Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання icon

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання


Скачать 399.19 Kb.
НазваниеПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
страница9/9
Размер399.19 Kb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» ДЛЯ ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 1. Поняття та значення фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств.

 2. Сфери фінансових відносин підприємств.

 3. Фінансові ресурси: сутність, призначення та основні класифікаційні групи. Грошові фонди підприємств.

 4. Основи організації фінансів підприємств.

 5. Фінансова робота на підприємстві: сутність, завдання та складові.

 6. Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємства. Принципи організації розрахунків.

 7. Види банківських рахунків і порядок їхнього відкриття.

 8. Характеристика форм платіжних інструментів та сфера їх застосування.

 9. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності.

 10. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств у відповідності до виду діяльності.

 11. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): умови визнання та фактори, що на нього впливають.

 12. Планування доходу (виручки) від реалізації продукції та його розподіл.

 13. Види діяльності підприємств та їх характеристика.

 14. Поняття витрат, розрахунок собівартості виробленої та реалізованої продукції.

 15. Склад витрат відповідно до видів діяльності підприємств.

 16. Прибуток як результат діяльності підприємства. Види прибутку підприємства.

 17. Формування та розподіл прибутку від звичайної діяльності до оподаткування підприємства.

 18. Чистий прибуток: сутність та напрямки розподілу.

 19. Прибуток від основної діяльності та його планування.

 20. Сутність і методи обчислення рентабельності.

 21. Система оподаткування підприємств України: сутність, складові та функції.

 22. Оподаткування прибутку підприємств.

 23. Пряме оподаткування підприємств та його вплив на діяльність підприємств .

 24. Непрямі податки: механізм нарахування та сплати до бюджету.

 25. Податок на додану вартість як один з видів непрямого оподаткування підприємств України

 26. Характеристика спрощеної системи оподаткування.

 27. Відрахування в державні цільові фонди та їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємств.

 28. Сутність оборотних коштів та їх організація. Склад і розміщення оборотних коштів.

 29. Класифікація і принципи організації оборотних коштів підприємства.

 30. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах.

 31. Розрахунок нормативу оборотних коштів за економічним методом.

 32. Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів.

 33. Нормування оборотних коштів для створення запасів готової продукції та оборотних коштів у витратах майбутніх періодів, незавершеному виробництві.

 34. Джерела формування оборотних коштів.

 35. Показники стану та ефективності використання оборотних коштів.

 36. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства.

 37. Необхідність та сутність кредитування підприємств. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам

 38. Види банківського кредиту та їх характеристика.

 39. Умови та порядок отримання банківського кредиту.

 40. Оцінка кредитоспроможності позичальника.

 41. Порядок погашення банківського кредиту підприємством.

 42. Комерційне кредитування підприємств.

 43. Лізингове кредитування підприємств.

 44. Основні фонди підприємств та форми їх відтворення.

 45. Показники стану та ефективності використання основних фондів підприємства.

 46. Знос і амортизація основних фондів. Податковий метод нарахування амортизаційних відрахувань

 47. Методи нарахування амортизаційних відрахувань.

 48. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення.

 49. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.

 50. Аналіз майнового стану та динаміки і структури валюти балансу.

 51. Сутність та оцінка показників ліквідності підприємства.

 52. Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика її розрахунку й оцінки.

 53. Аналіз показників ділової активності підприємства.

 54. Аналіз показників ринкової активності підприємства.

 55. Зміст, мета, об’єкт та завдання фінансового планування на підприємствах.

 56. Види та методи фінансового планування.

 57. Зміст фінансового плану, порядок та особливості його складання залежно від виду підприємств.

 58. Зміст, значення та основні складові оперативного фінансового плану.

 59. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та причини виникнення.

 60. Економічна сутність санації підприємства.

 61. Менеджмент фінансової санації підприємства.

 62. Випадки, в яких приймаються рішення про проведення фінансової санації підприємств.

 63. Класична модель фінансової санації.

 64. Сутність, функції та завдання системи контролінгу підприємства.

 65. План фінансового оздоровлення підприємства.

 66. Сутність, завдання та основні етапи проведення санаційного аудиту.

 67. Санаційна спроможність підприємства, її сутність та складові.

 68. Форми фінансової санації.

 69. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації.

 70. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підпри­ємств.
^

Список рекомендованої літератури


Основна література

 1. Василенко, Л. П. Фінанси підприємства у схемах і таблицях [Текст] : навчально-наочний посібник / Л. П. Василенко, Л. В. Гут, О. П. Оксеєнко ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т, Чернівецький торговельно-економ. ін-т. - К. : Дакор, 2006. - 344 с. - ISBN 966-8379-11-Х

 2. Партин, Г. О. Фінанси підприємств [Текст] : навчальний посібник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 379 с. - ISBN 966-345-169-1

 3. Слав`юк, Р. А. Фінанси підприємств [Текст] : навчальний посібник / Р. А. Слав`юк. - 3-є вид., доп. і перероб. - К. : ЦУЛ, 2002. - 460 с. - ISBN 966-7938-51-4

 4. Філімоненков, О. С. Фінанси підприємств [Текст] : навчальний посібник / О. С. Філімоненков. - К. : Ніка-Центр : Ельга, 2002. - 360 с. - ISBN 966-521-166-8 (2003/2004)

 5. Фінанси підприємств [Текст] : навчальний посібник / ред. Г. Г. Кірейцев. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2002. - 268 с. - ISBN 966-683-024-8

 6. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. А. М. Поддєрьогін. - 6-е вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2006. - 552 с. - ISBN 966-574-495-5

Додаткова література

 1. Аранчій, В. Л. Фінанси підприємств [Текст] : навчальний посібник / В. Л. Аранчій ; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с. - ISBN 966-8556-29-1

 2. Білик, М. Д. Управління фінансами державних підприємств [Текст] / М. Д. Білик. - К. : Знання, 1999. - 312 с. - ISBN 966-620-001-5

 3. Гриньова, В. М. Фінанси підприємств [Текст] : навчальний посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. - 3-тє вид., стереот. - К. : Знання-Прес, 2006. - 423 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 966-311-040-6

 4. Ефимова, О. В. Финансовый анализ [Текст] : научно-производственное издание / О. В. Ефимова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Бухгалтерский учет, 2002. - 528 с. - (Библиотека журнала "Бухгалтерский учет"). - ISBN 5-85428-099-Х

 5. Коробов, М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств [Текст] : навчальний посібник / М. Я. Коробов. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Знання : КОО, 2002. - 294 с. - ISBN 966-620-115-1

 6. Крамаренко, Г. О. Фінансовий аналіз і планування [Текст] : навчальний посібник / Г. О. Крамаренко ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : ЦНЛ, 2003. - 224 с. - ISBN 966-8253-33-7

 7. Любенко, Н. М. Фінанси підприємств [Text] : навчальний посібник / Н. М. Любенко ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : ЦУЛ, 2009. - 264 с. - ISBN 978-966-364-923-8

 8. Моляков, Д. С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства [Текст] : учебное пособие / Д. С. Моляков ; Финансовая академия при правительстве РФ. - 2-е изд. - М. : Финансы и статистика, 1997. - 176 с. - ISBN 5-279-01686-1

 9. Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб`єктів господарювання [Текст] : підручник / П. Я. Попович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 416 с. - ISBN 966-654-132-7

 10. Савчук, В. П. Управление финансами предприятия [Текст] / В. П. Савчук. - 2-е изд., стереот. - М. : БИНОМ, 2005. - 480 с. - ISBN 5-94774-201-2

 11. Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навчальний посібник / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. - К. : Каравела, 2003. - 432 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-8019-04-0

 12. Терещенко, О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Текст] : навчальний посібник / О. О. Терещенко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2007. - 554 с. - ISBN 966-574-441-0

 13. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації [Текст] : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. В. З. Потій. - К. : КНЕУ, 2005. - 244 с. - ISBN 966-574-712-6

 14. Фінансовий аналіз [Текст] : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Гуманітарний ун-т, Запорізький ін-т держ. та муніципального управління. - К. : ЦНЛ, 2006. - 210 с. - ISBN 966-364-153-3

 15. Цал-Цалко, Ю. С. Витрати підприємства [Текст] : навчальний посібник / Ю. С. Цал-Цалко. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с. - ISBN 966-7938-89-1

 16. Швиданенко, Г. О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства [Текст] : монографія / Г. О. Швиданенко, О. І. Олексюк ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2002. - 192 с. - ISBN 966-574-396-1

 17. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа [Текст] : учебно-практическое пособие / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2001. - 208 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-000251-0

 18. Шуляк, П. Н. Финансы предприятия [Текст] : учебник / П. Н. Шуляк ; Московский гос. социальный ун-т. - 3-е изд., перераб.и доп. - М. : Дашков и К, 2002. - 752 с. - ISBN 5-8316-0014-9

Нормативно-правові акти

 1. Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 16.01.2003  № 436-IV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

 2. Деякі питання випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму ПДВ при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2000 № 1730. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1730-2000-%EF.

 3. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03.

 4. Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України від 28.06.1996  № 254к/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

 5. Митний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 11.07.2002 № 92-ІV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-15.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" [Електронний ресурс]: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 №39. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0161-00.

 7. Порядок подання фінансової звітності [Електронний ресурс]: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=419-2000-%EF.

 8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

 9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Електронний ресурс] : Закон України від 14.05.1992  № 2343-XII – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2343-12.

 10. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань [Електронний ресурс]: Закон України від 22.11.1996 № 543/96-ВР – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=543%2F96-%E2%F0.

 11. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс]: Закон України від 09.07.2003  № 1058-IV – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-15.

 12. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності [Електронний ресурс]: Закон України від 23.09.1999  № 1105-XIV – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1105-14.

 13. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс]: Закон України від 02.03.2000 № 1533-ІІІ – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14.

 14. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням [Електронний ресурс]: Закон України від 18.01.2001 № 2240-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2240-14.

 15. Про заставу [Електронний ресурс]: Закон України від 02.10.1992 N 2654-XII – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2654-12.

 16. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 12.06.1995 N 436/95 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436%2F95.

 17. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0377-04.

 18. Про затвердження інструкції про касові операції в банках України [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 337 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0768-03.

 19. Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 16.08.2006 №320 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1035-06.

 20. Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 12.12.2002 №502 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0021-03.

 21. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040-05

 22. Про затвердження Положення про порядок досудової санації державних підприємств [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2000 №515 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=515-2000-%EF.

 23. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 16.12.2002 № 508 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0174-03.

 24. Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0885-04.

 25. Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 № 1423 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1423-2000-%EF.

 26. Про затвердження порядку справляння ПДВ та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 № 66 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=66-97-%EF.

 27. Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2002 № 538 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=538-2002-%EF.

 28. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 30.05.2007 № 200 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0656-07.

 29. Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 16.04.1991 № 959-ХІІ – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.

 30. Про митний тариф України [Електронний ресурс]: Закон України від 05.04.2001 № 2371-ІІІ – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2371-14.

 31. Про обіг векселів в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 05.04.2001 № 2374-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2374-14.

 32. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14.

 33. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті [Електронний ресурс]: Закон України від 23.09.1994 № 185/94 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=185%2F94-%E2%F0.

 34. Про порядок формування і використання резерву на можливі втрати за кредитними операціями банків [Електронний ресурс]: Положення, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0474-00.

 35. Про систему оподаткування [Електронний ресурс]: Закон України від 25.06.1991  № 1251-XII – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1251-12

 36. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15.

 37. Податковий кодекс [Електронний ресурс] : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755VІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

 38. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : Закон України вiд 08.07.2010 р. № 2464-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2464-17
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРеферат за однією з обраних тем: Народження реклами у Древньому світі. Реклама у середні віка
Рекламний менеджмент” для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРозклад оглядових лекцій філософського факультету для студентів іv-го курсу денної форми навчання та

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы