ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА icon

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА


Скачать 290.47 Kb.
НазваниеПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
страница4/4
Размер290.47 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

ЛИСТ-ЗАМОВЛЕННЯ

Шановний пане _______________________________________

Прошу Вас призначити проведення аудиторської перевірки на підприємстві _________________________________, яка повинна відповідати наступним вимогам:

1. Масштаб:

- за період з "___"_______ ______р. по "___"___________ ____р.

2. Мета (необхідне підкреслити):

- аудиторська перевірка бухгалтерського та податкового обліку;

- тематична аудиторська перевірка з питання:_____________ ________________________________________________________

- перевірка відповідності фінансової звітності порядку ведення бухгалтерського обліку та представлення звітності, згідно законодавчих та нормативно-правових актів України;

- надання аудиторського висновку про фінансову звітність та аналіз фінансового стану підприємства для Комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НБУ та інше);

- надання аудиторського висновку з питань повноти формування статутного фонду;

- відновлення бухгалтерського обліку.

3. Форма подання звіту перевірки та висновку (необхідне підкреслити):

- письмова;

- на дискеті.

4. Методи перевірки (необхідне підкреслити): оглядова (експрес), операційна, вибіркова, суцільна, комплексна.

5. Місце перевірки (необхідне підкреслити):

- офіс Замовника;

- офіс Виконавця;

- інше.

6. Строк перевірки:

-з "___"____________ ______р. по "___" ____________ _______р.


Додаток: Завдання по виконанню аудиторської перевірки на 1-му аркуші.

З повагою,

Керівник __________________ __________________________

Підпис (ПІБ)


Додаток Е

Додаток № 1 до листа-замовлення

ЗАВДАННЯ

^ ПО ВИКОНАННЮ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ


Необхідне підкреслити.

1. Організаційно-правова форма підприємства

2. Стан бухгалтерського обліку, його організації та внутрішнього контролю

3. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації)

4. Облік товарно-матеріальних цінностей

5. Облік витрат виробництва (обігу)

6. Облік реалізації товарів та готової продукції, фінансових результатів та використання прибутку

7. Облік коштів і розрахунків

8. Облік фінансових вкладень та позикових коштів

9. Облік фондів та їх використання


Керівник підприємства-замовника_________ _______________

^ ПІДПИС ПІБ

Додаток Ж

Вих.№. ________

від "___"___________20__р.


На вхід.№______

від "__"____________20__р.


ЛИСТ-ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Аудиторська фірма____________________________________ згодна провести аудиторську перевірку ______________________ згідно надісланого завдання по наданим Вами документам за вказаний Вами період.

З метою визначення обсягу робіт, програми та укладення договору просимо Вас надіслати завдання на проведення аудиту та вказати період перевірки.


З повагою,

Генеральний директор

АФ"_________________" /____________________/


Додаток И

^ ДОГОВІР №

НА ВИКОНАННЯ АУДИТОРСЬКИХ РОБІТ, НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ, КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ

м._______________________ "___"__________20__р.


Аудиторська фірма "__________________________", яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №______(реєстраційний №______ від _________р.), виданого Аудиторською палатою України, надалі - "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора __________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ______________________ надалі "ЗАМОВНИК", в особі _________________, що діє на підставі ___________________,

з другої сторони, виходячи з Закону України "Про аудиторську діяльність", уклали цей договір про наступне:

^ 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе обов'язки провести аудиторську перевірку бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації відносно фінансово-господарської діяльності Замовника, з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам за період з "___"_____________________р. по "___"_____________________р.

^ 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Зберігати конфіденційність та комерційну таємницю наслідків аудиту та діяльності Замовника, утримуватись від прилюдної оцінки діяльності окремих осіб керівництва або персоналу, зберігати незалежність та нейтральність до Замовника та його персоналу.

2.1.2. Дотримуватись вимог до якості виконуваної роботи відповідно до стандартів та норм аудиту, законодавчих актів України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку.

2.1.3. Підготувати та надати Замовнику звіт про результати проведеної роботи (аудиторський звіт) та акт прийому-здачі виконаних робіт протягом 3-х днів з моменту закінчення робіт.

2.1.4. Інформувати Замовника у випадку, якщо в процесі роботи виявиться її недоцільність.

2.1.5. Сповістити Замовника про знайдені помилки в веденні бухгалтерського обліку, вказавши їх в аудиторському звіті.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Самостійно вибирати форми та методи проведення аудиту, відповідно до предмету договору та не всупереч діючому законодавству.

2.2.2. Відмовитись від виконання обов'язків по договору у випадку порушення замовником терміну та порядку розрахунку, передбаченому в п.5.2 даного договору.

2.2.3. За згодою з Замовником надавати на підставі додаткових угод додаткові послуги, не передбачені даним договором.

2.2.4. В односторонньому порядку відмовитись від виконання цієї угоди, про що він письмово попереджає Замовника, якщо звітність Замовника, організація та методологія обліку, господарська діяльність не відповідають встановленим правилам, чинному законодавству або Статуту, а порушення тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

2.3. Замовник зобов'язується:

2.3.1. Надати Виконавцю можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, яка запрошена в зв'язку з аудитом.

2.3.2. Надавати необхідні пояснення по документації, яка перевіряється.

2.3.3. Не забороняти здійсненню Виконавцем перевірки будь-якої документації.

2.3.4. Створити всі необхідні умови для повноцінного та якісного виконання фахівцями Виконавця договірних зобов'язань, а саме:

- забезпечувати присутність посадових та матеріально-відповідальних осіб Замовника в процесі проведення перевірки;

- здійснювати друк аудиторських матеріалів;

- надавати приміщення (робочі місця) для фахівців виконавця, а також місця для збереження документів;

- забезпечувати вільний вхід та вихід до приміщень, які займає Замовник.

2.3.5. Не вживати будь-яких дій, які здійснюються з метою впливу на думку аудитора, зміни аудиторського висновку.

2.3.6. По закінченню роботи підписати акт прийому-здачі виконаних робіт, або дати обґрунтовану відмову.

2.3.7. Своєчасно проводити розрахунки з Виконавцем згідно умов, передбачених ним договором.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Визначити круг осіб, що мають право ознайомитись з результатами аудиторської перевірки.

2.4.2. На свій ризик не вносити у фінансову звітність і не виконувати інші письмові рекомендації Виконавця за результатами проведення аудиту.

2.4.3. Погоджувати з Виконавцем можливість участі в роботі внутрішніх та зовнішніх контролюючих органів фахівців Виконавця з метою представництва та захисту інтересів Замовника.

^ 3. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙОМУ РОБІТ

3.1. Здавання та прийом виконаних аудиторських робіт (надання послуг) оформлюється актом прийому - здачі виконаних робіт. Акт підписується двома сторонами та є підставою для закінчення дії договору.

3.2. Якщо, на думку Замовника, виконана робота не відповідає умовам договору, виконана не якісно, то протягом 3-х днів після надання Виконавцем результатів роботи Замовник повинен надати мотивовану відмову від прийому робіт в формі проекту двостороннього акту з вказівкою необхідних доопрацювань та строків їх виконання. Якщо протягом встановленого терміну Виконавець не одержить підписаний акт прийому - здачі робіт або мотивовану відмову, робота рахується прийнятою з виконанням всіх умов договору.

3.3. Прийняття робіт Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру звіту аудитора (позитивний або негативний) по наслідках перевірки його звітності або діяльності Замовника.

^ 4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Строки виконання робіт в цілому складають -______________________. За взаємною згодою сторін термін виконання робіт може бути продовжений.

4.2. Результати виконаної роботи Виконавцем надаються Замовнику протягом 3-х днів з дня закінчення роботи.

^ 5. ОПЛАТА РОБІТ ТА ПОСЛУГ

5.1. За виконання аудиторських робіт Замовник сплачує Виконавцю____________________(___________________________________) гривень.

5.2. Під виконання робіт, передбачених даним договором, Замовник перераховує Виконавцю аванс в розмірі ______%. Перерахування суми авансу відбувається протягом 3 (трьох) днів з дня підписання даного договору.

5.3. В разі виявлення Виконавцем у ході аудиту резервів (переплат та недоплат) по розрахунках з бюджетом або контрагентами Замовника; резервів використання заборгованості; фактів розкрадання власності Замовника його персоналом та інші резерви, Замовник сплачує Виконавцю 5 % від суми виявлених резервів додатково до суми угоди. Підставою для сплати є розрахунок економії погоджений Замовником та Акт прийому-здачі робіт.

^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Відповідальність за повноту наданої документації, своєчасність її надання, достовірність та правильність заповнення первинної та зведеної бухгалтерської документації, включаючи форми квартальної та річної бухгалтерської звітності несе Замовник.

6.2. Під час виконання даного договору Виконавець несе відповідальність за якість виконаних робіт, дотримання стандартів та норм, аудиту, дотримання термінів виконання робіт. При здачі результатів роботи з порушенням договірного строку або неналежної якості, Виконавець одержує оплату зі знижкою __ %.

6.3. Якщо контролюючими органами будуть виявлені порушення, що виникли внаслідок виконання Замовником рекомендацій Виконавця, Виконавець відшкодовує суму збитків завданих діями, які будуть визнані суперечливими законодавству.

6.4. Виконавець звільняється від матеріальної відповідальності, якщо за результатами перевірки сума додаткового доходу та упереджених невиробничих витрат за знайденими Виконавцем порушеннями та помилками буде перевищувати п'ятикратну вартість послуг, вказану в п.5.1 даного договору.

До додаткових доходів відносяться неправильно сплачені податки, збори, штрафи, неустойки, пеня, дебіторська заборгованість та інші кошти, що належать до повернення.

До упереджених невиробничих витрат та збитків відносяться упередження сплати штрафів, неустойок, пені, інші переплати.

До додаткових доходів, упереджених невиробничих витрат та збитків відносяться будь-які грошові кошти та товарно-матеріальні цінності, перераховані в даному пункті, як отримані, так і ті, право на отримання яких має Замовник в результаті дій Виконавця.

6.5. У випадку невиконання Замовником грошових зобов'язань за даним договором, Замовник сплачує Виконавцю пеню від суми простроченого платежу за кожний день прострочки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

^ 7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. У зв'язку з сутністю перевірки та інших притаманних аудиту обмежень існує можливість і навіть ймовірність того, що деякі, і навіть суттєві, помилки можуть залишитися невіднайденими.

7.2. Спори, що виникають під час виконання зобов'язань по даному договору, сторони намагаються вирішити способами доарбітражного врегулювання. При неможливості врегулювання розбіжностей зазначеним способом, спір передається на розгляд до арбітражного суду за місцем знаходження Виконавця.

7.3. Даний договір складений у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

Даний договір діє в період з "___"___________20__р.

по "___"__________20__ р.


^ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:
ЗАМОВНИК:

код ЄДРПОУ

код ЄДРПОУ
Тел.

Тел.

(підпис)

(підпис)

Додаток К

Показники атрибутивного та варіаційного вибіркового дослідження


Показник

Позначення

Характеристика

Метод розрахунку

Обсяг вибірки

Ов

Кількість необхідних досліджень для досягнення відповідності результатів вибірки необхідному рівню довіри, точності і надійності

Ов = Кн:Тм

Точність варіаційної монетарної вибірки

Тм

Частка суми допустимої помилки у всій генеральній сукупності

Тм = Пд : Сг

Сума допустимої помилки

Пд

Загальна сума помилок, які допускає аудитор при вибірковому дослідженні, грн.
Сума за генеральною сукупністю

Сг

Загальна сума за генеральною сукупністю, грн.
Інтервал вибірки

ів

Кожна одиниця із генеральної сукупності, яку повинен відібрати аудитор. За кожну відокремлену одиницю приймається 1грн. генеральної сукупності

ів = Сг : Ов

Рівень довіри (впевненості)

Рд

Необхідний рівень довіри, який встановлюється щодо досліджуваної сукупності, %
Ступінь ризику

Ср

Ступінь ризику, який встановлюється щодо досліджуваної сукупності

Ср = 100 - Рд

Коефіцієнт надійності

Кн

Залежить від рівня надійності, якого бажає досягти аудитор при виконанні перевірки, і кількості помилок у дослідженні

Кн

Рд

Без помилок

Одна помилка

99

4,6

6,61

95

3,0

4,75

90

2,3

3,89

85

1,9

3,38

80

1,6

3,0

70

1,2

2,44

Додаток Л


Анкета

для опитування керівника підприємств-замовника

при проведенні аудиторської перевірки

1. Вид діяльності Вашого підприємства:

Виробнича

Комерційна

Наукова

Інша______________________________________________

(зазначити яка)

2. Форма власності ___________________________________________________

3. Мета діяльності Вашого підприємства

4. Чи проводилась реструктуризація підприємства і коли

5. Якими формами прийняття рішення віддаєте перевагу?

Одноосібним

Колегіальним

Колективним

6.Які форми контролю застосовуються на Вашому підприємстві?

Внутрішній аудит

Зовнішній аудит

Внутрішні ревізії

7. Чи організовано на Вашому підприємстві внутрішній аудит?

Так

Ні

8. Хто на Вашому підприємстві здійснює облікову політику?

Штатний бухгалтер

Бухгалтер-сумісник

Бухгалтерія (штат)

Інші ______________________________________

(зазначте хто)

9. Чи є у Вас труднощі в організації проведенні обліку?

Так

Ні

Зазначте причини цих труднощів:_________________________________

10. Перелічіть джерела формування інформаційно-правової бази на підприємстві:

Законодавчі акти

Органи державної влади

Спеціальна література

Інформаційні системи

Інші

11. Чиє у Вас потреба в консультаційних послугах?

Так

Ні

12. Консультаційні послуги з яких проблем Вам потрібні?

Створення організаційної структури

Організації технологічного процесу

Аналізу результатів фінансової діяльності

Техніки ведення бухгалтерського обліку

Розробки стратегії розвитку підприємства


(Ваш варіант)

13. Освіта

14. Загальний стаж роботи

15. Стаж роботи на керівній посаді

16.Вік


^ ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ


 1. Про аудиторську діяльність: закон України від 22.04.93р. №3125-ХІІ зі змінами і доповненнями // www. rada. gov. ua.

 2. Положення про сертифікацію аудиторів // www.apu.com.ua / content.php

 3. Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України // www.apu.com.ua / content.php

 4. Положення про забезпечення незалежності аудитора // www.apu.com.ua / content.php

 5. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг // www.apu.com.ua / content.php

 6. Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг // www.apu.com.ua / content.php

 7. Положення про Дисциплінарну комісію АПУ // www.apu.com.ua / content.php

 8. Положення про Комісію АПУ з зовнішніх зв’язків та інформаційного забезпечення аудиту // www.apu.com.ua / content.php

 9. Положення про Комісію з сертифікації та освіти аудиторів АПУ // www.apu.com.ua / content.php

 10. Положення про Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг // www.apu.com.ua / content.php

 11. Положення про комісію АПУ з контролю якості та професійної етики // www.apu.com.ua / content.php

 12. Положення про комісію АПУ з моніторингу та законодавчого регулювання аудиту // www.apu.com.ua / content.php

 13. Положення про комісію АПУ зі стандартів та практики аудиту // www.apu.com.ua / content.php

 14. Положення про порядок подання звітності // www.apu.com.ua / content.php

 15. Положення про веб-сайт Аудиторської палати України // www.apu.com.ua / content.php

 16. Положення про регіональні відділення АПУ // www.apu.com.ua / content.php

 17. Положення про секретаріат Аудиторської палати України // www.apu.com.ua / content.php

 18. Порядок сертифікації аудиторів банків // www.apu.com.ua / content.php

 19. Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів // www.apu.com.ua / content.php

 20. Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов’язків // www.apu.com.ua / content.php

 21. Порядок проведення перевірок матеріалів скарг, які надходять до Аудиторської палати України // www.apu.com.ua / content.php

 22. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96р. №116

 23. Порядок скликання та проведення з’їзду аудиторів України // www.apu.com.ua / content.php

 24. МСА 120 «Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту» // pro-u4ot.info

 25. МСА 200 «Цілі і загальні принципи аудиту фінансової звітності» // pro-u4ot.info

 26. МСА 210 «Умови домовленостей про аудит» // pro-u4ot.info

 27. МСА 220 «Контроль якості роботи аудитора» // pro-u4ot.info

 28. МСА 230 «Документація» // pro-u4ot.info

 29. МСА 240 «Шахрайство і помилки» // pro-u4ot.info

 30. МСА 300 «Планування» // pro-u4ot.info

 31. МСА 320 «Суттєвість в аудиті» // pro-u4ot.info

 32. МСА 400 «Оцінка ризиків і системи внутрішнього контролю» // pro-u4ot.info

 33. МСА 410 «Аудит в умовах комп’ютерних інформаційних систем» // pro-u4ot.info

 34. МСА 500 «Аудиторські докази» // pro-u4ot.info

 35. МСА 520 «Аналітичні процедури» // pro-u4ot.info

 36. МСА 700 «Аудиторський висновок за фінансовою звітністю» // pro-u4ot.info

 37. Інструкція щодо складання звітності за формою №1-аудит(річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги» // www.apu.com.ua / content.php

 38. Інструкція про порядок звернень, що надходять до Аудиторської палати України // www.apu.com.ua / content.php

 39. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.94р. // www. rada. gov. ua.

 40. Методичні рекомендації аудиторам на випадок залучення їх до процесуальних дій в якості свідків, експертів або спеціалістів // www.apu.com.ua / content.php

 41. Методичні рекомендації з рейтингування аудиторських фірм України // www.apu.com.ua / content.php

 42. Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги // www.apu.com.ua / content.php

 43. Про застосування Міжнародних стандартів аудиту видання 2006 року // www.apu.com.ua / content.php

 44. Регламент Аудиторської палати України // www.apu.com.ua / content.php

 45. Статут Аудиторської палати України // www.apu.com.ua / content.php

 46. Форма №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги» // www.apu.com.ua / content.php^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. давидов Г.М. Аудит / Г.М. давидов. – К.: Знання, 2004. – 511 с.

 2. Кулаковська Л.П. Основи аудиту / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Львів: Ю.В.; К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – 504 с.

 3. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2004. – 568 с.

 4. Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності / О.А Петрик, В.Я.Савченко, Д.Є. Свідерській. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

 5. Практичний аудит: анфАС і ПРОФІль / А. Клімов, О. Міронова, В. Пантелєєв, К. Утенкова; за ред.. В. Ю. Лісіної. – Х.: Фактор, 2010 – 720 с.

 6. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика / М.Ф. Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна // Навч. посібник – К.: Алерта, 2010 – 584 с.

 7. Утенкова К. Аудит з нуля / Ред. Я. Кавторєва. – Х.: Фактор, 2009 – 304 с.

 8. Утенкова К.О. Аудит: навч. посібник / К. О. Утенкова. – Харків: ХНАУ, 2009 – 305 с.

 9. Іванова Н. А. Організація і методика аудиту. / Н.А. Іванова, О.В. Ролінський. / Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 216 с.

 10. Іванова Н.А. Аудит / Н.А. Іванова, О.В. Ролінський. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011 – 150 с.

 11. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – 2-е вид., перероб. та доповн. [В.В.Сопко, В.П.Шило, Н.І.Верхоглядова та ін.] – К.: ВД «Професіонал», 2006 – 576 с.
1   2   3   4

Похожие:

ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Кафедра, циклова комісія
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconДержавна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни київський фінансово-економічний коледж національного університету дпс україни
Тема роботи
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconДержавна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни київський фінансово-економічний коледж національного університету дпс україни курсова робота з курсу «Політична економія»

ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

ПРОДОВОЛЬСТВА\nУКРАЇНИ\n\nУМАНСЬКИЙ\nНАЦІОНАЛЬНИЙ\nУНІВЕРСИТЕТ\nСАДІВНИЦТВА iconНаціональний університет біоресурсів і природокористування України

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы