Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання icon

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання


Скачать 399.19 Kb.
НазваниеПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
страница6/9
Размер399.19 Kb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства


Мета практичного заняття: оволодіння методикою оцінки фінансового стану підприємств.

План практичного заняття

Питання для обговорення

 1. Порівняльний аналіз існуючих методичних підходів щодо аналізу фінансового стану.

 2. Специфіка проведення аналізу фінансового стану підприємства залежно від організаційно-правової форми та галузевої приналежності.

 3. Специфіка здійснення експрес-аналізу та сфери його застосування.

 4. Особливості використання детермінованих моделей у процесі проведення аналізу фінансового стану підприємства.

 5. Характеристика показників, що є пріоритетними в процесі оцінки підприємства як емітента цінних паперів.

 6. Характеристика фінансових показників, які найбільш цікавлять банківські установи в процесі кредитування підприємства.

Практичні завдання

Задача 1.

Заповнити таблицю та надати характеристику стану основних засобів на підприємстві.

Таблиця - Стан основних засобів підприємства

Значення за роками

Показники

01.01
п року

01.01
п+1 року

01.01
п+2 року

01.01
п+3 року

Сума зносу

?

1494,3

1696,9

1738,2

Первинна вартість основних засобів

4097,8

?

5838,2

?

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,33

0,35

?

0,10

Коефіцієнт придатності

?

?

?

?

Задача 2.

Баланс містить наступні статті активу:1. Машини та обладнання.

2. Будови та земля. 3. Готова продукція. 4. Незавершене виробництво.

5. Виробничі запаси. 6. Грошові кошти та їх еквіваленти. 7. Дебіторська заборгованість.

Розмістити статті за порядком зменшення ліквідності.

Задача 3.

Нижче подано перелік пасивів: 1. Нерозподілений прибуток. 2. Поточні зобов’язання по розрахунках. 3. Кредиторська заборгованість. 4. Статутний капітал. 5. Додатковий капітал. 6. Векселі до оплати.

Поділити усі пасиви на зобов’язання та власний капітал.

Задача 4.

Визначити фінансовий стан підприємства за допомогою показників ліквідності та платоспроможності на основі даних балансу підприємства:Показник

На кінець року

1

Оборотні активи (II р. активу балансу), в т.ч.:

4500

 • виробничі запаси;

2200

 • грошові кошти та їх еквіваленти;

1020

 • ліквідні цінні папери

80

2

Довгострокові зобов'язання

1560

3

Поточні короткострокові зобов'язання

2300

4

Власний капітал

3750


Задача 5.

Проаналізувати поданий у таблиці баланс підприємства і виконати наступні завдання:

а) визначите суму короткотермінових зобов’язань підприємства;

б) розрахувати суму поточних активів;

в) розрахувати суму неліквідних активів.

Таблиця – Баланс підприємства (фрагмент), тис. грн.

Актив

Сума

Пасив

Сума

1. Машини і обладнання

2500

1. Статутний капітал

6500

2. Земля і будівлі

4000

2. Нерозподілений прибуток

2450

3. Запаси

1000

3. Поточні зобов’язання по розрахунках

1100

4. Дебіторська заборгованість

2500

4. Векселі видані

450

5. Грошові кошти та їх еквіваленти

500

 

 

Разом

10500

 Разом

10500

Задача 6.

На основі наведених в таблиці даних необхідно визначити показники ліквідності та фінансової незалежності, зробити висновки щодо платоспроможності підприємства.

Таблиця – Баланс підприємства (фрагмент), тис грн.

Стаття

Сума

залишки грошових коштів у касі

10

ринкові цінні папери

15

кредиторська заборгованість

70

короткострокові кредити банку

30

дебіторська заборгованість

65

виробничі запаси

80

будівлі і споруди

250

інші короткострокові зобов`язання

20

нематеріальні активи

20

резервний фонд

120

додатковий вкладений капітал

130

інші основні засоби

50

нерозподілений прибуток

30

статутний капітал

270

залишки грошових коштів на поточному рахунку підприємства

15

інший додатковий капітал

25

інші оборотні активи

40

готова продукція на складі

105

незавершене виробництво

70

довгострокові кредити банка

50


Задача 7.

Зробити висновки про стан ліквідності підприємства та фактори, що вплинули на такий стан, зважаючи на те, що сума короткострокових зобов’язань на кінець року порівняно з такими станом на початок року майже не змінилась, якщо:

 • коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року = 0,1;

 • коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року = 0,05;

 • коефіцієнт термінової ліквідності на початок року = 0,6;

 • коефіцієнт термінової ліквідності на кінець року = 1,7;

 • коефіцієнт поточної ліквідності на початок року = 1,5;

 • коефіцієнт поточної ліквідності на кінець року = 1,9.


Задача 8.

Заповнити таблицю , охарактеризувати зміну показників у динаміці та оцінити рівень фінансової незалежності підприємства від зовнішніх кредиторів та оптимальність структури капіталу.

Таблиця – Оцінка фінансової незалежності підприємства

Значення за роками

Показник

01.01
п року

01.01
п+1 року

01.01
п+2 року

01.01
п+3 року

Коефіцієнт автономії

0,36

?

0,72

?

Власний капітал

?

1215,7

4358,0

3122,7

Усього капіталу

4829,8

4411,1

?

20533,9

Коефіцієнт концентрації
позикового

????Коефіцієнт фінансової
залежності

?

?

?

?


Задача 9.

За даними балансу на початок року підсумок І розділу пасиву становив 1 000 000 грн., а сума підсумків II, III, IV, V розділів пасиву балансу – 4 000 000 грн.

Чи буде достатньо за рік збільшити суму власного капіталу у 2 рази (у 4 рази), аби підприємство стало привабливим для інвесторів (з позиції фінансової незалежності)? Чому? Зробити розрахунки.

Задача 10.

Як змінилась ефективність використання активів підприємства, якщо обсяг реалізованої продукції у звітному році становив 100 000 грн порівняно з 50 000 грн. торік, а середні залишки активів зросли в 4 рази? Як такі зміни характеризують фінансовий стан підприємства? Оцінку якого показника проводить фінансовий аналітик?

Задача 11.

Чи достатнім буде збільшення суми грошових коштів у національній та іноземній валюті, а також поточних фінансових інвестицій за звітний період у 3 рази за збільшення короткострокових зобов’язань у 1,5 рази задля того, щоб коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на кінець звітного періоду становив 0,2, якщо грошові кошти підприємства станом на початок звітного періоду становили 40 000 грн., а поточні зобов’язання були в 10 разів більші? Чому?

Задача 12.

Як змінилася фондовіддача основних засобів, якщо обсяг реалізації у звітному році становив 120 000 грн. проти 60 000 грн. торік, а середня вартість основних фондів скоротилася на одну чверть? Як такі зміни характеризують ефективність використання основних засобів підприємства?

Задача 13.

Чи достатнім буде збільшення за рік суми грошових коштів у національній та іноземній валюті, а також поточних фінансових інвестицій у 4 рази за збільшення короткострокових зобов’язань у 1,5 рази задля того, щоб коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на кінець року становив 0,2, якщо грошові кошти підприємства станом на початок звітного року становили 30 000 грн., а поточні зобов’язання були в 10 разів більші? Чому?

Задача 14.

Як зміниться коефіцієнт оборотності, якщо обсяг реалізованої продукції у ІІ кварталі порівняно з І кварталом зменшився у 2 рази, а середні залишки оборотних коштів зменшилися в 4 рази? Як такі зміни характеризують ефективність використання оборотних коштів?

Задача 15.

Як змінилась рентабельність реалізації, якщо сума прибутку від реалізації товарної продукції збільшилась у звітному році проти торішньої у 1,5 рази, а виручка від реалізації – у 2,0 рази? Як такі зміни характеризують фінансовий стан підприємства?

Задача 16.

На основі фінансової звітності підприємства:

 • побудувати агрегований аналітичний баланс підприємства і провести аналіз динаміки та структури його валюти;

 • провести аналіз показників майнового стану підприємства;

 • згрупувати активи підприємства відповідно до рівня їх ліквідності та пасиви відповідно до строку їх погашення та визначити рівень ліквідності балансу підприємства, визначити рівень ліквідності підприємства;

 • визначити тип та рівень фінансової стійкості підприємства;

 • проаналізувати рентабельність підприємства;

 • оцінити ділову активність підприємства;

 • проаналізувати показники ринкової активності підприємства;

 • проаналізувати зміни, що відбувалися за звітний період.

Розрахунок надати в таблицях 1-11.

Таблиця 1 – Темпи зміни валюти балансу, доходу від реалізації та чистого прибутку підприємства

Показник

За попередній рік

За поточний рік

Відхилення, +, –

Темп зміни валюти балансу


Темп зміни доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


Темп чистого прибутку


Таблиця 2 – Склад та структура активів підприємства

Стаття

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

+, –

у %

 

 

 

 

 

 

 


 Таблиця 3 – Склад та структура пасивів підприємства

Стаття

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

+, -

у %

 

 

 

 

 

 

 Таблиця 4 – Показники майнового стану підприємства

Показник

На початок періоду, тис. грн.

На кінець періоду, тис. грн.

Відхилення, +, –

Сума господарських коштів у розпорядженні підприємства, тис. грн.

 

 

 

Коефіцієнт реальної вартості в майні підприємства

 

 

 

Коефіцієнт зносу

 

 

 

Коефіцієнт придатності

 

 

 

Коефіцієнт оновлення

 

 

 

Коефіцієнт вибуття

 

 

 

Коефіцієнт зміни вартості основних засобів у майні підприємства

 

 

 

 

 

Таблиця 5 – Аналіз ліквідності балансу підприємства

Стаття активу

На початок періоду, тис. грн.

На кінець періоду, тис. грн.

Статті пасиву

На початок періоду, тис. грн.

На кінець періоду, тис. грн.

Найбільш ліквідні активи

 

 

Найбільш термінові пасиви

 

 

Активи, що швидко реалізуються

 

 

Короткострокові пасиви

 

 

Активи, що повільно реалізуються

 

 

Довгострокові
пасиви

 

 

Активи, що важко реалізуються

 

 

Постійні пасиви

 

 


Таблиця 6 – Показники ліквідності підприємства

Показник

На початок
періоду, тис. грн.

На кінець
періоду, тис. грн.

Відхилення, +, –

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

 

Коефіцієнт поточної ліквідності

 

 

 

Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

 

 

Робочий капітал

 

 

 Таблиця 7 – Показники забезпеченості підприємства власними оборотними коштами підприємства _______________ за _______ рр., тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення, +,-

Попередній рік

Поточний рік

тис. грн.

%

Джерело власних коштів

Необоротні активи

Наявність власних оборотних коштів

Довгострокові кредити і позикові засоби (довгострокові зобов'язання)

Наявність власних і довгострокових позикових джерел засобів для формування запасів і витрат.

Короткострокові кредити і позикові засоби (поточні зобов'язання)

Загальна величина основних джерел засобів для формування запасів і витрат.

Загальна величина запасів і витрат

Надлишок (+), недолік (-) власних оборотних коштів

Надлишок (+), недолік (-) власних оборотних і довгострокових позикових засобів для формування запасів і витрат

Надлишок (+), недолік (-) загальної величини основних джерел засобів для формування запасів і витрат


Таблиця 8 – Відносні показники фінансової стійкості підприємства _____________ за _______ рр.

Показник

Роки

Відхилення, +, –

Попередній рік

Поточний рік

пунктів

%

Коефіцієнт автономії

 

 
 

Коефіцієнт фінансової залежності

 

 
 

Коефіцієнт фінансової стійкості

 

 
 

Коефіцієнт фінансування

 

 
 

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

 

 
 

Коефіцієнт маневрування власного капіталу

 

 
 

Коефіцієнт маневрування власних оборотних коштівТаблиця 9 – Показники рентабельності підприємства

Показник

На початок періоду, тис. грн.

На кінець періоду, тис. грн.

Відхилення, +, –

Рентабельність продукції, %

 

 

 

Рентабельність діяльності, %

 

 

 

Рентабельність активів. %

 

 

 

Рентабельність власного капіталу, %

 

 

 


Таблиця 10 – Показники ділової активності підприємства

Показник

На початок
періоду, тис. грн.

На кінець
періоду, тис. грн.

Відхилення,
+, –

Коефіцієнт оборотності активів

 

 

 

Коефіцієнт оборотності
кредиторської заборгованості

 

 

 

Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості

 

 

 

Строк погашення дебіторської
заборгованості, днів

 

 

 

Строк погашення кредиторської
заборгованості, днів

 

 

 

Коефіцієнт оборотності
матеріальних запасів

 

 

 

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

 

 

 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

 

 

 

Операційний цикл, днів

 

 

 

Фінансовий цикл, днів

 

 

 


Таблиця 11 – Показники ринкової активності підприємства

Показник

На початок
періоду, тис. грн.

На кінець
періоду, тис. грн.

Відхилення, +, –

Скоригований чистий прибуток на 1 акцію

 

 

 

Цінність акції

 

 

 

Дивіденд на 1 акцію

 

 

 

Дивідендна дохідність 1 акції

 

 

 

Дивідендний вихід

 

 

 

Коефіцієнт котирування акцій

 

 

 

Коефіцієнт курсової вартості до доходу на 1 акцію

 

 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРеферат за однією з обраних тем: Народження реклами у Древньому світі. Реклама у середні віка
Рекламний менеджмент” для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРозклад оглядових лекцій філософського факультету для студентів іv-го курсу денної форми навчання та

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы