Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання icon

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання


Скачать 399.19 Kb.
НазваниеПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
страница2/9
Размер399.19 Kb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Тема 2. Грошові розрахунки підприємств


Мета практичного заняття: набуття навичок щодо організації грошових розрахунків підприємств та сфер їх застосування.

^ План практичного заняття

Питання для обговорення

 1. Переваги та недоліки готівкової та безготівкої форм розрахунку.

 2. Порядок відкриття банківських рахунків підприємствами.

 3. Особливості відкриття банківських рахунків окремим видам суб’єктів господарювання.

 4. Характеристика основних форм платіжних інструментів та сфери їх застосування.

Практичні завдання

Задача 1.

Підприємство «Укрпродкомпанія» за три останні місяці реалізувало продукцію на суму відповідно по місяцях 450000 грн., 466000 грн., 550750 грн. Кількість робочих днів по місяцям відповідно 21, 20, 23 дня. Виплачено готівкою із каси крім заробітної плати відповідно по місяцях 5500 грн., 7200 грн., 8500 грн. Через специфіку діяльності і місце розташування підприємство не має можливості здавати виручку ні в день її отримання, ні на наступний день. Потрібно розрахувати ліміт каси, порядок і строки здачі виручки.

Задача 2.

Розрахувати ліміт залишку каси підприємства «Схід», на основі показників діяльності за останні три місяці, зазначених у таблиці.

Таблиця – Показники діяльності підприємства «Схід»

№ з/п

Показники

Місяці

травень

червень

липень

1

Виручка, грн

17500

16800

19070

у т.ч. готівкова виручка, що надійшла в касу, грн.

9600

8563

9789

2

Виплачено готівкою

4560

3254

3884

у т. ч. заробітна плата

39478

30226

21580

3

Кількість робочих днів

17

21

22


Задача 3.

Підприємство станом на 10.04 на поточному рахунку мало кошти в сумі 4350 грн. Протягом дня на поточний рахунок було ще зараховано платежів на загальну суму 20700 грн. Крім того, до банку надійшло ряд платіжних доручень щодо списання з рахунка підприємства сум податку на прибуток у розмірі 2750 грн, оплати рахунка-фактури за поставку комплектуючих у сумі 9500 грн. Також банк отримав вимоги-доручення від енергопостачальної організації державного комунального господарства в сумі 3730 грн, підприємства-постачальника на підставі рішення арбітражного суду – у сумі 10 000 грн.

В якому порядку візьме до сплати ці розрахункові документи операціоніст банку? Чи вистачить коштів на поточному рахунку? Якщо ні, то які можливі дії підприємства?


Задача 4.

Підприємство «Граніт» уклало договір з іноземним партнером «Transit» на закупівлю технологічного обладнання. Порядок розрахунків у договорі передбачено шляхом відкриття акредитиву. Акредитивний договір передбачає оплату послуг банку в розмірі 4 % від суми поставки. Акредитив було відкрито 20,05 на суму 50 000 $. Через 5 днів після відкриття було поставлено обладнання на суму 38 000 $. Решту обладнання було поставлено на 10-й день від моменту відкриття акредитиву.

На яку суму було зроблено другу поставку? Яку суму отримає банк за обслуговування акредитиву?

^

Тема 3. Грошові надходження та витрати підприємств


Мета практичного заняття: ознайомлення із сутністю, видами та порядком розрахунку грошових надходжень та витрат підприємств.

План практичного заняття

Питання для обговорення

 1. Види діяльності підприємства та їх характеристика.

 2. Характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств відповідно до виду діяльності.

 3. Склад витрат у розрізі видів діяльності.

 4. Розрахунок доходу від реалізації за допомогою методу прямого рахунку та укрупненого методу.

 5. Особливості формування витрат підприємств різних сфер діяльності, організаційно-правових форм та галузей економіки.

 6. Фактори,що впливають на обсяг доходу від реалізації.

Практичні завдання

Задача 1.

Необхідно класифікувати наведені нижче операції щодо руху грошових коштів у результаті відповідного виду діяльності.


№ з/п

Операція

КласифікаціяНадійшла сума авансу від замовника

 Нарахована амортизація основних засобів

 Сплачені дивіденди акціонерам

 Оплачений рахунок постачальника за матеріали, що надійшли в попередньому місяці

 Перераховані кошти як внесок у спільне підприємство

 Отримані кошти в касу з банку для виплати зарплати

 Сплачений податок на прибуток

 Придбані акції

 Сплачений штраф за порушення терміну поставки

 Погашена довгострокова позика банку

 Отримані дивіденди

 Реалізовані нематеріальні активи

 Оплачено розрахунково-касове банківське обслуговування

 Реалізовані понаднормативні виробничі запаси

 Переоцінені залишки коштів в іноземній валюті

 Сплачені відсотки за кредит

 Поставлено продукцію на умовах бартеру

 

Задача 2.

На основі наведених даних визначити грошові надходження в розрізі видів діяльностей підприємства :

Операція

Обсяг надходжень, грн.

 • надійшло страхове відшкодування збитків, що завдані стихійним лихом;

2000

 • реалізовано продукцію з відстрочкою платежу 3 дні

3500

 • надано послуги

2500

 • отримано дохід від реалізації основних фондів

3400

 • надійшло відшкодування від технічних аварій

1500

 • здійснено для замовників ремонтні роботи

5650

 • отримано дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

1000

 • отримано дохід від реалізації іноземної валюти

350

 • одержано пені, штрафи, неустойки

250

 • отримано дохід від спільної діяльності

500

 • отримані відсотки за облігаціями

650


Задача 3.

Собівартість підакцизного виробу становить 17 грн. Планова рентабельність – 20 %. Ставка акцизного збору – 10 грн. Розрахувати роздрібну ціну підакцизного виробу з торговою націнкою 10 %.


Задача 4.

Визначити оптову ціну виробу, відпускну ціну з акцизним збором без ПДВ, суму акцизного збору для сплати в бюджет, вільну відпускну ціну підакцизного виробу з податком на додану вартість, виручку від реалізації товару та рентабельність виробу за такими даними:

 • собівартість підакцизного виробу - 380 грн.;

 • прибуток - 80 грн.;

 • ставка акцизного збору - 12%;

 • ставка податку на додану вартість - 20 %;

 • кількість реалізованих виробів - 700 шт.

Задача 5.

Визначити величину валового і чистого доходів підприємства за такими даними:

 • виручка від реалізації продукції, без ПДВ – 1200 тис. грн.;

 • матеріальні витрати на виготовлення продукції – 690 тис. грн.;

 • амортизаційні відрахування у складі собівартості реалізованої продукції – 90 тис. грн.

 • витрати на заробітну плату – 120 тис. грн.

Задача 6.

Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) за наступними даними:

Назва

виробів

Залишки на

початок року,

шт.

Очікуваний

обсяг товарної

продукції

Залишки на

кінець року,

шт.

Собівартість одиниці

продукції, грн.

Рентабельність

продукції, %

А

120

1700

100

250

10

В

170

2000

80

290

17

С

250

3000

190

350

15


Задача 7.

Визначити дохід від реалізації продукції, якщо собівартість одиниці реалізованої продукції – 117 грн., рівень рентабельності її виробництва –27 %. Протягом періоду вироблено 1750 одиниць продукції, залишки нереалізованої продукції на початок та на кінець періоду склали відповідно 130 та 220 одиниць.

Задача 8.

Підприємство планує виробити 2500 одиниць продукції, собівартість одиниці реалізованої продукції складе 35 грн., рівень рентабельності її виробництва складе 25 %. Розрахувати дохід від реалізації та чистий дохід від реалізації всього товарного випуску (підприємство є платником ПДВ та акцизу за ставкою 10%), якщо залишки нереалізованої продукції на складі на початок і кінець планового періоду складуть 130 та 150 одиниць, підприємству повернули продукцію на суму 350 грн.

Задача 9.

Визначити валовий та чистий дохід від реалізації, якщо відомо, що підприємство реалізувало продукції на суму 120000 грн. та отримало повернуту покупцями продукцію на суму 2000 грн. і надало знижки покупцям на суму 20000 грн.

Задача 10.

Товариство «Медікус» закупило в оптовій фірмі «ВВС+» лікарські засоби та вироби медичного призначення для подальшої реалізації в такому асортименті, визначеному нижче.

Найменування товару

Ціна виробника за одиницю товару, грн.

Закуплено за оптовою ціною за одиницю товару, грн.

Кількість реалізованого товару, тис. шт.

Питома вага продукції, реалізованої оптом, %

1. Анальгін

1,2

1,23

100

20

2. Цитрамон

0,22

0,27

300

30

3. Новопасіт

7,88

8,91

30

10


Оптова торгова націнка визначена підприємством на рівні 15 % від ціни виробника й на рівні 30 % для реалізації через роздрібну торгівлю.

Розрахувати обсяг надходжень товариства «Медікус» за звітний період:

I варіант: від реалізації товарів оптом.

II варіант: від реалізації через мережу аптек.

III варіант: загальний по товариству.

Задача 11.

На основі наведених нижче даних необхідно визначити виручку від реалізації продукції на внутрішньому ринку України методом прямого розрахунку. Підприємство жодних пільг з оподаткування не має.

Вироби

Залишок нереалізованої продукції на початок планового періоду, шт.

Випуск товарної продукції в плановому періоді, шт.

Залишок нереалізованої продукції на кінець планового періоду, шт.

Повна собівартість одиниці реалізованої продукції, грн.

Рентабель-ність одиниці виробу, %

А

120

2300

140

20

15

Б

150

5400

90

40

17

В

110

6400

40

30

25


Задача 12.

Підприємство «Неофіт» у поточному році планує розширити асортимент випуску своєї продукції за допомогою виробництва нового товару. Про новий товар відомо:

 • собівартість одиниці товару – 8 грн.;

 • рентабельність товару – 20 %;

 • акцизний збір – 3 грн. з одиниці товару;

 • торгова націнка – 25 %.

 • у поточному році планується виробити 1000 одиниць продукції.

 • залишки нереалізованої продукції на кінець поточного року становили 200 шт.

Витрати на реалізацію нової продукції через роздрібну мережу, тобто на рекламу й передпродажну підготовку товарів, оформлення вітрин, транспортно-експедиційні витрати передбачаються по підприємству в розмірі 2000 грн. Зробити розрахунки та визначити, як доцільно реалізувати новий товар через мережу роздрібних магазинів чи оптом.


Задача 13.

Розрахувати собівартість реалізованих товарів за наступними даними:

Собівартість залишку товарів на початок періоду і кінець періоду складає відповідно 40 та 140 грн., валове придбання – 300 грн., отримані знижки на 10 грн., повернення та уцінка придбаних товарів склала 10 грн., транспортні витрати на доставку товарів – 20 грн.


Себ товар запасов 300-10+10+20 = 320

Ср = 40+320-140 = 220

Задача 14.

Розрахувати собівартість виробленої і реалізованої продукції та суму операційних витрат підприємства за наступними даними.

Витрати на виробництво склали 45500 грн., на збут – 10650 грн. і на управління відповідно 8300 грн. Собівартість залишків незавершеного виробництва на початок і кінець звітного періоду склали відповідно 10500 і 6000 грн. Собівартість залишків готової продукції на початок і кінець звітного періоду склали відповідно 10000 і 20000 грн. Величина резерву сумнівних боргів склала 3000 грн.

Св = 45500+10500-6000 = 50000

С реал прод = З1+Св+З2

Ср п = 10000+50000-20000 = 40000

Опер витр = ВВ+Ав+Вз+ІОпер витр

Опер витр = 50000+8300+10650+3000=71950


Задача 15.

Розрахувати собівартість реалізованої продукції за наступними даними:

Собівартість залишків готової продукції на початок та на кінець періоду складає відповідно 100 грн. та 160 грн., собівартість залишків незавершеного виробництва – 60 грн. та 50 грн., прямі матеріальні витрати – 120 грн., прямі витрати на оплату праці – 60 грн., виробничі накладні витрати – 20 грн.

20+60+20 = 200


Задача 16.

Підприємство закупило протягом лютого товар у кількості 500 одиниць. Придбання товару здійснювалося у такій послідовності: 2.03 - 100 одиниць за ціною 30 грн.; 10.03 - 150 одиниць за ціною 35 грн., та 20.03 - 250 одиниць за ціною 40 грн. Початкові запаси товару дорівнювали 0. Витрачання коштів здійснювалося у наступній послідовності: 3.03 – 90 одиниць, 15.03 – 10 одиниць, 16.03 – 50 одиниць, 25.03 – 200 одиниць. Підприємство застосовує систему постійного обліку запасів і метод ФІФО для їх оцінки. Необхідно розрахувати собівартість запасів, що було витрачено у виробництво і собівартість запасів, що залишилися на складі.

2/03 -100 30 грн

10.03 150 35грн

20.03 – 250 40 грн

Запаси витрачены 290*30+10*30+50*3=12250

2700+3000+1750+7500=12250

3.03 90

15.03 10

16.03 50

25.03 200

На складе 150*40 = 6000

Задача 17.

Підприємство закупило протягом лютого товар у кількості 500 одиниць. Придбання товару здійснювалося у такій послідовності: 2.03 - 100 одиниць за ціною 30 грн.; 10.03 - 150 одиниць за ціною 35 грн., та 20.03 - 250 одиниць за ціною 40 грн. Початкові запаси товару дорівнювали 0. Витрачання коштів здійснювалося у наступній послідовності: 3.03 – 90 одиниць, 15.03 – 10 одиниць, 16.03 – 50 одиниць, 25.03 – 200 одиниць. Підприємство застосовує систему постійного обліку запасів і метод середньозваженої собівартості для їх оцінки. Необхідно розрахувати собівартість запасів, що було витрачено у виробництво і собівартість запасів, що залишилися на складі.

С ср = (100*30+150*35+250*40) /500 = 36,5 грн

90+10+50+150= 350 *36,5 = 12750 = С звитрачено

150*36,5 = 5475 С з залиш


^ ТЕМА 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

Мета практичного заняття: оволодіння методикою здійснення планування, формування та розподілу фінансових результатів суб’єктів господарювання.

План практичного заняття

Питання для обговорення

 1. Економічний зміст прибутку.

 2. Планування прибутку від реалізації продукції за допомогою методів прямого рахунку, укрупненого та методу на 1 грн. витрат.

 3. Особливості формування та використання фінансових результатів підприємств різних сфер діяльності, організаційно-правових форм та галузей економіки.

 4. Визначення нерозподіленого прибутку та характеристика його використання.

 5. Основне призначення та особливості складання Звіту “Про фінансові результати ”.

Практичні завдання

Задача 1.


Визначити валовий прибуток, чистий прибуток і розподілити його та розрахувати рентабельність реалізованої продукції за наступними даними:

Показник

Значення

 1. виручка від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ), тис. грн.

1860

 1. собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

1100

 1. прибуток від позареалізаційних операцій, тис. грн.

85

 1. прибуток від фінансово-інвестиційних операцій, тис. грн.

54

 1. збитки від надзвичайних ситуацій, тис. грн.

18

 1. витрати на збут, тис. грн.

16

 1. податки на прибуток, тис. грн.

200

 1. відрахування від чистого прибутку, %:
  • на виплату засновникам

25

  • в резервний фонд

15

  • інші виплати

60


Задача 2.

Визначити валовий прибуток та розрахувати рентабельність за наступними даними, тис. грн.:

Показник

Значення

 1. вартість товарної продукції у звітному періоді

1200

 1. залишки товарної продукції на початок звітного періоду

150

 1. залишки товарної продукції на кінець звітного періоду

85

 1. собівартість реалізованої продукції - тис. грн.;

940

 1. ліквідаційна вартість фізично і морально зношеного обладнання

45

 1. залишкова вартість обладнання

30

 1. надходження боргів, списаних раніше як безнадійні

18

 1. збитки від пожежі

14

 1. середньорічна вартість основних виробничих фондів

850

 1. середньорічна вартість оборотних коштів

280Рентаб = ЧП/ Основні фонди

ВП = 1200+150-85-940= 325

ЧП =( 325+45-30+18-14) *0,19 = 278,64

Рент = 278,64 / (850+280) = 0,25 = 25 %


Задача 3.

Визначити фінансові результати від операційної діяльності підприємства А в цілому, якщо відомі наступні дані, тис. грн.:

№ з/п

Показник

Значення

1

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

6300

2

Відрахування з доходу:

 

– податок на додану вартість

1050

– акцизний збір

320

– рентні платежі– інші відрахування

250

3

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

4680 

4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

5

Валовий прибуток (збиток)

1680 

6

Інші операційні доходи

1240

7

Адміністративні витрати

950

8

Витрати на збут

220

9

Інші операційні витрати

660

10

Фінансовий результат (прибуток/збиток) від операційної діяльності

1 090^ ЧД = ДВРП-відрахування з доходу = 4680


Задача 4.

Визначити суму прибутку підприємства від основ­ної діяльності, якщо:

1) виручка від реалізації продукції - 780 тис. грн;

2) матеріальні витрати на виробництво - 300 тис. грн;

3) заробітна плата виробничого персоналу - 100 тис. грн;

4) нарахування на заробітну плату - 38,5 тис. грн;

5) амортизаційні витрати - 75 тис. грн;

6) витрати на ремонт основних виробничих засобів - 63 тис. грн. Суку­пна балансова вартість основних фондів на початок періоду - 640 тис. грн;

7) сплачено податків, що відносяться на собівартість виробленої проду­кції:

   • податок з власників транспортних засобів - 1,5 тис. грн;

   • податок на землю - 0.7 тис. грн;

   • комунальний податок - 0,3 тис. грн.

8) адміністративні витрати - 45 тис. грн;

9) витрати на збут-12 тис. грн.


Задача 5.

Визначте суму прибутку підприємства від звичай­ної діяльності, якщо:

1) собівартість виготовленої продукції за рік - 720 тис. грн;

2) рентабельність продукції - 18%;

3) залишки товарної продукції (за собівартістю): на початок року - 56 тис. грн, на кінець року - 45 тис. грн;

4) підприємство отримало штраф за порушення господарських угод - 4 тис. грн, сплатило штрафів на суму - 6 тис. грн.

5) виручка від реалізації основних засобів (без ПДВ) - 37 тис. грн, а їх залишкова вартість - 18 тис. грн;

6) витрати, пов'язані з реалізацією - 4 тис. грн;

7) прибуток від інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства - 6,5 тис. грн;

8) дохід від надання частини будівлі офісу в операційну оренду - 9800 грн.


Задача 6.

Фірма «Октавіан» виготовляє євровікна. Аналізуючи попит на ринку євровікон, керівник підприємства поставив завдання фінансовому відділу щодо розробки заходів для збільшення прибутку підприємства в наступному році на 350 тис. грн., але при цьому, щоб збереглася ціна виробів на рівні поточного року. Як повинен змінити­ся обсяг виробництва євровікон у наступному році, якщо у поточному році їх було виготовлено 25 тис. шт. Відпускна ціна одиниці продукції підприємства в звітному році склала 240 грн., собівартість - 178 грн. Плановий відділ передбачає в наступному році зменшення витрат на 1 грн. товарної продукції на 4 коп.

^ Приб = (цена – себесто) / количество

Кол-во = Прибут / (цена – себстоим)

Себестои 178/240 = 0,742- 0,04 = 0,702(зменьш витрати)

0,702*240=168,48 собиварт з урах зменьш витрат

^ Количество = 350000/(240-168,48)= 4893,7

Задача 7.

TOB «Онікс» спеціалізується на виготовлені фурніту­ри для кухонних меблів. У звітному році підприємством було реалізо­вано продукції на суму 532 тис. грн. Собівартість продукції в звітному році склала 70 % від ціни реалізації. У наступному році передбача­ється застосування для виробництва фурнітури нових матеріалів, що збільшить витрати на одну гривню товарної продукції на 0,3 коп. Крім того, передбачається збільшення обсягу товарної продукції в оптових цінах на 15 %. Визначте результати від реалізації продукції в звітному та наступному роках.

Чдр = 532000 * 5/6(ПДв -) = 443333,3

Себестоимость 532000* 0.7 = 372400


Задача 8.

Визначити чистий прибуток підприємства за наступними даними: дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 68141,5 тис. грн.; собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 10709 тис. грн.; інші операційні доходи – 16604,2 тис. грн.; інші операційні витрати – 20544,4 тис. грн.; витрати на збут – 2214,75 тис. грн.; адміністративні витрати – 3025,15 тис. грн.; інші фінансові доходи – 7,55 тис. грн.; інші доходи – 18389,75 тис. грн.; фінансові витрати – 111,15 тис. грн.; втрати від участі в капіталі – 9,45 тис. грн.; інші витрати – 23096,55 тис. грн.; надзвичайні витрати – 20 тис. грн.; надзвичайні доходи – 15 тис. грн.


Задача 9.

Скласти звіт про фінансові результати за три місяці за наступними даними. Приватний підприємець для ведення власного бізнесу протягом трьох місяців здійснив такі операції:

 • орендував за 4500 грн. строком на 3 місяці автомобіль, витрати на експлуатацію якого склали 300 грн. у місяць;

 • найняв помічника з окладом 700 грн. у місяць;

 • узяв кредит у банку на суму 20000 грн., виплата процентів за кредит склала 1,5 % у місяць;

 • реалізував товарів на суму 100000 грн.;

 • придбав для перепродажу товари вартістю 162000 грн.;

 • здійснив оплату послуг телефонного та поштового зв’язку на суму 550 грн. за три місяці.Задача 10.

Визначити прибуток від продажу товарної продукції за методом прямого рахунку.

Таблиця 1 – Розрахунок прибутку від продажу товарної продукції
методом прямого рахунку

Вид продукції

Товарний випуск продукції за планом, т.

1

Ціна за 1 т продукції, грн.


2

Планова собівартість 1 т. продукції,

грн.


3

Товарний випуск продукції за планом, грн.

Прибуток, грн.

у цінах продажу

за собівартістю

І. Порівняльна продукція

1. Продукція “А”

1475

3780

3460472000

2. Продукція “Б”

1500

3855

3565435000

3. Продукція “В”

1450

3940

3570536500

4. Продукція “Г”

1400

3675

3355448000

5. Продукція “Д”

1375

3860

3475529375

Всього

х

х

х2420875


ІІ. Непорівняльна продукція

1. Продукція “Е”

1210

3570

3185


2. Продукція “Ж”

1220

3650

3350


Всього

х

х

х


ІІІ. Залишки готової продукції на початок запланованого року

х

х

х

160

130
ІV. Залишки готової продукції на кінець запланованого року

х

х

х

140

120
Всього від продажу товарної продукції

х

х

хPr1 = Q1 · (Po1 – с1) = TR1 – С1,

Прибуток = 1*(2-3)

Прибуток


Задача 11.

Розрахувати прибуток на основі показника витрат на 1 грн. продукції за такими даними:

№ з/п

Показник

Значення

1

Обсяг реалізації продукції в оптових цінах у базовому періоді, тис. грн.

320

2

Повна собівартість продукції, тис. грн.

260

3

Планується зниження витрат на 1 грн. продукції, що буде реалізована, грн.

на - 0,04

4

Обсяг реалізації продукції в плановому періоді в оптових цінах, тис. грн.

365

С0c/p = С / TR = С / P. –витрати на 1 гривню

Плановий прибуток за цим методом розраховується таким чином:

Pr1 = (1 – С1c/p) · TR1

Прибыль = Обс реал- повну соб = 60000 грн

260000/320000 = 0.8125 – 0,04 = 0,7725*365000 = 281962,5

Задача 12.

Собівартість одного стільця, що виробляє фірма “ІКС” у 2009 році склала 100 грн. Обсяг реалізації склав 12000 грн. (з ПДВ). Всього реалізовано 50 стільців. Планується, що в 2010 році за рахунок зносу універсального обладнання фірма збільшить витрати на 1 грн. продукції на 5%. Визначити зміну прибутку підприємства у 2010 році на підставі показника витрат на 1 грн. продукції, якщо чистий обсяг реалізації в 2010 році складе 10000 грн.


Pr1 = (1 – С1c/p) · TR1

С0c/p = С / TR = С / P.

Обсяг реаліз = 12000 /50 = 240( цена)

С повн = 100*50 = 5000 грн* 5/6 = 10000 грн

С/Ид отчетній = 5000/10000 = 0,5

С/Ид1 = 0,5*1.05 =0,525 грн/ за 1 грн

Приб(2010) = 0,525 *10000 = 5250 грн

Прибут (2009) = 10000 – 5000 = 5000 грн

Изме прибіли = 5250-5000 = 250 грн


Задача 13.

Розрахувати плановий прибуток підприємства та визначити вплив факторів на його величину, якщо обсяг порівняльної продукції в оцінці за собівартістю попереднього року складає 150 тис. грн., базовий прибуток дорівнює 40 тис. грн., обсяг порівняльної продукції в оцінці за собівартістю планового року складе 167 тис. грн., планується зменшення обсягу порівняльної продукції – 2 %.

Попер рік 150000

Плановий рік 167000

Кью 0 = 40000+150000 = 190К

Кью 1 = 190*0,98 = 186,2

Приб = 186,2 – 167 = 19,2

Влияние фактора = 167-(150*0,98) =


Задача 14.

За наступними даними розрахувати показники рентабельності:

 • дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 658084 тис. грн.;

 • чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 624281 тис. грн.;

 • собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 310274 тис. грн.;

 • інші операційні доходи – 380059 тис. грн.;

 • інші операційні витрати – 409164 тис. грн.;

 • адміністративні витрати – 67797 тис. грн.;

 • витрати на збут – 87324 тис. грн.;

 • чистий прибуток підприємства – 35350 тис. грн.;

 • вартість активів підприємства на початок періоду – 922161 тис. грн., на кінець періоду – 919397 тис. грн.;

 • вартість власного капіталу підприємства на початок періоду – 772006 тис. грн., на кінець періоду – 740415 тис. грн.

в телефоне


Задача 15.

Підприємство ТОВ «Альфа» реалізувало 20 000 одиниць продукції за ціною 12 грн. (з ПДВ) за одиницю продукції. Акциз склав 25 000 грн. Собівартість реалізованої продукції 100 000 грн. Необхідно розрахувати чистий прибуток на одиницю продукції, якщо витрати на збут та адміністративні витрати склали 1 грн. на одиницю продукції.

Визначити рентабельність продукції і рентабельність діяльності підприємства.

Вал дох = 20000*12 =240000

ЧД = 240000 – ПДВ( 5/6) – 25000 = 175000

ВП = ЧД – себестоимость = 175000 – 100000 = 75 К

Фин Рез от Операц деятельно = 75000 – 20000 *1= 55 К

Чп = Фр от ОД = 55000*0,81 = 44550

Чп/од = 44550 /20000 = 2,23

Рент прод = (75000-20000) / ( 100000+2000) = 0,4583

Рент деят = ЧП / ЧД = 44550/175000 = 0,2545


Задача 16.

Визначити приріст рентабельності від зниження собівартості продукції і зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів, якщо в базисному році маємо такі дані:

Назва

Річний обсяг реалізації,од.

Оптова ціна,

тис. грн.

Собівартість, тис. грн.

А В

850 1240

0,80 0,75

0,60 0,69


Середньорічна вартість основних виробничих фондів – 1100 тис. грн.; середньорічна вартість оборотних коштів – 380 тис. грн. У звітному періоді собівартість одиниці продукції становить з виробу: А – 0,59 тис. грн.; В – 0,67 тис. грн. Введено основних виробничих фондів у травні на 90 тис. грн., а вибуло основних виробничих фондів у вересні на 50 тис. грн.

Задача 17.

За даними фінансової звітності підприємства розрахувати показники рентабельності підприємства; результати розрахунку навести в таблиці:

Таблиця 1 – Показники рентабельності підприємства ____________ за _______ рр.

Показник

Значення показника

Відхилення

Попередній рік

Поточний рік

+/-

%

Коефіцієнт рентабельності активів

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Коефіцієнт рентабельність діяльності

Коефіцієнт рентабельність продукції^ ТЕМА 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Мета практичного заняття: вивчення механізму оподаткування та їх впливу на результати фінансово-господарської діяльності підприємств.

План практичного заняття

Питання для обговорення

 1. Сутність оподаткування підприємств і податкова система.

 2. Економічну сутність непрямих податків та механізм їх впливу на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності.

 3. Вивчення операцій, що оподатковуються ПДВ за ставкою 20%, 0% та звільняються від оподаткування.

 4. Сутність та механізм впливу прямих податків на результати фінансово-господарської діяльності та фінансовий стан підприємства.

 5. Оподаткування виплати дивідендів у системі оподаткування прибутку підприємств.

 6. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

 7. Недоліки існуючої системи оподаткування підприємств та причини, що їх обумовлюють.

Практичні завдання

Задача 1.

Визначити суму податку на прибуток підприємства за наступними даними:

 • доходи від реалізації продукції – 250 тис. грн.;

 • доходи від операцій з цінними паперами – 30 тис. грн.;

 • доходи від здійснення операцій лізингу – 14 тис. грн.;

 • доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою уникнення подвійного оподаткування – 25 тис. грн.;

 • валові витрати – 170 тис. грн.;

 • амортизаційні відрахування – 39 тис. грн.


П= 250+30+14-25-170-39 =60 тыс

Пп=60000*0,19=11400 грн


Задача 2.

Визначити податок на прибуток акціонерного товариства, якщо дохід від реалізації продукції складає 1300 тис. грн., витрати на виробництво склали – 850 тис. грн., приріст балансової вартості активів склав 10 тис. грн. Протягом року підприємство придбало патентів на здійснення підприємницької діяльності на суму 250 грн., а також було виплачено дивідендів акціонерам на суму – 50 тис. грн.


Приб = 1300-850-250+10=210К

Подат = 210К*0,19 = 39,9


Задача 3.

Товариство в березні звітного року отримало на розрахунковий рахунок виручку від реалізації товарів, робіт і послуг на митній території України загальною вартістю 180 тис. грн. У цьому самому періоді оприбутковано сировини, комплектуючих матеріалів і електроенергії на суму 120 тис. грн. і сплачено авансових внесків у сумі 18 тис. грн.

Визначте суму податку на додану вартість, яку необхідно сплатити до бюджету за звітний період, якщо товариство та його контрагенти є платниками податку на додану вартість і податку на прибуток. При цьому пільг з податків товариство не має.


Задача 4.

Фірма «Продтек» є платником ПДВ і в І кварталі звітного року отримала:

 • виручку від реалізації виробленої нею продукції – 744 тис. грн.;

 • виручку від реалізації консультаційних послуг – 12 тис. грн.;

 • відсотки за вкладені на депозит кошти – 9,5 тис. грн.

Витрати фірми у звітному кварталі становили:

 • на сировину та допоміжні матеріали – 104,4 тис. грн.;

 • на електроенергію – 12 тис. грн.;

 • нараховано заробітну плату 10 тис. грн. і сплачено до бюджету внесків до державних цільових фондів у розмірах, установлених законодавством;

 • нараховано амортизаційних відрахувань – 7,5 тис. грн.;

 • сплачено комунального податку та податку на землю в розмірі – 2,5 тис. грн.

Визначте суму податку на прибуток і суму податку на додану вартість, що має сплатити фірма «Продтек» за І квартал звітного року, за умови, що пільг з податків фірма не має.

Задача 5.

Підприємство, яке є платником ПДВ, у звітному кварталі отримало виручку від реалізації товарів і послуг у розмірі 2400 тис. грн. У цьому самому періоді воно закупило матеріалів і оплатило послуг на суму 1 800 тис. грн. (у т. ч. ПДВ). Амортизаційні відрахування становили 250 тис. грн. Знайдіть суми ПДВ і податку на прибуток, які підприємство має сплатити до бюджету у звітному кварталі.


Задача 6.

Визначити відпускну ціну продукції підприємства (з ПДВ), а також суму ПДВ, що має сплатити підприємство до бюджету за такими даними:

 • витрати підприємства на сировину та матеріали (з ПДВ) – 540 тис. грн.;

 • інші витрати на виробництво продукції – 310 тис. грн.;

 • рентабельність виробництва – 18%;

 • ставка ПДВ – 20%.

Задача 7.

Визначити відпускну ціну підакцизного виробу, суму акцизного збору для сплати до бюджету, податок на додану вартість, виручку від реалізації підакцизного товару з ПДВ, рентабельність виробу за такими даними: собівартість підакцизного виробу – 170 грн.; прибуток – 30 грн.; ставка акцизного збору – 10%; ставка ПДВ – 20%.

Задача 8.

Визначити митну вартість підакцизного товару з податками і зборами та суму акцизного збору для сплати до бюджету за такими даними: митна вартість товару – 520 грн.; митні та комісійні збори – 54 грн.; ставка ввізного мита – 20%; ставка акцизного збору – 12%.

Задача 9.

Митна вартість товару (в митній декларації) – 70 дол.США. Курс НБУ – 8,0 грн./дол.США. Митні та комісійні збори – 20 грн., ставка ввізного мита – 15%, ставка акцизного збору – 100 грн., торгова націнка – 25%. Обкладається ПДВ. Розрахувати ціну реалізації.


Змістовний модуль 2. Сучасні аспекти функціонування фінансів підприємств
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРеферат за однією з обраних тем: Народження реклами у Древньому світі. Реклама у середні віка
Рекламний менеджмент” для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРозклад оглядових лекцій філософського факультету для студентів іv-го курсу денної форми навчання та

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы