ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА icon

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА


Скачать 290.47 Kb.
НазваниеПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
страница1/4
Размер290.47 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
2a7690f7.gif" ALIGN=LEFT>

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА


Кафедра обліку і аудиту


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь

з дисципліни «АУДИТ»

для студентів денної форми навчання

спеціальності 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»


З М І С Т О В Н И Й М о д у л ь 1


Умань – 2011

Укладачі: к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Іванова Н.А.

викладач кафедри обліку і аудиту Білявська Л.В.

викладач кафедри обліку і аудиту Славгородська А.А.


Рецензенти: д.е.н., професор кафедри економіки Уманського НУС Нестерчук Ю.О.

к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Уманської філії

Європейського університету Лисенко Н.О.


Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол № 15 від 14.06.2011р.); методичною радою факультету економіки і підприємництва (протокол № 3 від 17.11.2011р.).


Передмова

Аудит є економічною дисципліною, що завершує процес підготовки бакалаврів з обліку і аудиту. Аудит як форма незалежного контролю та функція захисту інтересів власників, відіграє все помітнішу роль у сфері національної економіки, набуває дедалі вагомішого статусу в суспільно-політичному житті країни. У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших у сучасних економічних умовах функцій управління – незалежний фінансовий контроль, який здійснюють фахівці, рівень кваліфікації яких повинен бути підтверджений відповідним сертифікатом.

Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами базових понять про теоретичні основи аудиту, планування і документування аудиторської перевірки, методи, процедури та організацію проведення аудиту у відповідності до діючого законодавства.

Завданням дисципліни є оволодіння теоретичними основами аудиту, отримання знань про предмет і метод аудиторського контролю, робочі документи аудиту, порядок оформлення результатів аудиторської перевірки.

Студенти повинні вміти:

 • організовувати процес проведення аудиту і надання аудиторських послуг;

 • правильно застосовувати форми та методи організації аудиту в практичній діяльності;

 • складати аудиторські робочі документи;

 • узагальнювати одержану інформацію і формулювати обґрунтовані аудиторські висновки щодо дотримання порядку ведення обліку та його відповідності чинному законодавству тощо.

Студенти повинні знати:

 • інструктивні та методичні матеріали щодо здійснення аудиту на підприємствах різних форм власності;

 • методику організації аудиторської перевірки та специфіку її проведення;

 • методику документального оформлення процесу аудиту, а саме складання плану, ведення робочих документів, оформлення висновку аудитора тощо.

Тема 1. Організаційно-методичні основи аудиту

  1. Поняття аудиторської діяльності: визначення і зміст


Практичні завдання


Завдання 1. Розглянути критерії, що зумовлюють проведення обов'язкового аудиту згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» (Додаток А). Результати оформити у вигляді таблиці (табл. 1).

^ Таблиця 1

Об'єкти обов'язкового аудиту в Україні

Критерій

Об'єкти аудиту
Завдання 2. Визначити, які з нижче перерахованих підприємств і організацій підлягають обов'язковому аудиту. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

Вихідні дані:

 • Благодійний фонд «Талановиті діти Черкащини»;

 • Акціонерне товариство «Нафтопродукт»;

 • Кредитна спілка «Мрія»;

 • Агротехнічний коледж, що повністю фінансується з бюджету;

 • СТОВ «Прогрес»;

 • Холдингова компанія «ТрансАгро»;

 • Інвестиційний банк «Імперіал»;

 • Підприємство «Мадагаскар» з іноземними інвестиціями, які складають 55%;

 • Довірче товариство «Промінь»;

 • Страхова компанія «Ятрань»;

 • ДП НДГ «Родниківка»;

 • Комерційний банк «Альфа – Банк»;

 • ПП «Олена»;

 • Підприємство «ТНК» з іноземними інвестиціями, які складають 25%;

 • Державний ощадний банк України;

 • Іпотечний банк «Гамма».


Завдання 3. Здійснити класифікацію об'єктів аудиту за видами. Результати оформити у вигляді таблиці (табл. 2):


Вихідні дані:

1) поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом

2) дебіторська заборгованість

3) планування

4) звітність

5) основні засоби

6) система мотивації праці

7) пайовий капітал

8) собівартість продукції

9) обсяг виробництва продукції

10) продуктивність праці

11) реалізація продукції

12) витрати виробництва

13) грошові кошти

14) проект впровадження автоматизації обліку

15) рентабельність

16) довгострокові зобов'язання

17) організаційна структура виробництва

18) резервний капітал

19) внутрішній аудит

20) структура апарату управління

21) ефективність використання ресурсів

22) запаси

23) бізнес-план

24) система стимулювання виробництва

25) облік

26) векселі видані

27) необоротні активи

28) контроль

^ Таблиця 2

Класифікація об’єктів аудиту за видами

Активи

Пасиви

Господарські процеси

Економічні результати діяльності

Організаційні форми управління

Методи управляння

Функції управлінняЗавдання 4. на основі даних завдання 3 здійснити класифікацію об'єктів аудиту у розрізі критеріїв: оцінка минулого стану; оцінка теперішнього стану; оцінка майбутнього стану. Результати оформити у вигляді таблиці.


Завдання 5. на основі даних завдання 3 здійснити класифікацію об'єктів аудиту за характером оцінки стану об’єктів. Результати оформити у вигляді таблиці.


Завдання 6. Визначити відмінності між формами контролю, результати оформити у таблиці (табл. 3).

^ Таблиця 3

Відмінні ознаки між формами фінансово-господарського контролю

Ознака

Аудит

Ревізія

Правова основаПідстава для проведенняПредметОб'єктМетаСуб'єктОплата послугХарактер діяльностіВідповідальністьФорма підсумкового документа
Завдання 7. Необхідно визначити, які з нижче перерахованих характеристик належать до відповідних форм фінансово-господарського контролю. Результати оформити у вигляді таблиці (табл. 4).

^ Таблиця 4

Характеристики форм фінансово-господарського контролю

Аудит

Ревізія

Інвентаризація


Вихідні дані:

 1. Незалежна форма господарського контролю.

 2. Завданням є збереження державної власності, попередження і профілактика зловживань.

 3. Проводиться з метою виявлення понаднормових витрат цінностей.

 4. Підприємницька діяльність.

 5. Здійснюється на добровільних засадах.

 6. Мета – виявлення фактичної наявності об'єкта перевірки.

 7. Підсумковим документом є висновок.

 8. Контроль примусовий, здійснюється за розпорядженням вищих органів.

 9. Здійснюється для контролю за діяльністю матеріально-відповідальних осіб.

 10. Здійснюється на договірних засадах.

 11. У ході проведення встановлюється розмір природного убутку цінностей.

 12. Проводиться тільки після здійснення господарської операції.

 13. Посадова особа має право вилучати документи, опечатувати місця зберігання матеріальних цінностей, коштів і документів.

 14. Здійснюється з метою виявлення та усунення фактів безгосподарності та безвідповідальності, виявлення резервів матеріальних ресурсів, застосування заходів щодо їх використання.

 15. в результаті перевірки складається інвентаризаційний опис.

 16. Здійснюються за планом роботи контролюючого органу без погодження з керівником підприємства, що контролюється.

 17. Підсумковим документом є акт.


Завдання 8. Проаналізувати зміст нормативно-правових документів, що регулюють організацію і порядок проведення інвентаризації (додаток Б).

Встановити факти порушення вимог нормативно-правових актів за наведеною ситуацією.

Вихідні дані: Загальне керівництво і відповідальність за організацію інвентаризації несе головний бухгалтер підприємства. Кількість інвентаризацій, дата проведення, перелік майна і зобов'язань, що підлягають інвентаризації, визначаються правлінням СВАТ «Промінь», за винятком нестандартних ситуацій.

Останній інвентаризаційний опис складений за даними попередніх інвентаризацій. У кінці записано прописом кількість сторінок інвентаризаційного опису. Виправлення в описах зроблені акуратно. На аркушах опису залишені незаповненими рядки для внесення лишків цінностей.

Відсутні підписи матеріально-відповідальних осіб. Узагальнення результатів інвентаризації, підготовку пропозицій та висновків здійснює бухгалтерія.

Фактична наявність цінностей визначається комісією шляхом перевірки документів.

Основні засоби, нематеріальні активи, запаси та інші активи перевіряють за даними складського обліку. При цьому з початку попереднього інвентаризаційного опису переносять дані за згаданими активами, а далі порівнюються з даними карток складського обліку. Перелік непридатних основних засобів комісія подала у кінці опису.

При інвентаризації розрахунків (дебіторської і кредиторської заборгованості) використовують дані бухгалтерії. В описи вносять інформацію із бухгалтерських регістрів. Загальний підсумок інвентаризаційних описів за кількістю і сумою звіряють з даними бухгалтерії. Регулювання інвентаризаційних різниць здійснюється керівником за поданням інвентаризаційних комісій.


Завдання 9. Ознайомитися із змістом Закону України «Про аудиторську діяльність» (із змінами та доповненнями) і відобразити схематично його структуру (Додаток А).


Завдання 10. З’ясувати за допомогою якого методу аудиту можливо встановити:

 • на складі зберігаються надлишкові запаси будматеріалів;

 • дані виписок банку не відповідають записам в касовій книзі;

 • згідно даних обліку підприємством було продано більше цукру, ніж отримано від постачальників;

 • приміщення каси підприємства не відповідає вимогам щодо їх обладнання;

 • підприємством сплачено значну суму за консультаційні послуги за умов відсутності договору.

Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.


Завдання для самостійної роботи


Завдання 1. Скласти 15 тестів за темою, що вивчається.

Завдання 2. Скласти кросворд за темою, що вивчається.  1. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

Практичні завдання


Завдання 1. Потрібно проаналізувати ситуацію створення аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю і запропонувати на основі вихідних даних частку кожного з учасників у статутному капіталі, дотримуючись вимог Закону України «Про аудиторську діяльність». Свої міркування треба викласти в письмовій формі.

Вихідні дані: на зборах засновників аудиторської організації в складі Павленко П.Г., Швець Р.О., Никонова В.А. (сертифіковані аудитори) і Гунько Р.Д., Опришок М.Ю. виникли спірні питання про частку кожного у статутному капіталі фірми. Гунько Р.Д. запропонував кандидатуру Опришок М.Ю. на посаду директора аудиторської фірми. З цією кандидатурою погодився Швець Р.О., мотивуючи це тим, що Опришок М.Ю. має вищу освіту та великий досвід контрольно-ревізійної роботи. З цією пропозицією не погодився Павленко П.Г.


Завдання 2. до аудиторської фірми звернулось підприємство з проханням про проведення аудиту, керівник якого має прямі родинні стосунки з аудитором цієї фірми. Чи має фірма укласти договір? необхідно проаналізувати і оцінити ситуацію. Свої міркування потрібно викласти в письмовій формі.


Завдання 3. Студент 5 курсу під час навчання має намір створити аудиторську фірм та отримати сертифікат аудитора. Його загальний трудовий стаж – 7 років (з них: 4 роки – слюсар, 3 роки – бухгалтер малого підприємств за сумісництвом). Після захисту дипломної роботи йому буде присвоєне кваліфікацію спеціаліст з обліку і аудиту. Чи можливе здійснення бажання студента?

Завдання 4. На підставі наведених витягів з проектів Статуту, установчого договору та даних про склад засновників фірми визначити і пояснити, чи мають право зазначені фірми займатись аудитом (слід посилатися на відповідні нормативні документи).

Ситуація 1. Витяг із Статуту аудиторської фірми «Альфа»:

Діяльність аудиторської фірми «Альфа» передбачає:

- складання аналітичних таблиць;

- ведення бухгалтерського обліку;

- консультації з оподаткування.

Ситуація 2. Витяг із Статуту аудиторської фірми «Бета»:

Діяльність аудиторської фірми «Бета» передбачає:

- аудит;

- супутні аудиту роботи;

- рекламну діяльність;

- видання методичної літератури з аудиту.

Ситуація 3. Витяг із Статуту аудиторської фірми «Омега»:

Діяльність аудиторської фірми «Омега» передбачає:

- аудит;

- аудиторські послуги;

- забезпечення інструктивними матеріалами своєї фірми;

- торгівлю підручниками, посібниками з аудиту та канцелярськими товарами.

Ситуація 4. Витяг із Статуту аудиторської фірми «Гама»:

Діяльність аудиторської фірми «Гама» передбачає:

- аудит;

- експрес-перевірку та оцінку показників фінансової звітності клієнта;

- надання послуг з ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

- консультації з питань реорганізації підприємств.


Завдання 5. Скласти перелік документів, які необхідно подати в Аудиторську палату України для отримання сертифіката аудитора.


Завдання 6. Визначити правомірність отримання сертифіката аудитора такими особами та обґрунтувати свою відповідь:

1. Громадянка Данії, що пропрацювала 3 роки підряд на посаді головного бухгалтера в Україні та має вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства».

2. Студент 5 курсу юридичного інституту, що має 4 роки стажу роботи юристом.

3. Бухгалтер приватної фірми «Остра», що має диплом Гарвардського університету, 1 рік стажу роботи бухгалтером у США та 5 років досвіду роботи щодо здійснення внутрішнього аудиту фірми «Альфа».

4. Бухгалтер фірми «Аудит-експрес», що працює 5 років на цій посаді, має вищу освіту зі спеціальності «облік і аудит».

5. Громадянка США, що має вищу економічну освіту та пропрацювала 5 років помічником аудитора в Україні.

6. Менеджер фірми «Оксана», зі стажем 10 років, що має вищу освіту зі спеціальності «Облік і аудит».

7. Жінка-бухгалтер з вищою освітою, що має 4 роки стажу, з яких 3 роки була у декретній відпустці.


Завдання 7. проаналізувати і дати оцінку ситуації відповідно до нормативно-законодавчих актів. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

Створено аудиторську фірму «Аудит-М», засновниками якої є Журба Р.Д., Савчук Г.З. (фізичні особи) і ТОВ «Темп», МП «Призер» (юридичні особи), частки яких у статутному фонді становлять відповідно 20%, 30% і 30%, 20%. Савчук Г.З. - сертифікований аудитор.

У статуті аудиторської фірми передбачено здійснення таких видів діяльності: аудит, консультації з питань ведення бухгалтерського обліку та оподаткування, видавнича діяльність, збут та інші, що не суперечать чинному законодавству.


Завдання 8. проаналізувати і дати оцінку ситуації відповідно до нормативно-законодавчих актів. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

Один з працівників аудиторської фірми «Аудит-М» проводить перевірку бухгалтерської звітності ВАТ «Зоря». Він є власником однієї акції даного товариства.


Завдання 9. до аудиторської фірми «Аудит-М» звернулось підприємство СВАТ «Арго» з проханням про проведення аудиту. Дружина керівника цієї фірми працює менеджером із збуту. Чи має фірма укласти договір? необхідно проаналізувати і оцінити ситуацію. Свої міркування потрібно викласти в письмовій формі.


Завдання 10. проаналізувати і дати оцінку ситуації відповідно до нормативно-законодавчих актів. Визначити, якого роду проблема постане перед аудитором, якщо він вирішить проводити перевірку. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

Аудитор, з яким було укладено договір на довгострокове обслуговування, не отримав платню за проведену у минулому році перевірку. Він поставив умову: якщо робота не буде оплачена, він не розпочне аудит бухгалтерської звітності за поточний рік. Клієнт відповів, що результати перевірки за цей рік мають вирішальне значення, оскільки у разі несвоєчасного отримання висновку фірма не зможе одержати додаткове фінансування. Після виконання перевірки за цей рік аудитор отримає всю оплату за два роки.


Завдання для самостійної роботи


Завдання 1. проаналізувати і дати оцінку ситуації відповідно до нормативно-законодавчих актів. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

Один із засновників фірми «Оскар» вимагає укласти договір з аудиторською фірмою про надання послуг щодо оцінки правильності організації бухгалтерського обліку з метою дати обґрунтування усунення з посади генерального директора. Розмір плати за послуги засновник пропонує визначити залежно від ступеня досягнення поставленої мети.


Завдання 2. Скласти 2 ситуаційних завдання за темою, що вивчається.

Завдання 3. Скласти 10 тестів за темою, що вивчається.


Тема 2. Планування, етапи і процеси аудиту.

Аудиторські докази

2.1. Загальне планування аудиторської перевірки


Практичні завдання


Завдання 1. Сидоренко Г.Ю. має намір створити аудиторську фірму «Альфа», в складі якої буде директор (Сидоренко Г.Ю.), менеджер, бухгалтер, п'ять аудиторів, два асистенти. На наступний місяць поточного року заплановано укладання договорів на проведення аудиту із десятьма підприємствами-замовниками, чотири з яких – договори на підтвердження фінансової звітності за попередній рік, три – аудит з питань приватизації підприємства, два – аудит грошових коштів, один – аудит розрахунків з бюджетом.

Аудитори мають такі спеціалізації:

- два з них займаються перевірками широкого профілю;

- один – аудитом з питань приватизації;

- один – аудитом розрахунків з бюджетом, дебіторами та кредиторами;

- один – аудитом активів.

Необхідно:

 • Скласти повний перелік документів, які необхідно подати в Аудиторську палату України для внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності.

 • Заповнити реєстраційну картку на внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності (Додаток В).

 • Скласти штатний розпис аудиторської фірми за наведеною формою(табл.5).


Таблиця 5

Штатний розпис аудиторської фірми "Альфа" на 20___рік


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

"___"__________20 __р.

Штат у кількості______________

штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати_______________

№ з/п

Назва посади, структурного підрозділу

П.І.Б

Кількість штатних одиниць

Посадовий оклад

Надбавки

Всього фонд заробітної плати за місяць, грн.
 • Виходячи з даних про посадовий склад і структуру аудиторської фірми, обсягу виконуваних робіт визначити, вид і кількість засобів матеріально-технічного забезпечення аудиторської фірми (табл.6).

^ Таблиця 6

Перелік засобів матеріально-технічного забезпечення аудиторської фірми

Вид засобу

Кількість

Призначення

Користувачі
 • Розробити проекти посадових інструкцій: директора аудиторської фірми; аудитора; асистента аудитора (на вибір студента). У структуру посадової інструкції включити такі розділи: загальні положення, обов’язки, права, відповідальність.

 • Скласти план роботи аудиторської фірми, враховуючи, що аудитори-асистенти самостійно не можуть проводити аудит. Крім того, менеджер повинен перевірити аудиторський висновок про роботу підприємства за формою, а аудитори-колеги – за змістом. План скласти за вказаною формою, самостійно вказавши прізвища робітників фірми і найменування підприємств-замовників (табл. 7).

Таблиця 7

План роботи аудиторської фірми на __________ 20__ р.

№п

Підприємство-замовник

Вид аудиту

Термін проведення

Виконавці аудиту

Перевірка висновку

Супутні послуги

за формою

за змістом

Завдання 2. Користуючись додатками Д, Е, Ж, И необхідно:

 • скласти лист-замовлення; завдання з виконання аудиторської перевірки, лист-зобов’язання, наказ керівника аудиторської фірми на проведення аудиту та договір на здійснення аудиту;

 • розробити план проведення аудиту на підприємстві-замовнику (табл. 8), обов’язково відобразити в ньому отримання попередньої інформації та всі етапи проведення перевірки;

^ Таблиця 8

Загальний план аудиту

Підприємство, що перевіряється
Термін аудиту
Кількість людино-годин
Керівник аудиторської бригади
Склад аудиторської бригади№ п/п

Перелік робіт та послуг

Термін виконання робіт

Виконавець
 • скласти програму аудиторської перевірки за вказаною формою (табл. 9).

^ Таблиця 9

Програма аудиторської перевірки

№ п/п

Етапи перевірки

Мета і завдання

Аудиторські процедури

Свідчення, джерела інформації

Виконавець

Строк виконанняНа кожному етапі перевірки студентам потрібно самостійно визначити:

 • мету і завдання;

 • контрольно-аудиторські прийоми і процедури;

 • джерела інформації і аудиторські свідчення;

 • виконавців і строки виконання.


Завдання для самостійної роботи


Завдання 1. Використовуючи дані завдання 2 визначити на дослідному етапі об’єкти аудиту і заповнити таблицю 10.

^ Таблиця 10

Об’єкти аудиту на дослідному етапі аудиторської перевірки

№ п/п

Об’єкти аудиту

Джерело отримання інформації

Форма представлення результатів перевіркиОб’єкти перевірки (в таблицю вибрати необхідне):

 • розрахунки за виплатами працівникам;

 • розрахунки з підзвітними особами;

 • розрахунки з постачальниками, підрядниками, покупцями, замовниками;

 • розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами;

 • розрахунки з бюджетом;

 • виробничі та інші витрати;

 • доходи підприємства;

 • фінансові результати та їх використання;

 • консультаційні послуги;

 • наявність засновницьких документів і реальність балансових даних по статутному капіталу;

 • вибіркова перевірка бухгалтерських реєстрів, оборотно-сальдових балансів;

 • матеріали інвентаризації майна, дебіторської і кредиторської заборгованості, кошти на поточних, валютних та інших рахунках в банку, готівки в касі;

 • акти податкової інспекції;

 • аудиторські висновки за минулі роки;

 • стан автоматизації бухгалтерського обліку і аудиторського контролю на всіх етапах механізованої обробки інформації;

 • організація внутрішнього контролю;

 • дотримання законодавства з обліку, наявність затвердженого розпорядження про облікову політику підприємства;

 • засновницькі документи та інші регламентуючі документи по визначенню внутрішньо-організаційних відносин на підприємстві і регулювання його фінансової діяльності;

 • формування і зміни статутного капіталу;

 • наявність і використання кредитних ресурсів;

 • грошові засоби, грошові документи і бланки суворої звітності, які зберігаються в касі, на поточному, валютному та інших рахунках в банку;

 • основні засоби і нематеріальні активи;

 • виробничі запаси, малоцінні й швидкозношувані предмети з проведенням їх інвентаризації;

 • знос основних засобів, нематеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів;

 • капітальні вкладення і витрати на ремонт.

Завдання 2. На основі договору на проведення аудиту охарактеризувати відповідальність його сторін. Результати дослідження оформити у вигляді таблиці (табл. 11).

^ Таблиця 11

Відповідальність сторін договору на проведення аудиту

Аспект відповідальності

Відповідальність

Аудитора

Замовника

за достовірність наданої аудиторам інформаціїза якість виконаних робітза дотримання термінів робітза виявлені відхилення і порушення, за фінансові результати і звітністьу разі невиконання рекомендацій аудитораза суттєві помилки, що можуть залишитися незнайденимиза дотримання принципів аудиту при виконанні робітза невиконання зобов'язань прийому і оплати винагороди за роботуза помилки, що виявленні після завершення аудиторської перевіркиза початкові залишки при першому проведенні аудитуза порушення умов конфіденційності інформації
Завдання 3. Скласти 10 тестів за темою, що вивчається.


2.2. Аудиторські докази


Практичні завдання


Завдання 1. Розмістити докази за ступенем їх надійності, починаючи з найвищого:

 1. Аналіз фактичних витрат, підготовлений працівником підприємства.

 2. Виписка з установчого договору, що підтверджує внесок учасників до статутного капіталу.

 3. Головна книга підприємства.

 4. Акт інвентаризації запасів, що була проведена за участі аудитора.

 5. Приватна розписка Рудого М.О. про отримання готівки в касі.

 1. Висновок незалежного експерта про ринкову вартість автомобіля ЗІЛ-130.

 2. Відомість зустрічної перевірки розрахунків з постачальниками.

 3. Первинні документи з оприбуткування основних засобів.

 4. Договір про повну матеріальну відповідальність касира ТОВ «Сузір’я».

 5. Відомість перевірки правильності відображення в обліку операцій з ПДВ.

Необхідно обґрунтувати свою відповідь.

Завдання 2. Виконати тест (табл. 12), проставивши відповідні позначки напроти наведених нижче понять (так – «+», ні – «-»):

^ Таблиця 12.

Тест для поточного контролю знань з теми «Аудиторські докази»


№.

Твердження

Відповідь

1.

Чим більше зібрано доказів, тим менш достовірний висновок.
2.

Докази повинні бути достатніми й достовірними, але не релевантними.
3.

Якість доказів залежить від їх кількості.
4.

Усні докази – надійне джерело інформації.
5.

Якщо ризик контролю високий, слід зібрати більше доказів.
6.

Докази несуттєво впливають на аудиторське судження.
7.

Повнота і цінність аудиторських доказів залежить від уміння застосовувати відповідні способи у процедурах аудиту.
8.

Відомі такі види доказів: документальні, фізичні, хімічні, письмові, усні, математичні, ревізійні.
9.

Непрямі докази – це докази, що не мають прямого відношення до об'єкта аудиту.

Завдання 3. Проаналізувати і оцінити докази з погляду їх надійності. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

Існують документи, які отримані з таких джерел:

1) від третіх осіб;

2) від клієнтів на підставі зовнішніх даних;

3) від клієнтів на підставі внутрішніх даних;

4) зібрані аудитором на підставі бухгалтерських записів підприємства-замовника.


Завдання 4. Проаналізувати і визначити, за допомогою яких зазначених процедур будуть отримані найбільш точні дані щодо уцінки товарів. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

Проведені такі процедури аудиту:

Перевірка віднесення на рахунок 28 «Товари» товарів, які перебувають на зберіганні в іншому місці.

Зіставлення даних аналітичного обліку за рахунком 28 «Товари» та інвентаризаційної відомості (при цьому особлива увага приділяється цінним товарам).

Перевірка правильності обліку залежалих та застарілих товарів.

Перевірка повноти кодування всіх товарно-матеріальних цінностей згідно з даними інвентаризаційної відомості та поточного обліку.

Завдання 5. Проаналізувати і визначити які докази повинен отримати аудитор для встановлення повноти, законності та достовірності наведених операцій. Результати оформити у вигляді таблиці (табл. 13).

^ Таблиця 13

Аудиторські докази

Операції з

Аудиторські докази

зовнішні

внутрішні

візуальні

документальні

грошовими коштами

основними засобами

запасами

дебіторською заборгованістю

оплати праці

довгострокових кредитів

кредиторською заборгованістю


Завдання 6. Проаналізувати і визначити ступінь надійності наведених доказів. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

Існують чотири групи даних, що доводять правильність облікових показників;

1) інвентаризаційні описи обсягів незавершеного виробництва, отримані під час фактичного огляду;

2) журнали-ордери і первинні документи за рахунком 23 «Виробництво»;

3) журнали-ордери і первинні документи за рахунком 26 «Готова продукція»;

4) доказ точності обліку запасів, отриманий у результаті проведеної на підприємстві інвентаризації, на якій був присутній аудитор.


Завдання 7. Вказати, якими письмовими доказами може бути підтверджена або спростована зібрана аудитором інформація в ході аудиту ТОВ «Сузір’я» (табл. 14). Охарактеризувати методи збору доказів.

^ Таблиця 14

Аналіз інформації, зібраної в ході аудиту ТОВ «Сузір’я»Інформація

Письмові докази

Методи збору

1.

Відсутність наказів на відрядження працівників2.

Видача готівки в підзвіт особам, що не відзвітували за раніше одержаними авансами3.

Видача грошових сум з каси в підзвіт особам, що не є працівниками підприємства4.

Недотримання встановлених норм витрат на відрядження5.

Віднесення сум податку на додану вартість до первісної вартості придбаних матеріальних цінностей6.

Некоректне складання кореспонденції за операціями з оприбуткування основних засобів7.

Неправильне виведення залишків цінностей на кінець звітного періоду у складі ТМЦ8.

Торгівля ветеринарними препаратами за відсутності ліцензії9.

Виплати з каси за роботу, яка фактично не виконувалася10.

Необґрунтоване віднесення сум ПДВ на податковий кредит
Завдання 8. Проаналізувати і розподілити докази за ступенем їх важливості. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

При здійснені аудиторської перевірки фірми «Оскар» аудитором були зібрані такі докази:

1) аналіз фактичних витрат, підготовлений співробітником фірми «Оскар»;

2) витяг з реєстру акціонерів, що підтверджує наявність акцій у власності фірми «Оскар»;

3) акт інвентаризації матеріальних цінностей за результатами інвентаризації, що проведена з участю аудитора.


Завдання 9. Проаналізувати і визначити, які з зазначених процедур мають надати дані про право власності компанії на транспортні засоби. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

Аудитором були проведені такі процедури:

1) перевірка документів про реєстрацію транспортних засобів;

2) перевірка документів на придбання транспортних засобів;

3) перевірка фактичної наявності транспортних засобів;

4) отримання усних підтверджень від продавця транспортних засобів


Завдання 10. Розмістити аудиторські докази за ступенем їх достовірності, починаючи з найвищого:

 1. усне пояснення головного бухгалтера щодо доцільності нарахування резерву сумнівних боргів;

 2. ксерокопії платіжних доручень;

 3. оригінали судових рішень щодо позовних заяв;

 4. накази керівника підприємства;

 5. журнал господарських операцій за розрахунками з постачальниками в формі електронного файлу;

 6. письмові пояснення заступника головного бухгалтера щодо обґрунтування списання дебіторської заборгованості;

 7. реєстр отриманих актів звірки взаєморозрахунків, який був складений асистентом аудитора;

 8. акти введення в експлуатацію основних засобів;

 9. копії свідоцтв про внесення до реєстру платників ПДВ контрагентів-покупців;

 10. довідка складена аудитором щодо результатів дослідженні протоколів засідань ради директорів та наглядової ради;

 11. бухгалтерська довідка-розрахунок амортизаційних відрахувань.


Завдання для самостійної роботи


Завдання 1. Проаналізувати і встановити для кожного поняття, наведеного у першому стовпчику, відповідне визначення, наведене у другому стовпчику (табл. 15)

^ Таблиця 15

Аудиторські докази та процедури їх отримання

Поняття

Визначення

Номер

правильного визначення

Аудиторські докази

 1. це процедури, які виконують з метою виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень і складаються з перевірки докладної інформації про класи операцій, залишки на рахунках та розкриття інформації і аналітичні процедури за суттю
Підрахунки

 1. це вивчення виявлених відхилень з метою визначення причин їх виникнення, наслідків і винних в цьому посадових осіб
Інспекція

 1. арифметична перевірка точності бухгалтерських записів і проведення самостійних підрахунків
Облікові записи

 1. вся інформація, яку використовує аудитор для формулювання висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка; вони охоплюють інформацію, яка міститься в облікових записах, що є основою фінансових звітів та іншої інформації

^ Продовження таблиці 15

Підтвердження

 1. це спосіб виявлення фактичної наявності матеріальних цінностей, фактичного стану розрахунків, обсягів незавершеного виробництва шляхом поштучного перерахунку, зважування, обмірювання та зіставлення фактичних залишків з даними бухгалтерського обліку на певну дату
Спостереження

 1. прийом контролю, коли відповіді на запити можуть підтверджувати інформацію бухгалтерських документів
Достатність

 1. полягає у вивченні первинних документів бухгалтерських регістрів, документів матеріальних звітів і доцільності проведення операцій з метою встановлення дійсного фінансового стану підприємства
Інвентаризація

 1. складаються з записів первісних проводок та підтверджуючих записів
Процедури за суттю

 1. це нагляд за процесом або процедурою, що виконуються іншими особами,
Аналітичні процедури

 1. критерій кількості аудиторських доказів
Облікові записи

 1. вся інформація, яку використовує аудитор для формулювання висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка; вони охоплюють інформацію, яка міститься в облікових записах, що є основою фінансових звітів та іншої інформації

Завдання 2. Скласти 2 ситуаційних завдання за темою, що вивчається.

Завдання 3. Скласти 10 тестів за темою, що вивчається.


Тема 3. Аудиторські робочі документи. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи


Практичні завдання.


Завдання 1. У вигляді робочого документа аудитора представити результати спостереження за проведенням інвентаризації на підприємстві-замовнику та вибіркової їх перевірки. Скласти лист аудитора до керівника підприємства-замовника, в якому дати загальну оцінку проведеної інвентаризації, рекомендації та необхідні корективи, які слід зробити, відповідно до нормативно-правових документів, що регулюють організацію і порядок проведення інвентаризації (додатки Б).

Вихідні дані: У ТОВ «Зоря» в Наказі про облікову політику відповідальність за організацію інвентаризації несе головний бухгалтер, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації.

Обов'язкова інвентаризація проводиться лише перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, що залучені на умовах оренди.

В машинно-тракторному парку запроваджена бригадна матеріальна відповідальність. В поточному році змінився керівник бригади. Через 3 місяці було виявлено нестачу запчастин до культиватора. Новий керівник бригади не визнає себе винним за фактом нестачі, тому в обліку сформовано запис: дебет 947, кредит 207.

У товаристві два склади із зберігання сільськогосподарської продукції. Матеріально-відповідальна особа обох складах – Опанасенко С.С. Інвентаризація згаданих складів проводиться в один день, причому на складі №1 - в першій половині дня, а на складі № 2 – у другій половині дня.

Під час інвентаризації операції з оприбуткування і відпуску ТМЦ документуються у звичайному порядку.


Завдання 2. У вигляді робочого документа аудитора представити результати спостереження за проведенням інвентаризації на підприємстві-замовнику та вибіркової їх перевірки. Скласти лист аудитора до керівника підприємства-замовника, в якому дати загальну оцінку проведеної інвентаризації, рекомендації та необхідні корективи, які слід зробити, відповідно до нормативно-правових документів, що регулюють організацію і порядок проведення інвентаризації (додатки Б).

Вихідні дані: У ТОВ «Прогрес» в Наказі про облікову політику не зазначено хто несе відповідальність за організацію інвентаризації на підприємстві.

В ході аудиту встановлено, що перед складанням бухгалтерської звітності за рік, а також протягом року не проводилась інвентаризація основних засобів, матеріалів, розрахунків з покупцями.


Завдання 3. Здійснити групування робочих документів аудитора за етапами аудиторської перевірки. Результати оформити у вигляді таблиці (табл. 16).

Вихідні дані:

 • Договір на аудиторську перевірку

 • Загальний план аудиту

 • Робоча програма аудиторської перевірки

 • Документація аналізу й оцінки системи бухгалтерського обліку

 • Документація оцінки внутрішнього контролю

 • Документація оцінки аудиторського ризику

 • Баланс

 • Звіт про прибутки і збитки

 • Звіт про рух грошових коштів

 • Звіт про власний капітал

 • Примітки до фінансової звітності

 • Опис облікової політики підприємства

 • Акт виконання робіт

 • Пояснювальна записка від керівника про достовірність і повноту наданої аудитору інформації

 • Аудиторський висновок

 • Аудиторські тести

 • Акти звірки

 • Копія статуту підприємства-клієнта

 • Копія установчої угоди

 • Протокол загальних зборів акціонерів

 • Звіт аудитора перед замовником

 • Інформація про розподіл дивідендів

 • Інформація про використання методів оцінки запасів

 • Витяг із висновку внутрішнього аудиту

 • Інформація попереднього незалежного аудиту

Таблиця 16
  1   2   3   4

Похожие:

ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Кафедра, циклова комісія
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconДержавна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни київський фінансово-економічний коледж національного університету дпс україни
Тема роботи
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconДержавна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни київський фінансово-економічний коледж національного університету дпс україни курсова робота з курсу «Політична економія»

ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconНаціональний університет біоресурсів і природокористування України

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы