Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» icon

Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»


Скачать 25.87 Kb.
НазваниеПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Размер25.87 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

для студентів ОКР 7.02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація « історія Росії»


ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК

Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний фактор. Духовний фактор. Соціально-економічний фактор. Політичний фактор. Абсолютизація одного з факторів. Теорія взаємодії факторів.

Історичний час як методологічна проблема. Відмінність часу людського буття від часу фізичних об`єктів. Час хронологічний і час соціальний. Три складові частини часу – минуле, теперішнє, майбутнє. Ціннісний підхід до часу: міф про «золотий час». Проблема історичної періодизації.


Історичний факт та історичне джерело. Теоретичне та емпіричне пізнання. Три типи істориків. Факт як реальність і як пізнавальна одиниця. Джерела – фактологічна основа історичної науки. Аналіз джерел: зовнішня й внутрішня критика.


^ Система історіографічних категорій. Проблемне поле дисципліни. Поняття про історіографічний процес та історіографічну ситуацію. Проблема періодизації історії історичної науки в історіографії. Критерії періодизації. Історіографічний факт і історіографічне джерело. Класифікація історіографічних джерел. Типологія історіографічних досліджень. Види історіографічних праць. Структура історіографічного аналізу.


Література:

 1. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М.,1987.

 2. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів, 1999.

 3. Історіографічний словник. – Харків, 2004.

 4. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К., 2002.

 5. Калакура Я. Українська історіографія. – К., 2004.

 6. Лісовий В. «Культура» та «цивілізація» // Філософська та соціологічна думка. – 1993. – №3. – С. 19-44.

 7. Мизес Л.фон. Теория и история. – М., 2001.

 8. Немировский А.И. Рождение Клио: У истоков исторической мысли. – Воронеж, 1986.

 9. Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. – М., 1999.

 10. Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії ХVII – XX ст. – К., 2002.

 11. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. – М., 2004.

 12. Яковенко Н. Вступ до історії. – К., 2007.Типи етнічної ідентичності (нормальна, етноцентрична, етнодомінуюча ідентичність, етнічний фанатизм, етнічна індиферентність, етнонігілізм, амбівалентна етнічність). Теоретичний аспект аналізу поняття “етнічність”. Поняття: етнос, етнічність, етнічна ідентифікація. Місце етнічної ідентифікації серед інших видів сучасних ідентичностей: соціальних, політичних, вікових і т.і.

Засоби ідентифікаційного аналізу етносу. Формування етнічного самоусвідомлення. Поняття етнічна свідомість в сучасній науці. Механізми створення та форми існування індивідуальної і групової етнічної ідентичності. Критерії індивідуальної етнічної ідентифікації. Типи етнічної ідентичності. Нормальна ідентичність. Етноцентрична ідентичність. Етнодомінуюча ідентичність. Етнічний фанатизм. Етнічна індиферентність. Етнонігілізм. Амбівалентна етнічність.

Поняття етнічного середовища, політичної ситуації. Вплив соціального і політичного контексту на формування етнічної ідентичності. Поняття реідентифікації і його політичні наслідки.

Чинники що обумовлюють «стійкість» етнічної ідентичності. Функції етнічної ідентичності. Етнічна ідентичність в ситуаціях соціально-політичної нестабільності. Етнічний парадокс сучасності.

Література:

 1. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 2. Кресіна І.О. Подвійна етнонацінальна свідомість як феномен поліетнічних держав // Відродження. – 1999. – № 6. – С. 16 – 19.

 3. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А. , 1999. – 203 с.

 4. Смiт Э. Нацiональна iдентичнiсть. – К.: Основи, 1994. – 224 с.

 5. Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности. – К.: Институт социологии НАН Украины, 1996. – 200 с.


Етноцентризм, його види і способи формування. Соціально-психологічні проблеми етнічності. Етнічна свідомість. Психологічна структура етнічної самосвідомості. Типи етнічної самосвідомості.(традиційний, культурно-патріотичний, політизований). Ступінь розвитку і функції етнічної самосвідомості.

Етноцентризм, його види і способи формування. Поняття націоналізму, патріотизму і шовінізму. Ідеологічний рівень етнічної самосвідомості.

Мобілізація етнічності або етнічне відродження: чинники й особливості процесу. Політизація етнічності.

Типології націоналізмів. (Класичні; типологія Л. Грінфельда; інші види типологій). Політичні чинники націоналізму.

Література:

 1. Абетка етнополітолога (авторський колектив: Ю. Римаренко, О. Мироненко та ін.). – 2 Т.– К.: Школяр,1995.

 2. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 3. Касьянов Г. Теорії нації та нацоналізму: Монографія. –К.Либідь, 1999. 352 с.

 4. Козлов В.И. Проблематика “этничности” // Этнографическое обозрение. – 1995. – № 4. – С.39 – 55.

 5. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М., 2000 – 320 с.Теорії нації (етнологічна, політична, психологічна, культурологічна, історико-економічна). Проблема теоретичного обґрунтування теорії нації і націоналізму. Теорії нації. Трактування нації і націогенезу. Етнічна теорія нації. Історико-економична теорія нації. Культурологічна теорія нації. Політична теорія нації. Психологічна теорія нації. Теорії нації ( М. Вебера «раціоналістична»; К. Дойч - «Комунікативна»; етатична теорія; «інструменталістська»).

Література:

 1. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 2. Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К., 2007. – 192 с.

 3. Касьянов Г. Теорії нації та нацоналізму: Монографія. –К.Либідь, 1999. – 352 с.

 4. Основи етнодержавознавства. Підручник / За редакцією Ю.I. Римаренка. – К.: Либідь, 1997 – 656 с.Блок ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ІСТОРІЇ Росії


Цивілізаційні теорії С. Хантінгтона та Ф.Фукуями: конфліктогенний прогноз та «кінець історії». Поняття про політичний реалізм та його трансформація після завершення «холодної війни». Заміна поняття «політична держава» на «цивілізація» С.Хантінгтоном. Роль цивілізацій та цивілізаційних складових в сучасних міжнародних відносинах. Сутність конфлітогенної теорії С.Хантінгтона. «Конфлікт цивілізацій» та прогноз розвитку світу в глобальну еру. «Кінець історії» Ф.Фукуями як ліберальний виклик глобалізації.

^ Поняття «глобалізації» та її характерні риси. Визначення «глобалізація». Місто глобалізації на сучасному історичному етапі. Політичні, економічні та соціальні прояви глобалізації. Культурні наслідки процесу глобалізації: доля цивілізаційного розмаїття. Глобалізм та вестернізація.

^ Антиглобалізм та альтерглобалім: відповідь на виклики глобалізації чи політичні альтернативи? Рух антиглобалістів та їх аргументація проти наслідків глобалізації. Альтерглобалізм та їх власні моделі глобального розвитку людства. Історія появи руху антиглобалістів. Засоби боротьби та найвідоміші акції.

^ Теорія постіндустріального суспільства Д. Белла. Інформація та розвиток суспільства. Ознаки постіндустріального суспільства за Д. Беллом. Специфіка міжнародних відносин в постіндустріальну еру. Культурні наслідки постіндустріального розвитку та цивілізації.

^ Світосистемний підхід в концепції Ф. Броделя. Фернан Бродель та друге покоління школи анналів». Розвиток європейської цивілізації в праці Ф.Броделя «Матеріальна цивілізація, економіка та капіталізм: XV – XVIII ст.» Принципи світосистемного підходу Ф.Броделя: макро та мікрохвилі.

^ Синтез цивілізаційного та світосистемного підходів в концепціях І.Валлерстейна та Д. Уілкінсона. Сучасний світ та стан сучасних цивілізацій в працях І.Валлерстейна. Поняття про світ-економіку та світ-імперії. Економічне розшарування світу за І. Валлерстейном. Цивілізації в світо системній теорії Д.Уілкінсона. Поняття про «центральну цивілізацію». Д. Уілкінсон.


Література:

 1. Азроянц Э. А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и политические амбиции. – М., 2002

 2. Аникеева Е. Н., Семушкин А. В. Диалог цивилизаций: Восток – Запад. – 1998 - №2.

 3. Валлерстайн И. Общественное развитие или развитие мировой системы?/ Вопросы социологии. 1992. №1. С. 77-88

 4. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и современном мире.- СПб.: Университетская 2001.

 5. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995.

 6. Фукуяма Ф. Конец истории? – США: экономика, политика, идеология. – 1990. - №5.

 7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? – Полис. – 1994. - №1.

 8. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Перевод с англ. – М., 2003.

 9. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. –М., 2003.


Постання та розвиток східноєвропейських історичних досліджень як фахової дисципліни у Німецькій імперії. Заснування семінару східноєвропейської історії у Берлінському університеті. Концепція семінару. Теодор Шіманн. О. Гетч. Організація видання «Журналу східноєвропейської історії» („Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte“).


^ Постання та розвиток східноєвропейських історичних досліджень як фахової дисципліни у Габсбурзькій монархії. Заснування семінару східноєвропейської історії у Віденському університеті. Концепція семінару. В. Ягіч, К. Їрічек, принц Ліхтенштейнський, Г. Уберсбергер. Східноєвропейська історія у Львівському, Чернівецькому та Празькому університетах.


^ Особливості розвитку східноєвропейських історичних досліджень в Австрії у міжвоєнний період. Діяльність семінару східноєвропейської історії у Віденському університеті. Г. Уберсбергер. Дисертанти з України та інших країн Східної Європи у Віденському університеті. Г.-Ф. Шмід.


^ Дослідження історії Східної Європи у Веймарській республіці. Розширення концепції східноєвропейських історичних досліджень. Професіоналізація та політизація фаху. Заснування «Щорічника культури та історії слов’ян» («Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven“) та журналу «Східна Європа» («Osteuropa“). Діяльність «Німецького товариства дослідження Східної Європи».


^ Відновлення східноєвропейських історичних досліджень у Західній Німеччині та основні напрямки досліджень у 50-і - першій половині 60- х рр. Денацифікація та особливості відновлення східноєвропейських історичних досліджень у Західній Німеччині у 1945-1965 рр. Період інституціонального “грюндерства” східноєвропейських історичних досліджень у 50-і рр. Проблеми кадрового забезпечення. «Холодна війна» і її вплив на східноєвропейські історичні дослідження.


^ Становлення та розвиток наукових досліджень історії Східної Європи у Швейцарії (70-90-і рр.) Заснування кафедр східноєвропейської історії в університетах Цюріха та Базеля. Основні концепції та напрямки східноєвропейських історичних досліджень.


Література:

 1. Барвінська П.І. Між наукою і політикою. Інтерпретації Східної Європи в академічному середовищі німецькомовного простору у кінці ХІХ- початку ХХІ ст. – Одеса, 2012

 2. Каппелер А. Україна в німецькомовній історіографії. // Сучасність. – 1996. - №12. – С. 78-85.

 3. Миллер А.И. Тема Центральной Европы: история, современные дискуссии и место в них России. // Новое литературное обозрение. – 2001. - №52(6). – С. 75-96.Періодизація та основні протиборчі сили Громадянської війни в Росії

Проблема сучасної періодизації Громадянської війни в Росії. Початковий період Громадянської війни в Росії. Період військової інтервенції держав Антанти. Застосування надзвичайних мер більшовицьким режимом. Політика військового комунізму та червоного терору.


^ Специфіка громадянської війни у південних регіонах колишньої Російської імперії.Виникнення Добровольчої армії. Політика УНР та гетьманської держави Скоропадського до поротидій радянської влади. Військові події грудні 1918 р. – протистояння Добровольчої армії та Чорноморської армії Директорії.


Інтервенція країн Антанти на півдні Росії.Ясська конференція країн Антанти та проблема легітимності військової інтервенції. Розподіл сфер впливу в колишньої Російської імперії між країнами Антанти.


^ Білий рух півдня Росії.Виникнення ВСЮР (Військових сил Півдня Росії). Політичні портрети лідерів антибільшовицького руху Л.Корнилова, А.Деникіна, П.Врангеля.

^ Отамананщина та Радянська влада на півдні Росії.Отамани Н.Григор′єв, Н. Махно, Заболотний, Маруся, Добрий вечір, формування «зелених». Застосування політичних та економічних засобів радянської влади для боротьби з повстанським рухом.


^ Радянсько-польська війна, застосування політиці «світової революції».Політична ситуація в Європі у 1920 р. Радянсько-польські відносини напередодні військових подій. Участь армії УНР на боці польських військ. Застосування кінних армій в червні- серпні 1920 р. «Чудо на Висле». Умови Ризського миру.


Література:

 1. Архив русской революции. В 22 тт. / Под ред. Гессена. – М. 1989 – 1993.

 2. Булдаков В.П. Красная смута. – М., 2012.

 3. В огне гражданской войны. – Одесса, 1962,

 4. Гражданская война на Украине (1918-1920). Сборник документов. – К., 1962.

Похожие:

Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «нова та новітня історія»
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія Росії»
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія України»
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 02030201 «магістр історії»
Сучасні методи оптимізації навчання історії в вищій школі: метод проблемного викладу, презентації, дискусії, міні-дослідження, ділові...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 "історія"
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма до державного іспиту з археології для студентів денного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма для підготовки до державного іспиту студентів денного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconВступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка
В. Власов, Я. Грицак, І. Гирич, Р.Євтушенко, К. Крилач, С. Кульчицький, Р. Лях, Ю. Мицик, П. Панченко, І. Підкова, Н. Теплоухова,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы