ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА icon

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА


Скачать 290.47 Kb.
НазваниеПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
страница2/4
Размер290.47 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
^

Групування робочих документів аудитора


Етапи аудиторської перевірки

підготовчий

дослідний

заключнийЗавдання 4. На основі даних умови завдання 3 згрупувати робочі документи аудитора за такими ознаками:

 1. спосіб і джерела отримання;

 2. термін використання;

 3. за ступенем стандартизації;

 4. за змістом аудиторських послуг;

- за часом зберігання.


Завдання 5. проаналізувати і визначити вид висновку відповідно до нормативно-законодавчих актів. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

Ситуація 1. На підприємстві встановлено крадіжку грошей з каси в сумі 200 грн. Інших порушень та відхилень не встановлено.

Ситуація 2. Фірма «Таймир» - будівельна фірма, яка працює на основі довгострокових угод. Керівництво фірми прийняло рішення не включати відомостей про рух грошових коштів до бухгалтерської звітності, оскільки вважає надану там інформацію неважливою.

Ситуація 3. Фірма «Інвест-Буд» реалізує будівельні матеріали, частина з яких продається за готівку: із загальної суми виторгу в 750 000 грн. — 125 000 грн. за готівковий розрахунок населенню. За цією реалізацією не ведеться належного контролю, котрому міг би довіряти аудитор, і в процесі перевірки не було проведено аудиторських процедур, котрі дали б незалежне підтвердження правильності обліку реалізації за готівковий розрахунок.


Завдання 6. Проаналізувати й визначити характерні риси аудиторських висновків і умови їх видачі (табл. 17).

^ Таблиця 17

Аудиторські висновки та умови їх видачіВиди аудиторських висновків

Умови їх видачі

Номер правильного визначення

1

Безумовно-позитивний

За умови наявності не фундаментальної невпевненості та незгоди


2

Умовно-позитивний

Якщо дотримані такі умови:

- аудитор отримав вичерпну інформацію і пояснення, необхідні для проведення аудиту;

- надана інформація є достатньою для відображення реального стану суб'єкта перевірки;

 1. є адекватні дані з усіх питань, суттєвих з погляду достовірності та повноти змісту інформації;

 2. фінансову документацію складено згідно з прийнятою суб'єктом перевірки системою бухгалтерського обліку, яка відповідає існуючим законодавчим і нормативним вимогам;

- звітність ґрунтується на достовірних облікових даних, які не містять протиріч;

- форма звітності відповідає затвердженій у встановленому порядку

3

Відмова від висловлення думки

При наявності фундаментальної невпевненості

4

Негативний

При неможливості на підставі наведених аргументів сформулювати висновок про стан справ у клієнта
Завдання 7. Проаналізувати обставини аудиторської перевірки і визначити вид аудиторських висновків (табл. 18).

^ Таблиця 18

Аудиторські висновки та умови їх видачі

Обставини аудиторської перевірки

Вид аудиторського висновку

Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов несуттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства
Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов суттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства
Незгода з управлінським персоналом щодо облікових рішень, що суттєво впливають на фінансову звітність підприємства
Незгода з управлінським персоналом щодо облікових рішень, що несуттєво впливають на фінансову звітність підприємства

Завдання для самостійної роботи


Завдання 1. Скласти анкету для опитування головного бухгалтера підприємства-замовника на прикладі додатку Л при проведенні аудиторської перевірки одного з наведених нижче об’єктів (на вибір студента):

 • основних засобів;

 • грошових коштів;

 • виробничих запасів;

 • паливно-мастильних матеріалів;

 • розрахунків з постачальниками і підрядниками;

 • розрахунків з покупцями і замовниками;

 • розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами;

 • розрахунків з бюджетом;

 • праці та її оплати;

 • виробничих та інших витрат;

 • доходів підприємства;

 • фінансових результатів та їх використання;

 • дотримання законодавства з обліку.


Завдання 2. проаналізувати і дати оцінку ситуації відповідно до нормативно-законодавчих актів. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

Аудиторська фірма «Аудит-М» 18 квітня поточного року видала безумовно-позитивний висновок ТОВ «Прогрес» за підсумками минулого року. Аудитори отримали достатні та відповідні докази щодо фінансової інформації, але була суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності товариства, про яку аудитори не склали пояснюючого параграфа до аудиторського висновку. На підставі цього висновку товариство отримало кредит на придбання обладнання в сумі 2 млн. грн. У вересні поточного року проти ТОВ «Прогрес» порушено справу про банкрутство. Аудит достовірності ліквідаційного балансу, проведений іншим аудитором, виявив ознаки кризового фінансового стану замовника на момент отримання ним кредиту.


Завдання 3. Скласти 10 тестів та 2 ситуаційних завдання за темою, що вивчається.


Тема 4. Аудиторський ризик. Помилки і процедури обману


Практичні завдання


Завдання 1. Визначити характерні риси ризиків аудиторської діяльності (табл. 19).

^ Таблиця 19

Ризики та їх характерні риси

Показник

Характерні риси

Номер правильного визначенняризик аналітичних процедур

 1. означає що суттєві помилки можуть залишитися невиявленими в ході аудиторської перевірки, тобто це та частка погрішності, що аудитор може собі дозволити при проведенні аудиторської перевірки при сформованих на підприємстві-замовнику системах обліку і внутрішнього контролю, при дотриманні умови якості проведення робіт і відповідності їх встановленим аудиторським нормативам.

ризик тестування

 1. це всі ризики, які пов’язані з підприємницькою діяльністю підприємства-замовника, тобто всі помилки і неточності, що можуть бути допущені в результаті його фінансово-господарської діяльності.
Ризик невиявлення

 1. небезпека пропуску помилок при проведені процедур аналізу

^ Продовження таблиці 19


Ризик системи бухгалтерського обліку

 1. це ризик, що бере на себе аудитор, даючи висновок про повну достовірність даних фінансової звітності, у той час як там можливі помилки і пропуски, що не потрапили в поле зору аудитора.
Аудиторський ризик

 1. невірний підбір тестів, чи ж ризик того що обрані тести не зможуть виявити істотні помилки.

Власний ризик

 1. невпевненість у тім, що суттєва недостовірна інформація може бути виявлена чи своєчасно попереджена системою внутрішнього контролю.


Ризик бізнесу

 1. полягає в тому, що, можливо, будуть допущені помилки чи обман у результаті документування господарських операцій, неправильного від ображення їх у регістрах бухгалтерського обліку й складанні фінансової звітності.

Ризик контролю

 1. це вплив ряду обставин, які не залежать від аудитора, але в той же час погіршують фінансовий стан підприємства.

ризик тестування

 1. це всі ризики, які пов’язані з підприємницькою діяльністю підприємства-замовника, тобто всі помилки і неточності, що можуть бути допущені в результаті його фінансово-господарської діяльності.

Ризик системи бухгалтерського обліку

 1. це ризик, що бере на себе аудитор, даючи висновок про повну достовірність даних фінансової звітності, у той час як там можливі помилки і пропуски, що не потрапили в поле зору аудитора.
Аудиторський ризик

 1. невірний підбір тестів, чи ж ризик того що обрані тести не зможуть виявити істотні помилки.


Завдання 2. проаналізувати і установити, чи правильні дані твердження. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

Вихідні дані:

1) Фінансова звітність не може бути правильною на 100%.

2) Власний ризик може бути знижений у результаті аудиторської перевірки.

3) Діяльність керівництва підприємства впливає на власний ризик.

4) Власний ризик змінюється залежно від виду діяльності фірми.

5) Аудитор може знизити ризик при контролі шляхом внесення припущень щодо вдосконалення (в листах до керівництва).

6) Якщо власний ризик та ризик контролю високі, то також високий і ризик невиявлення.

7) Якщо власний ризик та ризик контролю низькі, то аудитор може знизити ступінь деталізації перевірки.


Завдання 3. В ході незалежної експертизи бухгалтерської (фінансової) звітності економічного суб'єкту аудитор повинен підтвердити вартість товарних запасів. За даними бухгалтерського обліку загальна вартість товарних запасів складає 850000 грн. Аудитор перевірив на відповідність дані бухгалтерського обліку на суму 275000 грн., виявив помилок і неточностей на суму 3000 грн.

Визначити розмір можливих помилок і неточностей у даних бухгалтерського обліку загальної вартості товарних запасів.

Під час виконання завдання використовувати додаток К.

Завдання 4. Заповнити відсутні дані в таблиці 20.

^ Таблиця 20

Значення загального аудиторського ризику

Власний ризик

Ризик контролю

Ризик невиявлення

Загальний аудиторський ризик

Ознака рівня ризику (прийнятний/неприйнятний)

0,7
0,15

0,084

 
0,45

0,34

0,077

 

0,6

0,8
0,336

 

1,0

1,0

0,33
 

0,75
0,08

0,024

 
0,7

0,15

0,084

 

0,9

0,7
0,025

 


Завдання 5. Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів становить 10000 грн. Припустима помилка — 50 грн. Ризик при вибірці становить 10%. Визначити розмір та інтервал вибірки, якщо помилки не очікуються, якщо очікується одна помилка.

Під час виконання завдання використовувати додаток К.


Завдання 6. Аудитор повинен розрахувати розмір вибірки для аудиту дебіторської заборгованості. Загальна сума дебіторів (генеральна сукупність) — 4500 грн. Припустима помилка — 750 грн. Ризик при вибірці — 5%. Виявлення помилок не очікується. Розрахуйте розмір вибірки та інтервал вибірки.

Під час виконання завдання використовувати додаток К.


Завдання 7. Визначити результати виявленої помилки аудитором, яка пов'язана з неправильним нарахуванням та виплатою заробітної плати на 200 грн. більше по відношенню до фактично виконаної роботи. Вказати, які корективи (на яких рахунках, на яку суму, в яких документах та облікових регістрах) необхідно виконати для виправлення помилки.


Завдання 8. проаналізувати і оцінити ризик контролю та ризик невиявлення (як складових аудиторського ризику). Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.

На СП «Мрія» аудиторська перевірка буде проводитися вперше, внутрішній контроль відсутній. Аудиторську перевірку на прохання адміністрації планується провести за 5 днів.

Завдання 9. Необхідно розглянути і визначити за допомогою яких аудиторських процедур можна встановити факт порушення з таких ситуацій:

1. Паливно-мастильні матеріали, що надійшли від постачальника, не оприбутковані в обліку.

2. Відображена фіктивна сума авансу постачальнику.

3. Показники рентабельності підприємства набагато нижчі, ніж середній показник в галузі.

4. У всіх видаткових касових ордерах відсутнє санкціонування видачі готівки керівником.

5. У розрахунково-платіжній відомості неправильно визначено суму утримань податку з доходів фізичних осіб.

6. Придбаний малоцінний необоротний актив відображений у складі основних засобів.

7. Виявлено безпідставне отримання страхового відшкодування вартості загиблих посівів озимих зернових культур.

8. В акті на списання матеріальних цінностей завищено витрати фарби на малярні роботи.


Завдання 10. Здійснити класифікацію вказаних фактів за їх відношенням до помилок чи шахрайства:

1) помилкова сума у платіжній відомості за підсумком з нарахованої заробітної плати;

2) на 40 грн. занижена сума балансової вартості нестачі;

3) завищено на 1250 грн. обсяг ремонтних робіт;

4) бухгалтером видано грошові кошти з каси за відсутності касира;

5) автомобіль, що не належить підприємству, відображено у балансі у складі основних засобів;

6) проведено запис за дебетом рахунка 281 «Товари на складі» на підставі безтоварної накладної;

7) неправильно визначено суму ПДВ у рахунку-фактурі постачальника;

8) неправильно підраховано підсумок у Головній книзі за рахунком 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»;

9) списано з балансу легковий автомобіль, термін корисного використання якого не закінчився;

10) комірник включив до звіту про рух матеріальних цінностей показники, не підтверджені первинними документами.

Завдання для самостійної роботи


Завдання 1. Під час проведення аудиторської перевірки один із працівників підприємства-замовника, натякав аудитору про факти шахрайства на підприємстві; інший скаржився аудитору з тієї самої причини.

Чи може аудитор ці обставини сприймати як свідчення про можливість того, що фінансові звіти містять суттєві викривлення внаслідок шахрайства?

проаналізувати і дати оцінку ситуацій відповідно до нормативно-законодавчих актів. Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.


Завдання 2. Під час дослідження залишків на бухгалтерському рахунку «Розрахунки за виплатами працівникам» та відображення конкретних операцій на ньому, аудитор встановив деякі невідповідності та порушення законів і нормативних вимог.

Для цього аудитором проведена комп'ютеризована перевірка платіжних відомостей із заробітної плати для ідентифікації повторюваних адрес, ідентифікаційних податкових кодів отримувачів, ідентифікаційних номерів працівників, банківських рахунків.

Яку саме мету переслідував аудитор виконуючи вказану процедуру:

 • з'ясувати факт шахрайства, пов'язаний з викривленням показників фінансової звітності?

 • з'ясувати факт шахрайства, пов'язаний з привласненням активів?

 • з'ясувати факт шахрайства, пов'язаний з оцінкою відповідальності управлінського персоналу?

Свої міркування обґрунтувати у письмовій формі.


Завдання 3. Скласти 10 тестів та 2 ситуаційних завдання за темою, що вивчається.


Тема 5. Оцінювання системи внутрішнього аудиту та особливості його проведення

Завдання для самостійної роботи


Завдання 1. Визначити, чи правильними є наступні твердження:

 1. внутрішній аудит організаційно призначений обслуговувати інтереси власників підприємства;

 2. функції внутрішнього аудиту змінюються незалежно від вимог керівництва підприємства;

 3. система внутрішнього контролю призначена обслуговувати інтереси інших користувачів - керівництва підприємства;

 4. внутрішній аудит є різновидом підприємницької діяльності;

 5. кваліфікація внутрішнього аудитора визначається керівництвом підприємства;

 6. вимоги норм чинного законодавства стосовно внутрішнього аудиту економічних суб'єктів мають обов'язковий характер і підлягають неухильному дотриманню;

 7. внутрішній аудит може досягнути такого самого рівня незалежності як зовнішній аудит при висловленні незалежної думки щодо фінансової звітності підприємства;

 8. внутрішній контроль має ініціативний характер: на розсуд керівництва економічного суб'єкта він може проводитися в поточному (постійному), періодичному чи одноразовому режимі;

 9. у ході внутрішнього аудиту товарно-матеріальних цінностей аудитор зобов'язаний відобразити в аудиторському звіті усі виявлені ним порушення та зробити висновки з питання, хто саме здійснив крадіжку за умови її виявлення;

 10. проведення внутрішнього аудиту акціонерних товариств, товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в установлених законодавством випадках є обов'язковим;

 11. внутрішній аудит в інтересах власників має в установлених законодавством випадках проводитися ревізійною комісією (ревізором) чи незалежним аудитором;

 12. внутрішній аудит є одним із способів контролю за правомірністю та ефективністю діяльності усіх підрозділів підприємства;

 13. при проведенні внутрішнього аудиту обов'язковим є планування роботи фахівців;

 14. внутрішній аудит здійснюється спеціально створеним на підприємстві підрозділом, який, як правило, підпорядковується у функціональному аспекті Раді директорів, аудиторському комітету або Загальним зборам власників підприємства.


Завдання 2. Проаналізувати і встановити для кожного терміну, наведеного у першому стовпчику, відповідне визначення, наведене у другому стовпчику (табл. 21)

^ Таблиця 21

Складові системи внутрішнього аудиту

Термін

Визначення

Номер правильного визначення

аудит на відповідність принципам

 1. це аудит, який проводиться з метою оцінки якості виконання функцій виробництва та управління будь-яким підрозділом (посадовою особою підприємства)
всебічний аудит системи виробництва і управління

 1. це аудит різних ланок систем виробництва та управління на предмет організаційної і технічної діяльності їх функціонування
^ Продовження таблиці 21

функціональний аудит систем виробництва та управління

3)це поглиблений аудит, який проявляється в сукупності з організаційно-технічним функціональним аудитом систем виробництва та управління та контролем елементів і процесів, що пов'язують підприємство з зовнішнім середовищем
Способи аудиту систем (аудит відповідності)

4)який включає процедури аудиторського контролю з точки зору дотримання (виконання) підприємством законів і нормативних актів і приписів апаратом управління підприємства
Способи аудиту даних (детальне тестування)

5)який включає процедури аудиторського контролю діяльності посадових осіб на предмет раціональності, розумності, обґрунтованості та корисності їх діяльності
організаційно-

технічний аудит систем виробництва та управління

6)тести, що допомагають одержати підтвердження функціонування систем внутрішнього контролю
інформаційна забезпеченість

7)тести, що підтверджують ймовірність фінансової звітності й облікових даних
регламентація власної діяльності

8) створюється з метою забезпечення ефективності діяльності апарату управління щодо захисту законних майнових інтересів підприємства, удосконалення системи бухгалтерського обліку і сприяння підвищенню ефективності роботи, зміцнення його фінансового стану
Служба внутрішнього аудиту

9)внутрішньому аудитору надається право доступу до любої необхідної для контролю інформації незалежно від стадії її формування та часу включення в офіційну звітність при додержанні етичних та законодавчих правил по її нерозголошенню
аудит на відповідність доцільності

10)діяльність внутрішнього аудиту здійснюється на основі розроблених методик перевірок різних галузей виробництва, враховуючи сільськогосподарську специфіку, сезонний характер діяльності, а також перелік дій аудитора при виявленні типових помилок або нестандартних ситуацій.

Завдання 3. Проаналізувати і визначити характерні риси окремих понять реалізації матеріалів внутрішнього аудиту (табл. 22)

^ Таблиця 22

Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

Поняття

Визначення

Номер правильного визначення

Рішення за матеріалами внутрішнього аудиту

1)складається посадовими особами внаслідок незгоди з прийнятим рішенням за результатами внутрішнього аудиту
Описи, списки, довідки, накопичувальні і порівняльні відомості

2)складається залежно від конкретних обставин, виявлених фактів порушень і зібраних матеріалів у ході перевірки
Розрахунок

3) документ, відповідно до якого на підприємстві проводяться невідкладні заходи щодо усунення виявлених порушень
Пояснення

4)складаються в хронологічному порядку, реєструються виявлені в ході перевірки факти господарських порушень
Акт інвентаризації

5)складається матеріально-відповідальними особами і додається до матеріалів внутрішнього аудиту, щоб уникнути спірних питань
Скарга на рішення за матеріалами внутрішнього аудиту

6)відображає виявлену фактичну наявність господарських засобів і стан розрахунків, є самостійним джерелом доказів виявлених нестач і надлишків майна
Підписка

7) складається внутрішнім аудитором для залучення окремих осіб до виконання аудиторських процедур
Письмове повідомлення

8) складається відповідними особами на вимогу ревізора у виправдання або підтвердження фактів, що перевіряються
Допоміжний

документ

9)складається внутрішнім аудитором для обґрунтування перевірених ним фактів, подій, явищ

Завдання 4. Скласти 10 тестів за темою, що вивчається.


1   2   3   4

Похожие:

ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Кафедра, циклова комісія
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconДержавна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни київський фінансово-економічний коледж національного університету дпс україни
Тема роботи
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconДержавна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни київський фінансово-економічний коледж національного університету дпс україни курсова робота з курсу «Політична економія»

ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconНаціональний університет біоресурсів і природокористування України

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы