Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ icon

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ


НазваниеПро затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ
страница1/4
Размер188 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

ЗМІСТ


ВСТУП..……………………………………………………………………..4

1. Програма навчальної дисципліни «Основи управління в ОВС» …..7

2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних (семінарських) занять та самостійної роботи………………………………………………..14

3. Основні нормативно-правові акти, що рекомендуються при вивченні дисципліни «Основи управління а ОВС»……………………………….15

4.Основна література, що рекомендується при вивченні дисципліни «Основи управління в ОВС»……………………………………………..17

5. Завдання до практичних (семінарських) занять

та самостійної роботи……………………………………………………..19

6. Самостійна робота студентів…………………………………………..33

7. Індивідуальна робота студентів……………………………………….34

8. Програмні питання з навчальної дисципліни

«Основи управління в ОВС»……………………………………………..35

ДОДАТОК 1.

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ

Указ Президента України № 383/2011 від 6 квітня 2011 року………..44


Вступ

Становлення і зміцнення України як суверенної та правової держави потребує подальшого розвитку і вдосконалення управління в усіх сферах діяльності й на всіх рівнях державного і недержавного управління, освоювання і опановування сучасного зарубіжного і вітчизняного досвіду у цій сфері і поєднання його з сучасними досягненнями науки і практики з метою інтенсифікації державного будівництва. Висококваліфіковане, раціонально збалансоване та ефективно організоване управління у зовнішній та внутрішній політиці держави, системі державного господарювання в цілому та в окремих видах і галузях науки та практики, зокрема, й в правоохоронній діяльності, організації боротьби зі злочинністю і профілактиці правопорушень, виступає сьогодні надійною запорукою успіху, прогресу, законності та правопорядку. Зростання ролі та актуалізація проблем удосконалення управління в правоохоронних органах сьогодні загострюються проблемами ускладнення сучасного стану злочинності. Боротьба зі злочинністю та подальше укріплення законності і правопорядку залишаються в нашій державі і сьогодні найактуальнішими проблемами, що стоять перед правоохоронними органами й, насамперед, перед органами внутрішніх справ (далі - ОВС).

Особливістю управління в ОВС на сучасному етапі розвитку суспільства є не тільки зростання ролі управління, але й необхідність працювати в сфері управління по-новому, добиваючись розв’язання більш складних управлінських завдань не за рахунок нарощення постійних матеріальних вкладень і розширення управлінського персоналу, а шляхом інтенсифікації діяльності існуючих й розробки новітніх систем управління в ОВС та підвищення ефективності управлінської праці. Все це викликало необхідність підготовки нового покоління юристів - фахівців в галузі управління, зокрема управління в ОВС, які б вміли здійснювати ефективне управління на базі сучасних досягнень науки і практики.


Дисципліна „Основи управління в органах внутрішніх справ” входить до складу нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, які визначають зміст і організацію навчального процесу студентів спеціальності 7.060100”Правознавство” професійного напряму підготовки спеціалістів 0601 „Право”. Дисципліна „Основи управління в органах внутрішніх справ” є важливою, сучасною професійно орієнтованою нормативною навчальною дисципліною, що є підгалуззю адміністративного права і тісно пов’язана з такими дисциплінами і галузями права, насамперед, як, наприклад, “Державне і муніципальне управління”, “Управління персоналом”, “Державна служба в Україні: теорія та організація”, “Організаційно-правові засади державного управління ”, «Основи науки управління ”, “Соціальне управління”, “Управління організаціями”, “Наукова організація управління та праці”, “Адміністративний менеджмент”, “Корпоративне управління”, “Теорія управління” і таке інше, а також практично з усіма іншими правовими навчальними дисциплінами.

Враховуючи підгалузевий характер даної нормативної професійно-орієнтованої дисципліни відносно адміністративного права як фундаментальної навчальної дисципліни, головною метою цієї дисципліни є надання студентам знань щодо правового забезпечення реалізації прав, свобод та інтересів громадян у відносинах з органами внутрішніх справ (їх представниками), а також засвоєння знань щодо порядку здійснення державного управління у сфері внутрішніх справ, зокрема, в ОВС, його форм і методів та підготовки випускників вищих юридичних навчальних закладів чи юридичних факультетів вищих навчальних закладів до здійснення управлінської діяльності в системі органів внутрішніх справ України.

Предметом навчального курсу „Основи управління в органах внутрішніх справ” є сукупність суспільних відносин, що формуються: 1) у ході державного управління у сфері внутрішніх справ і реалізації повноважень, делегованих державою органам внутрішніх справ, а також громадським організаціям, деяким іншим державним і недержавним інституціям в питаннях забезпечення


громадської безпеки і громадського порядку; 2) у ході діяльності органів внутрішніх справ та їх посадових осіб щодо забезпечення реалізації та захисту в адміністративному порядку прав і свобод громадян, надання їм, а також юридичним особам різноманітних адміністративних (управлінських) послуг згідно зі специфікою діяльності органів внутрішніх справ та у відповідності з діючим законодавством; 3) у процесі внутрішньої організації та діяльності апаратів усіх рівнів і видів органів внутрішніх справ, а також у зв’язку з порядком проходженням служби в органах внутрішніх справ; 4) у ході застосування заходів адміністративного примусу, включаючи адміністративну відповідальність, щодо фізичних і юридичних осіб.

Опанування дисципліни відбувається у формі лекцій, практичних (семінарських) занять, індивідуальних і групових консультацій для студентів, виконання студентами самостійних завдань, а також науково-дослідницької роботи студентів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

- знати предмет, основні завдання, мету і систему курсу „Основи управління в ОВС”, його зв’язок з адміністративним правом і державним управлінням; загальну характеристику сфери внутрішніх справ як об’єкту управління; систему та структуру МВС України й організаційно-правові засади його діяльності; основні проблеми науки управління в органах внутрішніх справ; об’єкти і суб’єкти управління в ОВС, загальні теоретичні основи управління в ОВС; основи адміністративної та адміністративно-юрисдикційної діяльності ОВС; адміністративно-правовий статус працівників ОВС та основи управління персоналом;

- вміти використовувати отримані знання в практичній діяльності ОВС; вільно орієнтуватися в системі організаційно-правових засад цієї діяльності; аналізувати й коментувати відповідні нормативні положення; користуватися сучасною науковою і спеціальною літературою, а також електронними юридичними базами даних, іншими інформаційними джерелами з тем курсу.

Враховуючи численність нормативно-правових актів, якими регламентуються відносини у сфері внутрішніх справ, зокрема, й управління в ОВС, студентам пропонується при опануванні навчальної дисципліни «Основи управління в ОВС» здійснювати пошук необхідних нормативно-правових актів на Інтернет-сайтах не тільки Верховної Ради, але й Міністерства внутрішніх справ України.

Даний спецкурс, як і материнська галузь права - адміністративне право, є достатньо складним у його вивченні, оскільки базується на великому обсязі нормативно-правового матеріалу, починаючи з діючого законодавства до відомчих нормативно-правових актів у цій сфері, та значній його динаміці, як у часі, так і у просторі в масштабах як держави у цілому, так і її конкретних регіонів. Окремі положення даного спецкурсу (наприклад, організаційно-правові підстави та засади використання вогнепальної зброї чи заборони її застосування і таке інше) студенти повинні знати строго напам’ять. Окрім поглибленого вивчення відповідного нормативно-правового матеріалу даний спецкурс вимагає в навчальному процесі й виробки у студентів необхідних практичних навичок застосування отриманих теоретичних знань на практиці щодо розв’язання певних проблем та вирішення типових практичних завдань і ситуацій, які можуть виникати і виникають в процесі управління в ОВС та їх оперативно-службовій діяльності, у тому числі й вміння складати певні адміністративно-процесуальні документи, що у сукупності з поглибленою теоретичною підготовкою сприяє формуванню якісних майбутніх фахівців у сфері управління в ОВС.

  1   2   3   4

Похожие:

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ iconПро затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ
Загальний розрахунок годин лекцій, практичних (семінарських) занять та самостійної роботи
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ iconЗвіт про проходження практики. В слідчому відділенні в період з 18. 07. 2011р по 30. 07. 2011 р курсантом 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного
Про затвердження типового положення про проходження практики курсантами вищих закладів освіти мвс україни та розпорядження заступника...
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ iconПро затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів
Ня санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів усіх форм власності з урахуванням сучасного стану та динаміки розвитку фармацевтичного...
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ iconДержавний стандарт початкової загальної освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 ) кабінет міністрів україни постанова №462 від 20 квітня 2011 року Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Відповідно до статті 31 Закону України "П
Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого цією постановою. Прем’єр-міністр України М. Азаров
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закону, набрали чинності з 1 січня 2012 року, від 7 липня 2011 року №3614-vi, від 22 грудня 2011 року №4224-vi
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ iconНаказ №301 Про встановлення оплати за проживання в гуртожитку
України від 28. 03. 2011 №284/423/173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 04. 2011 за №520/19258, погодження Університету...
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ iconПоложення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку І торгівлі n 51 ( ) від 12. 09. 2011 n 65 ( ) від 28. 09. 2011 n 767 (
Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ iconЗакон України "Про цивільну оборону України", 10 травня 1994 року Кабінет Міністрів України затвердив Положення про цивільну оборону України
України "Про цивільну оборону України", 10 травня 1994 року Кабінет Міністрів України затвердив Положення про цивільну оборону України,...
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ iconНаказ №314 Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2012 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы