Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного icon

Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного


Скачать 35.01 Kb.
НазваниеПрограма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного
Размер35.01 Kb.
ТипПрограма

ПрОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

для студентів 6 курсу заочного відділення

спеціалізація археологія, етнологія та історії України


ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК


Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний фактор. Духовний фактор. Соціально-економічний фактор. Політичний фактор. Абсолютизація одного з факторів. Теорія взаємодії факторів.

Історичний час як методологічна проблема. Відмінність часу людського буття від часу фізичних об`єктів. Час хронологічний і час соціальний. Три складові частини часу – минуле, теперішнє, майбутнє. Ціннісний підхід до часу: міф про «золотий час». Проблема історичної періодизації.


Історичний факт та історичне джерело. Теоретичне та емпіричне пізнання. Три типи істориків. Факт як реальність і як пізнавальна одиниця. Джерела – фактологічна основа історичної науки. Аналіз джерел: зовнішня й внутрішня критика.


^ Система історіографічних категорій. Проблемне поле дисципліни. Поняття про історіографічний процес та історіографічну ситуацію. Структура та фактори розвитку історичної науки. Проблема періодизації історії історичної науки в історіографії. Критерії періодизації. Історіографічний факт і історіографічне джерело. Класифікація історіографічних джерел. Типологія історіографічних досліджень Види історіографічних праць. Структура історіографічного аналізу.


Література:

 1. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М.,1987.

 2. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів, 1999.

 3. Історіографічний словник. – Харків, 2004.

 4. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К., 2002.

 5. Калакура Я. Українська історіографія. – К., 2004.

 6. Лісовий В. «Культура» та «цивілізація» // Філософська та соціологічна думка. – 1993. – №3. – С. 19-44.

 7. Мизес Л.фон. Теория и история. – М., 2001.

 8. Немировский А.И. Рождение Клио: У истоков исторической мысли. – Воронеж, 1986.

 9. Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. – М., 1999.

 10. Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії ХVII – XX ст. – К., 2002.

 11. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. – М., 2004.

 12. Яковенко Н. Вступ до історії. – К., 2007.


Типи етнічної ідентичності (нормальна, етноцентрична, етнодомінуюча ідентичність, етнічний фанатизм, етнічна індиферентність, етнонігілізм, амбівалентна етнічність). Теоретичний аспект аналізу поняття “етнічність”. Поняття: етнос, етнічність, етнічна ідентифікація. Місце етнічної ідентифікації серед інших видів сучасних ідентичностей: соціальних, політичних, вікових і т.і.

Засоби ідентифікаційного аналізу етносу. Формування етнічного самоусвідомлення. Поняття етнічна свідомість в сучасній науці. Механізми створення та форми існування індивідуальної і групової етнічної ідентичності. Критерії індивідуальної етнічної ідентифікації. Типи етнічної ідентичності. Нормальна ідентичність. Етноцентрична ідентичність. Етнодомінуюча ідентичність. Етнічний фанатизм. Етнічна індиферентність. Етнонігілізм. Амбівалентна етнічність.

Поняття етнічного середовища, політичної ситуації. Вплив соціального і політичного контексту на формування етнічної ідентичності. Поняття реідентифікації і його політичні наслідки.

Чинники що обумовлюють «стійкість» етнічної ідентичності. Функції етнічної ідентичності. Етнічна ідентичність в ситуаціях соціально-політичної нестабільності. Етнічний парадокс сучасності.


Література:

 1. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 2. Кресіна І.О. Подвійна етнонацінальна свідомість як феномен поліетнічних держав // Відродження. – 1999. – № 6. – С. 16 – 19.

 3. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А. , 1999. – 203 с.

 4. Смiт Э. Нацiональна iдентичнiсть. – К.: Основи, 1994. – 224 с.

 5. Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности. – К.: Институт социологии НАН Украины, 1996. – 200 с.


Етноцентризм, його види і способи формування. Соціально-психологічні проблеми етнічності. Етнічна свідомість. Психологічна структура етнічної самосвідомості. Типи етнічної самосвідомості.(традиційний, культурно-патріотичний, політизований). Ступінь розвитку і функції етнічної самосвідомості.

Етноцентризм, його види і способи формування. Поняття націоналізму, патріотизму і шовінізму. Ідеологічний рівень етнічної самосвідомості.

Мобілізація етнічності або етнічне відродження: чинники й особливості процесу. Політизація етнічності.

Типології націоналізмів. (Класичні; типологія Л. Грінфельда; інші види типологій). Політичні чинники націоналізму.

Література:

 1. Абетка етнополітолога (авторський колектив: Ю. Римаренко, О. Мироненко та ін.). – 2 Т.– К.: Школяр,1995.

 2. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 3. Касьянов Г. Теорії нації та нацоналізму: Монографія. –К.Либідь, 1999. 352 с.

 4. Козлов В.И. Проблематика “этничности” // Этнографическое обозрение. – 1995. – № 4. – С.39 – 55.

 5. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М., 2000 – 320 с.


Теорії нації (етнологічна, політична, психологічна, культурологічна, історико-економічна). Проблема теоретичного обґрунтування теорії нації і націоналізму. Теорії нації. Трактування нації і націогенезу. Етнічна теорія нації. Історико-економична теорія нації. Культурологічна теорія нації. Політична теорія нації. Психологічна теорія нації. Теорії нації ( М. Вебера «раціоналістична»; К. Дойч - «Комунікативна»; етатична теорія; «інструменталістська»).

Література:

 1. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 2. Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К., 2007. – 192 с.

 3. Касьянов Г. Теорії нації та нацоналізму: Монографія. –К.Либідь, 1999. – 352 с.

 4. Основи етнодержавознавства. Підручник / За редакцією Ю.I. Римаренка. – К.: Либідь, 1997 – 656 с.


Блок кафедри археології та етнології України


Залюднення території сучасної України. Епоха праобщини. Історія вивчення заселення території України. Сучасний стан проблеми. Найдавніші сліди людей на теренах України. Матеріальна та духовна культура часів ранньої праобщини. Неандертальці як альтернативне людство. Їх спосіб життя та технічно-культурні системи. Неандертальські поховання.

Література:

Бунятян К.П. Давнє населення України. - К.: Либідь, 1999.

Давня історія України. - Книга 1. - К.: Либідь, 1994.

Станко В.Н., Гладких М.І., Сегеда С.П. Історія первісного суспільства. - К.: Либідь, 1999.

Чмихов І.Т, Кравченко Н.М., Черняков Т.С. Археологія та стародавня історія України. - К.: Либідь, 1992.


Трипільська культура та зародження цивілізації: сучасний стан проблеми. Трипільська археологічна культура: відкриття та дослідження, питання походження, хронологія, локальні відмінності. Господарство та суспільний лад за даними досліджень. Трипілля – цивілізація хліборобів мідного віку на території України в системі цивілізації Старої Європи.

Література:

Енциклопедія трипільської цивілізації у двох томах. – Київ, 2004

Україна: хронологія розвитку. Том 1. – Київ, 2007

Трипільська цивілізація у наукових дослідженнях Вікентія Хвойки. – Київ, 2006. – Т. І-ІІ.

Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. – Одесса, 2013. – С.43-84.


Сучасні дискусійні питання скіфської археології. Причини утворення єдиної Північнопричорноморської Скіфії. Основні етапи скіфської експансії на захід. Етногеографія Великої Скіфії. Характерні особливості етнообєднального процесу, що призвів до формування єдиного скіфського етносу. Час та причини занепаду Великої Скіфії.

Література:

Бруяко И.В. Ранние кочевники в Европе 10 – 5 вв. до н.э. – Кишенев, 2005.

Давня історія України. – Т.2. – Скіфо-сарматська доба. – К., 1998.

Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. – М., 1979.

Мурзин В.Ю. Происхождение скифов: основные этапи формироваеия скифского этноса. – К., 1990.

Рыбакав Б.А. Герадотова Скифия. – М., 1979.


Етногенез слов'ян за даними археології: сучасні підходи до проблеми, джерела й методи дослідження. Три основні напрямки у пошуках джерел ранньослов’янської культури станом на початок ХХІ ст.: Краківська – Петербурзька, Московська, Київська школи. Краківська – Петербурзька школа (Й. Вернер, К. Годловський, М.Б. Щукін, Д.О. Мачинський та ін.): порівняльний аналіз соціально-економічної моделі слов’янського суспільства середньовіччя і суспільств Європи римського часу, пошук прабатьківщини слов’ян на території Верхнього Подніпров’я, Подесення та Білорусі – у різних культурах в різних дослідників. Московська школа (І.П. Русанова, В.В. Сєдов та ін.): типологічно-«горщикова» концепція, пшеворська гіпотеза прабатьківщини. Київська школа (В.Д. Баран, Д.Н. Козак, Р.В. Терпиловський, Б.В. Магомедов та ін.): зсув центрів праслов’янського етногенезу – з території сучасної Польщі (до- та ранньолатенський час) на терени сучасної України (зарубинецька культура, східний пшевор).

Рестроспективний метод встановлення спорідненості археологічниї та його варіації в різних школах. Нова російська школа: вичленування окремих локальних груп та мікрогруп археологічних культур та виявлення їх просторових та хронологічних зв’язків і можливої культурної взаємодії по лініях контакту або спадковості (А.М. Обломський, І.О. Гавритухін).

Археологічні культури праслов’янського ареалу. Можливі протослов’янські культури пізньобронзового та ранньозалізного віку (тшинецько-комарівська КІС, білогрудівська та чорноліська культури). «Поморська гіпотеза». Латенізована Східна Європа: зарубинецька культура та пізньозарубинецькі групи, східнопшеворські пам’ятки та зубрицька культура, тип Етулія – та їх взаємодія з іншоетнічним оточенням (пшеворська, липицька, поєнешть-лукашівська культури, типи сарматських пам’яток, верхньодніпровські культури). Черняхівська культура як поліетнічна археологічна спільність римського часу та її взаємодія з праслов’янами (верхньодністровська (рипнівська) група черняхівської культури, київська культура, передпразькі пам’ятки басейну Припяті). Складення археологічного виразу матеріальної культури ранніх слов’ян епохи «великого розселення»: генеза празької, пеньківської, колочинської, дзедзицької культур.

Література:

Баран В.Д. Давні слов’яни // Україна крізь віки. – Т. 3. – К., 1998.

Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К., 2005.

Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – К., 1993.

Гавритухин И.О. Понятие пражской культуры // Труды ГЭ. – [Т.] 49: Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света. – СПб., 2009.

Давня історія України. – Т. 3. – К., 1997.

Седов В.В. Славяне: историко-археологическое исследование. – М., 2002.

Седов В.В. Славяне в древности. – М., 1994.

Славяне и их соседи в конце І тысячелетия до н.э. – первой половине І тысячелетия н.э. – М., 1993. (Археология СССР в 20 тт.)

Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. – К., 1990.

Литі монети в грошовому обігу Північно-Західного Причорномор'я. Монети-стрілки, ольвійські дельфінчики та аси, монети Скіла в Ніконії, литі монети Істрії. Роль літих монет в грошовому обігу Північно-Західного Причорноморя в архаічний на класичний період.

Література:

Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. – К., 1989.

Загинайло А.Г. Предпосылки возникновения денежного обращения в Северо-Западного Причерноморья. // Исследования по античной археологии юго-запада Украинской ССР. – К., 1980.

Загинайло А.Г. Литые монеты царя Скила. // Древнее Причерноморье. Материалы І Всесоюзных чтений памяти Петра Осиповича Карышковского. – Одесса, 1990.

Карышковский П.О. Монеты Ольвии. – К., 1984.


Грецька колонізація Північно-Західного Причорномор'я: актуальні проблеми дослідження. Дискусії щодо форм колонізації-торгівельна, аграрна, реміснича. Сучасна точка зору. Хід колонізації Північного Причорномор’я. Принципи організації нових міст. Взаємовідносини з аборигенним населенням. Основні періоди та етапи історичного розвитку в Північному Причорномор’ї за данимі археології..

Література:

Античные полисы и местное население Причерноморья. – Севастополь, 1995.

Античная культура Северного Причерноморья. – К., 1984.

Античные города Северного Причерноморья. Очерки истории культуры. – М., 1956.

Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави античного Причорномор’я. – К., 1998.

Лапин В.В. Греческая колонозация. – 1966.


Духовна культура античних міст Північно-Західного Причорномор'я за даними археології. Основні риси духовної культури античних міст Північного Причорномор’я. Пам'ятки мистецтва. Головні етапи розвитку мистецтва. Проблема впливу оточуючого іноплемінного світу на образотворче мистецтво античних міст.

Література:

Античные государства Северного Причерноморья. – М., 1984.

Археологія Української РСР. – К., 1986.

Давня історія України. – К., 1997. – кн. II

Античные города Северного Причерноморья. Очерки истории культуры. – М., 1956

Вдовиченко И.И.,Белегратис С. Глоссарий археологической и архитектурной терминологии. Учебно-методические материалы. Симф. 2003.

Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави античного Причорномор’я. – К., 1998.


^ Етнічні групи в Одеської області: характер розселення етнічних груп.

Процес формування етнічних груп на півдні України

Росіяни. Соціально-економічні умови формування російського населення. Етнічні масиви росіян. Старовіри. Поляки. Болгари. Особливості господарства, культури, побуту болгар півдня України. Чехи. Євреї. Молдавани. Греки. Румуни. Гагаузи. Албанці. Вірмени. Цигани.

Література:

Етнографія України: навч. посібн. /За ред. проф. С.А.Макарчука.-Вид. 2-ге, перероб. і доп.-Львів: Світ, 2004.- 520 с.

Кабузан В. М. Заселение Новороссии в XVIII – первой половине XIX вв. М., 1976.

Кушнір В.Г. Етнографія України // Програми професійно-орієнтованих дисциплін. Спеціальність “етнологія”. – Одеса: Гермес, 2003. – С. 36-44.

Кушнір В.Г. Народознавство Одещини. - Одеса, 1998, 2008

Міронова І. С. Національні меншини України. Навчально-методичний посібник. Одеса, Миколаїв, 2006.


Теорії походження українців в історіографії. Концепції етногенезу та теорії походження українців в вітчизняній і зарубіжній історіографії.

Концепція етногенезу та формування українського етносу (автохтонна, трипільська (трипільсько-арійська), ранньослов’янська, києворуська (давньоруська), пізньосередньовічна).

Література:

Макарчук С.А. Український етнос (виникнення та історичний розвиток).-К.,1992.

Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України.-К.:Либідь,1996.

Пономарьов А.П. Українська етнографія.-К.:Либідь,1994.

Костомаров М. Две русские народности .- К.,-Х.,1991.

Петров В.П. Етногенез слов’ян. -К., 1972.

Півторак Г. Українці. Звідки ми і наша мова.- К.,1993.

Українська етнологія: Навч.посібник /За ред. В.Борисенко.– К.: Либідь, 2007.- 400 с.


Блок кафедри ІСТОРІЇ України


Українська історіографія першої половини ХVІІІ ст. Козацько-старшинські літописи Самовидця, Г.Грабянки та С.Величка. Ставлення до постаті Б.Хмельницького. Історія козацтва та Визвольної війни. Ставлення до гетьманів після Б.Хмельницького, правобережних та лівобережних. Загальне значення для розвитку української історіографії. Питання про достовірність історичних текстів.


«Історія Русів» та її історіографічне значення.

Історичні передумови формування особливостей історіографії першої половини ХІХ ст. «Історія Русів»: проблеми походження, часу написання та авторства. Історія України у викладі автора твору. Вплив на українську історіографію періоду.


^ М.А. Маркевич і його робота «История Малороссии».

Історія написання та структура твору «История Малороссии». Концепція розвитку українського народу. М.А.Маркевич про козацтво. Джерелознавче значення «Истории Малороссии». Місце М.А.Маркевича в українській історіографії.


^ Дослідження історії Південної України у першій половині ХІХ ст.

Дослідження історії південного регіону у діяльності А.О.Скальковського (1808-1898). Одеське товариство історії і старожитностей: передумови виникнення, склад товариства, наукова діяльність, видання.


Історичні дослідження у Західній Україні у першій половині ХІХ ст.

Особливості розвитку досліджень регіональних аспектів історії України. Дослідження історії Галичини, Закарпаття. Діяльність та наукова спадщина Д.І.Зубрицького (1777-1862) та М.М.Лучкая (1789-1843).


Література:

 1. Данилюк Д.Історична думка на Закарпатті епохи Національного відродження (кінець XVIII – середина ХІХ ст.). – Ужгород: Інформаційно-вид. центр ЗІППО, 2009.

 2. Калакура Я.С. Українська історіографія. – К., 2004.

 3. Кравченко В.В.Нариси з української історіографії епохи національного відродження(друга половина 18-сер. ХІХ ст.). – Харків, 1996.

 4. Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХІХ ст.). –К., 1959.

 5. Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. – Одеса, 2002.


Народницький напрям в українській політичній думці кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.

Громадівський рух та його вплив на формування політичної думки. Формування суспільно-політичних концепцій М. Грушевського, С. Шелухина, Р. Лащенка.


Ідеї лібералізму в Україні у другій половині ХІХ ст.

Загальна характеристика української політичної думки другої половини ХІХ ст. Особливості українського лібералізму. Б. Кістяківський.


^ Консервативний напрям в українській політичній думці першої третини ХХ ст.

Обгрунтування консервативних та монархічних тенденцій в розвитку української політичної думки у творах В. Липинського, С. Томашівського, В. Кучабського.


^ Формування та розвиток ідей націоналізму в українській суспільно-політичній думці першої половини ХХ ст.

Український націоналізм: основні напрями. Причини виникнення. Політичні ідеї М. Міхновського, С. Дністрянського, В. Старосольського. Ідеологія “інтегрального” націоналізму. Д. Донцов. Створення та програмні засади ОУН. Політична доктрина “нового” націоналізму. М. Сціборський. М. Шлемкевич. Є. Онацький. Ю. Липа.


Література:

 1. Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України ХІХ ст. – Львів, 1996.

 2. Історія розвитку політичної думки. – К., 1996.

 3. Касьянов Г. До питання про ідеологію ОУН: Аналітичний огляд. – К., 2003.

 4. Кухта Б. Л. З історії української політичної думки. – К., 1994.

 5. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. – К., 2003.

Похожие:

Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного iconПрограма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного iconПрограма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «нова та новітня історія»
Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія Росії»
Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія України»
Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного iconПрограма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету напряму підготовки “Прикладна статистика”,...
Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного iconРобоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн», читається протягом 2-х семестрів, загальний обсяг 62 години лекцій і практичних занять
Робоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн»
Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного iconПрограма до державного іспиту з археології для студентів денного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного iconПрограма для підготовки до державного іспиту студентів денного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы