Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання icon

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання


Скачать 399.19 Kb.
НазваниеПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
страница8/9
Размер399.19 Kb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств


Мета практичного заняття: набуття навичок щодо оцінки ймовірності банкрутства та порядку проведення фінансової санації.

^ План практичного заняття

Питання для обговорення

 1. Оцінка санаційної спроможності підприємства.

 2. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства.

 3. Внутрішні та зовнішні фінансові джерела санації.

 4. Структура плану фінансового оздоровлення підприємства.

Практичні завдання

Задача 1.

Побудуйте Матрицю СВОТ-аналізу для підприємств молочно-переробної галузі.

Задача 2.

Побудуйте Матрицю СВОТ-аналізу для підприємств лікеро-горілчаної галузі.

Задача 3.

Загальними зборами товариства прийнято рішення щодо зменшення статутного капіталу через передання до анулювання корпоративних прав номінальною вартістю 10 000 грн. Один з кредиторів частково списав довгострокову заборгованість на суму 5 000 грн. Податкові аспекти не враховуються.

Складіть баланс підприємства після проведення вказаних операцій.

Баланс підприємства до зменшення статутного капіталу, грн.


Актив

Пасив

1. Необоротні активи 50 000

2. Запаси 30 000

3. Дебіторська заборгованість 15 000 4. Грошові кошти 3 000

1. Статутний капітал 90 000 2. Непокриті збитки (12 000) 3. Довгострокові пасиви 12 000 4. Короткострокові пасиви 8 000

Баланс 98 000

Баланс 98 000

Задача 4.

Статутний капітал акціонерного товариства становить 4 млн. грн. (номінальна вартість однієї акції – 50 грн.); сума збільшення капіталу дорівнює 1 млн. грн.; біржовий курс старих акцій – 100 грн.; курс емісії нових акцій – 60 грн.

Визначити середній курс акцій після емісії.

Задача 5.

Статутний капітал акціонерного товариства становить 1 000 000 грн. (20 000 акцій номінальною вартістю 50 грн.). На загальних зборах акціонерів прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 50 %, тобто відношення, згідно з яким здійснюється емісія, дорівнює 2:1. Біржовий курс акцій до збільшення статутного фонду становив 100 грн. Курс емісії нових акцій – 70 грн. за акцію.

Визначите середній біржовий курс та майновий стан "старих" і нових акціонерів.

Задача 6.

У таблиці, поданій нижче, наведено чотири різні комбінації показників технологічної та фінансової потужності підприємства, а також можливостей ринків збуту продукції.

Зробіть оцінку розбіжності в зазначених показниках та визначте їх вплив на фінансово-економічний стан підприємства.

Аналіз технологічної, фінансової потужності підприємства та можливостей збуту його продукції, шт. виробленої продукції

Технологічна потужність

Фінансова потужність

Можливості збуту продукції

1300

1100

1100

900

1000

900

1100

1400

1400

1400

1000

1400Задача 7.

Планом санації передбачено, що в перший рік проведення санації чиста виручка від реалізації продукції становитиме 912,5 млн. грн. Рентабельність продажу – 20%.

Розрахувати загальну потребу в коштах для фінансування оборотних активів та потребу в коштах за статтями оборотних активів за такими даними: середній період зберігання виробничих запасів – 20 днів, період надання відстрочок постачальниками сировини та матеріалів – 40 днів, тривалість виробництва продукції – 10 днів, середня тривалість зберігання готової продукції на складі – 80 днів, середній період інкасації (повернення) дебіторської заборгованості – 30 днів.

Задача 8.

На основі даних фінансової звітності оцінити ймовірності банкрутства підприємства на підставі 4-х моделей прогнозування банкрутства підприємства (Спрингейта, Альтмана, Сайфуліна-Кадикова, Конна-Гольдера, Зайцевої, Чессера тощо).
^

Термінологічний словникАваль – вексельне поручительство, за яким особа (аваліст), яка його здійснює, бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання векселедавцем, акцептантом або індосантом зобов’язань щодо оплати цього векселя.

Акредитив – договір, що містить зобов’язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов’язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

^ Акцептний кредит – це операція, яка передбачає акцептування банком інкасованої підприємством – позичальником тратти за умови, що підприємство надає у розпорядження банку вексель до строку його сплати.

^ Акцизний збір – це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається в ціну цих товарів (продукції).

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Асоціація – договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації.

Банківський кредит – це економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпе­чення.

^ Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Бенефіціар – особа, якій призначений платіж або на користь якої відкрито акредитив.

^ Бюджетні інвестиції – виділення коштів на розвиток виробництва насамперед (в пріоритетні галузі).

Бюджетні субсидії – це виділення коштів підприємства на вирішення певних завдань у рамках різного роду державних програм.

^ Валовий прибуток розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Векселедавець – юридична або фізична особа, яка видала простий або переказний вексель.

Векселедержатель – юридична або фізична особа, яка володіє векселем, що виданий або індосований цій особі чи її наказу, або індосований на пред’явника, або шляхом бланкового індосаменту, чи на підставі інших законних прав.

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити у визначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

^ Вексель переказний – вексель, який містить письмовий наказ однієї особи (юридичної або фізичної) іншій особі сплатити у зазначений строк визначену суму грошей третій особі.

^ Вексель простий – вексель, який містить зобов’язання векселедавця сплатити у зазначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

^ Вексельний кредит (під облік векселів) – це короткостроковий кредит, який банк надає пред’явнику векселя шляхом їх обліку до настання строку виконання зобов’язань за ними, сплачуючи пред’явнику векселя його номінальну вартість за мінусом дисконту.

^ Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень.

^ Виробничі витрати включають у виробничу собівартість продукції і складаються з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих виробничих витрат, загальновиробничих витрат.

^ Виробничі основні фонди – це фонди, які безпосередньо приймають участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

^ Відновлювана кредитна лінія – відкривається підприємствам, які постійно відчувають брак оборотних коштів для відновлення процесу виробництва у заданому обсязі (торгівля).

^ Грошові надходження – це сума грошових коштів, яка має надійти чи надійшла від різних видів діяльності на рахунки в банку чи до каси підприємства.

Грошові фонди – це частина фінансових ресурсів, які мають цільове використання.

Державний кредит – це економічні, кредитні відносини між державою та суб'єктами господарювання.

^ Державні дотації – виділення коштів на покриття збитків, як правило по тому випадку, коли ця збитковість є наслідком певної політики держави.

Дисконт – винагорода, що беруть банки під час врахування векселів та купівлі векселів у векселедержателів до закінчення терміну їх сплати.

Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

^ Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це сума коштів, що має надійти чи надійшла на рахунки в банку або до кас підприємства в результаті основної діяльності.

^ Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Знос основних засобів – це сума амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного використання.

Інвестиційна діяльність – операції, пов’язані з придбанням і реалізацією тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Іноземним підприємством визнається підприємство, якщо в статутному фондів іноземна інвестиція становить сто відсотків.

^ Казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в яких: законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам; основним (понад п'ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава; за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів; переважаючим (понад п'ятдесят відсотків) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним; приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом.

^ Капітальні вкладення – це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних засобів. За допомогою капітальних вкладень здійснюється як просте, так і розширене відтворення основних засобів.

^ Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).

Комерційний кредит – це економічні, кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами.

Консигнація – це спосіб при якому роздрібний торговець може отримувати товари без зобов’язань (під реалізацію).

Консорціум – тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо).

^ Контокорент (овердрафт) – це короткостроковий кредит, який надається банком надійному підприємству (клас А) понад залишок його коштів на поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунка.

Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

^ Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.

Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

Кредит – економічні відносини, що склалися між кредитором та позичальником з приводу отримання кредиту і базуються на принципах терміновості (строковості), повернення, платності, матеріального забезпечення.

^ Кредитна лінія – це згода банку надати кредит у майбутньому у розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовленої суми без додаткових переговорів.

Кредитоспроможність – це здатність позичальника в повному обсязі і у визначений в кредитному договорі термін розрахуватися за своїми борговим зобов’язанням.

Лізинговий кредит – це стосунки між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна (майновий кредит або лізинг-кредит).

^ Ліквідність балансу – це ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких в грошові кошти відповідає строку погашення платіжних зобов’язань.

^ Ліквідність підприємства – здатність підприємства перетворювати свої активи в грошові кошти для покриття зобов’язань

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

^ Маржинальний прибуток – сума чистого доходу зменшена на суму змінних витрат.

Меморіальний ордер – розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника і внутрішньобанківських операцій.

^ Моральний знос – це знос основних засобів унаслідок створення нових, більш прогресивних і економічно ефективних машин та устаткування.

Надзвичайна діяльність – операція або подія, яка відрізняється від звичайної діяльності, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

^ Невиробничі основні фонди – це фонди, що не беруть безпосередньо або побічної участі в процесі виробництва та передбачені для обслуговування потреб житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, освіти, культури.

^ Непрямі податки встановлюються на окремі товари, роботи, послуги і включаються до їх ціни; кінцевими платниками непрямих податків є споживачі товарів, робіт і послуг, а самі податки включаються у вигляді надбавки до ціни на ці товари, роботи й послуги.

^ Норма – це відносний показник, який обчислюється в днях, відсотках чи гривнях та використовується для розрахунку нормативу.

Норматив – це мінімальна розмір оборотних активів у грошовому вираженні, необхідних підприємству для забезпечення безперервного процесу виробництва.

Нормування – це процес визначення мінімальної потреби в оборотних коштах, які необхідні для забезпечення безперервного процесу виробництва.

^ Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, які призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу.

^ Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Операційний цикл – це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів для реалізації виробленої з них продукції.

^ Організаційно-правова форма – це передбачений законом тип (форма організації), що означає порядок її створення, умови формування майна, система організації управління, права засновників та умови їх відповідальності за діяльність юридичної особи

^ Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну .

^ Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

^ Підприємством з іноземними інвестиціями визнається підприємство, якщо в статутному фонді іноземна інвестиція становить не менше 10%;

Підприємці – суб’єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність, та постійні представництва.

^ Платіжна вимога – розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або в разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

^ Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, який складається з двох частин: верхньої – вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів; нижньої – доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача.

^ Платіжне доручення – розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

^ Платіжні інструменти – засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ коштів з відповідного рахунку платника.

Платоспроможність – здатність підприємства своєчасно і повністю відповідати за своїми зобов’язаннями, термін сплати яких настав або настане протягом найближчих 3-х днів (негайно погасити свої поточні зобов’язання).

^ Повний знос передбачає повну заміну зношених основних засобів через нове капітальне будівництво або придбання нових основних засобів.

Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Податки – це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних та фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.

^ Податкове зобов’язання – загальна сума податку, одержана або нарахована платником податку у звітному податковому періоді.

Прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

^ Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

^ Просте відтворення основних засобів – це їх відновлення у тому самому обсязі, у якому вони були зношені та вибули, тобто в процесі простого відтворення постійно відновлюється попередня виробнича потужність.

^ Прямі витрати на оплату праці – включають оплату праці працівників, що зайняті у виробничому процесі.

Прямі матеріальні витрати – включають вартість сировини, матеріалів, палива та інші ТМЦ, які утворюють основу продукції і можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об’єкт витрат.

^ Прямі податки – це податки, які встановлюються безпосередньо на доходи і майно платників і сплачуються нами з власних надходжень ( податки, які встановлюється відносно платника, їх розмір залежить від розміру об’єкта оподаткування, кінцевим платником прямих податків є той, хто одержує дохід, володіє майном).

Ремітент – перший векселедержатель переказного векселя, особа, на користь якої виданий переказний вексель.

Рентабельність – це відносний показник, що означає прибутковість або дохідність виробництва продукції та її реалізації, а також прибутковість діяльності підприємства взагалі.

^ Розрахунковий документ – документ на паперовому носії, що містить доручення та/або вимогу про перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

^ Розрахунковий чек – розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітента, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

^ Розширене відтворення передбачає кількісне та якісне збільшення діючих основних засобів або придбання нових основних засобів, які забезпечують вищий рівень продуктивності устаткування.

^ Сезонна кредитна лінія – відкривається за періодичної нестачі оборотних коштів у зв’язку з сезонністю виробництва або необхідністю створення запасів на складі (с/г, переробна галузь) ;

^ Сезонний кредит – цей спосіб дозволяє роздрібним торговцям здійснювати придбання товарів на протязі всього року з метою організації створення необхідних запасів перед піком сезонних продаж і дозволяє відстрочити платіж виробнику до кінця розпродажу.

^ Система оподаткування – це сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів), що стягуються в порядку установленому відповідними законами держави, до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів.

^ Склад оборотних коштів – сукупність окремих елементів оборотних виробничих фондів і фондів обігу.

Собівартість виробленої продукції складається з витрат на виробництво, які скориговані на собівартість залишків незавершеного виробництва на початок і кінець звітного періоду.

^ Собівартість реалізованої продукції складається з собівартості виробленої продукції, яка скоригована на собівартість залишків нереалізованої продукції на початок і кінець звітного періоду.

^ Стан оборотних коштів – характеризується наявністю їх на певну дату, яка визначається як різниця між власним капіталом та сумою необоротних активів.

Строк корисної експлуатації – очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

^ Структура оборотних коштів – питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній структурі оборотних коштів підприємства.

^ Терміновий кредит – це кредит, який надається повністю одразу після укладання кредитного договору.

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

^ Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

^ Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.

Факторинг – це система фінансування, за умови якої підприємство-постачальник переуступає короткострокові вимоги (рахунки) за торгівельними операціями комерційному банку або факторинговій компанії близько 70% вартості, зазначеної в документах з оплатою відсотків та комісійних.

^ Фізичний знос – це поступова втрата основними засобами споживної вартості в процесі експлуатації, тобто суто матеріальних знос їхніх окремих елементів.

^ Фінанси підприємств – сукупність економічних відносин з приводу формування, розподілу і використання грошових доходів та фондів суб`єктів господарювання в процесі відтворення.

^ Фінансова діяльність – діяльність, що призводить до зміни розмірів та складу власного та позикового капіталу підприємства

Фінансова стійкість – це здатність підприємства за рахунок наявних фінансових ресурсів виконувати свої зобов’язання, забезпечувати безперебійну діяльність та створювати умови для розширеного відтворення.

^ Фінансове планування – це процес розроблення системи фінансових планів і планових (нормативних) показників із забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами та підвищення ефективності його фінансової діяльності в майбутньому періоді.

^ Фінансовий аналіз – це спосіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі його бухгалтерської та фінансової звітності й оперативних даних.

^ Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

^ Фінансові відносини – відображають рух вартості від одного суб’єкта до іншого, характеризують обмінні, розподільчі і перерозподільчі процеси і проявляються у грошових потоках.

^ Фінансові ресурси – це частина грошових доходів та надходжень суб’єктів господарювання, що використовуються для формування децентралізованих фондів фінансових ресурсів та в нефондовій формі для забезпечення процесів розширеного відтворення та для виконання фінансових зобов’язань підприємств.

^ Частковий знос компенсується здійсненням капітального ремонту основних засобів.

Чистий дохід – це різниця між валовим доходом та сумою непрямих податків і зборів та інших вирахувань з доходу (отримані знижки та уцінки від постачальників).

^ Чистий прибуток – це сума прибутку від звичайної діяльності, доходів від надзвичайної діяльності за вирахуванням витрат від надзвичайної діяльності та суми податку на надзвичайні доходи.


^ ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТОМ

Тема 1. Основи фінансів підприємств

 1. Основи організації фінансів підприємств: комерційний розрахунок, неприбуткова діяльність, кошторисне фінансування.

 2. Особливості організації фінансів підприємств залежно від форми власності, галузі економіки, організаційно-правової форми, сфери діяльності.

Тема 2. Грошові розрахунки підприємств.

 1. Організація грошово-готівкових розрахунків.

 2. Класифікація акредитивів за основними ознаками. Особливості застосування акредитивної форми розрахунку.

 3. Основні вексельні схеми, що застосовуються підприємствами України.

 4. Види операцій з векселями.

Тема 3. Грошові надходження та витрати підприємств

 1. Види діяльності підприємства та їх характеристика.

 2. Методи оцінки запасів відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку.

Тема 4. Формування і розподіл прибутку

 1. Особливості формування та використання фінансових результатів підприємств різних сфер діяльності, організаційно-правових форм та галузей економіки.

 2. Визначення нерозподіленого прибутку та характеристика його використання.

Тема 5. Оподаткування підприємств

 1. Сутність оподаткування підприємств і податкова система.

 2. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

 3. Характеристика місцевих податків і зборів.

 4. Особливості впливу податків на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

 1. Визначення різниці між поняттями „оборотні кошти” та „оборотні активи.

 2. Вплив галузевої приналежності на склад та структуру оборотних активів.

 3. Зміст та основне призначення робочого капіталу в діяльності підприємства.

Тема 7. Кредитування підприємств

 1. Порівняльний аналіз методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника вітчизняних банків.

 2. Зарубіжні підходи щодо визначення кредитоспроможності позичальника.

 3. Підготовка аналітичної записки для ділової гри на тему «Оцінка кредитоспроможності позичальника».

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

 1. Проведення порівняльного аналізу основних форм фінансового забезпечення відтворення основних засобів.

 2. Узагальнення переваг та недоліків існуючих методів амортизаційних відрахувань.

 3. Специфіка застосування методів нарахування амортизаційних відрахувань.

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства

 1. Порівняльний аналіз існуючих методичних підходів щодо аналізу фінансового стану.

 2. Специфіка здійснення експрес-аналізу та сфери його застосування.

 3. Специфіка проведення аналізу фінансового стану підприємства залежно від організаційно-правової форми та галузевої приналежності.

 4. Показники акціонерного капіталу (ринкової активності підприємства).

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

 1. Специфіка фінансового планування на підприємствах різних організаційно-правових форм та галузей економіки.

 2. Зміст фінансової стратегії на підприємстві.

 3. Сутність бюджетування, його види та сфери їх застосування.

 4. Призначення контролінгу в процесі фінансового планування на підприємстві.

Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 1. Види та фази фінансової кризи.

 2. Причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи на підприємстві.

 3. Випадки, в яких приймаються рішення про проведення фінансової санації підприємств.

 4. Класична модель фінансової санації.

 5. Сутність, завдання та основні етапи проведення санаційного аудиту.

 6. Правила фінансування санації підприємств, їх сутність та умови.

 7. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації.

 8. Реструктуризація та реорганізація підприємства.

^ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»

Тема 1. Основи фінансів підприємств

 1. Основні види та специфічні риси діяльності об’єднань підприємств України.

 2. Особливості функціонування концернів як форми об’єднання самостійних підприємств.

 3. Специфічні риси та мета створення консорціумів.

 4. Корпорація як один з видів об’єднань підприємств України та її відмінності від закордонних аналогів.

 5. Закордонний досвід створення та функціонування об’єднань підприємств.

Тема 2. Грошові розрахунки підприємств

 1. Основні форми міжнародних розрахунків та документарних операцій (банківський переказ, документарне інкасо, документарний акредитив).

 2. Основні відмінні риси акредитиву та інкасо.

 3. Банківські гарантії як надійна форма гарантійного забезпечення зовнішньоекономічних контрактів, їх сутність, види та сфери застосування.

 4. Характеристика гарантійних операцій з векселями.

 5. Специфіка та необхідність проведення торговельних операцій з векселями.

 6. Особливість проведення комісійних операцій з векселями вітчизняними банківськими установами.

 7. Основні класифікаційні ознаки акредитивної форми розрахунку.

 8. Специфіка розрахунку з використанням переказного акредитиву.

 9. Характерні риси застосування поновлювального акредитиву.

Тема 3. Грошові надходження та витрати підприємств

 1. Особливості формування доходів підприємств різних сфер діяльності, організаційно-правових форм та галузей економіки.

 2. Характеристика основних методів ціноутворення та їх вплив на суму доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 3. Вплив форм та способів розрахунку на величину доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 4. Особливості формування витрат підприємств різних сфер діяльності, організаційно-правових форм та галузей економіки.

 5. Склад витрат у розрізі видів діяльності.

 6. Основні аналітичні методи формування витрат та їх вплив на результати діяльності підприємства.

 7. Характеристика методів оцінки запасів.

 8. Резерв сумнівних боргів, його призначення та особливості розрахунку.

Тема 4. Формування і розподіл прибутку

 1. Особливості формування та використання фінансових результатів підприємств різних сфер діяльності, організаційно-правових форм та видів економічної діяльності.

 2. Нерозподілений прибуток та напрями його використання.

 3. Основне призначення та особливості складання Звіту “Про фінансові результати”.

Тема 5. Оподаткування підприємств

 1. Вплив податків на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

 2. Методичні підходи щодо розрахунку податкового тягаря.

 3. Сутність та особливості розрахунку комунального податку.

 4. Регулювальна функція податків, особливості її виявлення і впливу на діяльність суб’єктів господарювання.

 5. Недоліки існуючої системи оподаткування підприємств та причини, що їх обумовлюють.

 6. Характеристика механізму надання пільг за оподаткування прибутку.

 7. Оподаткування виплати дивідендів у системі оподаткування прибутку підприємств.

 8. Економічну сутність непрямих податків та механізм їх впливу на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності.

 9. Сутність та механізм впливу прямих податків на результати фінансово-господарської діяльності та фінансовий стан підприємства.

Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

 1. Обґрунтування різниці між поняттями “оборотні кошти” та “оборотні активи”.

 2. Сутність та призначення оборотних активів та фондів обігу.

 3. Значення нормування оборотних коштів фінансово-господарські діяльності підприємства.

 4. Вплив галузева приналежність на склад, структуру оборотних активів.

 5. Зміст та основне призначення робочого капіталу в діяльності підприємства.

Тема 7. Кредитування підприємств

 1. Факторинг як новий вид кредитно-гарантійного банківського обслуговування підприємств.

 2. Особливості комерційного кредитування підприємств.

 3. Лізингове кредитування підприємств.

 4. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

 5. Вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальників з урахуванням їх галузевих особливостей.

 6. Вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника суб’єкта малого бізнесу.

 7. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності позичальника.

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

 1. Порівняльний аналіз основних форм фінансового забезпечення відтворення основних засобів.

 2. Основні переваги та недоліки існуючих методів нарахування амортизаційних відрахувань.

 3. Специфіка застосування методів нарахування амортизаційних відрахувань.

 4. Сутність нематеріальних активів.

 5. Особливості оцінки нематеріальних активів.

 6. Порядок нарахування амортизаційних відрахувань за нематеріальними активами.

 7. Фінансове забезпечення ремонту основних фондів.

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства

 1. Порівняльний аналіз існуючих методичних підходів щодо аналізу фінансового стану.

 2. Специфіка здійснення експрес-аналізу та сфери його застосування.

 3. Специфіка проведення аналізу фінансового стану підприємства залежно від організаційно-правової форми та галузевої приналежності.

 4. Особливості використання детермінованих моделей у процесі проведення аналізу фінансового стану підприємства.

 5. Характеристика показників, що є пріоритетними в процесі оцінки підприємства як емітента цінних паперів.

 6. Характеристика фінансових показників, які найбільш цікавлять банківські установи в процесі кредитування підприємства.

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

 1. Особливості фінансового планування на підприємствах різних організаційно-правових форм та галузей економіки

 2. Зміст фінансової стратегії на підприємстві.

 3. Сутність бюджетування, його види та сфери їх застосування.

 4. Призначення контролінгу в процесі фінансового планування на підприємств.

 5. Характеристика правового регулювання фінансового планування на вітчизняних підприємствах.

 6. Сутність стратегічного фінансового планування

 7. Основні складові елементи стратегічного фінансового бюджету.

Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 1. Види та фази фінансової кризи.

 2. Причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи на підприємстві.

 3. Методи діагностики кризових явищ на рівні суб’єкта господарювання.

 4. Діагностика фінансової кризи на підприємстві в сучасних умовах. Механізм антикризового фінансового управління.

 5. Дослідження тлумачення терміну «санація».

 6. Досвід реалізації реальної концепції санації підприємства.

 7. Механізм санації підприємств України.

 8. Фінансовий контролінг на підприємстві.

 9. Форми фінансування санаційних заходів.

 10. Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві.

 11. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації).

 12. Державна фінансова підтримка санаційного підприємства.

 13. Методики прогнозування банкрутства.

 14. Діагностика банкрутства.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРеферат за однією з обраних тем: Народження реклами у Древньому світі. Реклама у середні віка
Рекламний менеджмент” для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРозклад оглядових лекцій філософського факультету для студентів іv-го курсу денної форми навчання та

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы