Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення icon

Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення


Скачать 24.44 Kb.
НазваниеПоложення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення
Размер24.44 Kb.
ТипПоложення


Затверджено Вченою Радою юридичного факультету

Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського

Протокол № 3 від 29.11.2011 г.


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКІ

НАУКОВІ ГУРТКИ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО


СІМФЕРОПОЛЬ, 2011


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентські наукові гуртки (далі – науковий гурток) є добровільним об’єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні відповідних галузей права.

1.2. Науковий гурток утворюється окремо на кожній кафедрі. На одній кафедрі можливе функціонування кількох наукових гуртків з тематики (дисциплін), що відноситься до спеціалізації кафедри.

1.3. Кафедра має право розробити власне Положення про науковий гурток кафедри, яке не повинно суперечити загальним вимогам цього Положення.

1.4. Положення про науковий гурток кафедри повинно бути затверджено на засіданні кафедри.

1.5. Науковий гурток діє згідно з чинним законодавством України, Статутом Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського, цим Положенням, Положенням про науковий гурток окремої кафедри.

1.6. У своїй діяльності науковий гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

1.7. За згодою наукових керівників можуть проводитись міжкафедральні засідання гуртків.

1.8. План роботи наукового гуртка та основні напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри і затверджуються кафедрою протягом місяця з початку навчального року.


 1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА

  1. Метою діяльності наукового гуртка є поглиблене вивчення студентами відповідних галузей права, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі права, розширення загального і професійного світогляду.

  2. Основними завданнями наукового гуртка є:

   1. сприяння в підготовці кваліфікованих юристів з відповідної спеціалізації;

   2. підтримка наукових інтересів студентів юридичного факультету Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського у відповідній галузі (галузях) права;

   3. сприяння розвитку творчого потенціалу студентів юридичного факультету Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського;

   4. організація та проведення студентських семінарів, круглих столів з питань відповідної галузі (галузей) права.

   5. сприяння виявленню та залученню обдарованої молоді юридичного факультету до наукової діяльності.

  3. Для реалізації зазначеної мети і завдань члени наукового гуртка повинні регулярно (щонайменше один раз на місяць) проводити засідання наукового гуртка.

  4. Діяльність наукового гуртка фіксується у протоколі кожного засідання, а наприкінці семестру та навчального року робиться загальний підсумок його роботи.
 1. ^ ОСНОВНІ ФОРМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ГУРТКА

  1. Основними формами наукової роботи студентів є:

   1. виконання завдань дослідницького характеру під час проходження практики;

   2. підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних проблем відповідної галузі (галузей) права та практики його застосування, виступи на засіданнях наукового гуртка, наукових семінарах, конференціях;

   3. підготовка наукових публікацій, рецензій, анотацій на опубліковані праці;

   4. розробка та створення технічних засобів навчання, наочних посібників, стендів та макетів;

   5. участь у змаганнях з права;

   6. участь у студентських конкурсах, олімпіадах тощо.
 1. ^ УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМ ГУРТКОМ

  1. Загальне керівництво роботою наукових гуртків на факультеті здійснює керівник та його заступник, що обираються на Вченій Раді юридичного факультету.

  2. Керівник наукових гуртків факультету:

   1. здійснює загальне курівництво діяльністю наукових гуртків кафедр;

   2. організовує та проводить збори наукових керівників гуртків кафедр;

   3. надає звіт з роботи наукових гуртків на деканаті факультету наприкінці кожного семестру;

   4. вносить пропозиції щодо вдосконалення та розвитку роботи наукових гуртків юридичного факультету;

   5. здійснює розвиток зовнішніх зв’язків наукових гуртків факультету з іншими установами, підприємствами, організаціями з метою залучення фахівців різних галузей для підвищення рівня практичних навичок студентів;

   6. вирішує інші питання, що необхідні для ефективної роботи наукових гуртків юридичного факультету.

  3. Керівник наукових гуртків факультету проводить чергові збори наукових керівників гуртків кафедр не рідше одного разу в два місяці. Керівник наукових гуртків факультету ініціює по мірі необхідності позачергові збори наукових керівників гуртків кафедр.

  4. Заступник керівника наукових гуртків факультету:

   1. інформує студентів про роботу наукових гуртків і умови членства в ньому;

   2. виконує організаційну роботу, необхідну для діяльності наукових гуртків;

   3. веде загальний облік членів наукових гуртків по кожній кафедрі;

   4. подає керівнику наукових гуртків факультету пропозиції щодо покращення роботи наукових гуртків;

   5. готує періодичні звіти про роботу наукових гуртків (по закінченню кожного семестру та загальний звіт за рік) і подає їх керівнику наукових гуртків факультету;

   6. здійснює інші функції за дорученням керівника наукових гуртків юридичного факультету.

  5. Керівництво діяльністю наукового гуртка окремої кафедри здійснює науковий керівник – викладач кафедри (по можливості, який має науковий ступінь), що призначається і звільняється від виконання повноважень згідно з рішенням кафедри.

  6. Діяльність щодо керівництва науковим гуртком включається в педагогічне навантаження наукового керівника гуртка по відповідній кафедрі.

  7. Наукові керівники наукових гуртків кафедр діють на підставі Положень про наукові гуртки окремих кафедр, що затверджуються на засіданні кафедри.

  8. Науковий керівник діє на підставі цього Положення, Положення про наукові гуртки відповідної кафедри та чинного законодавства України.

  9. Науковий керівник наукового гуртка окремої кафедри:

   1. розробляє план діяльності наукового гуртка на навчальний рік та подає його на затвердження кафедри та керівнику наукових гуртків факультету;

   2. координує науково-дослідну діяльність наукового гуртка кафедри;

   3. виносить на обговорення наукового гуртка основні питання його діяльності;

   4. здійснює допомогу в науковій роботі учасників наукового гуртка;

   5. призначає та проводить не рідше одного разу на місяць засідання наукового гуртка;

   6. підводить підсумки обговорення кожного засідання наукового гуртка;

   7. вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю наукового гуртка.

  10. З числа членів наукового гуртка обирається секретар, який веде протоколи засідань наукового гуртка кафедри та передає їх керівництву гуртка.

  11. Науковий керівник наукового гуртка кафедри зобов’язан подавати інформацію про його роботу на вимогу декана юридичного факультету, його заступників, а також керівника наукових гуртків факультету.

  12. Для участі у роботі наукового гуртка можуть запрошуватись інші викладачі кафедри, практичні працівники юридичної сфери діяльності.

  13. Наукові керівники наукових гуртків кафедр мають право укладати договори про співпрацю з науковими гуртками інших вищих закладів, які мають бути затверджені рішенням деканату юридичного факультету.
 1. ^ ЧЛЕНСТВО В НАУКОВОМУ ГУРТКУ

  1. Науковий гурток функціонує на основі добровільного членства.

  2. Членство в гуртку є фіксованим.

  3. Членом наукового гуртка може стати кожен студент, аспірант та здобувач юридичного факультету Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського, який цікавиться поглибленим вивченням відповідної галузі (галузей) права.

  4. Прийом в члени наукового гуртка проводиться на його черговому засіданні за особистою заявою студента.

  5. Студент має право стати членом наукового гуртка на кількох кафедрах.

  6. Права членів наукового гуртка:

   1. виступати з доповідями на засіданнях наукового гуртка;

   2. брати активну участь в дискусіях щодо теми засідання наукового гуртка і задавати питання доповідачам;

   3. отримати рекомендацію для друку тез чи наукової статті за рішенням наукового гуртка;

   4. брати участь у науково-дослідній роботі кафедри;

   5. отримати відповідні заохочення за результатами роботи в наукових гуртках кафедри;

   6. брати участь у змаганнях в галузі права;

   7. вийти зі складу наукового гуртка за власним бажанням.

  7. Обов’язки членів наукового гуртка:

   1. бути присутнім більш ніж на половині засідань наукового гуртка, що проводяться протягом навчального року;

   2. дотримуватись всіх вимог даного Положення, Положення про науковий гурток відповідної кафедри;

   3. виконувати доручення наукового керівника з організаційних питань;

   4. поширювати інформацію про науковий гурток серед студентів юридичного факультету.

  8. Рекомендації до участі в наукових конференціях, а також рекомендації до друку наукових праць студентів денної та заочної форми навчання можуть надаватись кафедрами юридичного факультету виключно за умови їх регулярної участі в засіданнях наукового гуртка та виступу з доповіддю відповідно до тематики статті на засіданні наукового гуртка.

  9. Аспіранти юридичного факультету з відривом та без відриву від виробництва та здобувачі мають право членства в наукових гуртках відповідної кафедри.

  10. Аспіранти юридичного факультету з відривом та без відриву від виробництва та здобувачі включають роботу в гуртках у щорічну звітність.

  11. Аспіранти юридичного факультету з відривом та без відриву від виробництва та здобувачі мають такі ж права та обов’язки щодо участі в роботі наукових гуртків, як і студенти.
 1. ^ ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ В НАУКОВИХ ГУРТКАХ КАФЕДРИ

6.1. За плідну роботу в наукових гуртках та за результатами такої роботи студенти мають право на наступні види заохочень:

6.1.1. за перше місце на всеукраїнських змаганнях з різних галузей права – 100 балів з відповідної дисципліни, що викладається на факультеті;

6.1.2. за друге місце на всеукраїнських змаганнях з різних галузей права – 85 балів з відповідної дисципліни, що викладається на факультеті;

6.1.3. за третє місце на всеукраїнських змаганнях з різних галузей права – 75 балів з відповідної дисципліни, що викладається на факультеті;

При цьому студент не звільняється від відвідування лекцій та семінарських занять з відповідної дисципліни.

6.1.4. за написання наукової статті для журналу зі списку ВАК – 60 балів з відповідної дисципліни, що викладається на факультеті;

6.1.5. за написання наукової статті для журналу – 40 балів з відповідної дисципліни, що викладається на факультеті;

6.1.6. за написання тез доповіді на міжнародну конференцію та участь в ній - 60 балів з відповідної дисципліни, що викладається на факультеті;

6.1.7. за написання тез доповіді на всеукраїнську конференцію та участь в ній - 50 балів з відповідної дисципліни, що викладається на факультеті;

6.1.8. за написання тез доповіді на міжвузівську конференцію та участь в ній - 40 балів з відповідної дисципліни, що викладається на факультеті;

6.1.9. за участь в роботі круглого столу та в обговоренні проблемних правових питань – 30 балів з відповідної дисципліни, що викладається на факультеті;

6.1.10. за підготовку наочних матеріалів з окремої дисципліни – 20 балів з відповідної дисципліни, що викладається на факультеті.

При цьому студент не звільняється від відвідування лекцій та семінарських занять з відповідної дисципліни.

6.2. Члени наукових гуртків також мають право на отримання грамот, дипломів тощо.

6.3. Рішення про видачу членам гуртка грамот, дипломів тощо приймається на засіданні кафедри відносно кожного студента окремо.

6.4. Науковий керівник наукового гуртка кафедри має право на засіданні кафедри запропонувати інші заохочення щодо окремих студентів за результатами їх роботи в науковому гуртку.


 1. ^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Науковий гурток може бути реорганізовано та ліквідовано за рішенням кафедри за поданням наукового керівника.

  2. Положення про науковий гурток кафедри вступає в силу з моменту його затвердження кафедрою.

  3. Пропозиції щодо змін і доповнень Положення про науковий гурток кафедри вносяться науковим керівником, не менше ніж 2/3 його членів та затверджуються кафедрою.

  4. Дане Положення вступає в силу з моменту його затвердження Вченою Радою юридичного факультету Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського.

Похожие:

Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення iconПоложення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення
Студентські наукові гуртки (далі – науковий гурток) є добровільним об’єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні відповідних...
Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення iconПоложення про проведення навчальних дебатів у форматі Європейського суду з прав людини 28-29 березня 2011 року м. ЛьвівОрганізатори змагань
Дебати проводяться Молодіжною Громадською Організацією «Об’єднання Студентів-Правників» і кафедрою теорії і філософії права юридичного...
Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення iconПоложення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Це положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування в ннц «Інститут біології» (далі Інститут)...
Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення iconПоложення про Регіональний фестиваль-конкурс сюжетно-образного танцю «Натхнення» загальні положення
Директору Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення iconПоложення про Обласний молодіжний проект «Ті100» І загальні положення
Мета: формування у молоді сімейних цінностей, створення сприятливих умов для самореалізації молоді, підвищення рівня їх кулінарних...
Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення iconПоложення про конкурс театральної фотографії «5-та стіна» Загальні положення Оргкомітет конкурсу Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації
Підтримка молодих фотографів-початківців і сприяння їх професійному вдосконаленню в жанрі театральної фотографії
Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення iconПрограма про порядок організації та проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення iconЗвіт про проходження практики. В слідчому відділенні в період з 18. 07. 2011р по 30. 07. 2011 р курсантом 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного
Про затвердження типового положення про проходження практики курсантами вищих закладів освіти мвс україни та розпорядження заступника...
Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення iconПоложення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання
Навчальна мета заняття: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики недоговірних відносин....
Положення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення iconEnglish for Lawyers
Н. В. Тучина, кандидат філологічних наук, професор, декан факультету іноземної філології Хаківського національного педагогічного...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы