Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти icon

Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти


Скачать 42.87 Kb.
НазваниеПрограма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
Размер42.87 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

безвідривної навчально-методичної практики

студентів ІІІ курсу

Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти

У цілеспрямованому процесі підготовки майбутнього вчителя педагогічна практика є ланкою, що поєднує теоретичне навчання в педагогічному університеті із самостійною роботою у школі. Під час практики створюються умови для реалізації набутих знань з педагогіки, психології, методики виховної роботи, фахових дисциплін.

Мета педпрактики – забезпечити практичне пізнання студентами закономірностей педагогічної діяльності та оволодіння способами її організації, виховувати потребу систематично поповнювати знання і творчо застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

Перед початком педагогічної практики проводиться настановча конференція, у роботі якої беруть участь викладачі кафедри педагогіки та психології Протягом педагогічної практики визначається 1 вільний від занять день на тиждень.


Завдання практики:

 • ознайомитись із сучасним станом виховної роботи в школі;

 • оволодіти навичками педагогічного спілкування з учасниками навчально-виховного процесу;

 • розвивати вміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз своєї педагогічної діяльності;

 • навчитися використовувати на практиці методи науково-педагогічних досліджень (теоретичні та емпіричні), нетрадиційні методики вивчення учня, що сприятиме формуванню творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності;

 • формувати вміння проводити індивідуальну роботу з учнями, планувати свою педагогічну діяльність;

 • підготовка і проведення різних форм виховної роботи;

 • поповнення “педагогічної скарбнички” матеріалами, що допоможуть у підготовці і проведенні уроків, предметних позакласних заходів.


Обов’язки студента-практиканта


1.Студенти при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від факультетського керівника практики консультацію щодо оформлення всіх необхідних матеріалів практики; своєчасно прибути на місце практики;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;

 • дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • своєчасно захистити педагогічну практику.

2.За період проходження практики студент-практикант повинен: виконувати всі види роботи, передбачені програмою педагогічної практики, вимоги внутрішнього розпорядку школи, розпорядження адміністрації й керівників практики.


Зміст і завдання практики


І. Вивчення системи виховної роботи в навчально-виховному закладі та її організації

1.Ознайомитись з планом виховної роботи навчально-виховного закладу. Проаналізувати принципи побудови плану виховної роботи школи.

2.Проаналізувати форми, методи організації та здійснення виховної роботи.

4.Проаналізувати наступність реалізації змісту, форм та методів у вихованні учнів.

4.Ознайомитись із системою учнівського самоврядування (змістом і формами роботи дитячих та юнацьких організацій закладу).

5.Вивчити основні напрями діяльності та функціональні обов’язки класного керівника.

6.Проаналізувати план роботи класного керівника за напрямками:

- цілеспрямованість;

 • різноманітність змісту, форм і методів виховної роботи у класі;

 • забезпечення наступності, систематичності, послідовності у вихованні;

 • реальність плану;

 • узгодженість з планом роботи навчально-виховного закладу.

Виписати структуру плану класного керівника, фрагмент плану роботи на термін практики.

7.Допомагати у підготовці і проведенні заходів, передбачених планом роботи класного керівника (контроль за відвідуванням, дисципліною, успішністю, чергуванням у класі, школі, перевірка щоденників, проведення виховних годин, заходів, бесід з батьками тощо).

8. Зробити аналіз одного з виховних заходів, проведених студентами-практикантами чи класними керівником.

9. Підготувати і провести позакласний виховний захід (форма заходу - довільна). Вибір форми обґрунтувати.


ІІ. Ознайомлення із системою роботи з батьками


 1. Ознайомитись із системою роботи навчально-виховного закладу з батьками в плані роботи школи:

 • проаналізувати загальношкільний план та план виховної роботи класного керівника, визначити форми і методи роботи з батьками;

 • з’ясувати роль батьківського комітету у виховній роботі навчально-виховного закладу;

 • виписати тематику класних батьківських зборів та інших форм роботи з батьками на рік, взяти участь в організації і проведенні наявних на період практики.


ІІІ.Ознайомлення з позакласною виховною роботою вчителя-предметника.


 1. Ознайомитись з навчальною та позакласною роботою вчителя-предметника:

 • опрацювати календарний план з предмету, визначити виховні можливості змісту навчального матеріалу;

 • відвідати уроки вчителя-предметника, простежити реалізацію виховної мети на уроці, принципів та методів на різних його етапах;

 • опрацювати методичну літературу, скласти картотеку за фахом;

 • вивчити план позакласної роботи з предмету (предметні гуртки, факультативи, наукові товариства), задачі, визначити напрямки, форми;

 • виписати фрагмент плану позакласної роботи з предмету на час практики;

 • взяти участь в організації і проведенні позакласної роботи з предмету на період практики (проведення гурткової роботи, робота з обдарованими дітьми, індивідуальна робота з учнями, які потребують уваги);

 • надати допомогу вчителю-предметнику в роботі (виготовлення наочності, підготовка навчального експерименту, дидактичних матеріалів тощо);

 • поповнити “педагогічну скарбничку” матеріалами, які в подальшому можуть бути корисними студентам під час проходження навчально-залікової та навчально-виховної практики на IV-V курсах, у практиці роботи вчителя-предметника, класного керівника (розробки позакласних виховних заходів, заходів з предмету, застосування ігрових елементів, ігри, загадки, сторінки-цікавинки, цікаві досліди, програми індивідуальної роботи з дітьми, олімпіадні завдання з предмету, предметні екскурсії тощо).


ІV. Проведення дослідницької роботи


1.Вивчити науково-методичну літературу з проблеми дослідження.

2.Написання творчої роботи за одним із завдань педагогічної практики.


Орієнтовна тематика творчих робіт:

1) Роль класного керівника в організації дитячого колективу.

2) Нетрадиційні форми роботи з батьками (з досвіду роботи).

3) Організація індивідуальної роботи з обдарованими учнями (з досвіду роботи).

4) З досвіду роботи: організація позакласної (гурткової, факультативної) роботи з предмету.


V. Вивчення особистості учня та учнівського колективу


 1. Проаналізувати класний журнал, у щоденнику психолого-педагогічних спостережень зазначити успішність класу, доручення, відвідування факультативів, гуртків та секцій.

2.Вести спостереження за навчальної діяльністю і поведінкою учнів на уроках та в позаурочний час. Результати спостереження фіксувати в щоденнику.

3. Визначити особливості учнівського колективу, а саме: структуру, стадію розвитку, традиції.

Структура та зміст документації студента-практиканта


1.Індивідуальний план роботи, в якому відображені всі види робіт студента під час практики (Додаток А)

2.Щоденник психолого-педагогічних спостережень, у якому студент записує необхідну обґрунтовану інформацію, аналіз проведених та відвіданих виховних справ, результати дослідницької роботи, аналізує власну педагогічну діяльність. (Додаток Б)

3.Розгорнутий план-конспект виховного заходу з оцінкою та підписом класного керівника. (Додаток В)

4.Аналіз відвіданого уроку вчителя. (Додаток Г)

5.Аналіз виховного заходу. (Додаток Д)

6.Звіт про практику, де відображено умови проходження практики, набуті практичні вміння й навички, аналіз проблем і труднощі, що виникли під час практики, пропозиції щодо організації практики. (Додаток Е)

7.Творчий звіт з унаочненням.( презентація)

8.Матеріали “педагогічної скарбнички”, оформлені в окремій теці за рубриками.


Документація складається у теку й підписується за зразком. (Додаток Ж)

Додаток А


Орієнтовний план роботи студентів під час практики


Індивідуальний план роботи


студента(ки)-практиканта(ки)

_____ групи ____ курсу

Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти

Глухівського НПУ ім. О. Довженка

____________________________________,

( Прізвище, ім’я та по батькові)

який(а) проходив безвідривну методичну практику в ____ класі, школи _____

з _______до ________


Індивідуальний план складається під керівництвом групового керівника й оформляється в окремому зошиті на розгорнутих аркушах або на аркушах формату А4 за схемою:Дата, день тижня

Тема і зміст діяльності

Робота студента

Відмітка про виконання

13.02.2013 р. Середа

Настановча конференція. Консультація щодо складання індивідуального плану, його оформлення

Запис у щоденнику:

ознайомлення з правами, обов'язками студента-практиканта, метою і змістом практики, послідовністю виконання завдань, вимогами щодо оформлення звітної документації з практики, критеріями оцінювання. Вибір теми індивідуального творчого завдання. Консультація у групового керівника

Добір матеріалу у скарбничку: робота з каталогом, опрацювання літератури.Додаток Б


ЩОДЕННИК


психолого-педагогічних спостережень

студента(ки)-практиканта(ки)

_____ групи, ____ курсу,

Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти

Глухівського НПУ ім. О. Довженка

____________________________________,

( Прізвище, ім’я та по батькові)

який(а) проходив безвідривну методичну практику в ____ класі, школи _____

з _______до ________


У щоденнику має бути відображена вся робота студента під час практики. Щоденник студента – це основний документ, який відображає не тільки зміст проведеної роботи, а і її результати:

 • загальний рівень підготовки студента до практики;

 • уміння планувати, продумувати й організовувати свою роботу під час безвідривної практики;

 • вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки, висловлювати власні судження, давати педагогічну оцінку навчально-виховному процесу.


У щоденнику студент-практикант систематично веде записи відповідно до індивідуального плану й оформляє за зразком:

1 сторінка

Керівник практики від ВНЗ

Директор школи ______________________________

Заступник директора школи з навчальної роботи __________________

Заступник директора школи з виховної роботи ____________________

Класний керівник ________________________

2 сторінка

Розклад уроків та дзвінків

3 сторінка

Список учнів, доручення

4 сторінка

Список учителів-предметників

5 сторінка

Схематичне розміщення учнів

^ 7 сторінка і далі:


Дата

Характеристика та аналіз проведеної роботиДодаток В

Схема написання виховного заходу

^

План-конспект виховного заходу


_______________________________________________________________


проведеного в_______класі_______школи_____________


студентом (кою)_______групи,_______курсу_____факультету___________________


Глухівського НПУ ім. О.Довженка


_________________________________________________________________

(прізвище, імя, по-батькові)


Виховний захід – це одна з найпоширеніших організаційних форм у позаурочній та позашкільній виховній роботі.

Він повинен природно витікати з конкретних життєвих ситуацій у класі, школі, у навколишньому середовищі. При плануванні варто зважати, по-перше, на умови життя і оточення, на національну культуру, традиції; по-друге, на вікові і індивідуальні особливості дітей, конкретного класу, та інші інтереси; по-третє, на завдання виховної роботи з певним класом та обговорення проблеми; по-четверте, на особливості шкільного колективу.

Підготовка і організація виховного заходу спрямовані на формування і розвиток ставлення учнів до оточуючих людей і речей, підвищення рівня вихованості дітей. При цьому слід пам`ятати, що в процесі кожної взаємодії зазвичай розв`язують цілий комплекс виховних завдань.

Виховний захід – є процес, перебіг якого передбачає кілька взаємопов’язаних стадій (етапів):

 1. Цілепокладання (аналіз обстановки, визначення актуальності теми заходу, цілі, завдання виховної справи).

 2. Планування (підготовча частина, організаційна частина, складання програми позакласного заходу).

 3. Організація діяльності вихованців.

 4. Самовираження особистості і результати безпосереднього виховного впливу; колективний аналіз виховної дії; самоаналіз;

 5. Педагогічна рефлексія та релаксація.


Зміст і оформлення

1 сторінка – титульна: тема;

2 сторінка – відмітка про консультації та затвердження конспекту класним керівником і керівником групи;

3 сторінка – тема, мета, завдання заходу, форма проведення, діяльнісна структура, обладнання, місце проведення;

4 сторінка – зміст заходу;

остання сторінка – використана література при підготовці виховного заходу.


^ Складання програми позакласного заходу


Підготовча частина:

- визначити мету і завдання заходу;

 • обрати види, форми та методи роботи з урахуванням віку учнів;

 • вибір форми виховних занять від змісту та спрямування виховних завдань, віку учнів, рівня їх вихованості;

 • продумати, як найоптимальніше залучити дітей до підготовки та проведення заходу;

 • визначити можливість участі батьків, фахівців з тематики заходу, психологів, представників громадських організацій.
^
Організаційна частина

 • добір тематичного матеріалу ( змістовність, переконливість з огляду на застосування вербальних методів, методів привчання, спонукання, а також вправлення, змагання , заохочення)

 • застосування цікавих, творчих , індивідуальних завдань;

 • побудова логічної послідовності і завершеності теми на підставі обраної мети заходу;

 • визначення тривалості заходу згідно з огляду на вік вихованців та місце проведення;

 • добір матеріалу для оформлення композицій з метою досягнення емоційності сприймання (за потреби).
Розробка

 1. План підготовки (детальний). Письмовий виклад.

 2. Написання сценарію. Письмовий виклад перебігу заходу.

 3. Складання схеми аналізу запланованого заходу.
^

Схема написання конспекту виховного заходу


Тема: стислий, короткий вислів, іноді віршований, що розкриває суть виховного заходу. (“Святе слово мати”).

Мета: ідеальне уявлення результату, який має бути досягнутий у діяльності.

Приклад: мета: формування моральної свідомості, що пов`язане у вихованні з розумінням доброго і поганого, виховувати у дітей повагу та любов до рідного краю, людяність, самоповагу.

Загальна мета на тому чи іншому рівні таксономії (ієрархії) є синтетичною категорією, що охоплює всі аспекти педагогічної взаємодії. Вона конкретизується завданнями , які повинні бути реальними (посильними).

Завдання мають бути спрямовані на:

а) емоційне стимулювання;

б) формування відповідних мотивів;

в) пізнання певних явищ, фактів;

7) формування дієво-практичних навичок.
Форма проведення виховного заходу

( Реальний процес пов’язаний з організацією виховної діяльності).

Приклад: бесіда, круглий стіл, диспут, інформаційна година, інтелектуальна гра, турнір, усний журнал, родинне свято, виховна година, брейн-ринг, спортивне змагання, благодійні акції, аукціони, мандрівки тощо.

Вибір форми проведення залежить від змісту та спрямування виховних завдань, віку учнів, рівня їх виховання, особистого соціального досвіду; особливостей дитячого колективу і його традицій; від технічних можливостей та рівня професіоналізму вчителя.

^ Засоби

Надбання матеріальної та духовної культури, що використовуються для вирішення виховної мети.

Місце проведення

Діяльнісна структура виховного заходу.

Продумати, як найоптимальніше залучити вихованців до підготовки та проведення виховного заходу.

Подається список вихованців з точним переліком доручень, ролей, дій, функцій.

Діяльність – фронтальна,

групова,

індивідуальна

^ Види фронтальної діяльності:

прослуховування вчителем, товаришами, перегляд кінофільму, переживання подій, осмислення отриманої інформації, участь у підготовці та проведенні виховного заходу.

^ Види групової діяльності:

підготовка монтажу, ілюстративного матеріалу, оформлення місця проведення, збирання інформації.

Види індивідуальної діяльності:

види діяльності, ролі, функції обговорювання в класі з метою їх оптимізації.

^ План виховного заходу

 1. Організаційний етап.

а) розповідь, бесіда, емоційне стимулювання за допомогою створення виховних ситуацій,

^ 2. Реалізаційний етап.

а) розкриття мети та задач заходу; націлення дітей на роботу та пошук відповідей на питання.

б) використання методичних прийомів;

в) застосування тестів, анкет, відеосюжетів, ігрової діяльності.

^ 3. Підсумковий етап.

а) аналіз позитивних досягнень учнів;

б) заключне слово вчителя;

в) ґрунтовність висновків, зроблених в ході заходу та по його завершенню.


Додаток Г


Аналіз відвіданого уроку


Аналіз структури й організації уроку

 1. Відповідність структури уроку його темі, меті й типу.

 2. Логічна послідовність і взаємозв’язок етапів уроку.

 3. Доцільність розподілу часу за етапами уроку.

 4. Наукова організація праці вчителя та учнів.

 5. Організація початку й кінця уроку.

 6. Оптимальний темп ведення уроку.

Аналіз змісту уроку.

 1. Логічність викладу.

 2. Доступність викладу.

 3. Науковість викладу.

 4. Виділення провідних ідей з даної теми.

 5. Зв’язок змісту уроку з життям.

 6. Зв’язок змісту уроку з потребами та інтересами учнів.

Аналіз домашнього завдання

 1. Методи й прийоми перевірки домашнього завдання.

 2. Об’єм домашнього завдання.

 3. Характер домашнього завдання: тренувальний, творчий, розвивальний, диференційований, проектувальний.

 4. Методика подання домашнього завдання.

 5. Урахування ступеню складності домашнього завдання залежно від інтелектуальних здібностей і можливостей учнів.Додаток Д


Орієнтовна схема аналізу предметних виховних заходів


І. Загальна характеристика:

Загальні відомості: клас, кількість учнів, його склад;

Тема та пізнавально-виховна мета заходу, форма проведення, педагогічна обґрунтованість вибору форми і мети, місце проведення, час проведення, відповідальна особа.

ІІ. Мета і завдання, що мають бути розв'язані в процесі підготовки і проведення виховного заходу. Особливості контингенту учнів. Наскільки враховані в змісті заходу потреби школярів, їхні інтереси і творча фантазія.

ІІІ. Процес підготовки: спрямовуюча роль класного керівника в ході підготовки заходу, надання в тактовній формі допомоги учням; роль учнівських організації, органів самоуправління в підготовці й проведення заходу, позиція учнів у процесі підготовки цього заходу (розробка планів, контроль тощо); забезпечення дружної, злагодженої роботи колективу, формування відносин співробітництва, взаємодопомоги, відповідальності; організація діяльності учнів: чітке визначення функціональних обов’язків і повноважень кожного, конкретних строків виконання окремих завдань.

ІV. Проведення заходу.

 1. Організація: готовність учнів до проведення заходу, оформлення приміщення, обладнання, наочність, використання технічних засобів, структурна схема заходу, чіткість, організованість, злагодженість у проведенні заходу, раціональність використання часу, участь представників громадськості у заході.

 2. Зміст: актуальність теми, змістовна спрямованість, логічність, послідовність, цілеспрямованість, раціональність у доборі тактів, їх осмислення, глибина висновків, зв’язок з життям класу, школи, села, міста, району; добір питань, що хвилюють школярів.

 3. Методика проведення: врахування вікових особливостей дітей, можливість відвертого обміну думками, характер діалогу, стимулювання учнів до дискусії, до вироблення єдиної думки.

 4. Психологічна обстановка: поведінка учнів, їхня активність, зацікавленість, ставлення до заходу, поведінка вчителя, його тон, ставлення до учнів, педагогічний такт, повага до самостійних думок, пропозиції, рішення учасників.

V. Результати: вирішення конкретних завдань виховання у процесі підготовки і проведення заходу, ставлення учнів до його змісту.

VI. Висновки та рекомендації.


Додаток Е

Схема звіту студента-практиканта


Звіт

студента(ки)-практиканта(ки)

_____ групи, ____ курсу,

Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти

Глухівського НПУ ім. О. Довженка

____________________________________,

( Прізвище, ім’я та по батькові)

про проходження безвідривної методичної практики

в ____ класі, школи _____

з _______до ________


Звіт пишеться відповідно до змісту діяльності студентів та індивідуального плану роботи.


 1. Коротка характеристика умов проходження практики.

 2. Виконання індивідуального плану. Причини відхилення від плану.

 3. Труднощі, які відчули під час проходження практики.

 4. Враження від практики. Загальні висновки, пропозиції відносно поліпшення практики.

 5. Дата, підпис.Додаток Ж


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


Кафедра загальної і соціальної педагогіки та психології


Документація

студента(ки)-практиканта(ки)

_____ групи, ____ курсу,

Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти

Глухівського НПУ ім. О. Довженка

____________________________________,

( Прізвище, ім’я та по батькові)

який(а) проходив безвідривну методичну практику в ____ класі, школи _____

з _______до ________


Груповий керівник: (прізвище, ініціали)


Глухів 2013

Похожие:

Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconПрограма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
...
Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconІндивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
Настановча конференція. Консультація щодо складання індивідуального плану, його оформлення
Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconРобочанавчальнапрограм а для студентів 3-го курсу денної форми навчання навчально-наукового інституту права зі спеціальності „правознавство”
Університету економіки та права „крок”, доктор юридичних наук, професор М.Є. Шумило
Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconПрограма проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання
Методичної ради факультету «Економіко статистичний» (протокол №5 від 28. 12. 12 )
Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconМетодичні рекомендації для курсантів 3-го курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання
Права й обов’язки осіб, які беруть участь в організації та проведенні навчальної практики 2
Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconМетодичні рекомендації для курсантів третього курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання
Щербаковський М. Г. – доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики навчально-наукового інституту права та масових комунікацій...
Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconПрограма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету напряму підготовки “Прикладна статистика”,...
Програма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы