Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу icon

Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу


Скачать 23.36 Kb.
НазваниеПосадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу
Размер23.36 Kb.
ТипДокументыПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ


“ПОГОДЖЕНО” “ЗАТВЕРДЖЕНО”

Завідувач Директор закладу

Центру практичної психології

і соціальної роботи

Чернівецької міської ради

управління освіти ___________________ ___________________

“____”___________200_р. “____”________200_р


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 1. Загальні положення

Посадова інструкція розроблена на основі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про психологічну службу в системі освіти України (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.99р. №127 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009р. № 616)), Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2000р. №386), Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 р. № 930), Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. №691), Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки від 20.04.2001р. №330), листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000р. №1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти», Положення про Центр практичної психології і соціальної роботи управління освіти Чернівецької міської ради від 13.02.2004р., Етичного кодексу психолога.

  1. Практичний психолог призначається на посаду і звільняється з посади начальником міського управління освіти при погодженні з завідувачем Центру практичної психології і соціальної роботи.

  2. Практичний психолог повинен мати вищу психологічну освіту, володіти професійними знаннями та ефективно застосовувати їх в практичній діяльності.

  3. Практичний психолог адміністративно підпорядковується директору навчально-виховного закладу, методично – працівникам Центру практичної психології і соціальної роботи управління освіти Чернівецької міської ради (завідувачу та методистам).

  4. У своїй діяльності практичний психолог керується Законом України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Положенням про психологічну службу в системі освіти України”, „Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, „Концепцією розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року”, наказами органів управління освітою всіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку навчально-виховного закладу, цією Інструкцією. Практичний психолог дотримується Конвенції про права дитини.
 1. Функції

Практичний психолог навчального закладу:

- бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я;

- проводить психолого-педагогічну діагностику готовності учнів до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;

- розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів;

- сприяє вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя; здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;

- проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки учнів;

- формує психологічну культуру учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.


 1. Посадові обов’язки


Практичний психолог:

  1. Складає річний та місячні плани роботи, узгоджує з завідувачем Центру практичної психології і соціальної роботи та затверджує у керівника навчального закладу, виходячи із завдань, що стоять перед колективом навчального закладу та керуючись рекомендаціями обласного та міського ЦППСР.

  2. Веде облік роботи та оформляє робочу документацію згідно з рекомендаціями обласного та міського центрів практичної психології і соціальної роботи.

  3. У зазначені терміни (у відповідності до наказів управління освіти Чернівецької міської ради, інструкцій, рекомендацій та вимог ЦППСР) подає до Центру практичної психології і соціальної роботи планову і звітну документацію.

  4. Бере участь в організації і плануванні навчально-виховного процесу закладу з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров'я.

  5. Бере участь в роботі педагогічних рад, методичних об’єднань, психолого-педагогічних консиліумів, атестаційної комісії по підвищенню кваліфікації педагогічного колективу навчального закладу.

  6. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій.

  7. Бере участь у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції щодо оптимізації навчально-виховного процесу у закладі.

  8. Виявляє і обстежує учнів, які потребують психолого-педагогічної корекції особистісної та інтелектуальної сфери.

  9. Сприяє створенню належних умов для ефективної адаптації дітей при вступі до школи, а також при переході до наступних ланок навчання.

  10. Складає та реалізує програми корекційно-відновлювальних та розвивальних занять з учнями.

  11. Надає консультації адміністрації навчального закладу з психологічних аспектів навчально-виховного процесу та управлінської діяльності.

  12. Надає консультації вчителям та батькам з психологічних аспектів навчання, виховання і розвитку дітей з врахуванням їх індивідуальних та вікових особливостей.

  13. Сприяє формуванню позитивного психологічного клімату в дитячих та педагогічному колективах навчального закладу шляхом підвищення комунікативної компетентності та психологічної культури педагогів і учнів.

  14. Використовує в своїй діяльності сучасні форми та методи надання психологічних послуг (семінари-практикуми, тренінги, інтервізійні групи, індивідуальне та групове консультування тощо).

  15. Постійно працює над підвищенням власної психологічної і професійної компетентності, загальної культури та самовдосконаленням. Бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня та у заходах, що проводяться в Центрі практичної психології і соціальної роботи управління освіти Чернівецької міської ради (методичні об’єднання, інструктивно-методичні наради, Школа молодого психолога, тематичні тренінгові групи, інтервізійні групи, індивідуальні і групові методичні консультації).

  16. Проводить соціально-психологічні та соціологічні дослідження (в тому числі моніторингові), виходячи з актуальних потреб закладу, а також у відповідності до планів обласного та міського центрів практичної психології і соціальної роботи.

  17. Використовує у своїй професійній діяльності методики, технології і методи, які пройшли соціально-психологічну експертизу в обласному чи міському центрах практичної психології і соціальної роботи.

  18. Дотримується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя.

  19. Дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, проходить періодичне безкоштовне медичне обстеження.
 1. Права


Практичний психолог має право на:

  1. Визначення змісту своєї діяльності та вибір пріоритетних напрямів роботи з урахуванням державних норм і стандартів, рекомендацій центрів практичної психології і соціальної роботи (Українського, обласного і міського), з огляду на потреби навчального закладу і рівень власної професійної компетентності.

  2. Психологічний кабінет, забезпечений матеріальним та методичним обладнанням згідно з „Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти”.

  3. Методичний день для самоосвіти та самовдосконалення, а також для участі в заходах, що проводяться в Центрі практичної психології і соціальної роботи з метою підвищення професійного рівня та особистісного розвитку.

  4. Підвищення кваліфікації та проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію не рідше одного разу в 5 років.

  5. На додаткову роботу за сумісництвом

  6. На заборону проведенню в закладі діагностичної, психокорекційної та іншої роботи некомпетентним особам, які не мають відповідної фахової підготовки і не отримали дозволу в Центрі практичної психології і соціальної роботи управлінні освіти Чернівецької міської ради.

  7. На відмову від виконання розпоряджень адміністрації закладу в тих випадках, якщо ці розпорядження суперечать професійно-етичним принципам, завданням та функціональним обов’язкам психолога.

  8. На захист професійної честі і гідності; ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень; захист своїх інтересів самостійно або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування пов’язаного з порушеннями ним норм професійної етики; конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

  9. Розподіляє свій робочий час виходячи з тривалості робочого тижня 40 годин (на ставку). Із них 20 годин відводиться на практичну роботу у навчальному закладі (індивідуальна і групова діагностика, консультування дітей, педагогів, батьків чи осіб, які їх заміняють, корекційно-розвивальна робота, навчальна діяльність тощо) і 20 годин – на підготовку і проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків, планування та звітність, а також на підвищення свого професійного рівня. У разі відсутності необхідних умов у закладі, практичний психолог має право використовувати останні 20 годин за межами навчального закладу (в бібліотеці, в міському та обласному центрах практичної психології і соціальної роботи тощо).
 1. Відповідальність.

Практичний психолог несе відповідальність:

5.1. За розголошення професійних відомостей та конфіденційної інформації, отриманих в процесі діагностичної, консультативної та корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її соціальному оточенню.

  1. За використання своїх знань і становища, методів та їх програмного забезпечення з метою приниження людської гідності, фізичного чи психічного насильства, маніпулювання, що суперечить професійній етиці та свідчить про професійну некомпетентність фахівця, практичний психолог може бути звільнений з посади, яку він займає, відповідно до трудового законодавства і Закону України “Про освіту”.

  2. За завдані навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу при виконанні своїх посадових обов’язків збитки психолог несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством.

  3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, розпоряджень адміністрації, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, практичний психолог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.


^ 6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)


Практичний психолог:

  1. Працює за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня (на ставку) і затвердженим керівником навчального закладу.

  2. Методично підпорядкований працівникам Центру практичної психології і соціальної роботи Чернівецької міської ради.

  3. Співпрацює з соціальним педагогом, адміністрацією навчального закладу, службою у справах дітей Чернівецької міської ради та іншими державними службами та громадськими організаціями.


З інструкцією ознайомлена ______________ (____________________)


Похожие:

Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу iconПосадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу
України від 27. 08. 2000р. №1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби...
Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу iconЗвіт щодо діяльності практичного психолога / соціального педагога назва закладу освіти в 2012/2013 навчальному році І. Аналіз діяльності
Аналіз досягнутих результатів (інформація про результати досягнень діяльності практичного психолога і соціального педагога)
Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах форма н-н затверджую
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу iconІнструкція до практичного заняття №7 на тему
Добір різних методів і прийомів навчання в залежності від видів музичної діяльності, від вікових особливостей учнів.”
Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу iconУрок основна форма організації навчально-виховного процесу. Специфіка уроку музики, відмінність його від уроків з інших предметів
...
Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу iconРічний план Практичного психолога та соціального педагога
Консультація для батьків: «Психологічна готовність до шкільного навчання. Адаптація їх дітей»
Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу iconПосадова інструкція спеціаліста І категорії Маловисківського районного управління юстиції
Спеціаліст І категорії районного управління призначається та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Кіровоградській...
Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу icon1. Загальні вимоги до роботи секретаря
Основна частина. Загальні вимоги до роботи секретаря. Кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція секретаря. Умови праці....
Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу iconО. Марінушкіна, Т. Шубіна
Основним принципом роботи загальноосвітньої школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього...
Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу iconУправління освіти виконкому Миколаївської міської ради Науково-педагогічна бібліотека Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Науково-педагогічної бібліотеки. Протокол №8 від 22 грудня 2009 року
Посадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу iconАналіз проведеного виховного заходу студентки-практикантки VI курсу негоди ксенії темою виховного заходу є «Громадянський шлюб: за І проти»
Темою виховного заходу є «Громадянський шлюб: за і проти». На мою думку, ця тема є досить актуальною, тому що в даний час, особливо...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы