Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка icon

Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Скачать 43.61 Kb.
НазваниеПоложення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Размер43.61 Kb.
ТипПоложення

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ


про Студентське самоврядування в ННЦ «Інституті біології»

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Конференція студентів Навчально-наукового центру «Інститут Біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка від імені всіх студентів Інституту,

- виражаючи волю студентів,

- дбаючи про забезпечення їхніх законних прав і свобод,

- прагнучи розвивати їхній творчий потенціал приймає це Положення.Розділ І

Загальні положення


1. Це положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування в ННЦ «Інститут біології» (далі Інститут) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


2. Студентське самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет) є гарантованим державою правом осіб, які навчаються в Університеті (далі – студентів) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування.


3. Студентське самоврядування діє на основі принципів законності, демократичності, гласності, виборності та добровільності.


4. Студентське самоврядування в ННЦ «Інститут Біології» забезпечує захист прав та інтересів студентів в ННЦ «Інститутi Біології» та їхню участь в управлінні Інститутом.


5. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо та через виборні органи студентського самоврядування.


6. Студенти мають рівне право на участь в студентському самоврядуванні. Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування.


7. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів.


8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування в ННЦ «Інститут біології», керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться Університет, а також Статутом Університету, Положенням про Студентське самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та цим положенням.


9. Органи студентського самоврядування в ННЦ «Інститут біології» здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства Інституту.


10. Органи студентського самоврядування в Інституті можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших факультетів (інститутів) Університету та інших навчальних закладів, а також молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру, укладати договори про співпрацю.


11. Метою студентського самоврядування в ННЦ «Інститут біології» є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.


12.  Основними завданнями органів самоврядування студентів ННЦ «Інститут біології» є:

 1. контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів;

 2. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 3. сприяння покращенню соціально-побутових умов проживання й відпочинку студентів, допомога в організації поселення студентів в базовий гуртожиток №9;

 4. сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

 5. забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам (спільно з відповідними службами Інституту та Університету);

 6. представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах Інституту та їхніх структурних підрозділах;

 7. контроль за дотриманням студентами Інституту Правил внутрішнього та оперативне реагування на випадки їх порушення.


13. За погодженням з органом студентського самоврядування ННЦ «Інститут біології» приймається рішення про:

1) відрахування студентів та їх поновлення на навчанні;

2) переведенням осіб, які навчаються в Інституті за державним замовленням на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

3) переведенням осіб, які навчаються в Інституті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступника директора, який відповідає за навчальну-виховну роботу із студентами;

5) поселення осіб, які навчаються в Інституті до базового гуртожитку №9 і виселення з гуртожитку.


14. У Вченій раді ННЦ «Інституту біології», зборах колегіального органу громадського самоврядування Інституту має забезпечуватися представництво від органів студентського самоврядування, не менше 10% від загальної чисельності їх складу.


15. Представники від органів студентського самоврядування в ННЦ «Інститут біології» на збори вищого колегіального органу громадського самоврядування Інституту, вчену раду Інституту обираються на конференції студентів ННЦ «Інститут біології», шляхом відкритого рейтингового голосування, строком на 2 роки, з можливістю переобрання.


16. Кандидатури у вчену раду вносяться на конференцію осіб, що навчаються в Інституті:

1) головуючим конференції;

2) шляхом самовисування.


17. Органи студентського самоврядування вправі звертатися до адміністрації ННЦ «Інститут біології» з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань, передбачених основними напрямками діяльності студентського самоврядування. Взаємодія органів студентського самоврядування Інституту з адміністрацією здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та співробітництва.


18.  Органи студентського самоврядування можуть мати власну символіку.


19. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.


20. Члени органів студентського самоврядування зберігають свої повноваження в разі тимчасової втрати статусу студента Університету після отримання диплома при продовженні навчання з нового навчального року в окр «Магістр», окр «спеціаліст» та аспірантурі.


21. Студентське самоврядування в ННЦ «Інститут біології» здійснюється на рівні академічної групи, курсу, інституту, гуртожитку.


22.  В ННЦ «Інститут біології» діють такі органи студентського самоврядування:

 1. Конференція осіб, що навчаються в ННЦ «Інститут біології»;

 2. Студентський парламент ННЦ «Інститут біології» – СПІБ

 3. Конференція студентів-мешканців базового гуртожитку №9 ННЦ «Інститут біології»;

 4. Студентська рада гуртожитку №9 – СРГ9.Розділ ІІ


Конференція студентів Навчально-наукового центру «Інститут біології»


23. Конференція студентів в ННЦ «Інститут біології» є вищим представницьким органом студентського самоврядування в Інституті, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів студентського самоврядування Інституту та контроль за їх діяльністю.


24. Загальна кількість делегатів конференції студентів ННЦ «Інститут біології» визначається з урахуванням представництва по 1 особі від кожної академічної групи, по 1 особі від кожного курсу аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, та 1 особа від докторантів. Делегати на конференцію Інституту обираються на загальних зборах студентів академічної групи строком на 2 роки, з можливістю переобрання. Делегати від аспірантів та докторантів обираються на конференції осіб, що навчаться в ННЦ «Інститут біології» строком 2 роки, з можливістю переобрання. На конференції студентів Інституту можуть бути присутні представники адміністрації Інституту та Університету без права голосу.


25. Конференція студентів Інституту вважається легітимною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів та якщо про її проведення було оголошено не менше ніж за 10 робочих днів. Рішення на конференції студентів Інституту приймаються простою більшістю голосів від присутніх на зборах.


26. Конференція студентів Інституту:

1) ухвалює Положення про студентське самоврядування в Інституті для затвердження на конференції колегіального органу громадського самоврядування Інституту;

2) визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, за поданням СПІБ;

3) обирає голову СПІБ та припиняє його повноваження, заслуховує його звіти;

4) визначає основні напрямки діяльності органів студентського самоврядування інституту;

5) розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування Інституту;

6) не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови СПІБ про роботу СПІБ;

8) приймає символіку СПІБ за поданням СПІБ;

9) здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Студентське самоврядування ННЦ «Інститут біології» та чинним законодавством.


27.  Конференція студентів Інституту скликається на вимогу голови СПІБ, двох третин загальної кількості членів СПІБ або однієї третини загальної кількості делегатів конференції студентів Інституту, шляхом подачі спільної письмової заяви на ім’я голови СПІБ та голови Студентського парламенту Університету не менше одного разу на рік.


28. Скликати позачергову конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту Університету, Положення про студентське самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Положення про студентського самоврядування в ННЦ «Інститут біології» має право адміністрація Інституту, шляхом подачі письмової заяви на ім’я голови СПІБ та голови Студентського парламенту Університету.


29. Головуючим на конференції студентів ННЦ «Інституту біології» є голова СПІБ або, в разі його відсутності або припинення повноважень, 1-й заступник голови СПІБ, а, в разі відсутності такого, обраний конференцією студентів Інституту її делегат.


30. Секретарем конференції студентів ННЦ «Інституту біології» є секретар СПІБ або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів Інституту її делегат.


31. Секретар конференції фіксує хід конференції протоколом, який підписується головою, секретарем та головою лічильної комісії конференції. Протягом 5 робочих днів протокол конференції оприлюднюється, а його копія направляється до адміністрації Інституту біології, Студентського парламенту Університету.


32. Конференція студентів ННЦ «Інститут біології» обирає 15 делегатів на конференцію студентів Університету строком на два роки, з можливістю переобрання на новий строк.


33. Порядок проведення конференції студентів ННЦ «Інститут біології» визначається Регламентом, який затверджується конференцією студентів Інституту.


Розділ ІІІ


Студентський парламент ННЦ «Інститут біології»


34.  Найвищим виконавчим органом студентського самоврядування в ННЦ «Інститут біології» є Студентський парламент Інституту біології, який підзвітний конференції студентів Інституту.


35.  СПІБ є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування в ННЦ «Інститут біології».


36. Членами СПІБ є:

  1. голова СПІБ;

  2. перший заступник голови СПІБ;

  3. заступники голови СПІБ (але не більше трьох осіб);

  4. секретар СПІБ;

  5. голови структурних підрозділів СПІ;

  6. представники курсів;

  7. представник аспірантів та докторантів.


37.  Засідання СПІБ є правомочними, якщо на них присутні дві третини загальної кількості членів СПІБ. Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх, що мають право голосу.


38. Право голосу на засіданнях СПІБ мають лише члени СПІБ.


39. Засідання СПІБ веде голова СПІБ або, за його дорученням - перший заступник.


40. На засідання СПІБ головою СПІБ або рішенням СПІБ можуть бути запрошені гості без права голосу. Засідання СПІБ можуть відвідувати також студенти Інституту біології. Гості та студенти, які перешкоджають проведенню засідання СПІБ, рішенням СПІБ можуть бути позбавлені права присутності на засіданні. Засідання СПІБ можуть проходити у закритому режимі за рішенням СПІБ.


41. На засіданнях СПІБ можуть бути присутні представники адміністрації ННЦ «Інститут біології», Університету, члени президії Студентського парламенту Університету, які мають право брати участь в обговоренні питань, які розглядаються на засіданні СПІБ без права голосу.


42. Секретар СПІБ фіксує хід засідання СПІБ протоколом, який підписується головою (першим заступником) та секретарем СПІБ.


43. СПІБ:

 1. проводить роботу щодо захисту прав і законних інтересів студентів;

 2. спільно з адміністрацією – вирішує питання організації навчального процесу, крім випадків, що суперечать чинному законодавству України;

 3. спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній, науково-дослідній роботі, залучення студентів до творчих гуртків та спортивних секцій;

 4. приймає участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, представниками адміністрації та викладачами;

 5. надає рекомендацій адміністрації ННЦ «Інституті біології» щодо нагородження студентів за успіхи в науковій чи громадській діяльності та вручення їм відзнак чи премій;

 6. сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів, співпрацює з ними;

 7. встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших факультетів (інститутів), вищих навчальних закладів України та інших країн;

 8. сприяє проведенню серед студентів опитувань та соціологічних досліджень;

 9. для впорядкування своєї діяльності, в межах компетенції може приймати нормативно-правові акти, зокрема, регламенти своєї діяльності, що не суперечать Положенню про Студентське самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевчека та цьому положенню;

 10. організовує разом з іншими студентськими організаціями Інституту (за їх бажанням) вечори відпочинку, конкурси КВК, дебати, День Біолога, круглі столи, конференції та інші громадські та соціальні заходи;

 11. здійснює цільове розпорядження коштами, які виділяються йому в установленому порядку для реалізації покладених на нього завдань;

 12. обговорює та погоджує питання про переведення студентів Інституті, які навчаються за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням;

 13. сприяє працевлаштуванню студентів та випускників;

 14. здійснює інші повноваження.


44. Прийняті на засіданні СПІБ рішення є обов’язковими для виконання всіма членами СПІБ.


45. Голова СПІБ обирається з числа студентів Інституту конференцією студентів ННЦ «Інститут біології», шляхом таємного або відкритого голосування, простою більшістю голосів з числа присутніх на конференції делегатів, строком на два роки.


46. Голова СПІБ:

 1. представляє інтереси студентів ННЦ «Інститут біології» та СПІБ в усіх органах Інституту, Університету при здійсненні своїх повноважень;

 2. організовує роботу СПІБ та несе відповідальність за ефективність його діяльності;

 3. має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації Інституту, Університету та органів студентського самоврядування Університету для здійснення своєї діяльності;

 4. в межах своїх повноважень на виконання рішень СПІБ видає усні та письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами студентського самоврядування в Інституті;

 5. не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів ННЦ «Інститут біології» про діяльність СПІБ;

 6. організовує проведення Конференції осіб, що навчаються в ННЦ «Інститут біології»;

 7. виконує доручення адміністрації Інституту, пов’язані з організацією студентських заходів, акцій і програм;

 8. виконує інші функції, що передбачені чинним законодавством, Положенням про студентське самоврядування Університету та цим Положенням.


47. Повноваження голови СПІБ припиняються достроково у разі:

 1. складення повноважень за його особистою заявою;

 2. втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому в пункті 20;

 3. висловлення недовіри конференцією студентів ННЦ «Інститут біології» у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання головою СПІБ своїх обов’язків.


48. Після припинення повноважень, у зв’язку із закінченням його терміну, голова СПІБ виконує свої обов’язки до обрання нового голови СПІБ.


49. У разі дострокового припинення повноважень голови СПІБ виконання його обов’язків на період до обрання нового голови СПІБ покладається на першого заступника голови СПІБ, а в разі його відсутності, – на обраного на засіданні СПІБ члена СПІБ.


50.  Голова СПІБ, який склав свої повноваження у зв’язку із закінченням терміну, у разі визнання його звіту задовільним стає Почесним головою СПІБ з моменту припинення виконання ним обов’язків голови СПІБ.


51. Виконуючий обов’язки голови СПІБ зобов’язаний скликати та провести конференцію студентів ННЦ «Інститут біології» для проведення виборів голови СПІБ протягом двох місяців від дня початку виконання обов’язків голови СПІБ.


52. Перший заступник голови СПІБ призначається конференцією, осіб що навчаються в ННЦ «Інститут біології» за поданням голови СПІБ на період до кінця терміну повноважень голови СПІБ.


52. Перший заступник голови СПІБ:

 1. може вести засідання СПІБ за дорученням голови СПІБ;

 2. виконує доручення голови СПІБ та рішення засідань СПІБ;

 3. контролює здійснення головами структурних підрозділів СПІБ своїх повноважень;

 4. веде організаційну та іншу роботу з питань взаємодії СПІБ з органами студентського самоврядування інших факультетів (інститутів), вищих навчальних закладів України та інших країн, організаціями тощо;

 5. виконує обов’язки голови СПІБ у випадках, передбачених Положенням про студентське самоврядування в ННЦ «Інститут біології»;

 6. виконує інші повноваження та обов’язки, передбачені цим положенням.


53. У разі дострокового припинення повноважень першого заступника голови СПІБ виконання його обов’язків на період до обрання нового першого заступника голови СПІБ покладається на обраного на засіданні СПІБ члена СПІБ.


54.Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його терміну перший заступник голови СПІБ виконує свої обов’язки до призначення нового першого заступника голови СПІБ.


55. Секретар СПІБ призначається конференцією, осіб що навчаються в ННЦ «Інститут біології» за поданням голови СПІБ на період до кінця терміну повноважень голови СПІБ.


56.  Секретар СПІБ:

 1. веде протоколи засідань СПІБ;

 2. готує і разом з головою СПІБ підписує витяги з протоколів;

 3. реєструє вхідні та вихідні документи СПІБ;

 4. за дорученням голови СПІБ, його першого заступника або за рішенням СПІБ готує документи для підпису;

 5. відповідає за документообіг СПІБ.


57. У разі дострокового припинення повноважень секретаря СПІБ виконання його обов’язків на період до обрання нового секретаря СПІБ покладається на обраного на засіданні СПІБ члена СПІБ.


58.Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його терміну секретар СПІБ виконує свої обов’язки до призначення нового секретаря СПІБ.


59. За збереження документації СПІБ відповідають голова і секретар СПІБ.


60. Для ефективного функціонування СПІБ, виконання рішень конференції студентів інституту, рішень, прийнятих на засіданнях СПУ, створюються структурні підрозділи СПІБ за наступними напрямками:

    • освіти;

    • спорту

    • туризму;

    • інформаційний;

    • культури та мистецтв;

    • зовнішніх зв’язків;

    • соціальний;

    • працевлаштування;

    • технічний;

    • інші, за рішенням СПІБ для виконання завдань студентського самоврядування ННЦ «Інститут біології».


61. Структурні підрозділи СПІБ виконують доручення голови СПІБ та рішення, прийняті на засіданнях СПІБ.


62. Голови структурних підрозділів призначається та звільняється Головою СПІБ.


63. Заступник голови структурного підрозділу призначається Головою структурного підрозділу, за погодженням із Головою СПІБ.


64. Бажаючі стати членами структурного підрозділу звертаються до голови відповідного структурного підрозділу і на загальних зборах структурного підрозділу можуть бути включені до його складу. У разі незадовільної роботи, на загальних зборах структурного підрозділу, шляхом голосування, члена структурного підрозділу може бути виключено із його складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість з присутніх на засіданні. Скаргу на дане рішення може бути подано Голові СПІБ.


65. Голова структурного підрозділу:

 1. проводить збори структурного підрозділу на яких вирішуються питання, пов’язані з його роботою;

 2. організовує, координує та контролює роботу підрозділу;

 3. серед членів підрозділу обирає свого заступника, за погодженням із Головою СПІБ;

 4. відповідає за виконання доручень голови СПІБ та рішень СПІБ;

 5. для виконання завдань підрозділу видає розпорядження, обов’язкові для виконання всіма його членами;

 6. звітує на засіданні СПІБ про роботу підрозділу не рідше ніж раз на два місяці.


66. З метою інформування студентів факультету та інституту про роботу СПІБ Головою СПІБ проводиться постійна співпраця із старостами всіх груп та курсів, що, в свою чергу, забезпечує роботу студентського самоврядування на рівні первинної структурної одиниці.


67. З метою інформування студентів Інституту про роботу СПІБ Головою СПІБ призначаються по 1 представнику на кожен курс, з числа старост відповідного курсу, який систематично доводитиме до відома студентів інформацію про діяльність СПІБ.


68. Між СПІБ та первинною профспілковою організацією студентів ННЦ «Інститут біології» можуть укладатись угоди про співробітництво.


ІV Розділ


Студентська рада гуртожитку №9


69. Роботу в базовому гуртожитку №9 ННЦ «Інституту біології» здійснює Студентська Рада гуртожитку №9. Повноваження Студентської ради гуртожитку №9, порядок обрання голови визначаються відповідним положенням, що не суперечить Статуту Університету, Положенню про Студентське саморядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та цьому положенню.

V Розділ

Перехідні положення


70. Це Положення набуває чинності після його затвердження на конференції студентів ННЦ «Інститут біології» з моменту його затвердження на конференції (загальних зборах) колегіального органу громадського самоврядування в ННЦ «Інститут біології».


71. Зміни до даного Положення вносяться конференцією студентів ННЦ «Інститут біології».


Прийнято конференцією студентів ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка «__» _________ 20___ року:


Головуючий конференції осіб,

що навчаються в ННЦ «Інститут біології»,

голова Студентського парламенту


Секретар конференції


Затверджено конференцією трудового колективу ННЦ «Інститут біології»


«__» _________ 20___ року:


Головуючий конференції


Секретар конференції

Похожие:

Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка iconПоложення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Це положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування в ннц «Інститут біології» (далі Інститут)...
Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка iconПоложення "Про студентське самоврядування Наукма" (далі Положення) вона є повноважною. Мочула Назарій запропонував власну кандидатуру на посаду Головуючого Конференції студентів Наукма (далі Конференція). Голосування: За : 16 Проти
На Конференції присутні 28 делегатів, що складає більше ніж 2/3 від їх повного складу, тому, відповідно до п. 4 Положення “Про студентське...
Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка iconПоложення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення
Студентські наукові гуртки (далі – науковий гурток) є добровільним об’єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні відповідних...
Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка iconПрограма про порядок організації та проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка iconПоложення про відбір делегатів на участь до молодіжного Саміту нато
Даний Саміт відбудеться 8 – 13 липня 2012 року. Подати заявку на нього необхідно до 18 березня 2012 року. Відповідно, відбір делегатів...
Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка iconПоложення про проведення навчальних дебатів у форматі Європейського суду з прав людини 28-29 березня 2011 року м. ЛьвівОрганізатори змагань
Дебати проводяться Молодіжною Громадською Організацією «Об’єднання Студентів-Правників» і кафедрою теорії і філософії права юридичного...
Положення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка iconДовідк а видана студентці 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
України імені Ярослава Мудрого, Петровій Анні Сергіївні, про те, що всі проекти процесуальних документів, зібрані під час проходження...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы