;
 • сприяти та контролювати виконання членами СК завдань в межах закріпленого за ним напрямку діяльності;
 • рекомендувати учасників студентського самоврядування для відзначення та заохочення;
 • користуватися усіма правами, які належать члену СК.


5.6.2. Обов'язки Голови СК:


 • координувати роботи та сприяти ефективній співпраці членів СК;
 • складати план діяльності СК, вживати заходів щодо виконання передвиборчої програми;
 • інформувати СК про рішення, прийняті на засіданнях Вченої Ради, Житлової комісії, Стипендіальної комісії НаУКМА та інших робочих групи і комісії НаУКМА, що розглядають ключові питання життя та діяльності студентів;
 • слідкувати за дотриманням процедури при винесенні доган, виселенні з гуртожитку та відрахуванні студентів з НаУКМА за дисциплінарні порушення;
 • розподіляти між членами СК виконання поточних завдань в межах закріпленого за ними напрямку діяльності;
 • нести відповідальність за ведення діловодства в СК;
 • нести відповідальність за ефективне використання за призначенням коштів та майна, наданого СК;
 • виконувати всі обов’язки, які покладені на Членів СК.


5.9. Член СК виключається зі складу СК у разі:


 • складення повноважень за власним бажанням;

 • припинення навчання в НаУКМА.


5.9.1. У випадку припинення повноважень члена СК у двотижневий термін проводяться проміжні вибори до СК за спрощеною процедурою.


У випадку виключення з СК Голови СК, тимчасовим виконувачем обов'язків Голови СК призначається Заступник Голови СК.


Тимчасовий виконувач обов'язків Голови СК або інший член СК можуть бути затверджені на посаді Голови СК за умови функціонування СК в повному складі на засіданні СК двома третинами голосів членів СК. Заступником голови СК обирається член СК за тих самих умов у разі набуття чинним Заступником Голови СК повноважень Голови СК.


5.10. Відкликання та позачергове складення повноважень СК відбувається у випадку грубого невиконання СК своїх обов’язків та систематичного порушення цього Положення, Статуту НаУКМА та чинного законодавства України.


5.10.1. Процес відкликання СК може ініціюватися чвертю всіх студентів НаУКМА та Конференцією студентів НаУКМА.


5.10.2. Ініціювання відкликання СК чвертю всіх студентів НаУКМА.

Ініціювання відкликання СК чвертю всіх студентів НаУКМА відбувається шляхом збору підписів. Організація збору підписів здійснюється Ініціативною групою зі скликання позачергової Конференції студентів НаУКМА, яка реєструється в Відділі по роботи зі студентами. Підписи збираються серед студентів НаУКМА на спеціальних бланках із зазначенням номеру студентського квитка.

Якщо підписів зібрано 25% та ще один підпис від загальної кількості студентів НаУКМА, достовірність яких перевірено, оголошується скликання позачергової Конференції студентів НаУКМА. Позачергова Конференція студентів НаУКМА збирається в термін не пізніше двох тижнів з моменту оголошення. Склад та організація діяльності Позачергової Конференції студентів НаУКМА визначається 4 розділом цього Положення.

На розгляд позачергової Конференції студентів НаУКМА, скликаних Ініціативною групою зі скликання позачергової Конференції студентів НаУКМА, виноситься питання ефективності виконання СК своїх обов’язків, які підлягають обговоренню за участі повного складу СК.

Завершальною стадією є голосування. Якщо дві третини від повного складу позачергової Конференції студентів НаУКМА проголосують за визнання неефективного виконання СК своїх обов’язків, то чинна СК вважається відкликаною та повинна протягом тижня скласти свої повноваження.


5.11.1. Ініціювання відкликання СК Конференцією студентів НаУКМА.

Ініціювання відкликання СК щорічною Конференцією студентів НаУКМА відбувається шляхом винесення десятьма делегатами на розгляд Конференції студентів НаУКМА питання ефективності виконання СК своїх обов’язків, яке підлягає обговоренню за участі СК.

Рішення про визнання неефективного виконання СК своїх обов’язків вважається прийнятим, якщо за це проголосує дві третини від повного складу Конференції студентів НаУКМА. У такому випадку створюється Ініціативна група зі збору підписів для відкликання СК, до складу якої входять делегати Конференції, які ініціювали розгляд питання про визнання неефективного виконання СК своїх обов’язків.

Підписи збираються серед студентів НаУКМА на спеціальних бланках із зазначенням номеру студентського квитка.

Якщо протягом п’яти робочих днів з наступного дня після Конференції студентів НаУКМА буде зібрано підписів 25% та ще один підпис від загальної кількості студентів НаУКМА та перевірено їх достовірність, то чинна СК вважається відкликаною та повинна скласти свої повноваження протягом тижня.


5.11.2. Протягом тижня з дня відкликання СК, формується Виборча комісія, яка забезпечує організацію та проведення позачергових виборів до СК в порядку, зазначеному в розділі 6 цього Положення.

  1   2   3

Похожие:

Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Це положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування в ннц «Інститут біології» (далі Інститут)...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення "Про студентське самоврядування Наукма" (далі Положення) вона є повноважною. Мочула Назарій запропонував власну кандидатуру на посаду Головуючого Конференції студентів Наукма (далі Конференція). Голосування: За : 16 Проти
На Конференції присутні 28 делегатів, що складає більше ніж 2/3 від їх повного складу, тому, відповідно до п. 4 Положення “Про студентське...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПодіумна дискусія “Візія для України”
Центр політичних студій та аналітики запрошує Вас взяти участь в подіумній дискусії “Візія для України”, яка відбудеться за підтримки...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПрограма про порядок організації та проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconВітаю! Новини
Книжковий ярмарок-розпродаж видавництв вд «Києво-Могилянська академія», «Дух І літера». 1 поверх Культурно-мистецького центру Наукма,...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення
Студентські наукові гуртки (далі – науковий гурток) є добровільним об’єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні відповідних...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconКафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія»
Провести перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу та оцінку отриманих знань за розділом
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconРішення від 05 грудня 2013 року № м. Хмельницький Про внесення змін до положення про постійні комісії Хмельницької обласної ради
Керуючись частиною п’ятнадцятою статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы